Proces verbal din 28.09.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 28.09.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.09.2017

Lucrările ședinței încep la ora 12,08 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    ±    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocat ă de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziț ia nr. 10571/22.09.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezen ț i 22 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Săndulescu Nina, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți dl viceprimar Țigănuș Marian și dna Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Dl viceprimar Marian Țigănuș: Dl Primar a fost chemat la Guvern și m-a împuternicit pe mine să-l reprezint.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel deschide ședința precizând că din

±5    555    5    5    ±

totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 22, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.09.2017 ;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 18.09.2017 ;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 ;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Povestea cu cai ” - proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție specială în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

5    ~

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu situații deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi

5    5

desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență ;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei ;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată„ ;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 ;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Administrației Domeniului Public Sector 5, ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică ;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5, ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică ;

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr.102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: O să vă rog, dacă-mi permiteți, să

suplimentăm, să updatăm ordinea de zi de astăzi, cu următoarele materiale:

-Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Săndulescu Nina;

-Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina;

-Proiect de hotărâre privind solicitarea de împuternicire expresă de către Consiliul General al Municipiului București pentru Consiliul Local Sector 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București (RATB) în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

- Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5, nr. 105/28.07.2017;

-Proiect de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5, prin HCLS5, nr. 72/30.05.2017, HCLS5 nr.80/16.06.2017 și HCLS5 nr. 124/22.08.2017.

La ora 12,13 intră în sală dna consilier Coroblea Cristina. Prezenți - 23 consilieri.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Având în vedere această suplimentare a ordinii de zi, supun spre aprobare, upgradarea (completarea) ordinii de zi. Dacă sunt ceva comentarii, vă rog frumos! Dacă nu... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Ordinea de zi așa cum a fost completată, este aprobată cu 23 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Primul punct al ordinii de zi va deveni- proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Săndulescu Nina. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Săndulescu Nina a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

Ca și informare, dna Săndulescu va fi consilier general în cadrul Primăriei

București.

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 2 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina.

Dna Florina Dragnea: Rugăm membrii Comisiei de validare să verifice

condițiile de ....

5

Dna consilier Coroblea Cristina: Dl consilier Geamănă nu este astăzi.

Dna Florina Dragnea: Oricum sunt trei membri.

La ora 12,15, membrii Comisiei de validare se retrag din sala de consiliu pentru verificarea dosarului în scopul validării dnei Guiu Maria Cristina.

La ora 12,20 membrii Comisiei de validare revin în sala de ședințe.

~    5    5

Președintele comisiei de validare, dl Cursaru Paul Gabriel, dă citire procesului verbal prin care Comisia de validare a constatat îndeplinirea prevederilor legale privind validarea mandatului de consilier al dnei Guiu Maria Cristina.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina, proiect adoptat cu 23 de voturi pentru.

Dna Guiu Maria Cristina depune jurământul. Este felicitata și i se urează

bun venit.

În sală sunt prezenți 24 de consilieri.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la următorul punct al ordinii de zi -privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.09.2017. Comentarii? Nu! Mulțumesc! Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.09.2017 a fost

5    5

aprobat cu 21 de voturi pentru și 3 abțineri (Bîrsan Mihail, Pop Claudia Ramona și Giurcă Augustin Răzvan).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Următorul punct al ordinii de zi vizează - aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 18.09.2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 18.09.2017 a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Bîrsan Mihail, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan și Jelea Bogdan Ion).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am lipsit, d'aia ne abținem!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 5 al ordinii de zi, respectiv,

s-a transformat din 3 în 5 - proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017. Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: Da! Deci, la această rectificare am observat niște lucruri ciudate, ca să zic așa. De exemplu, la ”diverse”- venituri este o creștere de... cam de zece ori mai mare. La ultima rectificare erau cam 3

5

mii lei parcă, iar aici acum sunt vreo 298 de milioane de lei, deci...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: La ce capitol de cheltuieli, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: La ”diverse”- venituri.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: 200 de milioane de lei? Atât e tot bugetul!

Dna consilier Coroblea Cristina: Pardon! Scuze! Scuze! 200 de mii. Adică

200 de...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Adică 2 miliarde de lei vechi, vreți să spuneți?

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu! Nu! 298 de mii de lei pe 298 de milioane. Aici sunt trecute în mii. Deci aici avem trecut 289.025 mii.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Așa este!

±5    5    5    5    5

Dna consilier Coroblea Cristina: Care? astea sunt mii! Deci 289 de mii de mii! Deci 289 de milioane!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Corect!

±    5    5    5    5

Dna consilier Coroblea Cristina: Față de...

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Dacă vă uitați, prin comparație la ultimul buget rectificat din 18.09, o să observați că nu este nicio modificare. Singurele modificări care au apărut în buget, pe capitole de cheltuieli, fac referință la Capitolul 51.02.01.

Dna consilier Coroblea Cristina: La venituri!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Eu consider... vă spun că partea de venituri, în pachetul de 298.883,51 mii lei, nu s-a modificat în structura surselor

de venituri estimate de niciun fel. Dacă vă uitați atent, la ultima rectificare de

5    ~

buget, o să constatați că este același lucru!

Dna consilier Coroblea Cristina: Structura da! Dar sunt sume diferite!

Deci..

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Nu sunt sume diferite! În condițiile

±    5    5    5    5    5

în care ele s-ar fi schimbat, automat s-ar fi schimbat și...

~    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Și totalul!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Totalul! S-ar fi schimbat și totalul!

±    5    5    5    5    5

Dna consilier Coroblea Cristina: Atunci este...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog să vă uitați la... Asta ar fi printr-o întâmplare, pentru că pe mine mă interesează mai mult, fiind președintele Comisiei de Buget Finanțe și urmăresc foarte mult aceste lucruri. Dacă vă uitați,

în ședința extraordinară din 18.09.2017, referitor la ”diverse”- venituri de

5    5    ~

289.025,82 mii lei, în comparație cu aceasta observație a dumneavoastră, este

aceeași sumă. Altfel ar fi modificat totalul de venituri estimat!

5

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar totuși, la ”diverse”- venituri și astea

5    ~    5

sunt și ele la rândul lor defalcate... de diverse sume... dar totuși ... suma este de

5    5

289...totusi,...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: La articole de calculație...Corect!

±    5    5    5    5    5

Eu încerc să mă uit în istoric acum și vă dau un răspuns.

Dna consilier Coroblea Cristina: Și mai sunt și alte...

5    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu trebuie să dați dumneavoastră

5

răspuns, domnule președinte!

Dna consilier Coroblea Cristina: Da! Nu, nu, dumneavoastră!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Haideți să vorbim despre ședință!

Dna consilier Coroblea Cristina: Așa! Pe urmă mai sunt și alte modificări

5    5

la ...multe și grele ...tot așa mărite de 4-5 ori, majoritatea fiind active nefinanciare.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă referiți la cheltuieli de data

±    5    5    5    5    5

asta?

Dna consilier Coroblea Cristina: Da!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: La partea de cheltuieli au apărut modificări numai pe capitolul 51.02.01, o scădere de 0,21%, care face obiectul unor modificări în structura cheltuielilor de personal și bunuri de servicii. Doamna Isabela este? Doamna Disăgilă este?

Dna director Disăgilă Isabela: Da!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Da! Vă rog frumos!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Haideți în față, domnișoara director!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Nu v-am văzut și mi-am permis să vorbesc în numele dumneavoastră.

Dna director Disăgilă Isabela: Ceea ce a spus doamna consilier, la ”diverse venituri", o să verificăm! După ce se termină ședința de consiliu, veniți la mine și verificăm! La graba în care s-a făcut, nu exclud posibilitatea să fie și vreo eroare materială. Nu am și raportul de la ședința anterioară ca să compar. Ca să mă duc acum până în birou sau să accesez de pe telefonul mobil, îmi ia timp!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu, nu ! Să ne spuneți care sunt modificările! Asta este important! Să spuneți ce rectificăm!

Dna consilier Coroblea Cristina: Da!

Dna director Disăgilă Isabela: Deci, pe sumă totală am rămas la fel ca la bugetul anterior 1 125 043,94. Modificările au fost pe capitolele 51 la "cheltuieli de personal". Pe ordinea de zi o să fie și o hotărâre privind înființarea D.I.T.L. (Direcția de Impozite și Taxe Locale) cu personalitate juridică. Le-am creat și lor buget. A.D.P.-ul (Administrația Domeniului Public) de asemenea se va înființa cu personalitate juridică. Le-am creat și lor buget pe capitolul 67 unde, probabil, doamna consilier a sesizat că suma este mai mare. La "cheltuielile de personal" am avut în vedere grila de salarizare, care este o grilă mai bună față de cea din 28.07.2017, în sensul că salariile vor crește pe consilieri superiori de la 5123 la 6 301..

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ăsta e un impact al legii salarizării unitare?

Dna director Disăgilă Isabela: Da! Pe legea 153/2017, se vine cu o nouă grilă de salarizare!

Dna director Dobre Violeta: Aducem salariile la nivelul celor de la Sectorul

2!

Dna director Disăgilă Isabela: Exact! Și v-am dat doar un exemplu! consilier superior, avea 5123. Pe ultima...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Este vorba de salariul brut?

Dna director Disăgilă Isabela: Da! Salariile brute! Pe ultima gradație acum vor avea 6 301. Creșterile sunt și pe personal contractual, și sunt de asemenea și pe studii medii. Asta, și mici modificări printre capitole la învățământ, pe cheltuieli de personal și cheltuieli materiale, să le asigurăm apă, lumină, gaze, telefon!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mai am și eu o întrebare! Am înțeles de la doamna Dobre un aspect! Înțeleg că această actualizare a grilei de salarizare are drept obiectiv, a se evita fluctuația de personal. Îmi puteți da detalii, vă rog!

Dna director Dobre Violeta: Exact!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: În sensul că nu există...

Dna director Disăgilă Isabela: Exact!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dacă puteți să ne dați câteva detalii, vă rog!

Dna director Dobre Violeta: Deci am vrut să evităm migrația funcționarilor publici de la Sectorul 5 către alte sectoare...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Puteți să stați cu fața, vă rog din tot sufletul?

Dna director Dobre Violeta:... către alte sectoare care aveau aprobate grile de salarizare mai mari decât ale noastre. Noi aveam grila de salarizare cea mai mică din București. Și în momentul ăsta propunerea domnului Primar și calculele noastre vin în această direcție, să ajungem la nivelul salarizării de la Sectorul 2!

Ăsta a fost obiectivul, care este o grilă de mijloc, nici cea mai mare, nici cea mai mică din...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Cea mai mare este la Sectorul 1.

Dna director Dobre Violeta: Cea mai mare rămâne la capitală - la Primăria Municipiului București și Sectorul 1.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles! Deci în esență discutăm despre o actualizare, având drept obiectiv evitarea fluctuaț iei de personal.

Dna director Dobre Violeta: Evitarea fluctuației de personal, da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mulțumim frumos! Ăsta e aspectul unu.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog! Vă rog! Mulțumesc!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Doamna director!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Să se termine...

±5    5    5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Când am terminat! Eu ridic mâna tot timpul.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Bun! Da!

±    5    5    5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nicio problemă!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mai sunt ceva comentarii?

±    5    5    5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da, mai am...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Să ne lămurim! Înțeleg că rectificarea înseamnă, în linii mari, subiectul numărul 1- actualizarea acestei grile, ceea ce înseamnă Capitolul de Cheltuieli de personal...

Dna director Disăgilă Isabela: Cheltuieli de personal.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Și mai avem încă două categorii, asigurarea unui buget...

Dna director Disăgilă Isabela: Da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Cu o estimare la momentul de față...

Dna director Disăgilă Isabela: Atât pe A.D.P. (Administrația Domeniului Public) cât și pe D.I.T.L. (Direcția de Impozite și Taxe Locale).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Pentru înființarea D.I.T.L. (Direcția de Impozite și Taxe Locale) și A.D.P. (Administrația Domeniului Public) care vor recăpăta personalitate juridică.

Dna director Disăgilă Isabela: Personalitate juridică începând cu 1 octombrie. Eu, la buget, am mers pe un buget minim, cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: În subordinea Consiliului Local.

Dna director Disăgilă Isabela: Strictul necesar! Probabil la următoarea ședință de Consiliu vom intra și cu investiții pe D.I.T.L. (Direcția de Impozite și Taxe Locale) și pe A.D.P (Administrația Domeniului Public).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mi se pare mie sau acum ceva vreme DI.T.L.-ul (Direcția de Impozite și Taxe Locale) revenise in aparatul de specialitate al Primarului?

Dna director Disăgilă Isabela: Da, revenise cu 1 ianuarie 2017.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles! Iar acum îl reînființăm?

Dna Director Disăgilă Isabela: Li se dă înapoi personalitate juridică.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dar va face parte din aparatul de specialitate sau va fi....

Dna director Dobre Violeta: Nu!

Din sală: Va fi în subordinea Consiliului Local!

Dna director Disăgilă Isabela: Va fi în subordinea Consiliului Local!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Voiam să înțeleg rolul și rostul...care era rostul? Dacă la 1 ianuarie am introdus... la D.I.T.L. (Direcția de Impozite și Taxe Locale), mă refer la ...

Din sală: A fost adus aici ca să putem...

Din sală: nu, nu, nu!

Dna director Disăgilă Isabela: A fost adus D.I.T.L. (Direcția de Impozite și Taxe Locale) să se asigure o mai bună...

Din sală: Da, știu!

~    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Bun! Și nu putem continua în formula asta? Cu D.I.T.L. (Direcția de Impozite și Taxe Locale) făcând parte din aparatul de specialitate al domnului Primar?

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Sunt mandatat de domnul Primar să vă

comunic că s-a făcut o evaluare a modului ăsta de lucru și se consideră că soluția

5    5

mai eficientă și mai bună este ...

5

Dna director Disăgilă Isabela: Dacă le dăm personalitate juridică vor

funcționa mai bine.

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Și la celelalte sectoare, știu că așa este...

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Da! Absolut!

Dna director Disăgilă Isabela: Exact! S-a avut în vedere că și la celelalte sectoare au personalitate juridică, și am decis că vor funcționa mai bine.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dar cheltuielile salariale ale personalului aparținând acestei structuri distincte cu personalitate juridică, în formula în care va exista, vor fi aceleași cu cele care erau înainte când erau în aparatul de specialitate?

Dna director Disăgilă Isabela: Exact! Și ca să nu fie probleme acuma, până își capătă personalitate juridică, atât A.D.P.-ul (Administrația Domeniului Public) cât și D.I.T.L.-ul (Direcția de Impozite și Taxe Locale), pe data de 11 octombrie, lichidarea lunii septembrie vor primi de la primărie salariile, din bugetul nostru.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles! Vă mulțumim frumos!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: În regulă! Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: Da! Apropo de ce spuneați de învățământ... și aici apar de exemplu, la articole nefinanciare 52 de mii de lei în plus, deci 52 de milioane .

Dna director Disăgilă Isabela: Din câte îmi amintesc nu a fost așa sumă mare, dar veniți după ce se termină ședința de consiliu și ne uităm mai...

Dna consilier Coroblea Cristina: Ok!

Dna director Disăgilă Isabela: Țin să vă spun că am avut două Curți de Conturi. O Curte de Conturi a plecat zilele astea, ne-a venit alt control de la Direcția Generală. Le-am adunat, avem toate lucrurile puse în cutii... veniți după

ședința de consiliu la mine!

5    5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumim, mulțumim, doamnei

Disăgilă, pentru disponibilitate și deschidere pentru colegii noștri de la ... În condițiile astea supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Mulțumim!

5

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail).

Dl președinte de ședință Bolos Florinei: Punctul 6 al ordinii de zi este -

±5    5    5    5

proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5. Discuții? Comentarii? La vot! Cine este pentru?

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Dacă îmi permiteți, domn' președinte!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog, vă rog! Sunteți mai micuț așa și nu se vede până în fundul clasei.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Având în vedere că în această Comisie de foarte mulți ani, comunitatea romilor din Sectorul 5 nu a avut reprezentant. Vă rog foarte mult! Propun, conform Hotărârii de Guvern 18, pentru îmbunătățirea situației romilor, vă rog foarte mult, doamna Secretar să subliniați și să controlați și dumneavoastră. Avem dreptul să avem un reprezentant în această Comisie. Propun Consiliului Local, vă rog foarte mult, să avem un reprezentant al romilor din sectorul 5 în Comisia pentru Protecția Copilului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Prin persoana... dumneavoastră?

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Eu sau alte persoane! Nu sunt bătut în cuie. Vă aduc la cunoștință, că mi s-a adus și la cunoștință că avem drepturi! Din perioada '90 până în 2000, tot eu am fost în Comisia pentru Protecția Copilului. Deci,... se poate și este perfect legal!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Data viitoare! Se amână și vedem... se face o hârtie...proiect de hotărâre...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Pentru evaluarea propunerii dumneavoastră și o să și consemnăm în procesul verbal al ședinței, se analizează din punct de vedere juridic și data viitoare vom veni cu o soluție în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră sau propunerea dumneavoastră.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Vă mulțumesc mult!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Si se completează...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: În completare, da! Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 7 este - proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Poveste cu cai” - proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție specială în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Supuneți la vot!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Poveste cu cai” -proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție specială în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 8 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu situații deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență. Comentarii pe subiect? Pe acest subiect? Vă rog, doamna Popescu!

Dna director Popescu Florentina: Mulțumesc! Pe lângă...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Ca și susținere. Nu ca și obiecțiuni, să înțeleg?

Dna director Popescu Florentina: Pe lângă materialul pe care vi l-am pus la dispoziție, raportul și proiectul de hotărâre. Aș dori să fac o completare în cadrul

ședinței și să se consemneze în Procesul Verbal respectiv la lista cu situații

5    5    5    ±    5

deosebite stabilite pentru acordarea ajutorului de urgență, la punctul numărul 3 venim cu următoarea completare: "Se poate acorda ajutor de urgență în vederea asigurării integrării și incluziunii sociale persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale ca toți ceilalți membrii ai societății (în conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. ”p” din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare) ( ex. asigurarea dreptului la educație, atunci când acesta nu poate fi realizat, a dreptului la sănătate și recuperare medicală, a accesului la piața forței de muncă și altele asemenea)". Vă mulțumesc!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Supuneți la vot completarea...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Având în vedere mențiunile făcute

±    5    5    5    5    5

de doamna director, supun atenției dumneavoastră, în vederea votului dacă sunteți de acord cu această completare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Adoptarea proiectului cu completare!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Adoptarea proiectului cu completare. Mulțumesc! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cu situații deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local

și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de

5    5    5

persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 9 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a

Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de

5    5

persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.

Din sală: Cu organigrama!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu, nu! Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Fostul punct 7 devenit 9 acum. Da?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Exact! Ajutorul de urgență...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Ajutorul de urgență cu plata chiriilor!

Din sală: Da!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Comentarii? Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 10 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr

114/1996, republicată”.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: S-a discutat în comisie!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă mulțumesc! Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr 114/1996, republicată” a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 11 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statutului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu sunt comentarii, supuneți la vot!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Nu sunt comentarii?

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu are cum...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: Aș avea, să zicem, câteva neclarități. De pildă...sunt nouă persoane în Serviciul Managementului Funcției Publice, nu înțeleg foarte bine cu ce se ocupă... sau Serviciul Organizarea Muncii și Managementului Calității Muncii...

Dna director Dobre Violeta: Deci, dumneavoastră, vreți acum să descriu fișa postului, sau cum?

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu, nu, aproximativ! În trei cuvinte dacă se poate, dacă nu se poate, nu se poate. Vorbim după!

Dna director Dobre Violeta: Dar nu am înțeles întrebarea! Vreau să mai spună odată! Ce fac persoanele...

Dna Dragnea Florina: Ce fac funcționarii de la serviciul respectiv!

Dna consilier Coroblea Cristina: Mie mi se părea că este destul de stufos acest aparat. Este clar că este un sector cu 200 si ceva de mii de persoane...

Dna director Dobre Violeta: Deci dumneavoastră ați făcut referire la două

9

compartimente din cadrul Direcției de Resurse Umane.

Dna consilier Coroblea Cristina: Da, care cum...

Dna director Dobre Violeta: Da? Unul dintre compartimente, Managementului Funcției Publice, se ocupă strict de relația... În aparatul de specialitate al Primarului sunt 1.100 de funcții, dintre care 900 sunt funcții publice. Respectiv se ocupă de concursuri, relația cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici . Există un sistem informatic prin care noi facem raportări la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Și celălalt Serviciu se ocupă de salariații contractuali, ai aparatul de specialitate unde,... Mai detaliat o să puteți să citiți în Regulamentul de Organizare și Funcționare pe care îl aprobați luna viitoare. Nu am avut timp, suficient, să îl întocmesc pentru ședința de astăzi. E în regulă? Sau... Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Are la bază o referință legală...

Dna director Dobre Violeta: Vreau să vă precizez, că pentru înființarea tuturor instituțiilor sau pentru reorganizarea aparatului de specialitate, avem avizele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: De această dată!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Deci dacă avem... este clar că este „no comment”!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Doar o întrebare am pentru doamna Dobre. Vis-a-vis de acest subiect, înțeleg că.. Vreau să mă lămuresc dacă am înțeles, dacă nu, mă corectați dumneavoastră. Înțeleg că această modificare este în esență un imperativ de natură legala pe care noi trebuie să îl...

Dna director Dobre Violeta: În acest moment...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Îl transpunem, îl traducem, cumva?

Dna director Dobre Violeta: Nu! Este propunerea Primarului Sectorului 5, avizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, dar dumneavoastră

hotărâți...

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Îmi puteți da câteva amănunte în ce va consta această... Am întrebări puțin diferite față de colega!

Dna director Violeta Dobre: Da! În primul rând se înființează din structura aparatului de specialitate, din funcții vacante, ADP-ul (Administrația Domeniului Public), care este o direcție generală care are în structură mai multe funcții de muncitor, vor fi șoferi și lucrători. Ei vor face în principal salubrizare menajeră.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Asta pentru că nu avem încă subiectul cu

licitația încheiat!

5

Dna director Violeta Dobre: Și se reînființează în subordinea Consiliului

5    5

Local, Direcția de Impozite și Taxe Locale. S-a făcut o evaluare de către domnul

Primar și se consideră că veniturile se colectau mai bine la...

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă ascult, vă rog, continuați!

Dna director Violeta Dobre: Când erau înființate în subordinea Consiliului

5

Local, deci cu personalitate juridică!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă mulțumim doamna director!

±5    5    5    5    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Mulțumim! Eu am o rugăminte! Când am primit schița generală, nu era prins în căsuță acolo, DITL-ul (Direcția Impozite și Taxe Locale).

Dna director Violeta Dobre: A fost o eroare materială!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să fie prinse ca eroare materială.

Dna director Violeta Dobre: Da! Pe organigrama...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Organigrama!

Dna Florina Dragnea: Vor fi prinse după ce dumneavoastră le veți înființa

ca instituții!

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles!

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Acestea fiind spuse, trecem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dna Florina Dragnea: 10 abțineri!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 10 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Razvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) .

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Domnul președinte!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Da, vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mă scuzați, doar o secundă nu vreau să lungim lucrurile. Doar pentru,... ca să consemneze și colegele! Astăzi am avut o discuție cu doamna Dobre ale cărei explicații sunt extrem de pertinente. Ce vreau eu să spun este că, noi personal nu am vrut să ne opunem în ideea care e posibil ca asta să însemne optimizarea activității, dar faptul că totuși, ... am fost de acord în tot...va aduceti cu siguranță aminte, la finalul anului 2016, cu această modificare de structură a Direcției de Impozite și Taxe Locale de a intra în aparatul de specialitate și acum o ”re-externalizăm”, în ghilimele, o reînființăm cu personalitate juridică individuală. S-ar putea să fie o decizie bună dar, în mod evident, ori noi cu toții am greșit atunci, când am votat, inclusiv noi, ori acum este o eroare! Prin urmare, așteptăm să vedem rezultatele! Noi ne-am abținut tocmai pentru că nu ne dăm seama dacă va genera rezultate așteptate sau nu!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: În principiu, viața e o dinamică!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Așa e!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Încercăm toate felurile de lucru

±5    5    5    5

astfel încât să ne fie bine!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Sigur, sigur!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Pentru toată lumea, modul de funcționare al DITL-ului este o sursă importantă pentru noi, pentru venituri. Dacă

ea funcționează cum trebuie, atunci noi avem ce cheltui... e clar, să investim și să

5    ~    ~    5

venim ca suport în activitatea de dezvoltare a Sectorului 5! Bun!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 12-proiect de hotărâre privind aprobarea înființării ADP Sector 5 ca serviciu public. Să solicit trecerea la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dna Florina Dragnea: 10 abțineri!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Administrației Domeniului Public Sector 5 a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 10 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Razvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu ).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumesc!

±    5    5    5    5    5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul următor face referință la

±    5    5    5    5    5

DITL, ca persoană juridică- proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5, ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot! Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Direc ț iei de Impozite ș i Taxe Sector 5 a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 10 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Razvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 14 al ordinii de zi, proiect de hotărâre care face referire la aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, ( a se citi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație,, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5). Comentarii?

Dl consilier Ageorghiesei Emil: Nu!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Cine este pentru? Poftim?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mă scuzați! De la doamna Dobre sau de la doamna director Disăgilă?

Dna director Dobre Violeta: Eu am explicat. De menționat este faptul că, la Centrul Cultural "Stefan Iordache" se modifica doar salariul Directorului General.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Nu doamna Dobre?

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5    5

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație,, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 a fost adoptat cu 24 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la punctul 15- proiect de hotărâre privind solicitarea de împuternicire expresă de către Consiliul General al Municipiului București pentru Consiliul Local al Sectorului 5, să hotărască, cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București

RATB, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii

~    5    5    5    ~    ~

sau proiecte de interes public local. Comentarii? Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind solicitarea de împuternicire expresă de către Consiliul General al Municipiului București pentru Consiliul Local al Sectorului 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București RATB, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihaill, Niculescu Jaqueline Christina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 16 al ordinii de zi-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5, nr.105/28.07.2017 (privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de ,,Tineret Ștefan Iordache”). Comentarii?

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: De ce intră la "diverse" și de

ce...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Nu la diverse, nu am spus diverse!

Nu am intrat încă la punctul ,,Diverse”. Am cerut acceptul dumneavoastră la

începutul ședinței să updatăm ordinea de zi cu 5 materiale, da? Și am_

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Domnule președinte, eu înțeleg, totuși este... nu știu, sunt câteva pagini pe care nu am avut cum să le studiem acum,... 20 și ceva de pagini, adică...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Doamna Ramona, domnul Marinescu!

Dna Florina Dragnea: Domnul Marinescu de la Centru vă poate explica în ce stă modificarea acestui regulament. Din ce l-am lecturat eu, este doar o singură modificare!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Da, ar fi minunat. Mulțumesc!

Dl Daniel Marinescu: Mai întâi să vă salut, bună ziua! Sărut mâna! O să vă explic, în câteva cuvinte doar. Noi am primit o adresă de la Direcția de Învățământ, mai exact în data de 26, aceasta este adresa! Și prin această adresă ni se solicită să încercăm să organizăm câteva evenimente...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog, liniște!

Dl Daniel Marinescu: Câteva evenimente, prin care să putem...

Dna Florina Dragnea:... premia elevii care au obținut nota 10 la BAC!

Dl Daniel Marinescu: Avem câțiva performeri din punctul ăsta de vedere. Lucrul ăsta se practică și în celelalte sectoare, dacă ați văzut, probabil ați fost informați. E o dorință și a domnului Primar și modificarea se face la ROF (Regulamentul de Organizare și Funcționare) având în vedere acest... această solicitare. Pentru că noi nu aveam...adică să-i putem premia pe profesorii care au avut performanțe la examenul de BAC. Despre asta este vorba. Dacă mai putem să fim de folos cu ceva?

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Da, mulțumim mult!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu aș vrea să...

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Noi apreciem din plin un astfel de proiect! Considerăm că un proiect care întotdeauna..., consiliul cheltuiește niste bani și este în folosul învățământului, ar trebui un pic mai bine discutat, mai bine digerat în comisiile de specialitate. Este, cred că cel puțin al doilea sau al treilea, a doua sau a treia ședință în care consecutiv, sau mă rog, aproximativ, Centrul Cultural ,,Ștefan Iordache” vine cu proiecte aduse pe ordinea de zi suplimentar, fără ca noi toți colegii să putem să discutăm, să putem să aducem poate modificări! Toate sumele respective care sunt prinse , o să vedeți în proiectul următor, că aș vrea să vorbesc acuma și pentru proiectul următor, acesta face referire doar la modificarea de regulament, ca să știți! Deci se modifică regulamentul în sensul acela să poată să dea și premii în bani. Regulamentul pe care îl avea Centrul Cultural nu putea să dea premii în bani, susținea doar evenimente. Următorul proiect, cel care va fi referitor pentru performeri, așa cum a spus și colegul nostru, se vor da 10.000 de lei pentru cei care au luat bacul cu 10, 10.000 lei nominal, adică pentru fiecare care au luat 10 pe linie, și pentru ceilalți elevi ai Sectorului 5

care au obținut o notă de zece, una sau mai multe, cumulativ, să se dea 2.000 de

5    y    y    y

lei pentru fiecare disciplină. Totodată, profesorii care au coordonat activitatea acestor copii, să primească 2.000 de Ron. Pe de altă parte, în acest raport nu mi se spune foarte clar câți copii sunt, nu știm care sunt criteriile sau prin ce modalitate profesorii vor fi desemnați ca și coordonatori! Pentru că, în mod normal avem prinsă, când facem un astfel de proiect, este al... nu știm al câtelea proiect pe Centrul Cultural care nu cuprinde elemente foarte clare pentru noi! Noi trebuia să știm acuma că avem, 145 de copii care au atâtea note de 10, trebuia să știm că sunt atâția profesori coordonatori, respectiv, putea să îi pună acolo 240 de profesori sau câți or fi ei și care sunt cu copiii cu cei de nota 10!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Efortul bugetar fiind de...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Exact! Deci suma există, numărătoarea probabil este făcută într-o limită estimativă, s-ar putea să ne mai scape, dar ce stă în spate cu adevărat în ceea ce înseamnă foarte clar și concret elementele distinctive la acest proiect, nu există! Întotdeauna avem numai sume și liste suplimentare! Nu sunt împotriva unui astfel de proiect, nu voi fi niciodată împotriva unui proiect de educație și de tineret sau, mai ales pentru copiii din învățământ, dar considerăm foarte clar că de acum încolo poate tragem o linie începând de astăzi, și Centrul Cultural ,Ștefan Iordache”, învață să facă niște

proiecte așa cum ar trebui să facă și cum au făcut și alte direcții! Da? Este foarte

±5    5    5    5

normal când selectăm ceva să știm care este criteriul selecției, când dăm sume să

5    5    ~

știm cui dăm, cui le atribuim, în ce fel și care este valoarea totală. Un proiect financiar, bugetar, un proiect care consumă bani, trebuie să știm cât costă! Asta aprobăm aicea! Mai departe... mai departe, urăm succes tuturor copiilor să ia

BAC-ul cu nota 10 din Sectorul 5 și o să fim cei mai fericiți, da? Și eu unul sunt

5    5    ~    5

la fel! Deci, ca să revenim, pe fundal, pentru aceste două proiecte... nu am nimic împotrivă eu, în calitate de consilier, nici grupul de consilieri P.N.L. dar, modalitatea în care proiectele de la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” vin către colegii noștri, către noi toți consilierii locali, este una care arată foarte puțină pricepere, sau foarte puțină, dacă vreți, acuritate în ceea ce privesc elementele care stau în baza unui proiect al unui sector, parte din capitală europeană, respectiv București. Cu asta am spus tot!

Dl Daniel Marinescu: Dacă îmi permiteți, elementele sunt fundamentate!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Vă mulțumesc frumos, dacă puteți să mi le arătați și mie pe așa cum le avem noi aicea, eu vă dau nota 10!

Dl Daniel Marinescu : Sigur că vi le pot arăta!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi unde scrie că sunt 145 de copii? Unde scrie care sunt criteriile în care au fost selectați profesorii? Câți profesori sunt? De la ce licee? Și așa mai departe! Noi le avem?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Suma totală cheltuită!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Noi le avem în aceste proiecte pe care dumneavoastră acum ni le-ați înmânat și pe care le-ați citit de acolo? Ni le puteți da? Nu puteți!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi nu ne confruntăm, din păcate, pentru prima oară cu situația asta. Am fi absurzi și ridicoli, câtă vreme n-am făcut aproape nicio investiție, lucru pe care l-am ridicat în atenția Primarului și Executivului Primăriei, nu o dată! Câtă vreme există suficienți bani la buget și câtă vreme la Centrul Cultural s-au făcut tot felul de agape și sindrofii, am fi noi ridicoli și absurzi să ne opunem unei astfel de inițiative absolut lăudabile. E adevărat, adresa Direcției de Învățământ a venit puțin cam târziu, acum două zile! Dar, faptul că dumneavoastră ați dat dovadă de seriozitate și v-ați apucat imediat de lucru și ați pus pe hârtie niște lucruri, e perfect! Noi suntem de acord cu acest.. cu ambele! Cu amendamentul ca pentru viitor, vă rugăm, să existe toate sursele necesare de informare. Într-un final, dacă.. să zicem că nu suntem de specialitate, sau nu acordăm suficient timp sau atenție.. din diverse rațiuni, fiecărui titlu de proiect pe care-l propuneți, măcar la final să putem să vedem cât costă. De exemplu, am avut mai devreme o discuție la Comisia de Protecție Socială cu doamna director Florentina Popescu. Ne-a arătat pe foaie, apropo de un proiect special pentru copiii cu handicap și copiii care provin din situații sociale dificile, că fac o terapie cu cai, echitație, ș.a.m.d. Ceva deosebit! A știut să-mi răspundă și mi-a arătat pe foaie exact! Cât costă pe copil, cât costă pe lună, câte ședințe sunt pe abonamente... Cam la asta ne așteptăm, tocmai să ne facem o idee! Nu punem la îndoială nici buna credință, nici profesionalismul nimănui, atâta doar, că noi aici... totuși, suntem responsabili de felul în care se cheltuiesc banii publici! Dacă putem pe viitor să avem informațiile astea vă suntem recunoscători.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Cu siguranță!

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Dacă îmi permiteți, aș vrea și eu să fac o paranteză. În data de 19.09.2017, am făcut ș i eu o sesizare către Federaț ia Română de Baschet privind Ordinul nr. 5 și 7/2011, unde avem o performanță în baschet. Este singura categorie de sport, baschetul, care... unde, acești copii nu primesc bursă de performanță. Deci, am sesizat și Departamentul de Învățământ!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu are legătură cu subiectul!

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Nu are legătură, dar trebuie luat, trebuie analizată și această ... Pot veni și cu alte proiecte în care într-adevăr, există performanță.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017, a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Sergiu Bogdan și Udescu Șerbănel Mihail).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Așa cum a fost menționat mai

±5    5    5    5    5    5

devreme, punctul 17 vizează un proiect de hotărâre privind completarea Programului de Acțiuni Culturale, Artistice și de Tineret ...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot această operațiune! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni Culturale,

Artistice și de Tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”

5    5    5

în anul 2017, aprobat de Consiliul Local Sector 5, prin Hotărârea Consiliului

Local Sector 5 nr. 72/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.

80/16.06.2017 și Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 124/22.08.2017, a fost

5    ~

adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Sergiu Bogdan și Udescu Șerbănel Mihail).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: La Diverse avem ceva?

±5    5    5    5

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Da! Aduc la cunoștință Consiliului, așa cum am precizat, în data de 19.09.2017, am depus, în calitatea de consilier local, la Federația Română de Baschet, o sesizare prin care doresc ca baschetul să fie inclus în categoria celor care vor obțin burse de performanță la nivel școlar. Am făcut verificările de rigoare conform Ordinului 2254 (a se citi 5576)/2011, este singura categorie de sport - baschet, care nu primește burse de performanță!

Federația Română de Baschet a recunoscut că într-adevăr, așa este și va

5    ~    5    5

face demersurile necesare atât la Ministerul Sporturilor cât și la Ministerul Educației. Rugămintea mea este ca Departamentul de Învățământ, să facă și aceștia demersuri necesare și să încercăm să includem această categorie de baschet, ca și un sport care într-adevăr se face. Pentru că este absurd ca fotbalul, orice alt sport care se face, este inclus ca și bursă de performanță. Copiii primesc această bursă de performanță iar baschetul nici nu este pe listă. Pe lista respectivă ! Pe anexă!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Ne bucură lucrul acesta, că apar performanțe și în acest domeniu, Poate nu erau cunoscute, dar nu există nicio problemă!

Dna consilier Pop Claudia-Ramona:Vorbesc și în calitate de părinte pentru că copilul meu este campion la baschet și nu poate să beneficieze de bursă, mi se pare...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: O să facem mențiunea de rigoare!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Da! Eu aș avea o întrebare! Eu am rugămintea, pentru că astăzi am primit cinci puncte suplimentare, la Diverse, le-am primit pe hârtie! Există posibilitatea să le urce și pe site?

Dna Florina Dragnea: Nu se mai urcă ca și proiecte de hotărâre o să se urce ca și hotărâri adoptate.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Și toate celelalte din trecut la

fel?

Dna Florina Dragnea: La fel! Este aceeași procedură! La ședințele Consiliului Local, aveți foldere cu tot: proiecte de hotărâri, ședințe, înregistrări și hotărâri ale Consiliului Local.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Deci, tot ce am avut până acum la Diverse, doar pe hârtie și nu au fost...

Dna Florina Dragnea: Sunt ca și hotărâri adoptate!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Sunt ca și hotărâri adoptate deja de site?

Dna Florina Dragnea: Da!

Dna consilier Coroblea Cristina: Am și eu o rugăminte! ...la buget, dacă se

pot formula așa cum sunt..., de exemplu la Primăria Municipiului București, unde se vede clar ce se modifică. Adică, aici noi avem doar detaliile...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: O lăudați pe doamna Firea?

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu, nu! Dar bugetul este făcut mai vizibil decât documentația ..

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Cu alte cuvinte, dumneavoastră ați vrea o sinteză pe ceea ce s-a criticat, eu vă pot spune că dacă urmăriți cu atenție și facem o analiză comparativă cu ceea ce a fost bugetul anterior,... cu rectificarea care se discută la un anumit moment dat urmărind cifrele și chiar este o ..., un

5    ~

lucru interesant, în ceea ce mă privește, eu îl accept și îl agreez ..,să se facă analiza comparativă din punct de vedere al procedurii, încadrarea și validarea acestor rectificări.

Dna consilier Coroblea Cristina: Asta am si făcut! Punctul doi - am dori să

5

avem lista de obiective, de investiții! Deci Primăria ar trebui să aibă o listă de ...

~    5

În mod sigur aveți! Și am dori să avem această listă de obiective, de investiții si aceasta să fie publicată pe site. Dar, în orice caz... Bine, o să facem si o cerere scrisă în legătură cu aceasta. La fel cu împrumuturile pe care le are Primăria!

Dl presedinte de sedință Bolos Florinel: Am înțeles!

±5    5    5    5    5

Dna consilier Coroblea Cristina: Și o altă sugestie, ar fi: de exemplu, dacă s-ar putea pune contractele pe care le are Primăria, pe site.

Dl presedinte de sedință Bolos Florinel: Cele în derulare sau cele care

±    5    5    5    5

urmează?

Dna consilier Coroblea Cristina: Și, si!

5    ~    5

Dl presedinte de sedință Bolos Florinel: Am înțeles ideea! Vă mulțumesc!

±    5    5    5    5    5    5

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Dacă se poate să-mi acordați cu mulțumiri anticipate, ultimul cuvânt! As avea o rugăminte la domnul Viceprimar! Pentru că data trecută, domnul Primar, ne-a promis că astăzi ne va da un răspuns, dar înțeleg că a apărut o situație urgentă...! Însă, am dori totusi să stim care este situația execuției bugetare pe primele 6 luni. Înțeleg, voiam doar să vă amintesc!

Dl viceprimar Marian Țigănus: Deci, de două săptămâni, suntem cu documentele în cutii! Ne mutăm!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Voiam să stim care este situația cu contractul de salubritate?

Dna Florina Dragnea: S-a contestat licitația!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Doamna Disăgilă, pentru că tot sunteți aici, vă rog frumos... la dumneavoastră este termenul..

Doamna director Isabela Disăgilă: După cum v-am zis și mai devreme, a plecat ieri a doua Curte de Conturi și a mai venit un control de la Direcția Generală

a Finanțelor Publice - Relații cu contribuabilii mici și mijlocii. În momentul ăsta

5    5    9    J

suntem și în proces de mutare. Avem cutiile pregătite, deci nu am avut cum ...

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Deci peste o lună avem un răspuns ...

Dna director Isabela Disăgilă: Probabil da, la ședința următoare!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumesc mult!

±5    5    5    5    5

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 13,00.

5    5    ~

33