Proces verbal din 28.07.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 28.07.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE

9    9

DIN DATA DE 28.07.2017

Lucrările ședinței încep la ora 12,55 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 6370/21.07.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

în sală sunt prezenți 22 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Niculescu Jacqueline-Christina și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și D-na Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Dna președinte de ședință - Săndulescu Nina deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 22, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: înainte de toate, avem un coleg care ne părăsește astăzi și vrea să ne spună câteva cuvinte.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae: Am fost nevoit să-mi dau demisia din Consiliul Local al Sectorului 5 pentru că am fost validat în calitatea de consilier general în Consiliul General al Municipiului București. Mulțumesc dlui Primar, mulțumesc Dnei Președinte de ședință pentru ocazia care mi-a oferit-o acum,

pentru ca în câteva secunde, să vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Sunt onorat pentru faptul că am fost colegi și vă doresc succes, într-o manieră încât împreună, evident, cu domnul Primar, cu aparatul operativ al primăriei, să aduceți Sectorul 5 acolo unde îi este locul, pentru că merită, adică, mult mai sus. Vă mulțumesc încă o dată!

9

Dl Primar Daniel Florea: Mulțumim foarte mult! Succes!

9

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.06.2017;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.2017;

3.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Valeriu Nicolae Șuhan;

4.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu;

5.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Serbănel Mihail Udescu;

9    “

6.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin;

7.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic Ion Barbu către Asociația Academică Ion Barbu',

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat nr. 1098/28.06.2016, încheiat între Școala Gimnazială nr. 131 și Asociația "Down Darius și prietenii" București;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.20 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5;

10.    Proiect de hotărâre privind sprijinirea Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării lotului de performanță afiliat acestuia la activități de cantonament și stagii de pregătire tehnică;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia (2 elevi și 2 profesori), la Competiția Internațională Youth Science Meeting 2017',

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, în parteneriat cu Instituto Cervantes din București, în anul școlar 2017-2018;

13.    Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română- Catedrala Mântuirii Neamului și alte unități de cult din sectorul 5), în anul 2017;

14.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală

A

„împreună dezvoltăm sectorul 5";

15.    Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.34/30.03.2017;

16.    Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. S.5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.36/30.03.2017;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului " Sănătate în mișcare";

18.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017;

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

20.    Diverse.

-Adresa S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. nr. 7942/27.06.2017 înregistrată la Primăria sectorului 5 sub nr. 30391/28.06.2017.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Pentru că avem mai multe proiecte care au venit la această ordine de zi, aș dori ca punctul 3 de pe ordinea de zi să devină:

-Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 1/24.06.2016. O să dau citire și celorlalte proiecte de hotărâre de la Diverse'.

-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-    Proiect de hotărâre privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr.

5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituția din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2018.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Aș mai avea și eu, vă rog, la Diverse adresa nr. 28887/21.06.2017, prin care am înștiințat Consiliul că doresc să mă retrag din Comisia de negociere privind str. Dumbrava Nouă. A ținut foarte mult această Comisie, nu s-a făcut nimic timp de trei luni de zile, drept pentru care nu mai pot să stau în această Comisie. Doresc să fiu înlocuită cu cine dorește să intre în această Comisie. Am înțeles că unul dintre proprietari a și decedat. Este vorba si de moștenitori deci, se va întinde foarte mult această Comisie. Am dorit să prezint această adresă și aș dori ca aceasta să fie pusă la Diverse deoarece, eu în luna august sunt în concediu și aș dori totuși, să se ia act de acest fapt. Vă mulțumesc!

5

Dna Florina Dragnea: Procedural, având în vedere motivul, modificarea componenței Comisiei...

Dna consilier Pop Ramona Cristina: Da, dar nu am vrut să treacă prea mult timp pentru această adresă.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Supunem la vot ordinea de zi cu cele șase puncte în plus.Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim!

Ordinea de zi așa cum a fost completată, este aprobată cu 22 voturi pentru. Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 1-Aprobarea procesului

verbal al ședinței extraordinare din data de 16.06.2017. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim!

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.06.2017 este aprobat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Coroblea Cristina și Giurcă Augustin Răzvan).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 2-Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.2017.

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.2017 este aprobat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Coroblea Cristina și Cursaru Paul Gabriel).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 3- Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local S ector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 1/24.06.2016.

A

Dna Florina Dragnea: întrucât în hotărârea inițială figura dl Franovici Bogdan din partea USR-ului la momentul respectiv, având în vedere că dumneavoastră ați luat act de încetarea mandatului dumnealui, trebuie să...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Trebuie să propunem.

Dl Primar Daniel Florea: Trebuie să propunem pe cineva.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Trebuie să votăm secret...

Dna Florina Dragnea: Nu, este vot deschis prin lege.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Sigur?

Dna Florina Dragnea: Da.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Noi propunem în felul următor din partea USR-ului așa cum a fost împărțirea inițială. Dacă se poate, aveți nevoie...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Se autopropune dl consilier Dragoș Geamănă.

Dna consilier Coroblea Cristina: îl propunem noi pe dl consilier Dragoș Geamănă.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Supun la vot propunerea făcută de dna consilier Coroblea Cristina. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim!

9

Propunerea dnei Coroblea Cristina ca dl Geamănă Dragoș să facă parte din Comisia de validare a Consiliului Local Sector 5, este votată cu 22 voturi pentru.

Prin urmare -Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 1/24.06.2016 este adoptată cu 22 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Trecem din nou la ordinea de zi, punctul 3 devine punctul 4 și tot așa.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 4- Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Valeriu Nicolae Șuhan. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim!

Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Valeriu Nicolae Șuhan a fost adoptat cu 22 voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 5....

Dna Florina Dragnea: La punctul 5,6 și 7, Comisia de validare trebuie să se retragă să...

La ora 13,04, membrii Comisiei de validare se retrag din sala de consiliu pentru verificare dosarelor consilierilor în scopul validării sau invalidării fiecărui consilier în parte.

La ora 13,10 membrii Comisiei de validare revin în sala de ședințe. Președintele comisiei de validare, dl Cursaru Paul, dă citire procesului verbal prin care Comisia de validare a constatat îndeplinirea prevederilor legale privind validarea mandatelor de consilieri a domnilor Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Păpușă Valentin.

în sală sunt prezenți 21 de consilieri. Din sală lipsește dl consilier Gheorghe Ștefan.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Le urăm succes și îi invităm să depună jurământul.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Supun la vot-Punctul 5- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim! Jurământul se depune după validare.

Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu este adoptat cu 21 de voturi pentru.

La ora 13,17 intră în sală dl consilier Daniel Marian Vanghelie. Prezenți 22 consilieri.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Supun la vot-Punctul 6- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Șerbănel Mihail Udescu.

Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Șerbănel Mihail Udescu este adoptat cu 22 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Supun la vot-Punctul 7- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin.

Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin este adoptat cu 22 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: îi rugăm pe domnii consilieri să vină să depună jurământul.

Domnii consilieri Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Șerbănel Mihail Udescu și Păpușă Valentin, depun, pe rând, jurământul în conformitate cu prevederile legale.

A

In sală sunt prezenți 25 consilieri.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 8. Cine este pentru?

Dna consilier Coroblea Cristina: Puteți, vă rog, să citiți măcar câteva cuvinte din denumirea proiectului? Mai ales acum că s-au decalat.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Sigur că da!

Dna consilier Coroblea Cristina: Mulțumesc!

J

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Noi am hotărât în ședințele anterioare că nu le vom mai citi.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Am votat în ședință, nu le mai dați citire.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ca să fie limpede pentru toată lumea, să știm pentru viitor. Noi am votat, într-adevăr, că nu vom mai expune motivația și nu vor mai veni directori sau persoane din aparatul de specialitate al dlui Primar să ne prezinte, să ne argumenteze, pentru că avem aceste materiale. Faptul că citiți sau nu citiți este decizia dumneavoastră. Bine, înțeleg acum că este decalajul, dar asta nu înseamnă că pe viitor o să stăm să citim fiecare proiect.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 8- Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic

A

Ion Barbu către Asociația Academică Ion Barbu. Cine este pentru? împotrivă?

Abțineri?

»

_ _    A

La ora 13, intră în sală dl consilier Gheorghe Ștefan. In sală sunt prezenți 26 consilieri.

Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic Ion Barbu către Asociația Academică Ion Barbu a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 9- Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat nr. 1098/28.06.2016, încheiat între Școala Gimnazială nr.131 și Asociația "Down Darius și prietenii" București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat nr. 1098/28.06.2016, încheiat între Școala Gimnazială nr.131 și Asociația "Down Darius și prietenii" București a fost adoptat cu 26 voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 10- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 20 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector. 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți! Aș vrea, referitor la acest proiect să găsim soluțiile necesare ca să evităm ca actul de învățământ să se desfășoare pe o proprietate privată la care Consiliul Local să plătească chirie.

Probabil că ar trebui să începem să gândim și să demarăm niște proiecte care să aducă comunitățile locale la Consiliul Local și nu, ca în cazul acesta, ca drept de folosință, în care proprietarul este S.C. Electromagnetica S.A. Cunoaștem că este o situație nedorită, cunoaștem că acea clădire are această folosință însă, se impune ca într-o perioadă de timp rezonabilă, să găsim soluții pentru a putea găsi acești copii efectiv în cadrul Sectorului 5, doar pentru Consiliul Local sau în cadrul Primăriei, nu în cadrul unei entități private.

Dl primar Florea Daniel: Suntem în plină derularea a unei acțiuni de a identifica spații în care putem face creșe și grădinițe în sector. Am identificat zonele, suntem în căutări, ne trebuie aproximativ... Florentina, la creșe tu ziceai că ne trebuie cel puțin una de 60 de locuri?

Dna Director Popescu Florentina: Da, 60-120!

Dl primar Florea Daniel: Și încă una, cam 120-140 de locuri ne-ar trebui. Acum suntem în plină procedură de identificare a unor spații. Ele ar trebui să existe deja într-o stare fizică bună, astfel încât să poată fi mobilate și copiii să vină acolo. Dacă știți asemenea clădiri, vă rog frumos veniți și...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă doriți, pe Legea 1 a Educației, și aici doamna Inspector ne poate ajuta, pentru ca o grădiniță să funcționeze trebuie să aibă minim 8 grupe, 20 de copii...nu? Așa este?

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Sunt 160 de copii. Nu este prevăzut numărul de grupe.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Numărul de copii!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Numărul de copii!

Dl primar Florea Daniel: Și atunci, dacă știți spații care s-ar preta, vă rugăm frumos să le identificați. E un program derulat de Primăria Generală împreună cu toate primăriile de sector. In momentul în care vom găsi spațiul, ei ne vor susține financiar în ceea ce privește dotarea și plata personalului și...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să le cumpărăm sau să le subînchiriem?

Dl primar Florea Daniel: Le închiriază Primăria Generală, noi trebuie să identificăm, fiecare sector în parte. Dacă avem nevoie, noi, de exemplu, avem niște zone unde nu avem nici creșe, nici grădinițe, nici școli. Chiar avem nevoie de spații...în zona aceea unde stă domnul viceprimar, în zona aceea, nu avem deloc.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ar putea fi o ideea să construim noi, noi să investim și să fie ale Consiliului Local, nu doar date spre folosință, eventual chiar să le cumpărăm, dacă este această posibilitate.

Dl primar Florea Daniel: Ar trebui să discutăm, să facem o hotărâre de consiliu separat...,dar în acest moment, asta este soluția rapidă pe care o am. Primăria Generală s-a angajat că plătește și chiria și dotarea și plata personalului cu condiția să găsim spațiu. Vă invit să vă alăturați eforturilor noastre de a găsi spații pentru creșe și grădinițe în sector. Mulțumesc.Vă rog!

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Deci supunem la vot: Cine este pentru acest proiect? Mulțumim. împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.20 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S,C.Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5 a fost adoptat cu 26 voturi pentru.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Punctul nr. 11- Proiect privind sprijinirea Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării lotului de performanță afiliat acestuia la activități de cantonament și stagii de pregătire tehnică. Cine este pentru?

Dl Director Soare Cezar: Se decalează perioada, din 18 august până în 28 august.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci propunem să modificăm data. Data de desfășurare să fie 18-28 august.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Cine este pentru?

Dl consilier Cursaru Paul GabriehCine este pentru modificare!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Cine este pentru, cu modificarea proiectului făcute de dl Director Soare?

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Da. Cine este pentru cu modificarea? Mulțumim! împotrivă? Abțineri?

Proiectul privind sprijinirea Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării lotului de performanță afiliat acestuia la activități de cantonament și stagii de pregătire tehnică a fost adoptat cu 22 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Șerbănel Mihail Udescu și Pârtoacă Bogdan Sergiu)

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Proiectul numărul 12- Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia (2 elevi și 2 profesori), la competiția internațională Youth Science Meeting 2017.Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Proiectul privind aprobarea susținerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia (2 elevi și 2 profesori), la competiția internațională Youth Science Meeting 2017 a fost adoptat cu 26 voturi pentru.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Punctul nr. 13- Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, în parteneriat cu Instituto Cervantes din București, în anul școlar 2017-

Z\

2018. Cine este pentru? Mulțumim. împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului Copii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, în parteneriat cu Instituto Cervantes din București, în anul școlar 2017-2018 este adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Punctul nr. 14- Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română-Catedrala Mântuirii Neamului și alte unități de cult din Sectorul 5), în anul 2017.Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română-Catedrala Mântuirii Neamului și alte unități de cult din Sectorul 5), în anul 2017 este adoptat cu 22 voturi pentru și 4 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Șerbănel Mihail Udescu și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Punctul nr.l5-Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 5, de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm Sectorul 5”. Aveți ceva de spus?

Dl consilier Scripcaru Lucian-Mihai: Da, două întrebări dacă se poate! De ce nu s-a constituit până acuma Grupul de Acțiune Locală și de ce nu s-a realizat Strategia de Dezvoltare atunci când a existat finanțare...

Dl primar Florea Daniel: Până acum, de când? Din ce an? Din ce an încoace?

Dl consilier Scripcaru Lucian-Mihai: Am înțeles că abia acuma s-a constituit.

Dl primar Florea Daniel: Dar până acum, din ce an înseamnă până acum, din 2010, 2008, din 2012?

Dl consilier Scripcaru Lucian-Mihai: De anul trecut.

Dl primar Florea Daniel: A, de anul trecut. Și a doua întrebare?

Dl consilier Scripcaru Lucian-Mihai: De ce nu s-a realizat Strategia de Dezvoltare, când... deci de ce nu a fost realizată Strategia de Dezvoltare atunci când a existat finanțare POCU (Program Operațional Capital Uman).

Dl primar Florea Daniel: Domnule Soare, vă rog!

Dl Director Soare Cezar: Sunt două lucruri separate. Strategia de dezvoltare a Sectorului este aprobată de Consiliul Local anul trecut prin hotărâre a Consiliului Local.

Dl primar Florea Daniel: Și făcută de noi.

Dl Director Soare Cezar: Da, făcută de echipa de aici. Al doilea lucru: tot atunci s-a aprobat și Regenerarea Urbană Ferentari. Noi am constituit acest grup „Regenerare Urbană” tocmai pentru a putea să dezvoltăm cartierul Ferentari și zonele limitrofe. Acum este momentul să-l facem. în cadrul grupului Regenerare Urbană Ferentari, pentru a merge pe Program European, pe Fonduri Europene, avem două părți separate:-odată pe Programul de Capacitate de foc- Programul Operațional de Capacitate Umană pentru a avea strategia iar pe cel de-al doilea, pe Programul Operațional Regional- avem CLLD-ul- Grupul de Acțiune Locală pentru dezvoltarea zonei. Și acestea înseamnă o strategie specifică doar zonei respective și adiacente.

Dl consilier Scripcaru Lucian-Mihai: Am înțeles.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Mai avem întrebări? Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri

A

sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm Sectorul 5, a fost adoptat cu 26 de voturi.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Punctul nr.l6-Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr.88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.34/30.03.2017. Vă ascultăm (dându-i cuvântul dlui consilier Dragoș Geamănă)!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Da. Noi considerăm că se crește democrația, se face o hârtie în plus și ne gândim că s-ar fi putut rezolva asta pur și simplu prin consultarea Registrul Comerțului online. Practic ar fi putut fi făcută verificarea în primărie sau la Administrația Piețelor și ar fi fost rezolvată problema. Practic așa, anteprenorii sunt puși pe drumuri ca să obțină o hârtie.

Dna consilier Pop Ramona Claudia: îmi permiteți, vis-â-vis de online Registru Comerțului, eu cunosc foarte bine, am și eu site-ul ăsta, nu-ți dă toate informațiile. Iți dă informații legate de societate, CUI-ul societății, obiectul principal de activitate și atât. Nu dă cine este administrator și cine sunt asociații. Adică site-ul de care ziceți dumneavoastră, care il poate accesa oricine, inclusiv instituțiile publice, inclusiv executorii judecătorești sau oricine altcineva nu-ți dă toate aceste informații. Aceste informații le găsești doar dacă te duci și soliciți în mod expres, depui o adresă și atunci veți avea informațiile. Drept pentru care, am vrut să vă spun, cunosc foarte bine situația și am vrut să vă lămuresc de ce nu se poate solicita online.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Supunem la vot acest proiect?

A

Cine este pentru? Mulțumim. împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr.88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.34/30.032017, a fost adoptat cu cu 22 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Proiectul nr,17-Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561- Restaurante si 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.36/30.03.2017. Ascultăm!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Avem două propuneri: de modificare la art. 5, lit. h, ar fi bine, să fie însoțit de mențiunea „dacă este cazul” pentru că s-ar putea întâmpla ca spațiul să fie nou și să nu fie nevoie de dezinsecție, de deratizare.

Din sală: Nu are nicio legătură.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu are nicio legătură. Nu contează că e nou sau vechi!

Dl viceprimar Țigănuș MariamTrebuie să aibă contract.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Este o acțiune continuă asta.

9

Dl consilier Geamănă Dragoș: Tot la art 5, lit. k ar trebui scoasă noțiunea „dacă este cazul” pentru că autorizația P.S.I. ar trebui să fie obligatorie.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Este, obligatorie.

Dl consilier Geamănă Dragoș: Dar „dacă este cazul” înseamnă că, poate...

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Altcineva. Supunem la vot? Cine este pentru?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Stați un pic. Dumneavoastră trebuie să supuneți la vot propunerea domnului consilier.

Dl primar Daniel Florea: Pentru modificare.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Supunem la vot modificarea solicitată de domnul Geamănă. Cine este pentru?

Din sală: Pentru modificare.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Pentru modificare. împotrivă? Abțineri?

J

Propunerea domnului consilier Geamănă a fost respinsă cu 4 voturi pentru (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Șerbănel Mihail Udescu și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 22 împotrivă (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Săndulescu Nina, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel și Păpușă Valentin).

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Acum supunem la vot proiectul în sine. Cine este pentru? Mulțumim. împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561- Restaurante si 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.36/30.03.2017 a fost adoptat cu cu 22 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Șerbănel Mihail Udescu și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Punctul nr. 18-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sănătate în mișcare”.Vă dăm cuvântul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți! Aș dori să vă propun o modificare în cadrul proiectului inițial. Acolo unde scrie,, Rulotă” să modificăm cu sintagma „ Laborator Medical Mobil,, pentru că, creem astfel o discuție în care rulota are mai multe întrebuințări, rulotă de agrement, rulotă de transport și așa mai departe. Deci, vă propun, am discutat și cu domnul Director Soare, ca termenul de rulotă, pentru că apare o închiriere de 450 de Euro „Rulotă/zi” și toată lumea gândește că: ia uite o „rulotă,, de la colțul străzii! S-o denumim „Laborator Medical Mobil”. Mulțumesc.

J

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Supunem la vot atunci, această modificare propusă de domnul consilier. Cine este pentru modificare? Mulțumim, împotrivă? Abțineri?

Propunerea făcută de domnul consilier Cursaru Paul Gabriel a fost votată cu 26 voturi pentru.

Dna consilier Coroblea Cristina: Aș avea o întrebare în legătură cu proiectul în sine, dacă se poate. De unde să știu eu? Este vorba acum despre evaluarea stării

de sănătate.....urmează să se facă ceva concret, este un directiv dincolo de această

evaluare. Cum va fi continuat acest proiect?

Dl primar Florea Daniel: Există. Suntem în plină derulare de procedură de achiziție a celor 3 laboratoare mobile. Florentina, cele 3 laboratoare mobile sunt în procedură de achiziționare, da?

Dna Director Popescu Florentina: Da, da, la data aceasta deja sunt contractate și ar trebui să fie livrate autoturisme folosite de echipa de intervenție în situație de risc.

9    9

Dl primar Florea Daniel: Altele decât acestea pe care...,după aceea mai cumpărăm. Suntem în procedură de achiziție a 3 ambulanțe pe care le vom da pentru a fi folosite în Sectorul 5 și deasemenea, am luat acel dispensar de la Vâltoarei, vechi, l-am luat. Suntem în procedură de obținere de autorizație ca să facem... e și aprobată... ca să facem Centru socio-medical, unde să avem personal specializat care să poată să acorde primul ajutor, care să îndrume oamenii...imediat către... Deci este parte acestui proiect, să nu stăm deloc până ne vin laboratoarele medicale mobile, până ne vin ambulanțe și până... Este foarte important...să se simtă, mai ales că acolo... Florentina când sunt gata Baia Publică si Spălătoria Socială?

Dna Director Popescu Florentina: Așteptăm de la TIKA (Agenție Guvernamentală din Turcia) proiectul tehnic și după ce este finanțat...

Dl Primar Daniel Florea: Deci practic, în toamna acestui an o să fie gata si...

9

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Sănătate în mișcare”, a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Proiectul numărul 19: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.

Domnul consilier Bogdan Ion Jelea: Doamna președinte, mulțumim! Onorat prezidiu și stimați colegi, am avea un punct de vedere în legătură cu acest subiect. Sigur, el este puțin mai amplu și după cum am dovedit și anul trecut și în anii trecuti dar si anul trecut calendaristic, si anul ăsta. Știu că atunci când am

9    9    ' 9    9

aprobat bugetul, au fost anumite, să le spun condiționări care, din fericire s-au regăsit și în programul de guvernare locală sau programul electoral ori politic al domnului Primar și s-a regăsit și în al nostru. Câteva chestiuni legate de salubrizare care, știm că au fost chestiuni independente de multe ori de aparatul Primăriei, pentru că asta e legislația la noi, destul de complicată! însă văd că ne apropiem totuși de toamnă și urmează iarna și acest subiect încă nu este rezolvat!

/y.

In egală măsură, imediat o să ajung la concluzia care ține exclusiv de chestiunea rectificării de buget. Mai departe, putem să ne ducem la chestiunile care țin de anveloparea blocurilor și de tot ceea ce înseamnă infrastructură, de parcări, deci chestiunile importante și nu în ultimul rând legat de chestiunile educaționale, care văd că din fericire, la fiecare ședință se mai găsesc câteva inițiative pe care noi să le supunem aprobării și pe care, așa cum ați văzut, le aprobăm aproape de fiecare dată. Chestiunea este că noi suntem la finalul lunii Iulie, iar conform legii finanțelor publice locale ar fi trebuit să avem o execuție bugetară pe primul semestru asupra căreia nu avem încă nicio informație. E bine că încercăm să ținem lucrurile la un nivel de control, să spun al cheltuielilor, însă este foarte important să vedem ce dezvoltare putem face în mod serios! Știm că există la nivel național și aici o discuție poate mai puțin politică pe care domnul Primar este mult mai la curent decât suntem noi. La nivel național există de la Ministerul Dezvoltării un Program Național de Dezvoltare Locală a cărui importanță noi o înțelegem însă, în egală măsură știm că ne-am asumat împreună. Anul trecut în luna Iunie, domnul Primar a făcut un bilanț foarte frumos. Știm că ne-am asumat împreună pentru locuitorii Sectorului 5 să nu-i ținem în subdezvoltare necheltuind banii pe chestiuni majore, în ideea că va trebui ca până la final să mai rămână niște sume care să fie redistribuite de către Guvern, la nivel local. înțelegem importanța acelei redistribuiri și nu comentăm criteriile după care ele se fac. Sperăm că se va da dovadă și la nivel central de transparență și de responsabilitate față de interesul comunităților locale. în mod real există comunități de 1000, 2000,3000 de oameni care nu au resursele să-și facă în comunele lor aproape nimic din ceea ce ar avea nevoie stringentă. însă, în egală măsură, repet, nu putem sacrifica interesul locuitorilor Sectorului 5 și aici mă refer la faptul că noi nu avem încă o execuție bugetară, iar din ceea ce se vehiculează în mass media, ceea ce sper să fie eronat, la nivelul celorlalte Sectoare există o execuție bugetară în care s-au alocat doar 10,15, maximum 20 % din cheltuielile asumate, mai ales pe zona de proiecte de investiții mari. Nu putem să riscăm la finalul anului să dăm banii înapoi la Guvernul României pentru că noi nu i-am cheltuit pe niște chestiuni pe care și domnul Primar și majoritatea din Consiliul Local, și noi opoziția, ne-am asumat să ajutăm acest Sector să se dezvolte. Iar pentru asta, noi am condiționat și cu asta închei, am condiționat voturile noastre, mai cu seamă la buget, de lucrările majore de infrastructură și de proiecte importante pe educație. O parte dintre ele văd că se mișcă destul de încet, iar altele, din păcate, exceptând chestiunile legale care știu că sunt imperative și pe care nu le putem depăși, respectiv contestări de licitație. Acolo nu mai stă în puterea noastră să reparăm lucrurile! Insă discutăm deja despre un an de zile! Un an de zile în care noi ne-am comportat, zic eu, nici într-o manieră politicianistă, nici într-o manieră în care să facem opoziție doar de dragul opoziției. Am încercat și am dovedit prin faptul că putem să fim cât se poate de constructivi. Din acest punct de vedere deși, în mod evident pe această rectificare există o sumă de aspecte indiscutabil necesare la nivel de principiu, așteptăm ca în ședința din luna August deja lucrurile să înceapă să se miște atât la nivel de proiecte de nivel de infrastructură cât și la nivel de proiecte educaționale care sunt depuse, și nu în ultimul rând, dacă vreți, cel mai important, să avem o raportare asupra execuției bugetare până la momentul de față, pe primul semestru al anului în curs. Mulțumesc frumos!

5

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: In continuare la ceea ce a spus colegul meu și sunt convinsă în asentimentul dumneavoastră, a tuturor care mergeți în consiliile de administrație a unităților de învățământ, aș vrea să vă rog dle Primar, să căutăm, să găsim soluția, astfel încât să alocăm în bugetele unităților de învățământ sumele necesare pentru repararea școlilor, pentru reabilitarea acestora. Mai este puțin și e 11 Septembrie și începem școala. Avem răbdare, înțelegem toate problemele Sectorului, dar în unitățile de învățământ sunt implicați nu numai elevii, avem și părinții și bunicii. Deci, aici vorbim de o mare masă a locuitorilor!

Domnul Primar Daniel Florea: Da, domnul Soare..

Domnul Director Cezar Soare: Da, voiam să intervin! Exact asta s-a făcut!

Deci, perioada aceasta, s-a luat fiecare unitate de învățământ în discuții cu directorii și contabilii. Știți că anul trecut a fost o hotărâre de Consiliu Local prin care unitățile de învățământ, pentru anumite cheltuieli. Acele cheltuieli trebuiau făcute de către Primăria Sectorului. Am revenit asupra hotărârii respective și am modificat-o. Le-am dat posibilitatea acum, în perioada aceasta, să-și facă proiectele. Pentru aceasta, am mers la fiecare unitate și au făcut cerere de modificare.

Doamna Director Disăgilă Isabela: Care au fost prinse în rectificarea pe care o propunem astăzi.

Domnul Primar Daniel Florea: Avem bani în buget, trebuie văzut la investiții ca să putem să suplimentăm, să putem să facem toate școlile așa cum spune doamna inspector!

Domnul consilier Marian Daniel Vanghelie: Domnule Primar, dacă îmi permiteți! Să vorbim ca să se înțeleagă foarte clar! Cred că aveți prevăzut la capitolul pentru partea de proiectare! După câte înțeleg, nu mai este necesar! Unitățile de învățământ, din câte știu au început deja partea de proiectare, și unele au stadiu de proiectare finalizat, așa că v-aș sugera, acolo este o sumă destul de considerabilă! Să luați acea sumă în mod direct, ca să înțeleagă doamna Isabela! Să luați acea sumă și s-o mutați direct la partea de învățământ, prin investiții.

Domnul Primar Daniel Florea: Isabela, se poate?

Doamna Director Isabela Disăgilă: Da, se poate!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Supunem la vot această modificare?

Din sală: Da!

Se supune la vot propunerea domnului Marian Daniel Vanghelie.

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Propunerea domnului Marian Daniel Vanghelie, a fost votată cu 16 voturi pentru, 6 împotrivă (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Șerbănel Mihai Udescu).

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: Așteptați să intrați în

consiliul de administrație!

»

Domnul Primar Daniel Florea: De modificare, ca să dăm bani la școli!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Ca să dăm bani la școli!

Domnul consilier Bogdan Ion Jelea: Dacă îmi îngăduiți, am să răspund! Eu până acum n-am vrut să ridic în cele 100 de cazuri situația în care noi suntem, nu paraleli cu norma de procedură, felul în care citim și votăm! Dar vă rog frumos, să-mi acordați acest minut de indulgență. Atunci când spun că nu putem să ridicăm mâna să votăm o modificare fără să precizăm că are legătură cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Deci, din punctul meu de vedere, legal și pe Legea nr. 215/2001, ce-am făcut noi a fost inutil! Adică, în esență, nu s-a aprobat nimic din punct de vedere legal! Dacă veți găsi o manieră în care să re formulați acest punct pe care l-ați supus la vot, poate vom fi de acord cu el. în legătură cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, poziția noastră politică am expus-o puțin mai devreme, sper eu că destul de liber.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Da, pentru că din punct de vedere tehnic, această mutare pe care ați spus-o trebuia precizată, semnăm cu suma de..., atâta de..., în valoare de... pe capitolul bugetar de... Nu doar așa am spus...de acolo

a

și de acolo...înțelegeți, asta era ideea!

Domnul Primar Daniel Florea: Isabela, te rog!

Doamna Director Isabela Disăgilă: Deci, după cum a spus și domnul Director Cezar Soare, noi cuprindem în buget, de la...ce era pe partea de PNDL (Planul Național de Dezvoltare Locală) să zicem, cu cel de învățământ pe partea de cheltuieli capital de investiții, ca să putem derula lucrările.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: în sumă de..., în valoare de... Despre asta este vorba, că vorbim despre cifre în cadrul bugetului.

Doamna Director Isabela Disăgilă: în sumă de ...

Domnul consilier Marian Daniel Vanghelie: S-a subînțeles că suma exactă care este la capitolul respectiv, se mută la partea de investiții. Ați înțeles? Și doamna Directoare, s-a votat inclusiv la partea de proiectare ceea ce aveți pe

A

Consiliul Local. întrucât unitățile au început partea de proiectare, să scoateți de acolo suma respectivă care este alocată și s-o mutați tot la partea de investiții.

Doamna Director Isabela Disăgilă: Da și asta înseamnă că venim cu un amendament!

Domnul consilier Emil Agheorghiesei: Supuneți spre aprobare!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Și atunci supunem la vot acest proiect modificat cu acest amendament!

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Sectorului 5 pe anul 2017, cu amendament, a fost votat cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Șerbănel Mihai Udescu).

Domnul Primar Daniel Florea: La punctul ăsta aș vrea să fac și eu niște scurte considerații: PNDL-ul (Planul Național de Dezvoltare Locală), este o chestie care s-a făcut pentru dezvoltarea rurală, în principiu. E un program pentru dezvoltarea rurală! Bucureștiul nu prea se încadrează! Nouă ne-au aprobat! Suntem în plină discuție cu cei de la Ministerul Dezvoltării. A fost prioritar PNDL-ul însă în acest moment discutăm cu...Am discutat cu doamna Primar General, cu ceilalți Primari de Sector și cu Premierul Tudose să facem un program special pentru dezvoltarea Capitalei. Un program integrat, susținut și de Guvern si de Primăria Generală si de toti Primarii de Sector, votat de Consiliul General si de toate Consiliile Locale de Sector astfel încât, să putem să facem o dezvoltare integrată. Pentru că, în București de exemplu, sunt 55% dintre blocurile din România. Dacă noi ar trebui să facem acum 800 de blocuri înmulțit cu 250.000 de euro... ne-ar trebui vreo 200 de milioane de euro pe care...

Domnul consilier Bogdan Ion Jelea: Atât este tot bugetul!

Domnul Primar Daniel Florea: Nu prea o să-i avem! Dincolo de asta sunt și alte lucrări de investiții pe care trebuie să le facem. Pot să vă spun, de exemplu, că de astăzi dimineață aștept răspuns de la președintele Consiliului Județean Ilfov- dl Marian Petrache și de la domnul Primar Narcis Constantin de la Măgurele. Sper să fie de acord să facem acel proiect de laser day. Este o inițiativă care a fost mai de mult enunțată, dar se mișcă abia acum! Azi dimineață, am luat de la domnul Ministru al Cercetării hârtia semnată de dumnealui. Memorandumul respectiv trebuie supus aprobării Guvernului și avem nevoie de semnăturile

Președintelui Consiliului Județean Ilfov și al Primarului de la Măgurele. Am discutat cu Președintele Județean Giurgiu, am discutat cu doamna Primar General Gabriela Firea. Probabil că miercuri vom avea toate semnăturile și dacă se poate să intre în prima ședință de Guvern ar fi bine, dacă nu... Dar este o inițiativă care, este în principiu adoptată la nivelul Guvernului! Să dea Dumnezeu să acționăm împreună repede și să obținem semnăturile de la toți, indiferent de culoarea politică. Dincolo de asta, pe Antiaeriană, deja avem toate documentele semnate. S-a schimbat Guvernul, trebuie să luăm din nou semnăturile! Sper ca ... Am asigurări că în maxim o lună, vom avea și hotărârea de Guvern în vederea modificării hotărârilor respective, astfel încât să nu trebuiască să facem iar prin ANL și numai locuințe. Să putem să facem o lucrare urbană totală și prin orice sursă de finanțare legal atrasă, prin parteneriat public privat, prin constructori privați, prin autorități. De exemplu, dacă CNI-ul (Compania Națională de Investiții) ar vrea să facă o sală de sport, acolo n-ar putea, pentru că scrie în hotărârea de guvern că nu are loc unde s-o facă, ci numai locuințe. Deci, astea sunt niște aberații care trebuiau puse la punct! Am trimis o hârtie către doamna Vicepremier Sevil Shhaide, o hârtie către președintele ANL (Agenția Națională de Locuințe), o hârtie către Ministrul Apărării, în care am explicat de exemplu, că ANL-ul n-a avut niciodată si nu are nici acum mod de creativitate să facă locuințe

9    9

de serviciu în mediul urban și lucrurile astea ar fi trebuit discutate. Am înțeles că luni la ora 14.00 este o ședință la Ministerul Apărării, în care lucrurile vor fi discutate. Sunt si alte ... Noi suntem într-o situație similară cu situația de la

9    9    9

Călărași! Și ei au deja un teren dat în administrare, pe care voiau să facă niște cămine de bătrâni. Și nu pot tot din cauza faptului că trebuiau să le facă prin ANL și ANL-ul nu ... Este o situație diferită față de cea de la Măgurele, de exemplu, unde ei cer teritoriul unei foste unități militare pentru a face acolo niște locuințe sau... Deci, e o situație diferită între noi care deja avem terenul intabulat și alte unități teritorial administrative care cer teren. Sper să găsim aceeași înțelegere și la actualul Guvern și să putem repede să trecem hotărârea ca să putem demara procedura de construire de locuințe, pentru că sunt foarte mulți oameni și foarte multe companii specializate și foarte mulți investitori interesați să dezvolte zona.

De asemenea, am vorbit si cu cei de la CFR, în sfârsit au reușit să-si

'    5    ?    3    3    3

intabuleze terenurile. Nu-i asa domnul Cezar?

3

Domnul Director Cezar Soare: Da!

Domnul Primar Daniel Florea: Le-au intabulat si..

3

Domnul Director Cezar Soare: A treia oară cu modificări!

Domnul Primar Daniel Florea: Și putem să luăm acel teren ca să lărgim strada și să putem să facem practic două noi intrări în București prin Sectorul 5. Și mai e ceva: Primăria Generală a dat undă verde și deja fac studiu de fezabilitate pentru lărgirea drumului (Șoselei București - Măgurele). Și sper să se apuce de ea repede și până când obținem această autorizație și facem planul de dezvoltare a zonei, strada să fie lărgită. Că în Măgurele sunt patru benzi și la noi sunt două benzi! Asta e situația cu marile proiecte pe care le avem acum!

In ceea ce privește salubrizarea, ieri a avut loc licitația electronică, s-a finalizat! în urma procedurii de licitație publică pe care o face SEAP-ul (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), noi nu avem ...Deși inițial suma pe care o estimaserăm noi, era de 70 de milioane de lei! Am înțeles că a câștigat firma Brai-Cata cu 41 de milioane de lei. Deci, un preț de 40 % mai mic, o chestie foarte bună, vom vedea ce se va întâmpla, dacă vor fi contestații. Dacă nu vor fi contestații, luni la ora 12.00 este ședință de comisie de licitație și după aceea, sunt 11 zile în care se pot face contestații.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Și în cât timp pot intra efectiv în...

Domnul Primar Daniel Florea: Păi dacă nu fac în astea 11 zile contestații, începând de luni, probabil că putem să...

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion: Urmează să semnați contractul și...

Domnul Primar Daniel Florea: Putem să reluăm contractul! Brai-Cata si

5

Rosalul au fost ultimele două firme! Am înțeles că Brai-Cata a dat 41 de milioane și Rosalul - 56 de milioane și SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), a declarat câștigător pe Brai-Cata.

A

In ceea ce privește blocurile, au fost 3 loturi. Școlile- lotul 3, un lot de 139 de blocuri pe care încercăm să-l facem prin programul cu Ministerul Dezvoltării și încă un lot de 400 și ceva de blocuri, care reprezintă lotul al doilea. în urma hotărârii Consiliului Local, lotul 3 a fost scos, pentru că viza școlile și noi dacă le-am dat posibilitatea să le facă ei ca și ordonator secundar de credite, atunci nu mai puteam noi să ținem licitația și le-am dat posibilitatea s-o facă ei. De asemeni, și la lotul unu avem ... S-a anulat licitația pentru lotul unu! N-au fost făcute contestații în termen deci, licitația este anulată pentru primul lot de blocuri, pentru că suntem într-un program. Sperăm să luăm bani de la Ministerul Dezvoltării pentru anveloparea acestor 139 de blocuri! Deja 10 dintre ele sunt aprobate, sper să reușim să le aprobăm pe toate!

Cam asta este situația în acest moment!

J

Domnul consilier Bogdan Ion Jelea: O să fiu foarte scurt în intervenție! în primul rând, mulțumim pentru explicații! Este limpede că o sumă de lucruri nu țin

A

de noi! Asta știm, și niciodată nu am contestat asta! In al doilea rând, chestiunea cu descentralizarea acestei decizii la nivel de școală, a fost un lucru excelent! L-am susținut, l-am votat, l-am încurajat și fiecare, acolo unde a fost în Consiliu de Administrație, am pus în legătură cu domnul Soare, cu cei din Direcție, ca să meargă lucrurile mai repede. Ceea ce am ridicat, și asta ca să înțeleagă foarte bine doamna Președinte, cu privire la felul în care s-a votat punctul cu rectificarea de buget. Am spus de la început că este o decizie, pe care am argumentat-o din punct de vedere și politic! Iar ceea ce spuneam de PNDL (Planul Național de Dezvoltare Locală)... pentru că aici este posibil să fi fost vreo eventuală neînțelegere! Dacă îmi aparține, îmi cer scuze și vreau să fiu limpede! Nu contestăm și nu puneam la îndoială nici valoarea programului, nici inițiativa și nici felul în care se face! Dacă vom avea lucruri de discutat aici, o să le discutăm la momentul oportun. Noi, în schimb, ca reprezentanți ai comunității locale, în egală măsură Primarul, consilierii și toată lumea de aici, avem obligația, să nu condamnăm Sectorul la subdezvoltare. Cheltuim foarte puțini bani, în ideea că ni s-ar fi solicitat așa cum relatează diverse surse ale mass media faptul că, e bine să rămână mai mulți bani la bugetul de stat la finalul anului, astfel încât, între Crăciun și Revelion, cum se întâmplă de fiecare dată, să ajungem la o situație în care noi să vedem că am cheltuit mult mai puțini bani. Dacă reușim ca salubritatea s-o dăm la licitație la jumătate de preț, e perfect, și să rămână mai mulți bani la Primărie. Dar haideți ca toate aceste cheltuieli, să le facem în timp și repet conform legii, să avem un raport față de execuția bugetară la primul semestru! Suntem deja la finalul lunii Iulie! Mulțumesc!

î

Domnul consilier Marian Daniel Vanghelie: Dragul nostru, ați fost vechi în Consiliu! Vreau să vă informez că banii nu se duc la Guvernul României și dacă nu se cheltuiesc, rămân tot ai Consiliului Local și anul viitor se raportează în mod special pentru investiții.

Domnul consilier Bogdan Ion Jelea: Asta în cazul în care nu apare vreo Ordonanță, cum apare de foarte multe ori și banii se iau de aici ca să se dea la ...dacă vreți să discutăm lucrul ăsta aici, eu discut cu plăcere dar,...

Domnul consilier Marian Daniel Vanghelie: Am vrut să vă zic că rămân

aici!

Domnul Primar Daniel Florea: De exemplu, cred că luni putem să emitem certificate de urbanism pentru parcuri!

Din sală: Super!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Punctul numărul 19, s-a votat! Bugetul s-a votat!

Punctul numărul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor aferente din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5.

Și la acest proiect avem amendamente. O vom ruga pe doamna Director General Adjunct Denisa Frunză să ni le expună.

Domnul consilier Emil Agheorghiesei: Păi de ce să le mai expună dacă avem materialele?

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Sunt modificări!

Doamna Director Denisa Frunză: Am avut la polițiștii locali clasa I... n-am avut polițiști locali debutanți și nici la clasa III, polițiști locali clasa.... Și am mai avut iarăși o neconcordanță între funcția de referent și funcția de inspector debutant...

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Avem întrebări la acest proiect? Da, domnul de la USR!

Domnul consilier Dragoș Geamănă: Am două întrebări: una este legată de sindicate! Dacă s-a discutat cu sindicatele! Și cea de-a doua întrebare, la pagina 17 este prevăzut faptul că la Centrul Cultural ”Ștefan Iordache”, angajații beneficiază de un spor de 15% pentru condiții grele? Vreau să știu care sunt aceste condiții grele, în ce constau?

Doamna Director Denisa Frunză: Condițiile grele, sunt condițiile vătămătoare sau condițiile periculoase. La Centrul Cultural sunt condițiile vătămătoare, adică sporul de calculator.

Domnul Viceprimar Marian Țigănuș: Este prevăzut de lege!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Deci, supunem la vot acest amendament la acest proiect!

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Atenție! Propun eu ceea ce a spus doamna Directoare mai devreme cu modificările respective și le supun aprobării!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Supunem la vot modificările supuse de doamna Directoare!

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Cu propunerea unui consilier local! Doamna Director nu poate modifica, numai noi putem, consilierii! Asta încercam să vă spun!

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion: Directorul nu poate modifica, poate doar informa! Doar noi putem modifica!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Deci, cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Amendamentul propus de domnul consilier Cursaru Paul Gabriel, a fost votat cu 26 de voturi pentru.

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Și acum supunem la vot acest proiect! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor aferente din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu amendamentele aduse, a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

Domnul Primar Daniel Florea: Un minut, vreau să spun ceva aici! Din păcate n-am reușit să mărim salariile la nivelul la care au facut-o alte Primării de Sector. Suntem puțin mai jos, deși, noi am mărit salariile în mod semnificativ...

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Sunt mult mai jos!

Domnul Primar Daniel Florea: Dar asta pentru că noi ne-am decis să ne încadrăm în bugetul actual și în limita pe care o avem. In momentul în care, peste o lună vom vedea că există disponibilitate și, dacă există, atunci vom face o nouă hotărâre de Consiliu, ca să aliniem salariile cu cele de la celelalte primării. Și dacă va fi cazul, poate vom face și o nouă organigramă pentru că vom termina evaluarea și de fapt implementarea reformelor pe care avem de gând să le facem în niște Direcții. Și în principiu, în ultima ședință din August, dacă dă Dumnezeu să reușim, sau în următoarea ședință din Septembrie, cred că vom face o rectificare, astfel încât să putem să dăm niște salarii mai mari oamenilor.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: V-aș putea eu informa că nu s-a mai făcut de multă vreme și pleacă oamenii buni din sistem. Acum trebuie să ne raportăm și la buget, că noi n-avem un buget ca Sectorul 1! Asta este!

Domnul Primar Daniel Florea: Noi am vrut să facem așa: ne-am încadrat fix în anvelopa salarială pe care o avem anul acesta. Dacă vom avea niște bani în plus, din diverse activități, atunci vom încerca să facem o rectificare bugetară, o supunem aprobării ca să putem să mărim salariile semnificativ. Mulțumesc!

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Punctul nr.21- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C.

Avem întrebări la acest proiect?

Din sală: Nu.

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumim. împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C., a fost adoptat cu cu 22 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Șerbănel Mihail Udescu, Pârtoacă Bogdan Sergiu).

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Punctul nr.22- Proiect de hotărâre privind constituirea și stabilirea componentei Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.

/\

întrebări? Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? împotrivă? Abtineri?4 abțineri

i    i

Proiectul de hotărâre privind constituirea și stabilirea componentei Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5, a fost adoptat cu cu 22 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Dna președintă de ședință Săndulescu Nina: Punctul nr.23-Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Funcționare ale Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan Iordache”.Avem

J    9    77 9

/\ *

întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, a fos adoptat cu cu 22 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Șerbănel Mihail Udescu și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 24 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5. Mă scuzați, aici nu sunt anexele 4 și 6, sunt anexele 3 și 5. Atunci, supunem la vot cu anexele 3 și 5, nu 4 și 6. Sunteți de acord cu această modificare? Supunem la vot modificarea erorii strecurate în titulatura „Proiectului privind modificarea și completarea Anexelor nr. 4 și 6 ale H.C.L. S.5 nr. 24/19.07.2016...” cu „Proiectului privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016...”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Modificarea titulaturii proiectului menționat mai sus a fost aprobată cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu și Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Acum votăm proiectul în sine. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5 a fost adoptat cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 25- Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului și D.G.A.S.P.C Sector 5. Avem întrebări?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Da, eu am o întrebare. Eu am altceva. Aici scrie „privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituția din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2018”.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Da, asta este.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu știu unde este D.G.A.S.P.C. ?

5

Dna Florina Dragnea: Aparatul din subordinea Consiliului, ca și funcție publică, este D.G.A.S.P.C.-ul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dar voiam să știu asa cum trebuie titlul

5    9

proiectului și știți bine că am dreptate.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Dar va fi ultima citire...

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? 4 abțineri.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituția din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2018 este adoptat cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: La punctul 26, la Diverse, avem Adresa S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. nr. 7942/27.06.2017 înregistrată la Primăria sectorului 5 sub nr. 30391/28.06.2017.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Și adresa dnei consilier Pop Claudia Ramona.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Da, adresa dnei consilier Pop care se va discuta în ședința următoare.

9    9

Dl Primar Daniel Florea: Trebuie să facem o hotărâre să modificăm...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Da, pentru modificarea Comisiei.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am luat la cunoștință.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: V-am adus la cunoștință. Mulțumim! Declar ședința închisă.

9    9    9

Lucrările ședinței se declară închise la ora 14,10.

9    9    7