Proces verbal din 23.11.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 23.11.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE

1    9

DIN DATA DE 23.11.2017

Lucrările ședinței încep la ora 11.32 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    5    5    5    5

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 18873/17.11.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 20 consilieri. Lipsesc următorii Consilieri: Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Niculescu Jaqueline Christina.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și d-na Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Ordinea de zi stabilită prin Dispoziția nr. 18873/17.11.2017, este următoarea:

1.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2017 ;

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 5;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare nr. 16054/14.09.2009 între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare nr. 15572/20.09.2007 între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr. 16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului „În universul șahului-proiect educațional și sportive pentru copiii defavorizați”;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi „Mihail Sadoveanu” înregistrat sub nr. 5390/09.04.2015;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi „George Călinescu” înregistrat sub nr. 5389/09.04.2015;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor sociale Centrul de Zi Sfanta Maria si Serviciul Adoptii-Compartimentul Protectie de Tip Familial aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 5;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al A.M.R.;

12.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuții prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora;

13.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil;

14.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de

5    5

învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 20172018;

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018;

17.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2017-2018;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2017-2018 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ” Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5- învățământ primar;

19.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersurile necesare, în vederea reabilitării bazei materiale a Școlii Gimnaziale nr.150, Bd. Eroilor Sanitari nr.29-31, Sector 5, București;

5    7    7    7    5    7

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5;

21.    Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”;

22.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache";

23.    Diverse.

Dl consilier Boloș Florinel dă citire proiectelor de hotărâre ce urmează a suplimenta ordinea de zi, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector

5 nr. 64/05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a

sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe;

2.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului

Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare

Regională București-Ilfov;

3.    Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5;

4.    Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5;

5. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari), în anul 2017;

6. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de

cult din sectorul 5 ( Parohia Sfânta Treime - Ghencea ), în anul 2017;

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei si Statului de Functii

ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Functii

ale Administratiei Domeniului Public Sector 5;

9.    Proiect de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice si de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret Ștefan

5    5

Iordache, în anul 2017, aprobat prin consiliul Local al sectorului 5 prin HCL S5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare;

10.    Proiect de hotărâre privind organizarea unor acțiuni socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret pe parcursul lunii decembrie 2017.

Dl consilier Boloș Florinel: O să vă rog să supunem la vot ordinea de zi cu suplimentările relatate! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, a fost aprobată cu 16 voturi pentru și 4 împotrivă (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Dl consilier Boloș Florinei: Trecem la... am discutat despre aprobarea ordinii de zi incluzând și proiectele suplimentare. Punctul 1 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. Propuneri? Vă rog!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Îl propun pe domnul George Matei!

Dl consilier Boloș Florinel: Altă propunere? Mulțumesc! Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Propunerea dlui consilier Melnic Constantin Ion privind alegerea președintelui de ședință, a fost votată cu 16 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Dl consilier Boloș Florinel: Domnule Matei, vă mulțumesc pentru sprijinul pe

care mi l-ați acordat în perioada în care am deținut această funcție! Și rog pe

domnul Matei să preia...

Dl președinte de ședintă Matei George: Da! Mulțumesc pentru onoare!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Mulțumim și noi domnului președinte Boloș pentru cum s-a achitat de acțiunile pe care le-a avut în calitate de președinte!

Dl consilier Boloș Florinel: Mulțumesc mult!

5    5

Dl președinte de ședintă Matei George: Sunt onorat să fiu în fața dumneavoastră!

La ora 1139 intră în sală doamna consilier Niculescu Jacqueline Christina. Prezenți - 21 consilieri.

5

Dl președinte de ședintă Matei George: Pentru început vreau să se voteze cele două proiecte importante care au fost pe ordinea de zi astăzi, și care necesită două treimi din voturile consilierilor. Mai precis intrăm la vot pentru primul proiect de hotărâre - proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5. Cine

5    5    ~    ~    ~

este pentru?

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Stai puțin! Ai răbdare! Haideți să vă explic despre ce este vorba. Anul trecut, am votat în Consiliul Local o hotărâre de Consiliu Local similară, prin care dădeam. se predă. este această. aceasta este procedura! Se predă terenul respectiv pe perioada construcției către Compania Națională de Investiții care construiește sala de sport. Compania ne-a înștiințat ieri. Nu doamna Dragnea?

Dna Dragnea Florina: Da!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Ne-au înștiințat că ei au un anumit model. Un

anumit tip de proiect de hotărâre a Consiliului Local pe care trebuie să îl

respectăm. În asta constă! Deci, proiectul... hotărârea ca atare, există. Aici vorbim de schimbarea formei, nu a fondului. Fondul rămâne același! Așa cum am votat anul trecut! Aici este problema. Deci este vorba numai de formă! Forma în care votăm! Dă-i doamnei Coroblea cuvântul!

Dl președinte de ședintă Matei George: Da! Spuneți!

Dna consilier Coroblea Cristina: Mulțumesc! Deci nu este vorba că sunt

5

împotriva hotărârii acesteia în sine. Pe fond. Însă e. așa, cum această companie are anumite reguli, așa avem și noi anumite reguli! Acela de a primi documentația înaintea ședinței. Deci, nu ni se pare normal! De fiecare dată se suplimentează. în clipa în care nu există necesitatea de a suplimenta în felul acesta. Tocmai. este o hotărâre de un an de zile.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Ieri ne-a venit!

Dna consilier Coroblea Cristina: Înțeleg asta! Ieri a venit! Luna aceasta probabil că vom mai avea încă o ședință. Este foarte posibil! Sau putem avea chiar la începutul lunii viitoare. Așa cum a durat un an de zile, nu este nicio nenorocire dacă se așteaptă o săptămână sau maxim două pentru a ne respecta și noi regulile. Dar de fiecare dată se întâmplă acest lucru! Apar puncte suplimentare mari pe ordinea de zi. Cum sunt acum și organigramele! Deci, nu este un mod normal de a lucra! Ne pare rău! Știu că mulți își dau silința pe cât se poate, dar rezultatul, din păcate nu este unul bun.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Doamna Nedelcu!

Dna director executiv Nedelcu Roxana: Situația este într-adevăr specială, în sensul că, în luna Noiembrie, directorul departamentului de investiții și șeful de serviciu care se ocupă de acest program privat, din cadrul C.N.I. (Compania Națională de Investiții), a venit la noi. Am stat de vorbă despre o serie de investiții pe care Consiliul Local le are în parteneriat cu C.N.I. (Compania Națională de Investiții), respectiv cele patru săli de sport și alte proiecte pe care le putem derula pe mai departe. Știți că noi avem patru obiective de acest gen, în sector. În urma discuției cu dumnealor, au fost selectate acestea două pe criteriul numărului de copii care frecventează unitatea școlară. Deci, din cele patru, acestea două au cel mai mare număr de copii. Compania Națională de Investiții vrea să demareze anul acesta, procedura de licitație publică pentru adaptarea proiectului tip - la natura

terenului, din cele două unități. De aceea, noi am insistat la dumnealor să ne

~    5    ~

trimită, așa cum agrează dânșii hotărârea de consiliu. Am încercat să o introducem pe ordinea suplimentară a ședinței ordinare de astăzi. Pentru a vă putea trimite materialul și a putea începe procedura.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Când trebuie să ne dăm semnătura?

Dna director executiv Nedelcu Roxana: Cât mai repede! Așa ne-au spus!..

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Adică dânșii vă dau din scurt,

dumneavoastră ne dați din scurt... și noi să răspundem tot așa pe fugă?

Dna director executiv Nedelcu Roxana: Da! Dânșii au făcut analiză a dosarelor și au constatat că aceste hotărâri de consiliu nu se potrivesc cu modelul pe care dânșii lucrează.

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu vă învinuim pe dumneavoastră.

Dna director executiv Nedelcu Roxana: De noi depinde cât de repede ne mișcăm, cât de repede o trimitem, și așa mai departe.

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu vă învinuim pe dumneavoastră!

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar un an de zile aveau tot timpul să se uite!

Dna director executiv Nedelcu Roxana: E adevărat! Dar, pe altă parte este și

în interesul nostru..

Dna consilier Coroblea Cristina: Haideți să o luam și altfel! Dorim să

5    5

încredințăm astfel de lucrări unor oameni care lucrează în halul ăsta?

5

Dna director executiv Nedelcu Roxana: Asta este realitate! Noi.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Și ce facem? Acceptăm și perpetuăm.

Dl președinte de ședintă Matei George: Vorbim despre Ministerul Dezvoltării

Regionale!

Dna director executiv Nedelcu Roxana: Nu! Ar fi bine să putem să o

perpetuăm, adică, să avem cât mai multe obiective de investiții de acest gen în sector. Este o situație excepțională!

Dl președinte de ședintă Matei George: Este o situație excepțională, da!

Dna director executiv Nedelcu Roxana: Pentru celelalte două, cu permisiunea dumneavoastră și din timp, le vom introduce pe ordinea de zi! Dar pentru aceste

două obiective de investiții urmează să se demareze procedura de licitație.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Eu vreau să vă mai spun ceva! Caracterul de urgență este determinat și de faptul că aceștia au posibilitatea să facă obiectivele astea în altă parte.

Dna director executiv Nedelcu Roxana: Da! Plus că este vorba de .

Dl viceprimar Țigănuș Marian: D'aia ne-a dat-o! Poate s-o facă în alt sector sau în altă localitate din România. Asta unu! Primul punct! Te rog! A două chestie: Totuși vorbim de Ministerul Dezvoltării Regionale...

Dl președinte de ședintă Matei George: Exact!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Au o subunitate a lor - Compania Națională de Investiții! Este o instituție publică, nu este S.R.L!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Și spuneți cât durează o licitație!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Lasă asta! Asta știe toată lumea!

Dl consilier Ploscaru George Alexandru: Foarte probabil, astăzi trebuia să avem ședință de urgență. Dacă a picat ședința ordinară astăzi și ieri a venit răspunsul... o votăm, o suplimentăm la...

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Deci, toată treaba este, încă o dată subliniez, este vorba de formă, nu de fond! Fondul este același!

Dl președinte de ședintă Matei George: Deci, este vorba despre o școală!

Dna consilier Coroblea Cristina: Noi v-am. Da! Și. și vă sprijinim în mod clar și chiar dorim să.

Dl președinte de ședintă Matei George: Atunci dincolo de formalitățile.

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar nu este vorba doar despre o formalitate! Este vorba despre o manieră de lucru care nu este normală. Adică, noi primim niște documente pe care, cu toată stima, cu tot respectul, așa cum au fost greșite.., mai pot fi greșite! Acum ne spuneți: ”Aveți încredere! De data asta sunt bune!”

Dl președinte de ședintă Matei George: Da!

Dna consilier Coroblea Cristina: Mulțumim! Avem încredere în bunăvoința

5    5

dumneavoastră, dar dorim să. să putem să consultăm documentele! Să avem timp să consultăm documentația!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Nu era în interesul dumneavoastră pentru

că nu se vota cu două treimi. Dacă era o ședință extraordinară sau o ședință de

5    5    5    5

îndată era...

Dl consilier Gheorghe Ștefan: În interesul școlilor, nu în interesul nostru!

Dl președinte de ședintă Matei George: Dacă doriți, putem lua o pauză de 510 minute, timp în care dumneavoastră puteți consulta documentația.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Avem zece puncte adiționale.

Dl președinte de ședintă Matei George: Mă refer la primele două, unde este

necesar cele două treimi din voturile dumneavoastră. Pentru școala 131 și 135.

5    5

Dna consilier Coroblea Cristina: A trecut un an în care nu s-a rezolvat această

problemă, nu spuneți că acum este problema de o săptămână! Nu-mi spuneți!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Dar nu este vina noastră!

Dna consilier Coroblea Cristina: Îmi pare rau, dar nu vă cred! Deci toți spuneți

că acum este tragedie, că nu se mai poate aștepta o ședință după ce a așteptat un an. Îmi pare rău!

Dl consilier Boloș Florinel: Eu nu cred că este un punct de vedere constructiv!

Dl președinte de ședintă Matei George: Da! Da!

Dl consilier Boloș Florinel: Discutăm despre o școală!

Dna consilier Coroblea Cristina: Exact!

Dl consilier Boloș Florinel: Nu este ceva ce poate fi interpretat, să nu uităm acest lucru! Este vorba de o școală! Datorită sistemului și a procedurilor, evident

că acest termen se îndepărtează. Dacă noi acum amânăm încă două săptămâni, sau

eu știu când va fi. Dar asta nu este decizia noastră! Este o discuție pur și simplu!

Întrebarea simplă este: Vrem sau nu vrem să facem acest lucru? Pentru că sunt

convins, și nu vreau să vă supărați pe mine, pentru că în condițiile în care decalăm

această discuție, peste o săptămână, două, trei.

Dl președinte de ședintă Matei George: Întârziem nejustificat!

Dl consilier Boloș Florinel: Poziția dumneavoastră nu se va schimba, dar nu vreau să fiu răutăcios!

Dna consilier Coroblea Cristina: Haideți să fim serioși!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Doamna Coroblea, problema care se pune...

Dna consilier Coroblea Cristina: Vă înțeleg! Ne-am spus toți punctul de vedere! Să trecem mai departe!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Doamna Coroblea, știți care este problema? Riscăm să pierdem investiția!

Dl președinte de ședintă Matei George: Riscăm să pierdem investiția!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Asta este toată treaba!

Dl consilier Vanghelie Marian Daniel: Dacă îmi dați voie! Cred că ne implicăm într-o construcție, un dialog. Dialogul, tocmai în contextul în care trebuie să voteze colegii dumneavoastră. Puțini. poate avem același punct de vedere, dar nu se înțelege. Colega are dreptate! Și în ceea ce spune ea privitor la cele 10 puncte, din punct de vedere politic și administrativ, ea are dreptate în ceea ce spune. Problema este în felul următor: din cele 10 puncte, și dumneavoastră aveți dreptate 100%... Problema pentru aceste puncte, vă spun ca experiență de 16 ani, decât pentru aceste două puncte. Cine depune repede primul . Așa merge în România, din păcate! Cine depune primul proiectele. Bani sunt puțini, nu ajung pentru toată țara. În contextul că s-a descurcat primarul, că s-au descurcat cei din direcție. Și au reușit să se ducă, să se accepte . așa este formula. Vă spun acum fără nicio problema, nu vreau să apăr pe nimeni! Am spus că aveți dreptate privitor

fie că va face Compania Națională... Vin... unii care câștigă bani, sau un punctaj în care împarți un caiet de sarcini. Restul, sunt regulile foarte clare, le găsiți pe. Rugămintea, cred eu, că din partea Primarului și a colegilor, care sunt și o majoritate astăzi, este că să votăm aceste două puncte. După aceea, celelalte puncte sunt relative. Dacă s-au pus, sau de ce nu s-au pus? Care este graba? Care nu este graba? Cred că foarte multe puncte, din acelea cum spuneți dumneavoastră, ar putea să nu se regăsească pe ordinea de zi. Dar este păcat pentru aceste două puncte, și dacă vreți să mă înțelegeți. Pentru că se vor depune proiecte multe. Și sunt sigur, dacă vreți să mă întrebați din experiența pe care o am, se vor depune mai multe oricum decât banii care sunt. Și cred că abia după ce se depun aceste proiecte, iarăși mai e rolul primarului dacă poate politic să rezolve. Și să intre acele puncte. În contextul în care dacă nu se votează, nici nu mai are cu cine să vorbească, pentru că, până la urmă calitatea politică, administrativ-politică, este dacă reușește să colaboreze cu un consiliu sau nu reușeste să colaboreze. Deci, aici este problema! Și dacă vreți, eu vă spun din punctul meu de vedere, este păcat

pentru sector. De aici celelalte lucruri pe care le-am mai discutat. Celelalte lucruri, alea opt, putem să le discutăm cum vreți dumneavoastră și cum credeți dumneavoastră. Și aveți și dreptate, așa este! Sunt multe lucruri care nu trebuiau puse, trebuia să se facă o ședință, fie de îndată, fie o ședință peste trei zile extraordinară. Dar aceste. adică. să nu denaturăm discuția contradictoriu.

Dna consilier Coroblea Cristina: Am înțeles, domnule Vanghelie! Dar repet, având în vedere că este vorba despre școli, chiar ne-am fi dorit să putem să votăm aceste puncte în mod normal. Dar este vorba și despre o chestie, până la urmă de încredere. V-am zis, nu vreau să vă pun la îndoială neapărat bunăvoința. Haideți să spunem că putem să trecem peste asta. Dar deja ne cereți să votăm aceste lucruri

pentru că s-au făcut niște greșeli. Da? Într-un fel sau altul s-au făcut niște greșeli.

Ok! A trecut un an de zile în care nu s-a observat acest lucru...

Dl președinte de ședintă Matei George: Nu s-au făcut greșeli! C.N.I.-ul (Compania Națională de Investiții) și-a modificat un pic metodologia și acum trebuie refăcută.

Dna consilier Coroblea Cristina: După un an de zile! O să vedeți că o să avem și alte interpelări de făcut. Și poate că o să înțelegeți mai bine dorința noastră de a verifica ceea ce votăm. Deci nu se poate să ne spuneți că după un an de zile, va sosit un răspuns abia ieri și tragedia este că nu se mai poate aștepta o săptămână să putem să organizăm o altă ședință și să putem să consultăm documentația. Și trebuie să mergem pe încredere! ” Credeți-ne că este bine! Nu mai trebuie să citiți!” sau ” citiți in 5-10 minute!”. Eventual poate toate cele 10 puncte suplimentare, în 5-10 minute să le citim pe încredere.

Dl consilier Vanghelie Marian Daniel: Nu, nu! acolo am stabilit! Și aveți dreptate. Acolo am spus! Deci nu trebuie decât să subliniez un lucru. Nu s-a greșit! Ei, la Minister.

Dna consilier Coroblea Cristina: Am înțeles! Sau nu s-a vrut atunci. Suntem

5

într-un.

Dl consilier Vanghelie Marian Daniel: Suntem într-o formula. suntem din păcate. Așa s-a condus România în ultimii 25 de ani.

Dna consilier Coroblea Cristina: Bun!

Dl consilier Vanghelie Marian Daniel: Dumneavoastră nu ați apucat să fiți! Poate o să fiți și dumneavoastră și o să vedeți că așa este viața!

5    5    5    5    5    5

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Păi tocmai că nu vrem ca lucrurile să fie așa!

Dl consilier Vanghelie Marian Daniel: Pentru celelate 8 puncte, haideți să le discutăm! Eu sunt partener cu dumneavoastră pentru celelalte 8 puncte. Dar pe

cuvânt de onoare că este păcat pentru aceste două puncte, pentru că nu contează

decât cine ajunge primul să ia banii. Din păcate! Și documentația.. .ei își asumă... nu a fost o greșeală! S-a înțeles greșit în sală pentru că au vorbit mai mulți colegi. Pur și simplu s-a schimbat formula de documentație și s-a cerut.

Dna consilier Coroblea Cristina: Vedeți deja! Au vorbit mai mulți colegi, fiecare spunea altceva. Pentru că nu am înțeles!

Dl consilier Vanghelie Marian Daniel: Rolul consilierilor este să vorbească toți. Nu știu dacă au apucat toți să citească, sau au experiența practică. Una e practica, alta e teoria. Roxana!

Dna consilier Coroblea Cristina: Vă mulțumim că după un an de zile ne acordați cu generozitate 5-10 minute în care să consultăm.

Dl consilier Vanghelie Marian Daniel: Eu nu!

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu dumneavoastră! Dar considerăm că nu sunt de ajuns! Chiar dorim să consultăm ceea ce votăm!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Iertați-mă! Încă o dată! Poate.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Adică să putem să votăm în cunoștință de cauză! Până la urmă despre asta este vorba!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Poate nu m-am făcut eu bine înțeles!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Doriți să facem o pauză? Adică să înțelegeți importanța.

Dna consilier Coroblea Cristina: Am înțeles foarte bine importanța! Dumneavoastră nu înțelegeți importanța! A da,. nu înțelegeți! Se vede, din păcate, că nici colegul dumneavoastră. Îmi pare rău! Domnul Vanghelie nu înțelege că este important să schimbăm cum se fac lucrurile!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Doamna Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina: Mulțumesc!

5

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Poate nu m-am exprimat eu bine, și îmi cer mii de scuze! Încă o dată! Proiectul de hotărâre, hotărârea a fost votată anul trecut.

Documentația care a stat la baza hotărârii de anul trecut, ați consultat-o anul

5    >5

trecut! Ați votat în cunoștință de cauză! Singurul lucru pe care, încă o dată îl bifez, este modificarea formei.

Dna consilier Coroblea Cristina: Dacă nu trece astăzi și va mai apărea pe

ordinea de zi, o vom vota în cunoștință de cauză, dacă vom considera!

~    5    5    ~

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Deci dacă nu trece astăzi și pierdem investiția, vă asumați și politic treaba asta?

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar dumneavoastră vă asumați? De ce noi?

5

La dumneavoastră a stat un an de zile. Nu la noi, astăzi, 5 minute!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Noi ne asumăm din moment ce o spunem! Eu vă întreb!

Dl președinte de ședintă Matei George: Și jumătate de oră dacă vreți! Nu timpul este problema! Important este să treacă aceste două proiecte importante! Sunt două proiecte importante pentru două școli importante!

Dna consilier Coroblea Cristina: Important este că așa faceți de obicei! Și acum vă treziți că de data asta nu poate să treacă așa de ușor. Iar noi nu suntem cei care suntem cu problemă aici! Întotdeauna am spus că nu este în regulă să procedați

așa. Dar bineînțeles că noi suntem răi, pentru că noi suntem ăia care spunem mereu

că nu este ok să procedați așa! Dar deodată vă treziți... Nu știu, poate că totuși vă încurcăm! Și nu vă mai iese totul!

5

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Haideți să luăm o pauză de consultare!

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu este nimic inconsecvent la noi! Întotdeauna am spus! Nu votăm aceste puncte suplimentare! Tocmai din cauză că nu ni se pare normal să se procedeze așa. Insistați degeaba! Votați cum considerați

dumneavoastră că este necesar să votați!

5

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Vă propun o pauză!

Dl președinte de ședintă Matei George: Propun o pauză de 30 de minute. Vom reveni la 1225. Vă rog mult!

Dl președinte de ședință Matei George: Începe ședința, este ora 12.26 de minute.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Cu acordul dumneavoastră, vom lăsa cele două hotărâri la finalul ședinței, să vină și domnul Primar. Haideți să pornim cu celelalte proiecte!

Dl președinte de ședință Matei George: Propun să continuăm să dezbatem proiectele suplimentare ale ordinii de zi . Urmează proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 64/05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice

a blocurilor de locuințe.

5

Dl viceprimar Marian Țigănuș: Haideți, vă rog frumos, este 12.27!

Ora 12.27, intră în sală următorii domni consilieri: Dragoș Geamănă, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina.

Dl președinte de ședință Matei George: Vreau să vă comunic că cele două puncte le lăsăm spre final și începem cu aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 31.10.2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl președinte de ședință Matei George revine spre a fi dezbătut proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 64/05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe. Este primul punct pe ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 64/05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri ( Dragoș Geamănă, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Dl președinte de ședință Matei George: Trebuie să facă cineva propuneri! Spuneți!

Dna consilier Florea Alexandra Cristina: Vreau să propun ca membru titular pe dl Primar Daniel Florea și ca membru supleant pe dl Viceprimar Marian Țigănuș.

Dna Dragnea Florina: Procedural, era vot secret. Se făceau propunerile și se votau la final, prin vot secret.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Bun! Facem la final!

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari), în anul 2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari), în anul 2017, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Dragoș Geamănă, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind

acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Sfânta

Treime - Ghencea), în anul 2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Sfânta Treime - Ghencea), în anul 2017, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Dragoș Geamănă, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline

Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Dragoș Geamănă, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Dragoș Geamănă, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local Sector 5 prin HCL S5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale,

artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, în

5    5    5    ~

anul 2017, aprobat prin Consiliul Local Sector 5 prin HCL S5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Dragoș Geamănă, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind organizarea unor acțiuni socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret pe parcursul lunii decembrie 2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind organizarea unor acțiuni socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret pe parcursul lunii decembrie 2017, a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina și Dragoș Geamănă).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.

Dna consilier Coroblea Cristina: În legătură cu rectificarea de buget, revenim asupra cerinței de a justifica majorarea cu aproape 300 milioane de lei, la capitolul Diverse - Venituri din 25 Mai. Am mai cerut această justificare și nu am primit-o! Această sumă apare în continuare în buget și chiar trebuie, după părerea mea, să o realizați până în data de 30 Septembrie. Deci, este mult supraestimată! În plus, această majorare din 25 Mai, a fost egală cu excedentul bugetar, pe anul 2016. Astfel încât considerăm că este posibil să fi fost trecută acea sumă, în suma de Venituri Diverse, dar este în continuare numărată, ca să zic așa, și la excedent. Deci, am dori să ne spuneți, dacă o să ne spuneți, care sunt sursele suplimentare de venit pentru aproape 300 de milioane, de 60.000, de 260 milioane de euro, sau să corectați eroarea, dacă a fost vorba despre o eroare. De asemenea, am dori să ne puneți la dispoziție pentru rectificările de buget, fundamentările! La un moment, în trecut, s-a întâmplat să ne puneți la dispoziție de cîteva ori, fundamentările pentru aceste rectificări. Dar nu s-a mai întâmplat între timp! Revenim și cu cerința de a ni se transmite lista obiectivelor de investiții care nu este pur și simplu așa cum ni s-a răspuns în scris. Am cerut acest lucru și în scris și ni s-a răspuns că este parte integrantă a bugetului. Nu este doar o parte integrantă, este un document separat, în care se fac niște specificații clare. Pentru lămuriri, puteți să urmăriți, spre exemplu, site-ul Primăriei Sectorului 6 sau site-ul Primăriei Cluj. La fel, în ceea ce privește planul anual de achiziții publice. Vi l-am cerut în scris și tot în scris ne-ați spus că este conform legii și atât. Deci nu ne-ați dat vreun plan! Mulțumim că ne-ați informat că este făcut conform legii, dar v-am mulțumi și să respectați cerința noastră de a ne pune la dispoziție acest plan anual al achizițiilor publice și de a fi publicat și pe site. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Matei George: Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 al

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

5    5    5    5    1

Dl consilier Dragoș Geamănă: Am văzut acolo că în plan sunt ... este trecut inclusiv ”toaletări de copaci”. Am văzut că prin București se obișnuiește să se taie copacii la jumătate, sub pretextul toaletărilor. N-aș vrea să se ocupe de chestia asta persoanele care nu sunt specializate.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Au trecut de înălțimea blocurilor!

Dna director Florentina Popescu: Dacă îmi permiteți să fac o precizare: în primul rând, acele activități sunt stabilite împreună cu AES-ul, unde se vor face acele activități. Dl Director ne-a făcut precizarea că cei care fac toaletarea efectivă, au cursuri de specializare, cursuri de specializare de fasonare, de

mecanică. Deci nu cei care fac muncă în folosul comunității vor face efectiv

5

activitatea de ... deci ei vor face parte dintr-o echipă care vor ajuta după aceea să strângă...

Dl viceprimar Marian Țigănuș: Mulțumim, dna director!

Dl președinte de ședință Matei George: Trecem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare nr.

16054/14.09.2009 între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență

>    5    5

Abțineri?

5

Dna consilier Coroblea Cristina: Aș menționa doar un lucru: abținerea

5    5    5

noastră este datorită faptului că ... este necesar să trimitem acești oameni la Sălaj. Mi se pare o chestiune ciudată! Înțelegem că nu există soluții în sectorul 5 și am

dori să îndemnăm să se creeze astfel de facilități și în sectorul 5. Pentru că va fi

5    5

nevoie de Centre de îngrijire pentru persoane în vârstă.

Dl președinte de ședință Matei George: Am înțeles!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la

Convenția de Colaborare nr. 16054/14.09.2009 între Consiliul Local Sector 5,

5    ~

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația

5    5    5    5    1    5    5

Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri ( Dragoș Geamănă, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare nr.

15572/14.09.2009 între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență

>    5    5

Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la

Convenția de Colaborare nr. 15572/14.09.2009 între Consiliul Local Sector 5,

5    ~

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și

5    5    5    5    1    5

Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri ( Dragoș

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr. 16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului ”În universul șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr. 16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului ”În universul șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”, a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în scopul funcționării Centrului de zi ”Mihail Sadoveanu” înregistrat sub nr. 5390/09.04.2015. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în scopul funcționării Centrului de zi ”Mihail Sadoveanu” înregistrat sub nr. 5390/09.04.2015, a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 voturi împotrivă ( Dragoș Geamănă, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Mihail Șerbănel, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în scopul funcționării Centrului de zi ”George Călinescu” înregistrat sub nr. 5389/09.04.2015. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în scopul funcționării Centrului de zi ”George Călinescu” înregistrat sub nr. 5389/09.04.2015, a fost adoptat cu 16 voturi pentru

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor

sociale Centrul de Zi Sfanta Maria si Serviciul Adopții-Compartimentul

Protecție de Tip Familial aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor sociale Centrul de Zi Sfânta Maria si Serviciul Adopții-Compartimentul Protectie de Tip Familial aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 5 a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al A.M.R. Cine este pentru?

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Pot să întreb? Să ne povestiți un pic. Cu ce se ocupă?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Este Asociația Municipiilor din România!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: A, da, m-am uitat și eu pe internet. Sectorul 5 cum colaborează? Ce proiecte s-au făcut? Care este contribuția noastră pe un an?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Suntem membri! Este în cadru funcționării

Asociației!

f

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Păi...., bun! Și a existat un proiect până acum?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Nu! Suntem membri de multă vreme! Haideți să.

Dna Dragnea Florina: Este o Hotărâre de Consiliu Local din 1998 prin care

s-a asociat Sectorul 5 la această Asociație.

f

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Bun! Și ce facem împreună cu această Asociație de aproape 20 de ani?

Dna consilier Coroblea Cristina: De o sută și ceva de milioane! Dăm niște

5    5

bani!

Ora 12.35 intră în sală dl Primar Daniel Florea.

Dna Dragnea Florina: Este o Asociație care îndrumă toate autoritățile publice locale, primari și Consilii Locale, vizavi de legislație, de propunerile legislative pe care dorim să le facem. În asta constă activitatea dumnealor!

Dl Primar Florea Daniel: Facem o adresă către ei ca să vedem ce vor, cu ce

ne ajută, de ce se justifică mărirea de sumă și după aceea...

Dl Președinte de ședință Matei George: Trecem la vot! Cine este pentru?

Dl Primar Florea Daniel: S-o amânăm ca să trimitem o adresă către ei, să ne spună ce fac pentru noi și de ce este necesară mărirea de cotizație. Este în regulă așa? Deci, amânăm!

Dl Președinte de ședință Matei George: Se amână!

Dl Primar Florea Daniel: Votați dacă sunteți de acord sau nu!

5    5

Dl Președinte de ședință Matei George: Votăm amânarea! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Propunerea de amânare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al A.M.R a fost votată cu 21 de voturi

5

pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuții prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a

vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuții prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl Primar Daniel Florea: Față de Acordul pe care l-ați primit spre

consultare, vă aduc la cunoștință că acesta a fost modificat ținând cont de

~    5    5    5

sugestiile Ministerului Afacerilor Externe.

Proiectul de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș ).

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în

consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și

5    5    5    1    5

particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018. Cine este pentru?

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Aș vrea să zic ceva! La

școala nr. 103 și la Școala Petrache Poenaru.....De la Școala Petrache Poenaru

5    5    5    5

m-au sunat în urmă cu un an și jumătate și a fost atunci discuția, că din doi consilieri trebuie să rămână unul singur. Mai era, mi se pare, domnul Giurcă, dacă nu mă înșel, la Școala Petrache Poenaru. Deci nu mai m-au chemat, însă

5    ~    5    ~

apar în continuare pe listă. Ar trebui cumva lămurită situația asta! Ori... știți, trebuie să mă duc? Am vreo obligație? Lista nu-i actualizată!

Dl Președinte de ședință Matei George: În momentul în care se aprobă proiectul, se va vedea fiecare pe listă din nou.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: S-a aprobat și în trecut! Este lista inițială pe care o avem! Adică cel puțin în cazul meu!

Dl Președinte de ședință Matei George: Ele se transmit către directorii de școală. Dacă ei nu vă cheamă., nu știu acum . serios, sunt momente când.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Deci, la Școala Petrache Poenaru, dle Primar, trebuie să fie un consilier sau doi consilieri reprezentanți?

Dl Primar Florea Daniel: Roxana!

Dna Nedelcu Roxana: Vom lua legătura cu școala!

Dl Președinte de ședință Matei George: Da, vă rugăm!

Dna Nedelcu Roxana: Avem cazuri unde avem câte un singur reprezentant!

Dl Primar Florea Daniel: Atâta vreme cât sunteți pe listă, obligația lor este să vă cheme.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: În funcție de numărul de elevi, cumva?

Dl Primar Florea Daniel: Atâta vreme cât sunteți pe listă, obligația lor este să vă cheme. Eu vă spun că nu știam de situația asta!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Și nu a sesizat nimeni la Comisie?

5

Atunci am fi pus în discuție, aș fi cerut informațiile și eram pregătită. Dacă nu

s-a sesizat până acum...

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Ei, i-am mai spus eu doamnei director mai de mult.

Dl Președinte de ședință Matei George: Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului

Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale

5

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în

anul școlar 2017-2018 a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului

Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și

particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018 a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind

stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul

preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2017-2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2017-2018 a fost adoptat cu 16 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș ).

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2017-2018 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ” Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5- învățământ primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2017-2018 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ”Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5- învățământ primar a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersurile necesare,

în vederea reabilitării și dotării bazei materiale a Școlii Gimnaziale nr.150, Bd.

5    5    ~

Eroilor Sanitari nr. 29-31, Sector 5, București. Spuneți!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Reabilitării și dotării.. .Este o eroare!

Dl Președinte de ședință Matei George: Da!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Aș vrea să întreb! Am înțeles că școlii i-au fost repartizați 500 de mii de lei pentru rezolvarea problemei cu centrala. Dacă ar fi fost necesari 3 milioane, cu cât trebuie făcut spațiul? Am înțeles bine?

Dl Primar Florea Daniel: E mult mai puțin! O să vă prezint la Diverse o situație mai exacta, ca să nu... O să vă spun la Diverse exact ce s-a întâmplat acolo

și de ce avem nemulțumiri...O să vedeți și pe ecran!

5    5    5    5    1

Dl consilier Geamănă Dragoș: Așa, voiam să vă mai zic un lucru! Am vorbit

cu dna directoare despre acest lucru. În podul clădirii aceleia vechi sunt...

Dl Primar Florea Daniel: De ieri am început să le luăm, astăzi terminăm!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Perfect! Mai este o problemă cu paza! Am înțeles că au un paznic care este angajat și lucrează până la ora 1400, și ar trebui să...

Dl Primar Florea Daniel: Astea sunt motive de nemulțumire pe care, din

păcate. Vă mulțumesc pentru atitudinea pe care ați avut-o la ședința respectivă de consiliu. Pentru că ați fost poate singurul om rezonabil de acolo, în acel moment și o să vă prezint pe larg situația ca să încheiem odată cu.

Dl consilier Geamănă Dragoș: Și să vă mai zic și de contabilitate! Au de mult, acolo, doar jumătate de normă. Asta face ca contabilii care vin acolo să tot

demisioneze.

Dl Primar Florea Daniel: Da!

Dl Președinte de ședință Matei George: Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersurile necesare, în vederea reabilitării bazei materiale a Școlii

Gimnaziale nr.150, Bd. Eroilor Sanitari nr.29-31, Sector 5, București a fost

~    7    7    5

adoptat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5 a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind

schimbarea sediului Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”. Cine este

5    5

pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dl Președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache". Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș ).

Dl Președinte de ședință Matei George: Revenim asupra celor două puncte importante- Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în

Dl Primar Florea Daniel: Noi am făcut către CNI (Compania Națională de Investiții) și am votat, dacă țin minte, nu? Am mai votat odată și a fost în unanimitate votat acest proiect! Și de dumneavoastră, și de liberali! Acum, cei de la CNI, au schimbat niște formulare... nu e nimic de fond! E numai de formă! Din păcate trebuie să ne conformăm acestei forme, dacă nu ne conformăm, nu putem accesa fondurile. Și este o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm! Ieri ne-au spus lucrul acesta, după ce ne-am întâlnit cu cei de la CNI, și cu cei de la ANL, și ne-au dat niște formulare pe care trebuie să le completăm în vederea redepunerii documentației. Și acesta este motivul pentru care am băgat din nou, în ședința de consiliu, și vă rog să votați, ca să putem să predăm terenurile la CNI, ca să se poată apuca de construirea sălilor de sport. Acesta este motivul pentru care am insistat să fiu și eu aici și să vă prezint care este situația reală. Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: Am înțeles situația! Voiam să vă cerem să amânăm până luni ca să putem ... deci este vorba de doar 2-3 zile! Știm că există o anumită supărare pentru că noi dorim să avem timp să citim documentația, dar chiar dorim...nu putem vota în alb ... Ați spus să dăm un cec de încredere, un cec înalt de încredere, o... nu este vorba despre asta, nu se... știm că se pot...deci chiar atunci când există bunăvoință se pot comite greșeli, este normal să poți să citești o documentație și să poți să o studiezi efectiv!

Dl Primar Daniel Florea: De aceea încercăm să facem o ședință extraordinară luni!

Dl Primar Daniel Florea: Da, știu că am făcut de îndată, dar nu suntem totuși

7    5    7    5

condiționați de un termen până la sfârșitul lunii noiembrie, adică până pe 31 ... când e ultima? 30 sau 31? Până la ultima zi...

Dna Florina Dragnea: 29 este ultima zi!

Dl Primar Daniel Florea: 29 e ultima zi că 30 e liber!

Dna consilier Coroblea Cristina: Am propus luni, în cazul în care...

Dl Primar Daniel Florea: Azi este joi! Vineri, sâmbătă, duminică...

Dna Florina Dragnea: Nu, avem termen de convocare!

Dna consilier Coroblea Cristina: Sau marți sau ... adică noi v-am spus că am fi dispuși!

Dl Primar Daniel Florea: Astăzi este joi!

Din sală: 23!

Dl Primar Daniel Florea: Avem vineri, sâmbătă, duminică libere și dacă

7    7    5

sunteți de acord acum, să facem o ședință nouă luni, nu știu, la ora 5? Facem o

5    ~    5    5    ~    5    ~

ședință nouă luni la ora 5, extraordinară, cu aceste două subiecte și... Ca să fie

5    5    7    7    5

toată lumea împăcată! Nu e nimic ieșit din comun! Sunteți de acord cu amânarea? Deci, rugămintea mea este să votați odată dacă sunteți de acord cu amânarea și a

doua oară dacă sunteți de acord cu convocarea ședinței luni la ora 17!

5    5    5

Dl președinte de ședință Matei George: Bun! Votăm amânarea acestor două puncte! Da? Sunteți de acord? Cine este pentru? Abțineri! Împotrivă nu este cazul!

Propunerea de amânare a proiectului de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltare Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,

prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5 și a proiectului de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltare Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică

Dl Primar Daniel Florea: Și ședință luni la ora 17.00?

5    5    5

Dl președinte de ședință Matei George: Propun ședință în data de luni, da? Luni care vine acum! Cine este pentru?

Din sală: La ce oră?

Dl președinte de ședință Matei George: La ora 17.00, pentru discutarea acestor două puncte ... două proiecte de hotărâre! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri nu este cazul!

5

Propunerea de stabilire a ședinței extraordinare în data de 27.11.2017 ora 17:00, a fost votată în unanimitate!

Dl președinte de ședință Matei George: Diverse... Le-am parcurs pe toate!

Dl Primar Daniel Florea: La situația cu școala nr. 150 ... Deci, sunt două

5    5    ~

lucruri! Aș vrea să vă prezentăm niște imagini cu copiii de la centru...

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Iertați-mă! Trebuie făcute voturile pentru...

Dna Dragnea Florina: București-Ilfov!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Secretariatul să împrăștie voturile! Le-ați

făcut?

Dna Mariana Dună: Da!

Deoarece împărțirea buletinelor de vot necesare votului secret privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, s-a finalizat, se trece la exercitarea votului.

După finalizarea procedurii de vot, membrii prezenți ai Comisiei de validare se retrag pentru deschiderea urnei, numărarea voturilor și consemnarea rezultatului în procesul verbal.

În acest timp, dna director Florentina Popescu menționează: În luna septembrie al acestui an, ați aprobat, la inițiativa Primarului Sectorului 5, un proiect de investiție, o investiție de data aceasta, nu în clădiri, nu în terenuri, ci în copiii care beneficiază de măsură de protecție în sectorul 5, la centrele noastre. Este vorba de proiectul prin care îi sprijinim cu acele cursuri de echitație. Astăzi, venim în fața dumneavoastră cu reacțiile copiilor după primul abonament și după observațiile psihologilor, bineînțeles preliminare.

Cu ajutorul unui video-proiector sunt prezentate imagini reprezentând copiii la cursurile de echitație.

Membrii comisiei de validare revin în sala de ședință. Dl consilier Melnic

5    5

Constantin-Ion, în calitate de secretar al Comisiei de Validare, prezintă procesul-verbal în care este consemnat rezultatul votului.

Dl președinte de ședință Matei George: Vă rog să citiți decizia comisiei!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Proces verbal de validare încheiat astăzi 23.11.2017. Având în vedere prevederile art. 45, alin. 5 din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată, membrii Comisei de Validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea unui reprezentant membru titular, precum și al unui reprezentant membru supleant al Consiliului Local al sectorului 5 în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov. Din cele 20 de voturi valabil exprimate domnul Primar Daniel Florea a obținut 17 voturi pentru și 3 voturi nule iar domnul Marian Țigănuș, a obținut16 voturi pentru

și 4 voturi nule. Vă urăm succes!

5

Dl președinte de ședință Matei George: Mulțumim!

Dl Primar Daniel Florea: Voiam doar să spun despre școala nr. 150! La școala nr. 150 nu vreau să dau amploare! Este primul an, la nivel național când se întâmplă asta și aș vrea să vă arăt niște imagini și să vă spun că este efectuat un Raport de Audit din 12 septembrie, însușit de doamna director fără niciun fel de obiecțiuni, dar pe care nu l-a prezentat Consiliului de Administrație. Doamna director avea din august și banii și acordul să demareze procedurile pentru achiziționarea unei centrale termice, lucru pe care nu l-a făcut până în prezent! Ăsta este motivul pentru care am convocat ... I-am cerut de mai multe ori să o pună pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație și n-a făcut-o! Ultima oară, având în vedere faptul că erau ... Eu vorbesc, vă arăt numai și nu fac niciun comentariu. Sunt scrise destule hârtii ca să nu mai fie nevoie de niciun comentariu!

În acest timp, cu ajutorul unui video-proiector, sunt prezentate o serie de imagini de la școala nr. 150, imagini care reflectă starea de degradare a unității de

învățământ.

5

Dl Primar Daniel Florea: Vedeți mâncare jos acolo? Aceea este mâncarea pentru copii!

Dl Primar Daniel Florea: Atunci când am văzut că nici în momentul în care

s-a defectat a nu știu câta oară centrala și nu a pus pe ordinea de zi situația... Am rugat-o să pună trei puncte: prezentarea Raportului de Audit, prezentarea situației centrale și al treilea punct, măsurile care trebuiesc luate! N-a vrut să o facă! Am decis convocarea de urgență, în termen de 24 de ore, a unei ședințe de consiliu. Când m-am dus acolo, la ședința de consiliu, împreună cu doamna director general, doamna director de la învățământ și cu doamna de la audit, a zis că este nestatutar, că nu aveam voie! Au votat ca ședința ordinară de la ora 4.00, să se țină la ora 1.00 și au respins introducerea de pe ordinea de zi a celor trei puncte privind rezolvarea situației.

Ăsta este motivul pentru care i-am încetat Contractul de Management încheiat cu Primarul și fără nicio legătură cu niciun fel de altă persoană,.. inspectorat sau alte ... Este răspunzător pentru ce se întâmplă! Deci, am vrut să vă prezint numai imagini, să vă spun ce s-a întâmplat și de ce am luat decizia. Restul sunt scrise, ... sunt alte organe care vor face ... Mă rog!

Dna consilier Niculescu Jaquline-Christina: De ce s-a ajuns la o asemenea ... adică, de ce a ajuns clădirea școlii ...?

Dl Primar Daniel Florea: Nu pot să vă răspund la această întrebare! Pot să vă spun numai că, Școala nr.150, de-a lungul timpului, a avut cei mai mulți bani din tot sectorul, alocați! Și a avut bani la toate solicitările pe care le-a avut! Imediat i s-a răspuns pozitiv!

Dna consilier: Dar Direcția Sanitar Veterinară nu e obligată să facă ... nu

știu exact!

5

Dl Primar Daniel Florea: I-am sesizat! Și D.S.V.-ul (Direcția Sanitar-Veterinară) și I.S.U. (Inspectoratul pentru Situații de Urgență) și I.S.C.-ul (Inspectoratul de Stat în Construcții). I-am sesizat în urma raportului făcut de disciplina în construcții. În privința acelor piese de mobilier care ar fi trebuit casate demult și care sunt în pod și de la care am... Deci, vă spun, am primit mii

de reclamații, mii! Am discutat cu doamna director ... e o diferență foarte mare

5    ~    5

între ce s-a întâmplat acolo și ce părere aveam eu despre colaborarea ... Dar am vrut numai să vă prezint și gata! Cred că imaginile sunt de ajuns! Restul urmează

cursul normal! Vă mulțumesc frumos de tot și vă mulțumesc că ați aprobat! Astăzi

5    5    5    5    1

am realizat niște premiere la nivel național. Aceea cu anveloparea ... preluăm,

pentru anumite categorii sociale...este nevoie să preluăm la Primărie plata cheltuielilor necesare reabilitării termice a blocurilor! Este prima oară în țară când se întâmplă lucrul ăsta! Al doilea lucru foarte bun pe care l-am făcut astăzi, este mărirea burselor pentru elevi, mărirea cuantumului pentru elevii care au rezultate bune la învățătură. Și sunt foarte fericit de asemeni, că astăzi, am aprobat să dăm oamenilor din administrație și oamenilor din învățământ, să le dăm tichete de

5    5    5    ~

vacanță! Deci, toți oamenii care lucrează în învățământ și toți oamenii care

5    >    5    5    5    5

lucrează în administrație, primesc niște tichete de vacanță valabile un an de zile, în valoare de 1450 de lei, pe care le pot folosi în țară. Suntem prima Primărie din țară care a făcut lucrul ăsta și mi se pare normal să vă felicit pentru faptul că ați

fost de acord cu asta! Referitor la școala nr. 150, să dea Dumnezeu să avem

5    ~

înțelepciunea să ... este cea mai bună școală generală din sector! Este una dintre cele mai bune școli din București, din țară! Este păcat că a ajuns așa! Să dea Dumnezeu să avem înțelepciunea cu toții să o scoatem din situația asta materială!

Mulțumesc frumos încă o dată!

5

Dl președinte de ședință Matei George: Declar ședința închisă! O zi frumoasă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 13.10.

39