Proces verbal din 16.05.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 16.05.2017

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 16.05.2017

9    9

Lucrările ședinței încep la ora 1305 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 4995/12.05.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

în sală sunt prezenți 20 de consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5- D-na Cristina Cornelia Feurdean.

în sală sunt prezenți și membrii Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

Dna președinte de ședință - Săndulescu Nina deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 20, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 03.05.2017;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura D.G.A.S.P.C. Sector 5;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali aflat în structura D.G.A.S.P.C. Sector 5;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării burselor de studiu si burselor de merit din cadrul proiectului „ Școala - O prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5;

5.    Proiect de hotărâre privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul

Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de D.G.A.S .P.C. Sector 5;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea

Consiliului Local sector 5 în administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru înființarea de servicii de asistență socială a spațiilor în suprafață de 82,5 Smp, 125,15 mp și 462,63 mp situate în blocul nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5;

7.    Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului teren în suprafață de

1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr.313, Sector 5, București;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale „Țara Poveștilor”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului, în data de 31 mai 2017;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului cultural Festivalul Internațional de Statui Vivante (FISV);

10.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5.

La acest proiect avem și amendamente. Cred că toți colegii noștri au primit aceste amendamente.

11. Diverse:

-Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, în perioada 14-23 iulie;

-Adresa Asociației Creștin Democrată a Romilor și Asociația Rompolitic, înregistrată la Primăria Sectorului 5 nr. 20537/04.05.2017;

-Adresa Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu nr.2132/15.05.2017 transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22167/15.05.2017; -Adresa Companiei Naționale de Investiții nr. 3334/14.03.2017, înregistrată la

Primăria Sectorului 5 sub nr. 12254/17.03.2017.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina supune la vot ordinea de zi cu completările intervenite la Diverse și este aprobată cu 20 voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: înainte să trecem la lucrările

ședinței, aș dori să aprobăm participarea Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” la această ședință. Cine este pentru? Mulțumim!

împotrivă? Abțineri? Această propunere a fost aprobată în unanimitate (20 de voturi pentru).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 1- aprobarea

procesului verbal al ședinței ordinare din data de 03.05.2017. Cine este pentru?

/\

Mulțumim! Abțineri? împotrivă?

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 03.05.2017 a fost aprobat cu 20 voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 2- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura D.G.A.S.P.C. Sector 5. Avem întrebări la acest proiect? Dacă nu avem întrebări atunci supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? 2 abțineri.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura D.G.A.S.P.C. Sector 5 a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri ( Dragoș Geamănă și Niculescu Jacqueline Christina).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 3- proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali aflat în structura D.G.A.S.P.C. Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? 2 abțineri.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali aflat în

v structura D.G.A.S.P.C. Sector 5 a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri (Dragoș Geamănă și Niculescu Jacqueline Christina).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 4- proiect de hotărâre privind aprobarea majorării burselor de studiu si burselor de merit din cadrul proiectului „ Școala - O prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5. Avem întrebări la acest proiect? Trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării burselor de studiu si burselor de merit din cadrul proiectului „ Școala - O prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 a fost adoptat cu 20 voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 5- proiect de hotărâre privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat

Comunitar Sector 5 organizat de D.G.A.S.P.C. Sector 5. Nu avem întrebări? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind desfășurarea activităților de voluntariat în c adrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de D.G.A.S.P.C. Sector 5 a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri ( Dragoș Geamănă și Niculescu Jacqueline Christina).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 6- proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local sector 5 în administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru înființarea de servicii de asistență socială a spațiilor în suprafață de 82,58mp, 125,15 mp și 462,63 mp situate în blocul nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? 2 abțineri.

9    9

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local sector 5 în administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru înființarea de servicii de asistență socială, a spațiilor în suprafață de 82,58mp, 125,15 mp și 462,63 mp situate în blocul nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5 a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri ( Dragoș Geamănă și Niculescu Jacqueline Christina).

La ora 13,12 intră în sala de ședință dl consilier Cursaru Paul Gabriel. Prezenti-21 de consilieri.

9

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 7- proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului teren în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr.313, Sector 5, București. Avem întrebări? Da, domnule consilier!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Avem amendamente în numele grupului Partidului Liberal. Am înțeles pe deoparte, că este o chestiune incontestabilă de oportunitate, este vorba de a susține acel proiect foarte mare de la nivelul Liceului Bolintineanu, în principal, cu acel bazin. Am citit toată documentația, s-au făcut toate demersurile, ne-am documentat și am vorbit chiar astăzi cu conducerea liceului și Direcția de învățământ. Am înțeles că s-au făcut toate demersurile inclusiv către Compania Națională de Investiții, astfel încât să se obțină finanțarea. Mai mult decât atât, diverse surse din executivul Primăriei, au avut discuții avansate chiar cu Primăria Capitalei ca, finalmente, Primăria Capitalei să suporte acest preț de achiziție. Prin urmare, cu privire la oportunitate, noi suntem de acord. Există o chestiune de coerență cu care vrem neapărat să reușim noi, să fim în regulă, și anume faptul că la momentul lunii decembrie 2016, noi am avut o acțiune cu privire la raportul de negociere. Fără îndoială, nu înseamnă că din punctul nostru de vedere este ceva discutabil. Aici, pur și simplu este o chestiune care trebuie asumată de către Consiliul Local. Prin urmare, vă propunem ca amendament, ca în structura proiectului de hotărâre să dispară alineatul 2, cel care face referire la Hotărârea Consiliului Local din decembrie 2016. Deci, să dispară complet acel alineat, este alineatul 2, a doua liniuță din expunerea de motive, iar de asemenea, după ce Consiliul Local hotărăște ca la punctul nr.2 să fie eliminată aceiași referire cu privire la hotărârea de consiliu. Prin urmare, să nu existe niciun fel de responsabilitate din punct de vedere al Consiliului Local sau a celor care astăzi votează oportunitatea cu privire la ceea ce înseamnă chestiunea de plăți. Cu aceste amendamente, dacă dumneavoastră veți fi amabilă, să supuneți la vot. Cred că am explicat destul de bine, secretariatul sunt sigur că a reușit să noteze, noi vom fi de acord și vom susține acest proiect.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Desigur, mulțumim! Noi vom supune la vot acest amendament. Cine este pentru? Mulțumim. Cine este împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri? Nicio abținere.

Amendamentele propuse de dl consilier Jelea Bogdan Ion au fost votate cu 19 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Drago ș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Supunem la vot și proiectul la fel, nu?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ați supus la vot amendamentul pe care eu 1-am propus, s-a acceptat, după care, ați supus la vot proiectul incluzând cele două observații făcute de mine și anume, eliminarea acelui alineat....

Proiectul de hotărâre privind achiziționarea imobilului teren în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr.313, Sector 5, București, a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Următorul punct, nr. 8-proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale „Țara Poveștilor”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului, în data de 31 mai 2017.

Dacă sunt întrebări la nr. 8? Dacă nu sunt întrebări la nr.8, să supunem la

A

vot! Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale „Țara Poveștilor”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului, în data de 31 mai 2017 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Proiectul nr. 9-proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului cultural Festivalul Internațional de Statui Vivante (FISV).

Dacă nu avem întrebări supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim, împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea evenimentului cultural Festivalul Internațional de Statui Vivante (FISV),& fost adoptat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Proiectul nr. 10- proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5. La acest proiect avem și amendamente. Cred că toți colegii noștri au primit aceste amendamente.

Avem întrebări? Avem amendamente la proiectul nr.10? Dacă aveți întrebări, vă rog să le spuneți, dacă nu, supunem la vot.

Cine este pentru amendamentele proiectului? împotrivă? Abțineri? Amendamentele au fost votate cu 19 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamente. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Două abțineri (Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: La diverse. Proiectul privind aprobarea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, în perioada 14-23 iulie.

Dacă avem întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Aș vrea să pun o întrebare.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Am și eu o singură rugăminte. Sunt perfect de acord cu acest parteneriat dar, aș vrea să mi se garanteze că în ziua turneului vom avea si noi un banner „Parteneriat cu Primăria Sectorului 5 si cu Consiliul Local”.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Avem organizatorii acolo . Dna Director.

Dna Director Roxana Nedelcu: Conform obligațiilor din acordul de parteneriat, Federația Română de Tenis a publicat în toate materialele de promovare calitatea de partener a Consiliului Local și a Primăriei Sectorului 5. în afară de printurile de promovare ale turneului, sigla primăriei va fi și pe bucățile acelea colantate din arena de tenis, adică, se vor vedea și la televizor.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: A doua întrebare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Bună ziua, as vrea să știu cu cât a fost finanțat anul trecut acest proiect? Prima întrebare.

Dna Director Roxana Nedelcu: Cam tot așa dacă nu, un pic mai mult.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles, și a doua, care sunt facilitățile legate vis-a-vis de acest parteneriat pe care Sectorul 5- Consiliul Local, le are. în parteneriat considerăm că sunt două părți, în care cineva vine cu ceva, cineva vine cu altceva. Aș vrea să știu, care sunt, în acest sens, beneficiile Sectorului 5 sau ce oferă Federația Română de Tenis sau ce oferă BRD? Nu le-am înțeles pentru că noi acum suntem doar niște coplătitori și 60.000 de euro este o sumă în acest moment, am vrea să știm care sunt beneficiile noastre, mulțumesc.

Dna Director Roxana Nedelcu: Sunt de două categorii: unele imateriale, unele materiale. Cele care nu țin de material, se referă la faptul că fără sprijinul nostru așa cum a fost și anul trecut, acest turneu nu ar putea avea loc. Contribuția Consiliului Local reprezintă închirierea tribunelor modulare și a unei părți din sonorizare și echipamentele tehnice, pentru că meciurile nu se pot desfășura pe Arenele BNR, stadion care este închis datorită unor neconformități ISU, drept pentru care, meciurile se desfășoară pe terenurile destinate încălzirii, A și B. Anul trecut, am expus Consiliului Local acest proiect, în ideea că, astfel de turnee de tenis în lume, nu prea sunt organizate de federațiile de profil, ci de diverși agenți în domeniul sportului, în domeniul tenisului. Pentru bucureșteni, este foarte important sa-și vadă jucătoarele favorite jucând acasă. Anul trecut a fost confirmat și a și câștigat turneul Simona Halep, anul acesta, Federația Română de Tenis așteaptă confirmare din partea sportivei. La evenimentul Kids Day, vor participa 100 de copii din sectorul 5 care vor putea juca tenis cu sportivele lor îndrăgite, iar profesorii de sport..., noi așa am mers anul trecut și anul acesta vom urma aceeași cale. Cele 100 de invitații pe care Federația le oferă Primăriei, vor fi direcționate către profesorii de sport din sector ca o recompensă pentru eforturile pe care le-au depus de-a lungul anului școlar.

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru: Știe cineva cât contribuie BRD?

Doamna Director Roxana Nedelcu: BRD nu știu cu cât contribuie, dar știu sigur...

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru: înțeleg că dacă n-am fi noi, nu s-ar face, și atunci noi nu apărem cu numele...

Doamna Director Roxana Nedelcu: Știu sigur că BRD participă cu valoarea premiilor. Deci la un turneu de acest fel, sportivii nu s-ar înscrie dacă nu ar câștiga niște premii substanțiale din partea lor, iar BRD este sponsorul pentru premii.

Doamna președinte de ședință: Mulțumim! Dacă nu mai sunt întrebări...

1    5    9    9    9

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru: Aș avea doar o singură adăugare! întrebarea mea a fost doar pentru a desluși și a fi înțeles în cadrul proiectului exact ce vrem să facem, și eu susțin acest proiect, dar aș ruga, dacă este posibil, pentru că din câte înțeleg, noi suntem al doilea pion important în rezolvarea acestui turneu. Poate că ar fi bine ca și noi să fim trecuți acolo ca parteneri. Până la urmă, dacă ne asumăm această sumă și suntem coplătitori, poate că merităm și noi, Consiliul Local, cetățenii Sectorului 5, să se mândrească, pentru că peste tot scrie BRD Open. Ar trebui poate pe toate proiectele de marketing, să fie BRD Open în parteneriat cu Consiliul Local Sector 5. Dar aici, poate, dacă reușiți doamna Director, să vă impuneți punctul de vedere, ar fi nemaipomenit.

Doamna Director Roxana Nedelcu: Se va numi cu siguranță în continuare tot BRD Open, de fapt se numește BRD FRF Open, dar Primăria și FRF, sunt cei doi actori care promovează și susțin acest proiect, și da, vom fi trecuți în toate materialele de promovare la conferința de deschidere a evenimentului, Primarul sectorului 5 va fi acolo, deci vom fi prezenți.

Doamna președinte de ședință: Mulțumim! Supunem la vot acest proiect! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, în perioada 14-23 iulie, a fost aprobat cu 19 voturi pentru și două abțineri (Niculescu Jaqueline Christina și Dragoș Geamănă).

Și pe ultimul subpunct la Diverse, avem: Adresa Asociației Creștin Democrată a Romilor, Asociația Rompolitic și Grupul de Inițiativă Parcul Sebastian Asociația 13 Septembrie, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 20537/04.05.2017, privind raportul de activitate al consilierilor locali. Dacă sunt întrebări pe această cerere! O să trebuiască ca toți consilierii să facem raport de activitate pe care să-l predăm cât mai urgent la Secretariat (Serviciul Evidență Acte Administrative).

Doamna Director Roxana Nedelcu: Voiam să vă mulțumesc în numele Liceului Bolintineanu pentru decizia pe care ați luat-o astăzi, și să vă mulțumesc și pentru toate proiectele de astăzi. Cel cu Teatru Masca, în special, pentru cel din 1 Iunie, și să vă aducem la cunoștință că pe 31 Mai, vom avea la Grădinița Paradisul Verde și în Pucheni și vă așteptăm cu mare drag pe cei care pot veni. O să comunicăm prin intermediul colegelor de la Secretariat ora de desfășurare, pesemne va fi după amiază, pentru că este un eveniment sportiv în care evoluează părinții și copiii din grădinițe. Evenimentul din 31 Mai, dedicat copiilor de 1 Iunie, va fi în Parcul Sebastian, împreună cu colegii mei de la Centrul Cultural ”Ștefan Iordache”, și la sfârșit de mai, început de iunie, respectiv 31 Mai-1 Iunie, Humulești și Ferentari la Festivalul Internațional de Statui Vivante (FISV).

A

Doamna președinte de ședință Săndulescu Nina: Mulțumim! înainte de a încheia ședința, are cuvântul dl Viceprimar Marian Țigănuș.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Stimați colegi, vreau să vă mulțumesc, din partea d-lui Primar Daniel Florea, pentru aprobarea proiectului cu bazinul de înot de la Liceul Bolintineanu, care este un proiect de suflet al dânsului și al meu. Acest bazin este o necesitate și trebuie să înțelegem lucrul acesta, că este ceva care rămâne în urma noastră, a tuturor. Este un lucru extraordinar pentru acest sector, care nu a avut așa ceva până acum, gândindu-ne nu numai la elevii liceului și la personalul liceului, ci și la toți cetățenii din acea zonă, la toți copiii, de fapt. Vor fi cursuri de inițiere pentru copiii noștri. Vă mulțumesc mult pentru acceptul dumneavoastră!

Doamna președinte de ședință Săndulescu Nina: Acestea fiind spuse, încheiem ședința extraordinară de astăzi.

9    9

La ora 1326 au fost declarate închise lucrările ședinței.

9    9

9