Hotărârea nr. 99/2017

Hotărârea nr. 99/28.07.2017 pentru completarea H.C.L. S.5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.36/30.03.2017

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru completarea HCL S5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al

Municipiului București, modificată și completată prin HCLS5 nr.36/30.03.2017

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Administrație publică Locală - Biroul Autorizare Activități Comerciale nr.34823/19.07.201 7;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și raportul Comisiei Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicatele;

In conformitate cu prevederile:

Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată;

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

Legii nr.215/2001 a administrației publice locale;

Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor j uridice;

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea

Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.218/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiului București, începând cu anul 2016;

Hotărârea Guvernului nr. 435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

în temeiul art.45 alin (I) coroborat cu art.81 alin (2) lit."r" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. I. începând cu data prezentei se completează titlul HCLS5 nr.89/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS5 nr.36/30.03.2017 și va avea următorul conținut ” Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

Art.2. După art.2, se introduce un nou articol,art.21, cu următorul cuprinsf’Se aprobă „Regulamentul pentru emiterea/prelungirea a „Autorizației de funcționare pentru activitățile prevăzute în codul CAEN 932- Activități recreative și distractive pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”, conform Anexei nr. I, parte integrantă a prezentei hotărâri, care va deveni anexa nr.6 a HCL S5 nr.89/2016;

Art.3. După art.3, se introduce un nou articol,art.3’, cu următorul cuprins:” Se aprobă formularul tip „Cerere pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 932 — Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 5 al Municipiului București”, conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri, care va deveni anexa nr.7 a HCL S5 nr.89/2016 ;

Art.4. După art.4, se introduce un nou articol,art.41, cu următorul cuprins:” Se aprobă modelul „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 932 — Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 5 al Municipiului București”, conform Anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri, care va deveni anexa nr.8 a HCL S5 nr.89/2016;

Art 5. Se completează Anexa I art.5 lit.c din HCL nr.89/2016 modificată și completată prin HCL S5 nr.36/2017 și va avea următorul conținut: ” Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator, în copie certificată cu originalul

Art.6. Celelalte prevederi ale HCL S5 nr.89/2016, modificată și completată prin HCL S5 nr.36/2017 rămân neschimbate.

Art.7. Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. $$ Z28.07.2017Contrasemnează Secretă r $eptor 5,

Cristina Cornelia ffljețiYdean

Anexa nr.l la H.C.L. SECTOR 5 Nr. /28.07.2017

( Anexa nr.6 a H.C.L. S.5 Nr.89/2016)

Regulament pentru emiterea/vizarea anuală a „Autorizației de funcționare pentru activitățile prevăzute în codul CAEN 932- Activități recreative și distractive pe raza

Sectorului 5 al Municipiului București

Art.l. Prin prezentul regulament se stabilește procedura de emitere și vizare anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 932- Alte activități recreative și distractive pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.2. Autorizația privind desfășurarea acestor activități se emite persoanelor a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 932- Alte activități recreative și distractive.

Capitulul II. Procedura de emitere și vizare anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților

Art.3. Autorizația de funcționare se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a)    deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitățile prevăzute în grupele CAEN 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

b)    îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică, în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului, protecției muncii și protecției împotriva incendiilor;

c)    încadrarea în normele de ordine, liniște publică și conviețuire socială.

Art.4. Se interzice emiterea/vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților pentru persoanele fizice sau juridice, care desfășoară activități de comercializare a produselor serviciilor de piață, permanente și/sau temporare, în spațiile prevăzute de OG nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al contracțiilor existente, art.2 alin.5 lit.a și alte asemenea, care implică aglomerări de persoane, situate în construcții expertizate tehnic și încadrate in clasa I de risc seismic, prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasa de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente.

Art. 5. In vederea emiterii Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana fizică sau juridică va depune la sediul Primăriei Sectorului 5, următoarele documente:

a- Cererea prevăzuta în anexa    a HCLS5 nr........;7.k’;:. 'completată în dublu exemplar,

din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;

b- Prezentarea actului de identitate pentru verificare, la depunerea documentației, respectiv la ridicarea Autorizației de funcționare în original;

c- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator, în copie certificată cu originalul;

d- Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Autorizația de funționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților Ia înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, ‘întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizare funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

e- Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea , respectiv contractul de închiriere, comodat, asociere etc., după caz, în copie certificată cu originalul, însoțite de schița spațiului cu mențiunea “spre neschimbare”;

f- Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

g- Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primăria Generală a Municipiului București, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie cerificată cu originalul;

h- Contract de deratizare, dezinfecție, dezinsecție pentru spațiul deținut, în condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, efectuate numai prin unități specializate, autorizate de către Primăria Municipiului București, autorizația de funcționare a acestora valabilă pentru anul în curs precum și ultima chitanță/ordin de plată sau proces verbal pentru efectuarea lucrărilor, în copie cerificată cu originalul;

i- Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform LIG nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, dacă este cazul, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, prevăzută în anexa nr.4 a HCL S5 nr. 89/2016, în original, dacă este cazul;

j- Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuarea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în anexa nr.5 a HCLS5 nr. 89/2016;

k- Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmeză a fi autorizată:

Autorizația sanitară de funcționare/Certificat de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică emis(ă) de Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

Autorizație sanitar-veterinară/document de înregistrare sanitar-veterinară el iberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul;

Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul;

- Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brigada de Pompieri “ Dealul Spirii” București-llfov, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul;

I - Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia.

m - Certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 din care să rezulte că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs, după caz;

n - Analiza de risc în exploatare, cu identificarea elementelor de securitate și a avertizărilor, conform prevederilor anexei nr. 3 din HG nr. 435/2010;

o - Certificatele de conformitate pentru echipamente, emise de Organismul de cercetare desemnat, ales de către producător sau reprezentantul său autorizat sau importatorul,

p - Desenele de ansamblu ale echipamentelor precum și instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montaj și instrucțiuni de întreținere,

r - Autorizația de construire, branșamente, utilități și procesul verbal de recepție Ia terminarea lucrărilor, după caz;

s - Dovada autorizării amplasării panourilor de avertizare la intrarea în incinta parcului de distracții, cu privire la denumirea echipamentului și datele de identificare ale deținătorului, modul corect de utilizare și comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul utilizării, potențialelor pericole, așa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înălțimii sau stării de sanatate a consumatorilor, după caz;

ș - Autorizația de împrejmuire a parcului și procesul verbal de recepție, după caz;

t - Dovada inscripționării lizibile, durabile și vizibile a informațiilor prevăzute în anexa nr. 2 a HG nr. 435/2010;

ț- Autorizația de funcționare a echipamentelor pentru agrement, cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățilc/instituțiile competente;

u - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației de desfășurare a activităților"; v - Dovada achitării taxei pentru domeniul public, după caz.

Pe toată durata exploatării deținătorul echipamentului pentru agrement trebuie:

-    să păstreze documentația furnizată de către producător, reprezentantul său autoriziat sau importator, după caz, pentru acel echipament pentru agrement;

-    să asigure efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii echipamentului pentru agrement, conform instrucțiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul sau autorizat sau importator și atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

-    să folosească, atunci când legislația în vigoare impune acest lucru, numai personal de „deservire autorizat;

-    să asigure supravegherea parcului de distracții,

-    să asigure dotarea parcului de distracții cu instalații de iluminat pe timp de noapte,

-    sa delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcuri astfel incat să se evite intrarea consumatorilor în raza de acțiune a echipamentelor aflate in mișcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viață sănătatea sau securitatea acestora.

(d) Nu vor fi înregistrate decât cererile însoțite de documentația completă.

Art.6. Valoarea taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților este cea prevăzută de Codul Fiscal și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Art.7. (1) Autorizația privind desfășurarea activităților va fi emisă de către Primarul Sectorului 5, prin serviciile de specialitate, în maxim 30 de zile de la data solicitării și este valabilă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv până la 31 decembrie, cu condiția valabilității documentelor depuse, indiferent de data la care persoana fizică sau juridică a depus cererea de autorizare.

(2)    In caz contrar, valabilitatea Autorizației privind desfășurarea activităților va fi stabilită în funcție de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse.

(3)    La modificarea condițiilor inițiale de funcționare, a obiectului de activitate sau a punctului de lucru, persoana fizică sau juridică va solicita emiterea unei noi autorizații privind desfășurarea activităților.

Art.8 (1) Titularul autorizației privind desfășurarea activităților este obligat să solicite cu 30 de zile, înainte de expirarea termenului prevăzut la art.7 alin.l sau alin.2, vizarea anuală a acesteia.

(2) In vederea vizării anuale a Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana fizică sau juridică va depune la sediul Primăriei Sectorului 5 documentele prevăzute la art.5.

Capitulul III. Dispoziții finale

Art.9. în situația în care persoana fizică sau juridică, din diferite motive, își încetează activitatea pentru care a fost autorizată, aceasta are obligația de a prezenta și depune la Primăria

Sectorului 5, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea activității, actul care atestă radierea activității de la instituțiile abilitate și Autorizația privind desfășurarea activităților în original.

Art.10. Desfășurarea activităților prevezute în grupele CAEN 932- Alte activități recreative și distractive fără deținerea Autorizației sau cu nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia ori a prevederilor legale în vigoare, atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislație.

Art.ll. (1) Primarul Sectorului 5, în condițiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate să revoce Autorizația privind desfășurarea activităților numai dacă acesta nu a produs efecte juridice.

(2) In situația în care autorizația privind desfațurarea activităților a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, Primarul Sectorului 5 poate să solicite instanței anularea acesteia.

Anexa nr.2 la H.C.L. SECTOR 5 Nr. Z28.07.2017

( Anexa nr.7 a H.C.L. S.5 Nr. 89/2016)

CERERE

pentru emiterea/vizarea anuală a „Autorizației de funcționare pentru activitățile prevăzute în codul CAEN 932- Activități recreative și distractive pe raza Sectorului 5 al

Municipiului București”

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a

......................................................................................................... domiciliat în

........................................Str.

nr...........


Bl......... se.............. Et........... Ap.

B.I./C.I. serie ............ nr...................

de..................... la data de................

S.C..................................................................

Comerțului cu nr..........................

..........................................................str........

se............., ap............județ/sector..............

Autorizației de funcționare conform activități................................................


............ sector/județ ..................... posesor al

CNP ................................................. emis

.., în calitate de....................................................al

...................................., înmatriculată la Registrul

......................, cu sediul în localitatea

................................................nr.............., bl.........,


la    punctul    de


......................vă rog a-mi aproba emiterea/vizarea

H.C.L.S.5 nr...................., pentru următoarele

............................................................*5

lucru    de    la    adresa


Anexez prezentei următoarele documente:

a)    Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original;

b)    Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator, în copie certificată cu originalul;

c)    Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor llzice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

d)    Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv contractul de închiriere, comodat, asociere, etc., după caz, în copie certificate cu originalul, însoțite de schița spațiului cu mențiunea “ spre neschimbare”;

e)    Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

f)    Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primarul General al Municipiului București (Compania Romprest Service S.A; Supercom S.A.; Rosal Grup S.A.; RER Ecologic Service Bucuresti-REBU S.A.; Urban S.A.) precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

g)    Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanta/ordin de plata si autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;

h)    Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform HG nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, dacă este cazul, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, prevăzută în anexa nr.4 a HCL S5 nr. 89/2016, modificată și completată cu HCL S nr.36/2017, în original, dacă este cazul,;

i)    Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuarea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în anexa nr.5 a HCLS5 nr. 89/2016;

j)    Avize/acorduri/autorizații emise de alte aulorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i.    Autorizația sanitară de funcționare/Certificat de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică emis(ă) de Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

ii.    Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

k)    Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia.

l)    Certificat eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

m)    - Analiza de risc în exploatare, cu identificarea elementelor de securitate și avertizărilor, conform prevederilor anexei nr. 3 din HG nr. 435/2010;

n)    Certificatele de conformitate pentru echipamente, emise de Organismul de cercetare desemnat, ales de către producător sau reprezentantul sau autorizat sau importatorul,

o)    Desenele de ansamblu ale echipamentelor precum și instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montaj și instrucțiuni de întreținere,

p)    Autorizația de construire, branșamente, utilități și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor,

q)    Dovada autorizării amplasării panourilor de avertizare la intrarea în incinta parcului de distracții, cu privire la denumirea echipamentului și datele de identificare ale deținătorului, modul corect de utilizare și comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul utilizării, potențialelor pericole, așa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înălțimii sau stării de sanatate a consumatorilor;

r)    Autorizația de împrejmuire a parcului și procesul verbal de recepție;

s)    Dovada inscripționării lizibile, durabile și vizibile a informațiilor prevăzute în anexa nr. 21a HG nr. 435/2010,

t) Autorizația de funcționare a echipamentelor pentru agrement, cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare.

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de

autoritățile/instituțiile competente

u)    Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației de desfășurare a activităților", un exemplar;

v)    Dovada achitării taxei pentru domeniul public, după caz.

Notă

Pe toată durata exploatării deținătorul echipamentului pentru agrement trebuie: să păstreze documentația furnizată de către producător, reprezentantul sau autorizat sau importator, după caz, pentru acel echipament pentru agrement;

să asigure efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii echipamentului pentru agrement, conform instrucțiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator și atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

să folosească, atunci când legislația în vigoare impune acest lucru, numai personal de deservire autorizat,

să asigure supravegherea parcului de distracții, să asigure dotarea parcului de distracții cu instalații de iluminat pe timp de noapte,

să delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de distracții, astfel încât să se evite intrarea consumatorilor în raza de acțiune a echipamentelor aflate în mișcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viața, sănătatea sau securitatea acestora.

Anexa nr.3 la H.C.L. SECTOR 5 Nr. 23 /28.07.2017 ( Anexa nr.8 a H.C.L. S.5 Nr. 89/2016)

AUTORIZAȚIE

privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932

NR............................../......................................

în baza cererii nr............și a H.C.L.S. 5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului

pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, se emite Autorizația privind desfășurarea activității pentru:

.............cu sediul în.....................................................................................,

înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr.....................; CUI

Activitatea (cod CAEN)    autorizată

este: ..........................................................................

La    ............. din    București,    sector    5,

Orar de funcționare:......................................;

DURATA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI:................

Alte mențiuni: Autorizația privind desfășurarea activității este valabilă cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea Autorizației privind desfășurarea activității și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația privind desfășurarea activității se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitată.

Director General Șef Birou

Autorizare Activități Comerciale

întocmit:


PRIMAR,Consilier juridic, Data ridicării: