Hotărârea nr. 98/2017

Hotărârea nr. 98/28.07.2017 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.34/30.03.2017

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru completarea HCL S5 nr.88/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS5 nr.34/30.03.2017

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Administrație publică Locală - Biroul Autorizare Activități Comerciale nr.34822/19.07.2017;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și raportul comisiei Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicatele;

In conformitate cu prevederile:

Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată;

Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

Legii nr.215/2001 a administrației publice locale;

Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice; Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.218/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiului București, începând cu anul 2016;

în temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art.81 alin (2) lit."r" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se completează Anexa 1 art.5 lit.c din HCL nr.88/2016 modificată și completată prin HCL S5 nr.34/2017 și va avea următorul conținut: ” Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator, în copie certificată cu originalul. Art.2. Celelalte prevederi ale HCL S5 nr.88/2016, modificată și completată prin HCL S5 nr.34/201 7 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretar Neator 5,

Cristina Cornelia Peuruean

Nr.


si7


/28.07.2017