Hotărârea nr. 97/2017

Hotărârea nr. 97/28.07.2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală " Împreună dezvoltăm sectorul 5"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Consiliul Local al Sectorului 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea

constituirii Grupului de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”

Având în vedere Expunerea de motive nr. 35141/20.07.2017 a Primarului Sectorului 5 și Raportul de specialitate nr. 35140/20.07.2017 al Direcției Generale de Administrație Publică Locală;

Luând în considerare Raportul Comisiei Protecție socială, sănătate și societate civilă;

Ținând cont de prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. q) și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5".

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistenta Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secreția r/Sjkț/or 5

Cristina Corneliâ FEJL/BDEAN

A».


2017