Hotărârea nr. 96/2017

Hotărârea nr. 96/28.07.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română- Catedrala Mântuirii Neamului și alte unități de cult din sectorul 5), în anul 2017

Municipiul București

Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5

(Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului și alte unități de cult din sectorul 5), în anul 2017

Având în vedere:

-    raportul comun de specialitate întocmit de Direcția generală Economică și de

Investiții și Direcția Generală de Administrație Publică Locală, înregistrat sub nr.

34.201/17.07.2017;

-    raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități

Economice, precum și al comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

-    adresa nr. . 21.395/09.05.2017, emisă de Patriarhia Română;

-    adresa nr. 32.696/07.07.2017, emisă de Parohia Vovidenia;

-    adresa nr. 6.796/17.02.2017, emisă de Parohia Tuturor Sfinților Români;

-    adresa nr. 26.944/12.06.2017, emisă de Parohia Sfântul llie Ghencea;

-    adresa nr. 30.540/28.06.2017, emisă de Parohia Acoperământul Maicii Domnului

(Teiuș);

-    adresa nr. 7.827/23.02.2017, emisă de Parohia Sfânta Treime Ghencea;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în anul 2017 pentru unități de cult din sectorul 5, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Sumele menționate în Anexă vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative si Direcția Generală Economică și de Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

Acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului și alte unități de cult din sectorul 5), în anul 2017

Nr.

crt.

Unitatea de cult/Obiectul

Suma alocată -lei-

1.

Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii

Neamului

5.000.000

2.

Vovidenia

300.000

3.

Tuturor Sfinților Români

300.000

4.

Sfântul llie Ghencea

700.000

5.

Acoperământul Maicii Domnului (Teiuș)

600.000

6.

Sfânta Treime Ghencea

500.000

7.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel

600.000

TOTAL

8.000.000 lei