Hotărârea nr. 95/2017

Hotărârea nr. 95/28.07.2017 privind aprobarea derulării proiectului Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, în parteneriat cu Instituto Cervantes din București, în anul școlar 2017-2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării proiectului Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, în parteneriat cu Instituto Cervantes din București, în anul școlar 2017 - 2018

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 31579/04.07.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport.

Adresa Instituto Cervantes, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 23576/23.05.2017;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, conform contractului de prestări servicii dintre Primăria Sectorului 5 și Instituto Cervantes, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Contractul de prestări servicii, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Capitolul Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Generală Economică și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară și directorii unităților de învățământ beneficiare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

secretar Rector,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN


/ 28.07.2017


Anexa la HCLS 5 nr. Cț5 ! v/. 2017

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Ca urmare a adresei Instituto Cervantes, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 23576/23.05.2017, părțile, respectiv:

Instituto Cervantes din București

Cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 38, Sector 5, numit în continuare Instituto Cervantes, reprezentat prin doamna Roșa Moro de Andres, în calitate de Director.

ȘÎ

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public,

Convin încheierea prezentului contract de prestări servicii:

Cap. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1 Obiectul prezentului contract de prestări servicii îl constituie organizarea, în anul școlar 2017 - 2018, a programului de învățare a limbii spaniole, Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, adresat liceenilor din segmentul de vârstă 14-18 ani, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

Scopul proiectului:

Proiectul vizează promovarea culturii și limbii spaniole, în contextul dezvoltării conceptului de multiculturalitate, pornind de la necesitatea dezvoltării industriei lingvistice (traducere și interpretăriat, tehnologii lingvistice) și urmărește, în perspectivă, facilitarea accesului tinerilor români în mediul de afaceri multilingvist.

Contextul proiectului:

Proiectul reprezintă o continuare a programului de învățare a limbii spaniole generale, demarat în anul școlar 2013-2014 în cadrul celor nouă unități de învățământ secundar de stat din sectorul 5. Având în vedere colaborarea din ultimii 4 ani, dintre Primăria Sectorului 5 și Instituto Cervantes, precum și rezultatele obținute de beneficiarii direcți în anul calendaristic 2016 (36 de elevi au obținut certificarea DELE - Diploma de Espanol como Lengua Extranjera, 93 de elevi au fost declarați promovați la finalul primei etape a proiectului, iar 96 la finalul celei de-a doua etape a proiectului), s-a constatat faptul că proiectul Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă se situează într-o zonă care consacră modele lingvistice și culturale relevante pentru liceenii din sectorul 5. în acest context, Primăria Sectorului 5 și Instituto Cervantes, împreună cu unitățile de învățământ din sectorul 5, au fost provocate să răspundă dorinței exprese de a fi continuat programul de studiu, mani Testate de elevii din grupul-țintă în cadrul procedurii de evaluare a proiectului.

în anul școlar 2017 - 2018, grupul-țintă al proiectului este reprezentat de o sută de elevi, din segmentul de vârstă 14-18 ani, aparținând unităților de învățământ beneficiare ale proiectului, respectiv: Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, Liceul Teoretic Ion Barbu, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Economic Viilor, Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez și Liceul Tehnologic Dimitrie Guști. Elevii vor fi selectați printr-o procedură internă, discutată și avizată în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație al fiecărei unități de învățământ, în baza unor criterii specifice, stabilite de conducerea liceelor și colegiilor beneficiare ale proiectului.

Cap. 2 VALOAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

Art. 2.1 Valoarea estimată totală a prezentului contract de prestări servicii este de 210.500 lei. Valoarea poate suporta ajustări (diminuări), în funcție de participarea elevilor beneficiari ai proiectului la examenul de obținere a diplomei oficiale de spaniolă ca limbă străină (DELE -Diploma de Espahol como Lengua Extranjeră).

Cap. 3 DURATA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

Art. 3. 1 Prezentul contract de prestări servicii se încheie pentru perioada anului școlar 2017-2018. Activitățile specifice se vor desfășura în perioada septembrie 2017 - iunie 2018.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le revin, conform dispozițiilor prezentului contract și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate co-contractantului său.

Art. 4.3 Obligațiile Instituto Cervantes din București

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza și coordona toate activitățile din proiect, potrivit obligațiilor asumate prin prezentul contract de prestări servicii și în conformitate cu desfășurătorul programului de pregătire, ce va fi înaintat, spre avizare, Primăriei Sectorului 5 (Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile).

Art. 4.3.2 Se obligă să asigure realizarea fiecărei activități din cadrul proiectului și să stabilească, împreună cu unitățile de învățământ beneficiare, orarul de derulare a acestora.

Art. 4.3.3 Este răspunzător de achiziționarea materialelor necesare realizării acestor activități, răspunde de achitarea onorariilor personalului responsabil cu managementul și implementarea proiectului, precum și de achitarea onorariului cadrelor didactice implicate în proiect.

Art. 4.3.4 Va asigura acces gratuit elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 la planul de studii pentru învățarea limbii spaniole generale, în funcție de nivelul de competență a cursanților (inițial, intermediar, avansat, superior).

Art. 4.3.5 Va pune la dispoziția beneficiarilor manualele cursurilor, în concordanță cu planul de studiu.

Art. 4.3.6 Va atesta, prin intermediul certificatului aferent, nivelul cunoștințelor și competențelor dobândite de liceeni, în urma parcurgerii programului cursurilor generale de limbă spaniolă și în funcție de prezența înregistrată de aceștia.

Art. 4.3.7 Va oferi fiecărui elev beneficiar al proiectului oportunitatea de a se înscrie la examenul de obținere a diplomei oficiale de spaniolă ca limbă străină {DELE - Diploma de Espanol como Lengua Extranjera). Elevii se pot înscrie la examenele DELE pentru nivelele Al școlar, A2/B1 școlar sau B1/B2 din sesiunile noiembrie 2017 și aprilie sau mai 2018. Primăria Sectorului 5 va suporta costurile aferente taxei de examinare pentru obținerea diplomei oficiale de spaniolă ca limbă străină, în măsura în care specialiștii Instituto Cervantes vor certifica faptul că tinerii beneficiari au asimilat cunoștințele corespunzătoare și au competența de a participa la examenul organizat de Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania.

Art. 4.3.8. Va oferi fiecărui elev beneficiar al proiectului un abonament gratuit la Biblioteca Luis Rosales, pe toată durata proiectului, și le va asigura tinerilor, în timpul orelor de curs, acces gratuit la platforma de studiu on-line a limbii spaniole, Aula Virtual de Espanol.

Art. 4.3.9. Va elabora materialele de promovare a proiectului (afișe, flyere, comunicate de presă, mape de presă) și le prezenta spre avizare Primăriei Sectorului 5.

Art. 4.3.10. Va transmite o serie de raportări către Primăria Sectorului 5, după cum urmează:

raportarea inițială, prin intermediul căreia vor fi înaintate copii după deciziile de numire

a profesorilor în proiect, structura grupelor, perioada privind derularea cursurilor, în funcție de modulul de studiu, cu evidențierea datei de examen și a datei de încheiere a fiecărui modul;

raportarea săptămânală, prin intermediul căreia vor fi înaintate copii certificate conform cu originalul după listele în care se consemnează frecvența elevilor la cursurile programului de învățare a limbii spaniole generale, certificate conform cu originalul',

raportarea lunară, prin intermediul căreia va fi înaintată o copie certificată conform cu originalul după tabelul centralizator cu plățile efectuate către profesorii implicați în proiect;

raportarea la sfârșit de modul, prin intermediul căreia vor fi înaintate copii certificate conform cu originalul după tabelele centralizatoare ale rezultatelor obținute de elevi în urma evaluării, precum și copii după certificatele de competență lingvistică a beneficiarilor;

raportarea finală, prin intermediul căreia vor fi înaintate copii certificate conform cu originalul după diplomele oficiale de spaniolă ca limbă străină {DELE - Diploma de Espanol como Lengua Extranjera).

Art. 4.3.11. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Instiluto Cervantes va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată, în termen de 10 zile de la data efectuării plății, institutul va prezenta Primăriei Sectorului 5 u_n decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.4 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1 Primăria Sectorului 5 va sprijini derularea proiectului prin obținerea tuturor avizelor și acordurilor în vederea asigurării acțiunilor în condiții optime.

Art. 4.4.2 Primăria Sectorului 5 va asigura selecția unităților de învățământ beneficiare ale proiectului. Beneficiarii direcți (elevii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani) vor fi selectați în cadrul unităților de învățământ secundar superior de stat din sectorul 5, pe baza unor criterii specifice, stabilite de consiliul de administrație al instituțiilor școlare și avizate de Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile.

Art. 4.4.3 Primăria Sectorului 5 va sprijini mediatizarea activităților pe raza Sectorului 5.

Art. 4.4.4 Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Economică și de Investiții, va achita, în baza decontului justificativ și a facturilor emise de Instituto Cervantes din București în contul bancar RO06 BRDE 41 OS VI61 8123 4100 (RON), deținut de către Instituto Cervantes, la BRD -Sucursala Academiei, suma prevăzută la art. 2.1, reprezentând exclusiv costuri eligibile în cadrul prezentului acord de parteneriat.

Facturile vor fi emise după cum urmează:

prima factură în data de 15 octombrie 2017, aceasta fiind ultima zi de înscriere Ia examenul DELE {Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) din anul 2017; factura va conține sumele corespunzătoare înscrierilor la examenul DELE, plata urmând să se facă până cel târziu la sfârșitul lunii noiembrie 2017.

a doua factură după finalizarea primului modul; aceasta va conține sumele reprezentând contravaloarea cursurilor aferente primului modul al proiectului și contravaloarea manualelor;

a treia factura după finalizarea celui de al doilea modul; aceasta va conține suma reprezentând contravaloarea cursurilor aferente celui de-al doilea modul al proiectului;

-    a patra factură la sfârșitul lunii februarie 2018, după înscrierea candidaților la examenul DELE {Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) din aprilie 2018; factura va conține sumele corespunzătoare înscrierilor la examenul DELE din aprilie 2018, plata urmând să se facă până cel târziu la sfârșitul lunii martie 2018 sau

-    a patra factură la sfârșitul lunii martie 2018, după înscrierea candidaților la examenul DELE {Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) din mai 2018; factura va conține sumele

corespunzătoare înscrierilor la examenul DELE din mai 2018, plata urmând să se facă până cel târziu la sfârșitul lunii aprilie 2018;

- a cincea factura după finalizarea celui de al treilea modul; aceasta va conține suma reprezentând contravaloarea cursurilor aferente celui de-al treilea modul al proiectului.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul contract de prestări servicii numai în urma acordului scris al părților semnatare.

Art. 5.2 Rezilierea contractului nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii lor.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură, decurgând din derularea prezentului contract de prestări servicii vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Prezentul contract de prestări servicii va putea fi modificat doar cu acordul scris și expres al ambelor Părți, acesta căpătând forma unui act adițional.

Art. 5.5 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul contract de prestări servicii a fost încheiat astăzi, /    /2017, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRAS

secretaJ


^EAZĂ

CTOR,


CRISTINA CORNELIA


RDEANAnexa la Contractul de prestări servicii nr._/_2017

Bugetul estimativ al proiectului Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, în anul școlar 2017 - 2018

Tipul de curs

Număr de module

Numărul total de ore/modul

Nr. cursanți

Valoare/modul (lei)

Tineri (14-18 ani)

3

40

100

465

Valoare finală cursuri (

ei): 139.500

Tip manual

Preț manual la Instituto Cervantes (lei)

Nr. cursanți

Compafierosl/

Companeros2

140

100

Valoare manuale (lei): 14.000

Certificare

Taxă de examen

Nr. cursanți

Nr. sesiuni DELE

DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) -

2 sesiuni: noiembrie

2017 și aprilie sau mai 2018

285 lei*

100**

2

Valoare totală taxe examen DELE (lei): 57.01

0

* Elevii beneficiază de o reducere de 40% din prețul oficial al taxelor de examen practicate de Instituto Cervantes pentru publicul general.

**Numărul cursanților care vor participa la examenul de obținere a diplomei oficiale de spaniolă ca limbă străină (DELE - Diploma de Espanol como Lengua Extranjerafin fiecare din cele 2 sesiuni poate fi mai mic de 100, in funcție de gradul de asimilare a cunoștințelor și competențelor necesare pentru înscrierea liceenilor români la evaluarea organizată de Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania. De asemenea, valoarea taxei de examen poate fi diminuată, în condițiile în care, pentru nivelul Al școlar, aceasta este de 180 lei/candidat. Pentru nivelurile A2/B1 școlar și B1/B2, valoarea taxei pentru susținerea examenului DELE este de 270 lei/candidat.

Valoarea totală estimată a contractului de prestări servicii: 210.500 lei

Nr.


2017CONTRASEM SECRETARȘI: CRISTINA CORNELIA EEE]