Hotărârea nr. 94/2017

Hotărârea nr. 94/28.07.2017 privind aprobarea susținerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia (2 elevi și 2 profesori), la Competiția Internațională Youth Science Meeting 2017

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea susținerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia (2 elevi și 2 profesori) la Competiția Internațională Youth Science Meeting 2017

Având în vedere:

raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții, înregistrat sub nr. 31578/04.07.2017;

adresa Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26734/08.06.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j și k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă sprijinirea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintinecmu, în vederea participării reprezentanților acestuia (2 elevi și 2 profesori) la Competiția Internațională Youth Science Meeting 2017, conform Acordului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a organizării proiectului educațional menționat la art. 1, de către Liceul Teoretic Dimitrie Bolintinecmu, în valoare de cel mult 2.500 de euro.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Generală Economică și de Investiții și directorul Liceului Teoretic

ANEXĂ LA HCLS 5 nr.    '■ o2 O

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26734/08.06.2017, părțile, respectiv:

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Cu sediul în București, Calea Rahovei, nr. 311, sector 5, numit în continuare Liceul "Teoretic Dimitrie Bolintineanu, reprezentat prin domnul prof. Eduard Pușchin, în calitate de Director,

ȘÎ

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea participării echipei formate din 2 profesori și 2 elevi din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu la activitățile Competiției Internațională Youth Science Meeting 2017, ce vor avea loc la Porto, în perioada 21 -30 iulie.

Contextul proiectului:

AJC (The Portuguesse Youth Science Associatiori) sl fost înființată în 1980 și, la momentul actual, înglobează un număr de 1900 de alte asociații în domeniul științei. Competiția Internațională Youth Science Meeting a debutat în 1982, propunându-și să cultive, în rândul elevilor, interesul acestora față de cercetarea științifică, dar și promovarea schimburilor de experiență între elevi.

Prin participarea elevilor bolintineni la cea de-a 35-a ediție a competiției poate fi continuată tradiția obținerii unor rezultate remarcabile de către aceștia, sub directa coordonare a profesorilor din corpul de elită al unității de învățământ menționate. Se impune precizarea că, în cadrul aceleiași competiții, în anii 2015 și 2016, elevii au obținut Premiul I la Faro, respectiv Premiul III la Lisabona.

*

Scopul proiectului îl constituie încurajarea performanței școlare și a excelenței în educație, prin participarea elevilor din sectorul 5 la competiții de nivel internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Ol - stimularea elevilor români pentru participarea la competiții internaționale, în spiritul cooperării, al competențelor personale, al performanțelor individuale și al aspirațiilor înalte;

02 - promovarea unei imagini pozitive a Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, atât în rândul comunității sectorului 5, cât și în rândul membrilor comunității științifice internaționale.

Activilăli specifice:

în cadrul Competiției Internaționale Youth Science Meeting 2017, elevii bolintineni vor prezenta proiectul Frunzele care cad toamna: o problemă ecologică sau un dar al naturii?, în perioada 21 - 30 iulie, în Porto, Portugalia.

Beneficiari direcți:

Bălașa Roxana-Mihaela - elev, autor;

Mihai Cătălin Ionuț - elev, autor;

Purcărea-Ciulacu Valeria - profesor coordonator;

Lunguiețe Ștefan - profesor coordonator.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea estimată a proiectului este de 2500 euro și reprezintă contravaloarea biletelor de avion și a taxei de participare pentru cele patru persoane menționate anterior.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de o lună de la data semnării sale. Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile prevăzute la art. 1.1. din prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.2. Va contracta serviciile necesare deplasării și achitării taxelor de participare pentru cele patru persoane ce reprezintă beneficiarii direcți ai proiectului.

Art. 4.3.3. Se obligă să asigure acces gratuit unui grup de 2 elevi și 2 profesori la evenimentele din cadrul proiectului.

Art. 4.3.4 Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.5. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.6. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, liceul va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.7 Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul competiției internaționale Youlh Science Meeting 2017, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități și chestionare de feedback completate de beneficiari (elevi, părinți ai acestora, cadre didactice).

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Economică și de Investiții, va achita, în baza decontului justificativ prezentat de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, suma prevăzută la art. 2.1., necesară asigurării participării elevilor și cadrelor didactice la activitățile competiției internaționale Youlh Science Meeting 2017.

Art. 4.4.2. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze implementarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat, desemnând o persoană de legătură în acest sens.

Art. 4.4.3. Se obligă să verifice existența angajamentului scris al părinților, privind participarea elevilor la activitățile pe care le presupune proiectul.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2017, în două exemplare cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.