Hotărârea nr. 93/2017

Hotărârea nr. 93/28.07.2017 privind sprijinirea Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării lotului de performanță afiliat acestuia la activități de cantonament și stagii de pregătire tehnică

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

plivind sprijinirea Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării lotului de performanță afiliat acestuia la activități de cantonament și stagii de pregătire tehnică

Având în vedere:

- Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 32137/06.07.2017;

Adresele Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM nr. 0011/30.05.2017,0012/05.07.2017 și 0013/17.07.2017, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26627/08.06.2017, 31987/05.07.2017 și 35900/26.07.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport.

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă sprijinirea Clubului Sportiv TAI SUIN DO GYM, în vederea participării lotului de performanță afiliat acestuia la activități de cantonament și stagii de pregătire tehnică, conform Acordului dc parteneriat, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Generală Economică și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.
Anexă la HCLS 5 nr. i    2017

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adreselor Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM nr. 0011/30.05.2017, 0012/05.07.2017 și 0013/17.07.2017, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26627/08.06.2017, 31987/05.07.2017 și 35900/26.07.2017, părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentat prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public, ȘÎ

Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM

Cu sediul social în București, Șos. București-Măgurele, nr. 75A, sector 5, cod fiscal 26729411, înregistrată sub nr. 6472/302/2010, reprezentată prin domnul Florin Mînă, în calitate de Președinte.

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea financiară a lotului de performanță afiliat clubului menționat în perioada iulie 2017 - februarie 2018.

Contextul proiectului:

Sportul, ca instrument pentru educație, dezvoltare și pace, promovează cooperarea, solidaritatea, toleranța și incluziunea socială, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Scopul proiectului:

Proiectul promovează sportul de performanță și sprijină sportivii români, locuitori ai sectorului 5 să participe la evenimente sportive de nivel internațional.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la evenimente sportive de nivel internațional.

Activitățile proiectului, participanți și buget:

cantonament de vară la munte, în perioada 18-28 august, de care va beneficia Iotul compus din patru sportivi din sectorul 5 (Adrian Mînă, Delia Georgescu, Ioan Alexandru Sinița și Costin Mincu), însoțiți de antrenor. Bugetul estimativ al cheltuielilor aferente asigurării deplasării și cazării pentru susținerea pregătirii sportivilor este de 5.560 lei;

stagiu de pregătire tehnică din Thailanda, în perioada 10 ianuarie-10 februarie 2018, adresat sportivilor Adrian Mînă și Ioan Alexandru Sinița, însoțiți de antrenor. Pentru efectuarea acestui stagiu este necesară alocarea sumei de 16.000 lei în luna decembrie 2017, în scopul procurării, în timp util, a biletelor de avion și pentru rezervarea cazării, precum și pentru obținerea vizelor de intrare și de ședere în Thailanda.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea prezentului acord de parteneriat este de 21.560 lei, reprezentând costul estimat al cheltuielilor de deplasare, cazare și contravaloarea taxelor de participare la evenimentele sportive.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 8 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM

Art. 4.3.1. Se obligă să coordoneze toate activitățile aferente participării lotului de performanță al clubului la o serie de sesiuni de cantonament și stagii de pregătire, conform calendarului detaliat la Cap. 1, art. 1.1., Activitățile proiectului, participanți și buget din prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.2. Se obligă să achiziționeze serviciile de transport și cazare și să achite taxele de participare a lotului de performanță la evenimentele sportive, în baza sprijinului financiar primit de la Primăria Sectorului 5.

Art. 4.3.3. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.4. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, asociația va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4,4 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4,4.1 Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală de Administrație Publică Locală -Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va asigura monitorizarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.4.2. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Economică și de Investiții, va achita, în baza decontului justificativ și a facturilor emise de Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, suma prevăzută la art. 2.1, reprezentând exclusiv costuri eligibile în cadrul prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    Z2017, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETA& SECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN