Hotărârea nr. 91/2017

Hotărârea nr. 91/28.07.2017 privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat nr.1098/28.06.2016, încheiat între Școala Gimnazială nr.131 și Asociația "Down Darius și prietenii" București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat nr. 1098/28.06.2016, încheiat între Școala Gimnazială nr. 131 și Asociația „Down Darius și prietenii” București

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, înregistrat sub nr. 31131/03.07.2017.

Adresa nr. 714/24.05.2017 emisă de Școala Gimnazială nr. 131 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 23824/24.05.2017;

H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

HCLS 5 nr. 17/25.03.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Școala Gimnazială nr. 131 și Asociația „Down Darius și prietenii”.

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prelungirea acordului de parteneriat nr. 1098/28.06.2016, încheiat între Școala Gimnazială nr. 131 și Asociația „Down Darius și prietenii” București, cu un an.

ART. 2. Se mandatează directorul Școlii Gimnaziale nr. 131 să semneze actul adițional la acordul de parteneriat menționat la art. 1.

ART. 3. Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Administrație Publică Locală, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile precum și directorul Școlii Gimnaziale nr. 131 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECREȚAR SECTOR 5SECREȚA CRISTINA CORNELIA/

'EAN