Hotărârea nr. 90/2017

Hotărârea nr. 90/28.07.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic Ion Barbu către Asociația Academică Ion Barbu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic Ion Barbu către Asociația Academică Ion Barbu

Având în vedere:

Raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile înregistrat sub nr. 31534/04.07.2017.

Adresa nr. 1588/21.06.2017 emisă de Liceul Teoretic Ion Barbu și înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 30683/29.06.2017.

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil;

în temeiul art. 45 alin. 3, al art. 81, alin. 2, lit. f și al art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 30 mp, având în prezent destinația birou, situat în incinta Liceului Teoretic Ion Barbu, Asociației Academice Ion Barbu, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Liceului Teoretic Ion Barbu, să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Administrație Publică Locală, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, precum și Directorul Liceului Teoretic Ion Barbu