Hotărârea nr. 86/2017

Hotărârea nr. 86/28.07.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Valeriu Nicolae Șuhan

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Valeriu Nicolae Șuhan

Având în vedere demisia domnului Valeriu Nicolae Șuhan, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.35033/20.07.2017;

Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul Sectorului 5;

în temeiul art. 9 alin.(2) lit.”a” și art.12 alin (1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Valeriu Nicolae Șuhan și se declară vacant locul acestuia.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică -Serviciul Evidență Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, SecretdryS^ctor 5

Cristina Cornelia FeArdean

Nr. 56 /28.07.2017