Hotărârea nr. 85/2017

Hotărârea nr. 85/28.07.2017 privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.1/24.06.2016

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 1/24.06.2016

Având în vedere H.C.L.S.5 nr 82/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Franovici Bogdan și de Raportul de Specialitate al Serviciului Evidență Acte Administrative;

Ținând cont de propunerea doamnei consilier Coroblea Cristina precum și rezultatul votului consemnat în Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2017;

Luând în considerare H.C.L. Sector 5 nr. 1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Sector 5;

In temeiul art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, ale art.31 alin.(2) și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și ale art. 4 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr.35/2002 ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data prezentei, se modifică componența Comisiei de Validare a Consiliului Local Sector 5, în sensul înlocuirii dlui Franovici Bogdan cu dl Geamănă Dragoș.

Art.2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 1/24.06.2016 rămân neschimbate.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative si persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. zf/28.07.2017