Hotărârea nr. 84/2017

Hotărârea nr. 84/26.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi,

zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13298/23.03.2017 al Direcției Generale de Poliție Locală;

Adresa Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Generală de Poliție a Mun. București - Brigada Rutieră nr. 147423/20.01.2017, înregistrată la Registratura Primăriei Sector 5 sub nr. 2803/25.01.2017;

Luând în considerare Rapoartele Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar și ale Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

în baza prevederilor art. 23 alin. (2) lit. a), b), c) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București;

H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Art. 7 lit. h) și k) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituirea/eliberarea autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ - teritorială a

Sectorului 5 (Anexa nr. 1), Dispoziția de ridicare (Anexa nr.2) și modelul Notă de Constatare (Anexa nr.3), anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data aprobării prezentei, se abrogă prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 47/31.07.2013 privind aprobarea Regulamentului activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate neregulamentar pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Poliție Locală și Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECREJAflkSECTOR, CRISTINA COKNglj-IA FEURDEAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NINÂ SĂNDULESCU

Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr. Z26.06.2017

REGULAMENT privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor/ vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri

(zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5

Art.l. (1) Autovehiculele/vehiculele staționate neregulamentar pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spatii verzi, zone pietonale, scuaruri (zona verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ -teritorială a sectorului 5 sunt supuse ridicării, transportului și depozitării lor în spații special amenajate până la restituirea/eliberarea acestora sau îndeplinirea formalităților legale de valorificare.

(2)    Se consideră staționare abuzivă - ocuparea fără autorizație a unui spațiu de parcare autorizat sau blocarea accesului în parcări, în instituții publice sau private, ori reședințe de către un deținător al unui vehicul.

(3)    Se interzice staționarea cu orice tip de autovehicul sau vehicul pe spații verzi (parcuri, scuaruri - zona verde sau pietonală, aliniamente plantate în lungul bulevardelor și străzilor, terenuri libere neproductive din intravilan, pante, terenuri afectate de alunecări aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ - teritorială a sectorului 5), pe trotuare aflate pe raza sectorului 5 atunci când lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor este mai mică de cel puțin 1 m, cu excepția cazurilor când aceasta este permisă prin indicatoare sau marcaje.

Art.2. Autovehiculele sau vehiculele staționate neregulamentar pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, scuaruri (zona verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ - teritorială a sectorului 5 sunt supuse ridicării, măsura fiind dispusă de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Politie Locală.

Art. 3. Eliberarea autorizațiilor de parcare se face de către Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 pe baza cărții de identitate, a talonului de înmatriculare a autovehiculului sau vehiculului.

Art. 4. Parcările limitrofe blocurilor de locuit vor fi amenajate, exploatate și întreținute de către Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5. Comisia tehnică de circulație a Municipiului București avizează amplasamentele parcajelor. De asemenea, se va asigura semnalizarea și marcarea parcărilor cel puțin o dată pe an.

Art. 5. Conducătorii autovehiculelor au obligația să respecte indicatoarele și marcajele specifice parcării publice.

Art. 6. Ocuparea abuzivă sau blocarea accesului în parcări de către un deținător al unui atitovehicul sau vehicul fără autorizație de parcare, atrage ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului sau vehiculului. Această măsură se ia de către Direcția Generală de Poliție Locală din oficiu sau la sesizarea în scris a Serviciului Dispecerat al Direcției Generale de Poliție Locală, de către titularul autorizației de parcare.

Art. 7. Serviciul Dispecerat al Direcției Generale de Poliție Locală este obligat să anunțe dispeceratul operatorului autorizat în vederea transmiterii sesizărilor adresate de către titularii autorizațiilor de parcare pentru eliberarea locurilor de parcare ocupate abuziv.

Art. 8. Operațiunea privind constatarea ocupării abuzive a locului de parcare de către un autovehicul sau vehicul, altul decât cel pentru care s-a eliberat autorizația de parcare se e fectuează de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, asistați de către angajații operatorului autorizat.

Art. 9. în cazul constatării opririi autovehiculului sau vehiculului în afara spațiilor special amenajate, contravenientului i se va aplica sancțiunea de ridicare, transportul și depozitarea autovehiculului sau vehiculului.

Art. 10. Operațiunile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor se execută numai de către operatorul autorizat care a obținut atribuirea contractului de achiziție publică. Aceste operațiuni se pot realiza numai în prezența polițistului local, în baza Dispoziției de ridicare, întocmită de către acesta.

Art. 11. Operațiunile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor se realizează pe baza Dispoziției de ridicare a vehiculului întocmită de către polițistul local din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală sau de către agentul constatator din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră a Municipiului București prin care s-a dispus ridicarea autovehiculului sau vehiculului, pe baza fotografiilor martor.

Art. 12. (1) Dispoziția de ridicare, aprobată prin anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 prin care s-a aprobat prezentul regulament, va fi întocmită de polițistul local.

(2)    Dispoziția de ridicare va cuprinde în mod obligatoriu:

a)    data, ora și locul ridicării vehiculului;

b)    gradul profesional, numele și prenumele polițistului local care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;

c)    indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

d)    mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;

e)    mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

f)    date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.

(3)    Dispoziția de ridicare prevăzută la alin.(l) se va întocmi în trei exemplare (autocopiante și culori diferite) și vor fi înseriate. Originalul va rămâne la polițistul local, iar celelalte două copii ale Dispoziției de ridicare se vor înmâna operatorului autorizat. Operatorul autorizat va preda la eliberare o copie deținătorului legal al autovehiculului sau vehiculului.

Art.13. (1) După întocmirea Dispoziției scrise de ridicare, se va întocmi o Notă de Constatare (al cărui model este aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 prin care s-a aprobat prezentul regulament), de către reprezentantul operatorului autorizat, în vederea ridicării propriu-zise, transportului și depozitării vehiculului.

(2) După efectuarea operațiunilor de ridicare și transport a vehiculului, polițistul local este obligat să anunțe Dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală de măsura dispusă prin Dispoziția de ridicare, iar după depozitare, Direcția Generală de Poliție Locală va asigura comunicarea către Brigada Rutieră București a datelor de identificare a autovehiculelor/vehiculelor ridicate și va înștiința proprietarii acestora după verificările efectuate de Serviciul Dispecerat din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, privind ridicarea, totodată procedând la afișarea unei liste cu acestea și locul de unde au fost ridicate, la avizierul Primăriei Sectorului 5.

Art. 14. Programul de desfășurare a activităților de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor sau vehiculelor se desfășoară astfel: Duminica de la ora 24.00 până Sâmbăta la ora 24.00. La solicitarea Primăriei Sector 5 sau a Brigăzii de Poliție Rutieră a Municipiului București, se poate lucra și duminica, în cazul în care sunt blocate căile de acces ale unor instituții publice deschise non stop.

Programul de desfășurare a activității de eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor ridicate se desfășoară zilnic în intervalul orar 08.00-22.00, mai puțin duminica când programul este 08.00-14.00.

Art. 15. Operatorul autorizat să desfășoare activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor, răspunde în mod direct față de proprietarii autovehiculelor sau vehiculelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport sau depozitare. Operatorul autorizat este obligat să se asigure la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune produse autovehiculelor sau vehiculelor ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport sau depozitare.

Art.16. Pe perioada depozitării autovehiculelor sau vehiculelor, acestea se află în custodia operatorului autorizat până la data eliberării și răspunde conform legii. Eliberarea/restituirea se va efectua deținătorului legal al autovehiculului sau vehiculului în baza certificatului de înmatriculare în original. Proprietarul sau deținătorul unui vehicul sau autovehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul sau vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, conform dispozițiilor art.39 din OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.17. In situația în care proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului nu se prezintă pentru restituirea acestuia în termen de 3 luni de la înștiințarea prevăzută la art. 12 trec în proprietatea privată a statului, în temeiul unei încheieri emise de judecătorul de cameră preliminară sau al unei hotărâri judecătorești definitive prin care se dispune valorificarea acestora, conform prevederilor O.G. nr. 14/2007 privind reglementarea modului de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietate privată.

Art.18. La cererea autorităților locale, în situațiile de urgență prevăzute de OUG nr.21/2004, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 15/2005 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, operatorul autorizat va efectua, cu titlu gratuit, operațiunile de ridicare și mutare a vehiculelor și autovehiculelor din zona afectată.

Art. 19. Cuantumul maxim al tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor sau vehiculelor se stabilesc conform procedurii de achiziție în această materie, conform prevederilor legale.

Art.20. Plata tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor și autovehiculelor se efectuează la reprezentantul operatorului autorizat care a efectuat operațiunile de ridicare, transport și depozitare, care are obligația să elibereze chitanță fiscală.

Art.21. în funcție de perioada de depozitare, calculată din momentul predării efective a autovehiculelor sau vehiculelor se percepe o taxă de către operatorul autorizat de Primăria Sectorului 5. Momentul eliberării către deținătorul legal al autovehiculului sau vehiculului se stabilește pe baza Registrului de intrări - ieșiri existent la sediul locului de depozitare.

Art.22. (1) Restituirea/eliberarea vehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute la art.32 a3in.(2) lit. a și b din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată și modificată (autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontiera, serviciului de ambulanța sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării, care însoțesc coloane militare, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminaliști din Ministerul Public, precum și cele aparținând Departamentului Național Anticorupție) se face gratuit, imediat și necondiționat.

(2) Datorită regimului special al vehiculelor prevăzute la art.32 alin.(2) lit. a și b din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată și modificată, prevederile art.22 alin.(l) din prezentul Regulament se pot realiza și de alt operator care îndeplinește condițiile cerute.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NINA ȘĂNDULESCU ’

Anexa nr.:


2 la HCL Sector 5 nr.


/26.06.2017MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

B-dul Regina Elisabeta, nr.29-31, Sector 5

Alte date de contact

DISPOZIȚIE DE RIDICARE

Seria PL Nr._

Anul _, luna_ziua_, ora_, în Municipiul București,

Sector 5, agent constatator _în calitate de

_din cadrul Direcției Generale de Politie Locală, fiind în exercitarea

atribuțiilor de serviciu, în locul_ am constatat că vehiculul

marca___cu nr. de înmatriculare_, se afla staționat neregulamentar

în locul__

în conformitate cu art.7 lit. h din Legea nr. 155/2010, raportat la art.143 lit. a, coroborat

cu art. 142 lit._din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe

drumurile publice, precum și cu PI.C.L. Sector 5 nr_/_, dispun ridicarea

vehiculului în cauză, transportul și depozitarea acestuia în locul special amenajat.

Fapta a fost înregistrată foto/video

Autovehiculul/vehiculul prezintă avarii vizibile (da / nu)

Prezenta dispoziție de ridicare a fost întocmită în 3 exemplare și poate fi contestată, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Agent constatator,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NINA SĂNDULESCU ’

Anexa nr.3 la HCL Sector 5 nr.


NOTA DE CONSTATARE

Seria_nr._ (Nr. înseriat)

FIȘA AUTOVEHICULUI/VEHICULULUI PARCAT ABUZIV (RIDICARE)

încheiată astăzi, anul_, luna_, ziua_, ora_,

în București, Str._, nr._, sector 5.

Subsemnatul,_____, legitimația de serviciu__

(nume, prenume)    (număr, dată)

reprezentant al _, în baza Dispoziției de

ridicare nr._din data de_, am procedat la ridicarea vehiculului marca

_, nr. de înmatriculare_, culoarea_, pe care l-am

examinat și se prezintă conform celor consemnate în Dispoziția de ridicare nr.

Constat următoarele:

- Autovehiculul/vehiculul prezintă avarii vizibile (da / nu)

Observații: examinarea exterioară s-a efectuat prin fotografierea în format digital, din 4 unghiuri diferite față, spate și lateralele autovehiculului/vehiculului constatându-se următoarele:

Cele menționate în prezenta notă de constatare sunt atestate de către polițistul local :

Semnătură: angajat operator:_

Semnătură polițist local:_

PREȘED1


NIN.


ITE DE ȘEDINȚĂ, SĂNDULESCU