Hotărârea nr. 83/2017

Hotărârea nr. 83/26.06.2017 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/16.05.2017 privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 60/16.05.2017 privind desfasurarea activitatilor de voluntariat in cadrul Centrului Unic de

Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând seama de Raportul Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr. 9078/14.06.2017 înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.28768/20.06.2017 ;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate și Societate Civilă;

Ținând cont de Hotararea Consiliului Local nr. 60/16.05.2016 privind desfasurarea activitatilor de voluntariat in cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 ;

In conformitate cu prevederile art. 2, art.3, art.4 si art. 7 alin. (1) ale Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activitatii de voluntariat, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare, ;

în temeiul dispozițiilor art 45 alin. (1) si ale art 81 alin (2) lit.„n” teza 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Art. 9 alin.2 lit. « a » al Regulamentului privind desfasurarea activitatii de voluntariat in cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 60/16.05.2017, privind desfasurarea activitatilor de voluntariat in cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, se modifica si va avea următorul conținut: ,,a) sa aiba varsta de minim 15 ani”.

Totodată se modifica in mod corespunzător titlurile anexelor nr. 3 si 4 al Regulamentului mai sus aratat, acestea urmând sa aiba următorul conținut:

« Anexa 3- Contract de voluntariat in cazul voluntarilor minori (15-18 ani) »

« Anexa 4- Acordul părintelui sau al reprezentantului legal in cazul voluntarilor minori(15-18

ani) ».

ART. 2. După anexa nr. 7 a Regulamentului privind desfasurarea activitatii de voluntariat in cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 60/16.05.2016, privind desfasurarea activitatilor de voluntariat in cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, se introduc:

-    Anexa nr.8 - formular tip - Certificat de competente dobândite prin voluntariat, prevăzut in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

-    Anexa nr.9 - formular tip - Certificatul de voluntariat VoluntPass*, prevăzut in Anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

-    Anexa nr. 10 - formular tip - Fișă de protecție a voluntarului - Instruire Colectiva privind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat, prevăzut in Anexa nr.3 la prezenta hotărâre;

-    Anexa nr. 11 - formular tip - Fișă de protecție a voluntarului - Instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat, prevăzut in Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

ART.3. Serviciul Evidenta Acte Administrative- Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ secretarLsEctor CRISTINA CORNELIA EEURDEAN


Misiunea Centrului Unic de Voluntariat

Comunitar Sector 5 este de a cultiva

conștiința comunității prin promovarea spiritului si valorilor voluntariatului


Contact

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, București,

B-dul Regina Elisabeta 29-31, Sector 5 Tel/Fax: 0213101731/0766671306 Email: centrulunicdevoluntariatCajyahoo.com


Nr. de emitere al certificatului:_/_ Anexa nr. 8

Contractul de voluntariat nr:_/_

Certificat de competențe dobândite prin voluntariat

Prin prezentul se atestă participarea lui/a_

Voluntar/ă în cadrul organizației: Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5

în perioada_, efectuând un număr de_, ore de voluntariat în cadrul cărora

a dobândit următoarele tipuri de competențe:

□    lingvistice (în limba maternă);

□    lingvistice (în limbi străine);

□    matematice;

□    științifice și tehnologice;


□    de a învăța să înveți;

□    civice, interpersonale, interculturale și sociale;

□    antreprenoriale;

□    de exprimare culturală;

□    altele;

Data_/_/_

Manager / coordonator voluntar Nume Prenume Voluntar Nume Prenume Reprezentant legal

Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat.

(Mume voluntar_

Activități de voluntariat și roluri asumate (max. 500 caractere):

Competențe (detalii)

Competența cheie 1

(vor apărea numai cele selectate)

•    Sub/Competența X (vor apărea maxim 10 sub/competențe și numai cele selectate):

•    Sub/Competența X

•    Sub/Competența X

•    Sub/Competența X

•    Sub/Competența X

•    Altele (câmp liber pentru completare - maxim 100 de caractere și maxim două sub/competențe de la categoria altele

Competența cheie 2

vor apărea numai cele selectate)

•    Sub/Competența Y (vor apărea numai cele selectate),

•    Sub/Competența Y,

•    Altele

Competența specifică - la latitudinea organizației

Acest document se eliberează voluntarului pentru a îi servi în contexte de educație și formare, angajare, alte programe de voluntariat sau oricare alte contexte în care acest certificat poate servi.

Voluntariatul este o experiență de viață!

Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NINA SĂNDULESCU


Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5


Misiunea Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 este de a cultiva conștiința comunității prin promovarea spiritului si valorilor voluntariatului


Contact

Direcția Generala de Asistenta Sociala si

Protecția Copilului Sector 5

050012 București, B-dul Regina Elisabeta

29-31, Sector 5

Tel/Fax: 021.310.70.39

Email icentrulunicdevoluntariat <ffiyahoo.com

Nr. de emitere al certificatului:_/_

Contractul de voluntariat nr:_/_ Anexa 9

Certificatul de voluntariat VoluntPass*

Se acordă dlui./dnei._Născut/ă la data de_

pentru activitatea de voluntariat în cadrul direcției generale de asistență socială și

PROTECȚIA COPILULUI Sector 5

In perioada_

voluntariat în domeniul/domeniile*:

□    artă și cultură

□    sportul și recreerea

□    educația și cercetarea

□    protecția mediului

□    sănătate

□    asistență socială

□    tineret


, a desfășurat un număr de_, ore de


□    religie

□    activism civic

□    drepturile omului

□    ajutor umanitar și/sau filantropic

□    dezvoltare comunitară

□    dezvoltare socială

□    social


Data......../....../.............

COORDONATOR VOLUNTAR


ARNAUTU MARIANA

Nume Prenume (semnătură, ștampilă)


REPREZENTANT LEGAL DIRECTOR GENERAL

FLORENTINA POPESCU

Nume Prenume (semnătură, ștampilă)


Anexa: *Domeniile menționate sunt conform Legii Voluntariatului 78/2014

Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat. Forma actuală a Certificatului de Voluntariat este realizată în conformitate cu prevederile Legii Voluntariatului 78/2014

Nr. de înregistrare


Contractul de voluntariat nr.


Nr. de înregistrare organizațieRaport de activitate

1.Activități de voluntariat desfășurate:

tipul activității, perioada activității, grupul/grupurile cu care s-a lucrat, descrierea succintă a activității etc.

2. Atribuții și responsabilități:

Responsabilitățile și rolul voluntarului în cadrul activităților desfășurate pe perioada stagiului de voluntariat

3.Aptitudini dobândite/Rezultate ale învățării:

Capacități asociate competențelor cheie și asociate unor competențe profesionale generale sau specifice, în acord cu specificul și domeniul organizației

Nr. de înregistrare


Contractul de voluntariat nr.


Nr. de înregistrare organizație


Supliment la certificatul de voluntariat

Supliment VoluntPass

Rezultate ale învățării dobândite prin voluntariat

Asociate celor 8 competențe - cheie:

□    lingvistice (în limba maternă);

□    lingvistice (în limbi străine);

□    matematice;

□    științifice și tehnologice;

□    de a învăța să înveți;

□    civice, interpersonale,

□    interculturale și sociale;

□    antreprenoriale;

□    de exprimare culturală;


Asociate Cadrului Național al Calificărilor:

Pentru a completa cifra corespunzătoare nivelului apreciat, vă invităm să consultați documentul Cadrul Național al Calificărilor, Hotărâre nr. 918 din 20/11/2013

□ Nivel de calificare 1.... 8* □

*în funcție de nivelul de calificare bifat, în certificat va apărea descrierea acestuia - cunoștințe, abilități și competențe - extrase din Cadrul Național al Calificărilor

Asociate Standardelor Ocupaționale ce reglementează ocupațiile și calificările:

Referințe despre Standardul ocupaționale le regăsiți în lista Standardelor pentru Educație și formare profesională.

□ competențe generale

mai multor ocupații din același domeniu ocupațional

Menționați care

□ competențe specifice unei singure ocupații


Menționați care


Asociate Europass:

Referințe despre competențele asociate Europass

□    competențe de comunicare

□    competențe organizaționale/manageriale

□    corespunzătoare/specifice locului de muncă

□    competențe informatice / sociale

□    competențe(specifice domeniului de activitate)*

□    alte competențe (specifice domeniului de activitate) Menționați care


Alte competențe:
Asociate proceselor de recrutare și angajare:

□    Capacitate de relaționare și lucru în echipă □ Autodezvoltare

□    Orientare spre rezultat/soluții    □ Inițiativă

□    Eficiența personal    □ Etică și valori

Acest supliment la certificat sprijină voluntarii în demersul de recunoaștere a activității de voluntariat ca experiență profesională, în acord cu art. 10 (2) și pentru implementarea art. 23 din Legea Voluntariatului nr. 78/2014.

Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat. Forma actuală a Certificatului de Vojuntariat este realizată în conformitate cu prevederile Legii Voluntariatului 7 8/201 4

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NINA SĂNDULESCU

2>s/vet-    5    $3o 6, £oac

$fsVUCR.AM ,Mn^-IJMAMisiunea Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 este de a cultiva conștiința comunității prin promovarea spiritului si valorilor voluntariatului


Contact

Direcția Generala de Asistenta Sociala si

Protecția Copilului Sector 5

050012 București, B-dul Regina Elisabeta

29-31, Sector 5

Tel/Fax: 021.310.70.39

Email: centrulunicdevoluntariat <g)yahoo.com

Anexa nr.


,_la Contractu I_


Anexa nr.10


Fișă de protecție a voluntarului

Instruire Colectiva privind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat

în conformitate cu prevederile art. 82 din HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 Privind securitatea și sănătatea în munca/activitatea de voluntariat întocmită azi, (data), în cadrul_

Subsemnatul/a_, având funcția de

_, am procedat la instruirea unui număr _de

persoane conform tabelului nominal, în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru activitățile de voluntariat realizate pe/în_,în perioada

în cadrul instruirii s-au prelucrat materiale privind:

•    Piscurile existente în cadrul activității pe care urmează să o desfășoare voluntarii

•    Măsurile de securitate pe care trebuie să le respecte voluntarii în cadrul activităților de voluntariat

•    Modul de folosire a echipamentelor individuale de protecție care trebuie folosite, dacă activitatea pe care o vor desfășura o impune).

•    Măsurile privind situațiile de urgență (acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor etc).

Prezenta fișă de instructaj se va păstra la coordonatorul de voluntari.

Semnătură celui care a efectuat instruirea
Tabel nominal
Cu persoanele participante la instruire

Subsemnații am fost instruiți și am luat cunoștință de materialele prelucrate și consemnate în fișa de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă în activitatea de voluntariat și ne obligăm să le respectăm întocmai.

PREȘEDI

niNaE DE ȘEDINȚA, SANDULESCU

Nr.

Prenume Nume

CI/CNP

Semnătură

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^vucramimpr^Centrul. Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5


Anexa nr..


Misiunea Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 este de a cultiva conștiința comunității prin promovarea spiritului si valorilor voluntariatului


Contact

Direcția Generala de Asistenta Sociala si

Protecția Copilului Sector 5

050012 București, B-dul Regina Elisabeta

29-31, Sector 5

Tel/Fax: 021.310.70.39

Email: centrulunicdevoluntariatCgiyahoo.com


,_la Contractu I_


Anexa nr.ll


Fișă de protecție a voluntarului

Instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat

în conformitate cu prevederile art. 82 din HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 Privind securitatea și sănătatea în munca/activitatea de voluntariat întocmită azi, (data), în cadrul__

Subsemnatul/a _, având funcția de__

, am procedat la instruirea voluntarului_, domiciliat(ă) în

_, Str. _, nr._ , C.N.P _, legitimat cu

Bl/ CI seria_ , nr._ , eliberat de _, la data_ de în domeniul

securității și sănătății în muncă, pentru activitățile de voluntariat realizate pe/în _, în perioada_

în cadrul instruirii s-au prelucrat materiale privind:

•    Riscurile existente în cadrul activității pe care urmează să o desfășoare voluntarii

•    Măsurile de securitate pe care trebuie să le respecte voluntarii în cadrul activităților de voluntariat

•    Modul de folosire a echipamentelor individuale de protecție care trebuie folosite, dacă activitatea pe care o vor desfășura o impune).

•    Măsurile privind situațiile de urgență (acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor etc).

Prezenta fișă de instructaj se va păstra la coordonatorul de voluntari.

INSPECTOR SPECIALIST SSM    VOLUNTAR


PRE SITE DE ȘEDINȚĂ, SĂNDULESCU