Hotărârea nr. 8/2017

Hotărârea nr. 8/31.01.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Având în vedere raportul de specialitate al SECRETARULUI SECTORULUI 5

Luând în considerare adresa Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București nr. 1567/26.01.2017 și înregistrată la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu nr.4821/31.01.2017, raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale,Fonduri Europene și alte Activități Economice și raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

In conformitate cu prevederile art. 4, art. 5 alin 1 si alin 2 lit d din H.G. 1437/2004 privind metodologia de organizare si funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului art. 115, din Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

In temeiul prevederile art. 2 alin 1, art. 4 alin 2, art 45 alin. (1) si alin.(6), precum si al art. 81 alin. (2) lit. “n” din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifica componenta Comisiei pentru Protecția Copilului sector 5 în sensul că reprezentantul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București este doamna Stanciu Daniela.

Art.2. Primarul, Serviciul Evidenta Acte Administrative, Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR ȘjECTOR DIRECTOR IU FLORINA Dl


Nr. 0X /31.01.2017