Hotărârea nr. 79/2017

Hotărârea nr. 79/16.06.2017 privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 65/05.09.2016 referitoare la derularea activităților ce implică investiții în reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 65/05.09.2016 referitoare la derularea activităților ce implică investiții în reparații, modernizare,

reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5.

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27886/14.06.2017 întocmit de Direcția Generală de Administrație Publică Locală;

în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. j din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abroga Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 65/05.09.2016 privind derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5.

Art.2. - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secr^fahK Sector 5

Cristina Cornelia Feurdean

Președinte de Ședință, N    cu*

Nr. X7 /16.06.2017— 3