Hotărârea nr. 77/2017

Hotărârea nr. 77/16.06.2017 privind aprobarea Raportului Final al Comisiei constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului final al Comisiei constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București

Având în vedere Raportul de specialitate nr.27111/12.06.2017, întocmit de Direcția Generală Juridică și Direcția Generală Economică și de Investiții, precum și finalizarea negocierilor condițiilor de închiriere a spațiului cu destinația de sediu pentru Primăria Sectorului 5, desfășurate în perioada noiembrie 2016 - mai 2017;

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.10/31.01.2017 privind modificarea componenței comisiei care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, constituită prin HCL Sector 5 nr.92/30.09.2016;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.l 19/29.03.2017 privind transmiterea din administrarea Primăriei Sectorului 5 în administrarea Consiliului General al Municipiului București a părții din imobilul situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr.29-31, sector 5, ce reprezintă sediul Primăriei Sector 5 și al Consiliului Local al Sectorului 5 și abrogarea Deciziei nr.801/1991 emisă de către Primăria Municipiului București și a Hotărârii C.G.M.B. nr.l 1/1999.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Raportul final nr.27106/12.06.2017 al Comisiei de negociere, constituită prin HCL Sector 5 nr.92/30.09.2016 și modificată prin HCL Sector 5 nr.l0/31.01.2017, anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Se împuternicește Administratorul Public al Sectorului 5, dl. Victor Viorel COMAN, să semneze Contractul de închiriere, în formă autentică, pentru spațiul în suprafață de 8855 mp, cu destinația de sediu al Primăriei Sectorului 5, situat în str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5


Str. Constantin Miile nr. 10, sector 1 București Tel.: 021.314 43 18 Tel/Fax: 021.312 62 79

Nr. 27106/12.06.2017

RAPORT-FINAL

privind negocierile de închiriere a unui spațiu cu destinația de sediu administrativ al Primăriei sectorului 5

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr.92 din 30 septembrie 2016 s-a constituit Comisia de negociere pentru stabilirea condițiilor de închirirerc a unui spațiu cu destinația de sediu al Primăriei sectorului 5, modificată prin H.C.L. S. 5 nr. 10 din 31 ianuarie 2017 doar în ceea ce privește componența, având în vedere H.C.G.M.B. nr. 119/29 martie 2017 privind transmiterea din administrarea Primăriei sectorului 5 în administrarea Consiliului General al Municipiului București, a părții din imobilul situat în București B-dul Regina Elisabeta nr.29-31 S 5, ce reprezintă sediul Primăriei S5 și al consiliului Local al sectorului 5 si abrogarea Deciziei nr.801/1991 emisă de Primarul General al Municipiului București și a H.C.G.M.B. nr. 11/1991 rezultă că:

Necesitatea identificării unui spațiu care să fie cumpărat/închiriat și să îndeplinească condițiile funcționale pentru activitatea specifică administrației publice locale este supusă condiți ei forței majore ca și criteriu întrucât sediul inițial din B-dul Regina Elisabeta este încadrat la clădiri cu grad de risc seismic I și prezintă pericol public iminent. Acest aspect a condus la mutarea temporară în actuala locație din Str. Constantin Miile nr. 10 care se află pe raza sectorului 1. Sediul actual nu întrunește niciun criteriu funcțional pentru activitatea de administrația publică locală și nu a constituit decât o măsură, în acel moment, de supraviețuire pentru autoritatea publică locală a sectorului 5. Fapt de notorietate atât în rândul cetățenilor cât și a deliberativului și executivului administrației publice a sectorului 5.

Totodată modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, mai ales prin preluarea a trei entități, instituții publice cu personalitate juridică, ordonatori terțiari de credite în aparatul de specialitate impune desfășurarea activității într-un spațiu adecvat care să permită un sistem integrat de administrație publică eficientă, eficace care să înlăture paralelismele să se bazeze pe bune practice și o prezență activă de partcneriat cu cetățeanul.

în aceste condiții s-a făcut o cerere de ofertă publică nr, 155355/4.11.2016 pentru a se aduce la cunoștință necesitatea închirierii unui spațiu care să fie sediul administrativ pentru

,' Primăria sectorului 5.

în 20 noiembrie 2016 s-a răspuns la cererea publică prin oferta înregistrată sub nr. 159126/29.11.2016 a Societatății TATI GRUP DDBB SRL, cu sediul în Municipiul București, BId. Tudor Vladimirescu nr. 45, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comezrțului cu nr. J40/1628/2004, având CUI 16114702, care deține în proprietate imobilul situat în Muu. București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5.

Alte oferte nu au mai fost înregistrate, sens în care s-a deschis oferta Societatății TATI GRUP DDBB SRL. Aceasta a ofertat spațiul de închiriat în suprafață utilă de 7180,17 mp la un preț de 45 ron/mp exclusiv TVA/lună echivalentul a 10 Euro /mp exclusiv T.V.A.

Comisia de negociere a vizitat spațiul supus închirierii și a constatat că poate fi extins pentru necesitățile funcționale de sediu administrativ al Primăriei Sectorului 5 inclusiv pentru sala de ședință unde vor avea loc lucrările Consiliului Local al Sectorului 5 dar și spațiu corespunzător activităților comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Totodată s-a convenit ca suprafața utilă care urmează să fie închiriată este de 8855 mp care să reprezinte sediul administrativ ai Primăriei Sectorului 5.

O altă etapă a constituit-o validarea amenajării și compartimentarea conformă funcționalității specifice activității de administrație publică locală.

în ceea ce privește prețul chiriei a avut loc o ședință de negociere cu proprietarul spațiului care și-a prezentat argumentele tehnico-economice iar reprezentanții comisiei pe baza analizelor și documentațiilor tehnico-economice realizate la nivelul Comisiei de negociere au ajuns la stabilirea unui preț final de 9,5 Euro mp exclusiv TVA pentru sprafața utilă totală de 8855 mp față de 10 Euro mp exclusiv TVA cât si dreptul de folosință a suprafeței de 2800 mp curte si a 60 de locuri de parcare, în parcarea din fata clădirii si in curte, drept de folosință cu titlu gratuit.

Durata contractului s-a stabilit la trei (3) ani cu posibilitatea de prelungire tot de trei ani dar și cu preemțiune de cumpărare. Termenul de intrare în spațiu este de 45 de zile de la

semnarea în formă autentică a contractului.

Față de cele prezentate supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 5 prezentul Raport Final al negocierii, urmând ca în temeiul hotărârii care se va adopta să se treacă la semnarea contractului în formă autentică.