Hotărârea nr. 76/2017

Hotărârea nr. 76/16.06.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Sectorul 5 (Mănăstirea Antim), în anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Mănăstirea Antim), în anul 2017

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală și al Direcției

Generale Economice și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară,

document înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 27250/12.06.2017;

adresa Mănăstirii Antim, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 12533/20.03.2017;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2.105.915,52 lei, pentru Mănăstirea Antim, în anul 2017.

Art.2 - Suma menționată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură,

Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Generală Economică și* de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRET AțSECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

Nr. jjg //£.<%, 2017st