Hotărârea nr. 75/2017

Hotărârea nr. 75/16.06.2017 privind aprobarea susținerii Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, în perioada iunie-decembrie 2017, în parteneriat cu Protoieria Sectorului 5, Capitală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea susținerii Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, în perioada iunie - decembrie 2017, în parteneriat cu Protoieria Sector V Capitală

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, document înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26933/09.06.2017;

adresele Protoieriei Sector V Capitală, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 4442/03.02.2017 și 22507/16.05.2017;

In conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, conform acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 și Protoieria Sector V Capitală, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al sectorului 5, Capitolul Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Generală Economică și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRET Af^ȘECTOR,


SECRET ARSSECTOR, CRISTINA CORNELIaIeURDEAN

Anexa la HCLS 5 nr. fV //<£ .06.    2017

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adreselor Protoieriei Sector V Capitală, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 4442/03.02.2017 și 22507/16.05.2017, părțile, respectiv:

Protoieria Sector V Capitală

Cu sediul în București, Str. Petre Linteș, nr. 30, Sector 5, cod fiscal 5720576, cont bancar R016RNCB0076010445420001, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 5, București, reprezentată prin preot Vaier Ulican, în calitate de Protoiereu,

ȘÎ

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public, Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie sprijinirea activităților desfășurate prin intermediul Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, din cadrul Protoieriei Sector V Capitală, în perioada iunie - decembrie 2017.

Contextul proiectului

Consiliul Local al Sectorului 5 și Primăria Sectorului 5 au sprijinit, începând cu anul 2014, activitățile Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, din cadrul Protoieriei Sector V Capitală. Atelierul funcționează în cadrul Protoieriei din anul 2009 și a fost înființat pentru a sprijini copiii proveniți din familii având o situație materială precară.

Activitățile propuse de asistentul social care coordonează Atelierul, derulate cu sprijinul autorităților administrației publice locale ale sectorului 5, au reprezentat forme de interacțiune oportune, vizând centrarea intervențiilor educative complementare și sociale pe așteptările beneficiarilor.

Scopul proiectului:

în anul 2017, programul își propune să continue activitatea de cultivare a potențialului creativ al copiilor provenind din familii cu situație materială modestă, în speranța creării premiselor unei mai bune adaptări sociale a acestora. De asemenea, proiectul vizează exploatarea caracterului formativ al jocurilor, specifice vârstei beneficiarilor, pentru stimularea curiozității acestora, în scopul exersării funcțiilor psihomotrice și socioafective ale copiilor. în egală măsură, prin intermediul unui pelerinaj (excursiei de o zi) se va urmări realizarea obiectivului privind raportarea copiilor la ideea unei mai bune structurări a interacțiunilor cu mediul, în scopul îmbogățirii experienței sociale, dar și a cunoștințelor de cultură generală a lor.

Beneficiarii proiectului:

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Grădinița Nr. 178 și Parohia Tuturor Sfinților Români sunt instituțiile partenere care au încurajat și sprijinit derularea activităților programului de-a lungul timpului.

în anul 2017, grupul-țintă al proiectului va fi constituit din următoarele categorii de beneficiari, membri ai Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare\

copii reprezentând cazuri sociale (aflați în evidența Biroului de Asistență Socială al Protoieriei Sectorului V Capitală);

- elevi ai Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu și ai Școlii Gimnaziale nr. 143, precum și preșcolari ai Grădiniței Nr. 178, selectați cu sprijinul celor trei unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5. Elevii și preșcolarii vor fi desemnați în baza unor criterii specifice, printr-o procedură internă, discutată și avizată în cadrul unor ședințe ale consiliilor de administrație ale unităților de învățământ partenere. Fiecare unitate școlară va comunica Primăriei Sectorului 5, printr-o informare oficială, criteriile care au stat la baza selecției copiilor, precum și lista conținând datele personale ale elevilor și preșcolarilor propuși în cadrul proiectului (nume, prenume, clasă/grupă, CNP). Propunerile vor fi însoțite de acordul de principiu din partea reprezentanților legali ai copiilor privind participarea acestora la activitățile pe care le presupune proiectul.

Activități specifice proiectului:

La sediul Protoieriei Sectorului V Capitală, precum și la cele ale Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Școlii Gimnaziale Nr. 143 și Grădiniței Nr. 178 vor fi organizate activități educative (ateliere de joc și de creație), copiilor oferindu-li-se posibilitatea de a beneficia de experiențe non-formale de învățare. De asemenea, copiilor le vor fi oferite rechizite și echipamente școlare, daruri și pachete cu alimente, în funcție de specificul activităților derulate. Copiii vor fi implicați în activități tematice care vizează deopotrivă asimilarea unor valori moral-creștine și stimularea creativității sau încurajarea inițiativelor de comunicare liberă. Prin derularea activităților de confecționare a unor obiecte decorative, felicitări, icoane pictate pe sticlă sau colaje se va încerca formarea unor deprinderi de viață independentă și încurajarea participării active și interactive a copiilor. Valorizarea creațiilor va fi realizată la sediile Protoieriei Sector V Capitală și la cel al Parohiei Tuturor Sfinților Români, cu prilejul organizării expoziției sezoniere Micuții iconari.

Activitățile enunțate anterior se vor derula în concordanță cu Desfășurătorul activităților Atelierului de creație Sf. Vasile cel Mare, anexa 1 la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 14.500 Iei și și se deduce potrivit anexei 2 la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3.1.Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 7 luni de la data semnării. Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți. Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3 Obligațiile Protoieriei Sector V Capitală:

Art. 4.3.1. Va selecta, cu sprijinul conducerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintinecmu, al Școlii Gimnaziale Nr. 143 și al Grădiniței Nr. 178, cel puțin cincizeci de elevi și douăzeci și cincizeci de preșcolari, care vor constitui, în perioada iunie - decembrie 2017, o parte din beneficiarii proiectului, alături de alți copii, provenind din familiile nevoiașe, aflate in evidența Biroului de Asistență Socială aparținând Protoieriei Sectorului V Capitală sau din Parohia Tuturor Sfinților Români.

Art. 4.3.2 Va asigura acces gratuit copiilor selectați din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintinecmu, al Școlii Gimnaziale Nr. 143 și al Grădiniței Nr. 178, precum și părinților acestora la evenimentele proiectului.

Art. 4.3.3. Va concepe, organiza și coordona toate activitățile din proiect, conform obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.4. Va înainta Primăriei Sectorului 5, spre informare, listele conținând datele personale ale copiilor reprezentând cazurile sociale aflate în evidența Protoieriei Sectorului V Capitală, propuși în cadrul proiectului (nume, prenume, CNP), precum și criteriile specifice care au stat la baza selecției acestora.

Art. 4.3.5. Se obligă să solicite și să obțină acordul scris al părinților/tutorilor legali ai copiilor reprezentând cazurile sociale, privind participarea elevilor la activitățile pe care le presupune proiectul.

Art. 4.3.6. Este răspunzătoare de organizarea pelerinajului, angajându-se să obțină toate aprobările ce se impun, în acest sens.

Art. 4.3.7. Este răspunzătoare de achiziționarea materialelor și serviciilor conexe, necesare realizării activităților proiectului.

Art. 4.3.8. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Protoieria Sector V Capitală va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, Protoieria va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și fmanciar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.9. Va transmite o serie de raportări către Primăria Sectorului 5, după cum urmează: -raportarea secvențială, prin intermediul căreia va fi prezentat un raport descriptiv, elaborat la sfârșitul fiecărei activități derulate în cadrul proiectului, având atașat, în original, un tabel prin care se consemnează prezența copiilor participanți. De asemenea, în cazul în care activitatea presupune acordarea unor produse (alimentare, echipament școlar, rechizite etc), Primăriei Sectorului 5 îi va fi înaintată o copie după procesul-verbal de distribuire a darurilor. Documentul va evidenția lista produselor din pachetele oferite și specificațiile generale ale acestor produse (denumire, gramaj etc), precum și semnăturile beneficiarilor direcți (copii) sau indirecți (părinți/tutori/reprezentanți legali ai acestora);

-raportarea finală, prin intermediul căreia va fi redactat un raport privind rezultatele și livrabilele (produsele) obținute în cadrul proiectului, însoțit de fotografii, fișiere video, articole apărute în presă referitoare la proiect (dacă este cazul).

Art. 4.3.10. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.4 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1 Va asigura promovarea proiectului pe raza sectorului 5;

Art. 4.4.2 Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală de Administrație Publică Locală -Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze activitățile prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.4.3. Va achita suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Protoieria Sector V Capitală, reprezentând contravaloarea produselor, materialelor și serviciilor necesare organizării activităților prevăzute în prezentul acord.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acord de partener iat vor

fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2017, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR~$ECTOR,

CRISTINA CORNELIA FRORDEAN

Anexa 1 la Acordul de parteneriat nr. ^jC€&2017

DESFĂȘURĂTORUL ACTIVITĂȚILOR A TELIERULUI DE CREAȚIE SFÂNTUL VASILE CEL MARE iunie - decembrie 2017

Nr.

crt

Titlul

activității

Perioada

de

desfășurare

Participanți

Scurtă descriere

Locui derulării

1.

Iunie

Cireșar

luna iunie

membrii atelierului de creație

-activități recreative; -activități    literar-

artistice.

-Protoieria Sector V;.

-Liceul Teoretic Dimilrie Bolintinecmir, -Școala

Gimnazială Nr. 143;

-Grădinița    Nr.

178.

2.

Pelerinajul

micului

creștin

luna iulie

50 de copii și adulți însoțitori Copiii    sunt

membri    ai

Atelierului de Creație Sfântul Vasile    cel

Mare și provin din familii cu situație materială precară.

-excursie de o zi, pentru a vizita o mănăstire și alte obiective turistice și culturale,    servirea

mesei de prânz.

Traseul

pelerinajului va fi stabilit în luna iulie

3.

Toamna

Bobocilor

lunile

august

septembrie

40 de copii, membri    ai

Atelierului de Creație Sfântul Vasile    cel

Mare,

provenind din familii    cu

situație materială precară

-distribuirea    unor

pachete    conținând

ghiozdane și rechizite școlare.

-Protoieria Sector V;

4.

Ieslea

lunile

membrii

- activități de abilități

-Liceul Teoretic

Betleemului

noiembrie -

atelierului

de

practice (confecționare

Dimitrie

decembrie

creație

decorațiuni    de

Bolintine-amv,

Crăciun, felicitări);

-Școala

-activități artistice;

Gimnazială Nr.

-distribuirea    unor

143;

pachete alimentare;

-Grădinița    Nr.

-organizarea expoziției

178;

Micuții iconari, cu

-Protoieria Sector

lucrările obținute în

V;

cadrul Atelierului de

-Primăria.

Creație Sfântul Vasile cel Mare.

Sectorului 5.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRET^dRTSECTOR,

CRISTINA CORNELIA FWURpEAN


PREȘEDIN TE DE ȘEDINȚĂ, NINA Ș ^NDULESCU


Anexa 2 la Acordul de parteneriat nr.    //4$6£2017

DEVIZUL ESTIMA TIV AL ACTIVITĂȚILOR SUSȚINUTE ÎN CADRUL A TELIERULUI DE CREAȚIE SFÂNTUL VASILE CEL MARE iunie - decembrie 2016

Nr. crt.

Titlul activității

Cost estimat

1.

lume - Cireșar

3.000 lei

2.

Pelerinajul micului creștin

3.500 lei

3.

Toamna Bobocilor

3.000 lei

4.

Ieslea Betleemului

5.000 lei

Total:

14.500 lei

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN