Hotărârea nr. 74/2017

Hotărârea nr. 74/16.06.2017 privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în perioada octombrie-decembrie 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în perioada octombrie-decembrie 2017

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, document înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26934/09.06.2017;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 21942/12.05.2017, emisă de conducerea Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu',

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Tradiții românești, conform acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al sectorului 5, Capitolul învățământ.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Generală Economică și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară și directorul Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETĂR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA ^EURDEAN

Nr.    I/6.C& 2017


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NINA SANDEI.ESC 1

1 h


-n,


Anexa la HCLS 5 nr.    / /£ -G&.    2017

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 21942/12.05.2017, emisă de conducerea Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, părțile, respectiv:

Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu

Cu sediul în București, Șoseaua Alexandriei, nr. 21, sector 5, numită în continuare Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, reprezentată prin domnul Dan Corneliu Culinovschi, în calitate de director,

și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public, Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea derulării proiectului extracurricuiar, Tradiții românești, în perioada octombrie-decembrie 2017.

Contextul proiectului

Tradiții românești este un proiect interdisciplinar complementar proiectului municipal Călător prin tradiții, ajuns la ediția a VH-a. Inițiat pentru a promova tradițiile autentice și dragostea pentru folclor, Călător prin tradiții a generat colaborări ale Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu cu alte unități de învățământ și, pornind de la aceste experiențe, elevii școlii au obținut numeroase premii la Olimpiada Națională a Meșteșugurilor, faza municipală sau națională.

Tradiții românești este menit să complinească activitățile prin intermediul cărora copiii din Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu sunt provocați să (re)descopere tradițiile și obiceiurile românești. Sub îndrumarea cadrelor didactice, cu ajutorul activităților ce îmbină caracterul informativ cu cel aplicativ, elevii vor confecționa diverse obiecte decorative, folosind motive populare, sau vor interpreta roluri în serbările organizate cu prilejul unor sărbători tradiționale.

Proiectul pornește de la premisa că neamul tău continuă să fie, iar a instrui sau mai cu seamă a educa înseamnă a integra pe copil în neamul din care face parte. (S. Mehedinți)

Motivația principală a proiectului este determinată de faptul că tinerii au nevoie de repere culturale la care să se raporteze, pentru a putea păstra identitatea națională, în contextul globalizării și uniformizării. Un alt argument care poate fi invocat în sprijinul proiectului îl constituie necesitatea de a oferi un cadru de exersare, dezvoltare și cultivare a diferitelor înclinații și abilități ale elevilor, complementar activităților formale, în condițiile în care la nivelul unei școli se derulează xin număr limitat de activități cu caracter interdisciplinar, care implică elevi din clase diferite.

Proiectul propus se vrea o pledoarie pentru tot ceea ce este autentic, vechi, tradițional în spiritul conviețuirii și al toleranței, în încercarea de a redefmi, în sens educativ, conceptul de timp liber al elevului, echilibrând învățarea individuală cu aceea de grup.

Scopul proiectului îl constituie educarea elevilor în spiritul respectului și al dragostei pentru folclor, icoana sufletească a unui popor, prin promovarea tradiției și a valorilor autentice. De asemenea, proiectul vizează, în special, familiarizarea copiilor cu diverse meșteșuguri și obiceiuri, precum și dezvoltarea interesului acestora pentru conservarea valorilor naționale.

Obiectivele-cadru specifice proiectului susținut în parteneriat de către Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sâmlitnbreanu sunt:

-    învățarea/perfecționarea, de către elevi, a tehnicii de pictură pe sticlă a icoanelor, folosind șabloane tradiționale;

-    sensibilizarea copiilor față de arta tradițională și încurajarea acestora în promovarea unor obiceiuri în cadrul familiei și al grupului de colegi/prieteni;

-    interpretarea, de către elevi, a ritualurilor folclorice legate de obiceiurile de iarnă;

-    familiarizarea elevilor cu costumul popular românesc și cultivarea mândriei de a-1 prezenta;

-    valorizarea competențelor individuale și dezvoltarea unor comportamente prosociale ale elevilor;

-    stimularea elevilor pentru a participa la diverse concursuri regionale/naționale și pentru obținerea de performanțe.

A cti vitățile proiectului:

-    vizită de documentare privind tehnica picturii pe sticlă;

-    Ferestre de suflet deschise spre cer, ateliere de lucru, perioada de derulare: noiembrie - decembrie 2017;

-    Cânt și joc de la străbuni, serbare tematică, perioada de derulare: decembrie 2017;

-    excursie de documentare în zona etnografică Buzău;

-    expoziție-concurs de prezentare a celor mai sugestive obiecte realizate în cadrul proiectului, perioada de derulare: decembrie 2017.

Beneficiarii direcți ai proiectului:

-    50 de elevi și 3 cadre didactice din Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu. Elevii vor fi selectați în baza unor criterii specifice, printr-o procedură internă, discutată și avizată în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație al unității de învățământ. Unitatea școlară va comunica Primăriei Sectorului 5, printr-o informare oficială, criteriile care au stat la baza selecției copiilor, precum și lista conținând datele personale ale elevilor propuși în cadrul proiectului (nume, prenume, clasă, CNP). Propunerile vor fi însoțite de acordul de principiu din partea reprezentanților legali ai copiilor privind participarea acestora la activitățile pe care le presupune proiectul.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 19.000 lei și și se deduce potrivit anexei la prezentul acord de parteneri at.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 7 luni de la data semnării sale. Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile din proiect, aferente implementării proiectului extracurricular Tradiții românești.

Art. 4.3.2. Se obligă să asigure, printr-o procedură internă, discutată și avizată în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație, selecția a cel mult 50 de elevi, beneficiari ai proiectului, înaintând Primăriei Sectorului 5, spre informare, listele conținând datele personale ale elevilor propuși în cadrul proiectului (nume, prenume, clasă, CNP), precum și criteriile specifice care au stat la baza selecției acestora.

Art. 4.3.3. Se obligă să solicite și să obțină acordul scris al părinților/tutorilor legali ai copiilor, privind participarea elevilor la activitățile pe care le presupune proiectul.

Art. 4.3.4. Va iniția și va derula procedurile aferente achiziționării mobilierului necesar sălii de curs în care se desfășoară activitățile proiectului.

Art. 4.3.5. Va iniția și va derula procedurile aferente achiziționării serviciilor de transport pentru un grup de 50 de elevi și 3 cadre didactice, în scopul realizării excursiei de documentare din zona etnografică Buzău.

Art. 4.3.6. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările din cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, ședințelor cu părinții, sesiunilor de comunicări științifice, simpozioanelor.

Art. 4.3.7. Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Se obligă să contribuie la asigurarea mediatizării proiectului pe raza sectorului 5;

Art. 4.4.2. Se obligă să finanțeze Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în baza unei cereri emise de conducerea unității, în scopul dotării instituției școlare cu mobilier specific necesar derulării activităților proiectului și pentru asigurarea transportului elevilor în excursia de documentare;

Art. 4.4.3. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze activitățile prevăzute în prezentul acord de parteneriat, desemnând o persoană de legătură în acest sens.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acord de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2017, în două exemplare cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRET(ARxȘjECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

Anexa la Acordul de parteneriat nr. /f Z/^6^2017

Bugetul estimativ al proiectului Tradiții românești octombrie-decembrie 2017

Tipuri de cheltuieli

Contravaloare estimată (lei)

Observații

7. cheltuieli aferente serviciilor

de transport

3.000 lei

La excursia de o zi vor

participa 50 de elevi, din

grupul-țintă al proiectului, și

3    cadre    didactice

însoțitoare.

8. cheltuieli aferente dotării cu

mobilier specific

16.000 lei

Dotarea cu mobilier specific

va cuprinde:

36    de    pupitre

individuale;

36    de    scaune

pentru elevi;

o catedră;

un scaun pentru

profesori;

2 vitrine pentru

expunere    de

obiecte.

Total general:

19.000 lei

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAfc SECTOR,

CRISTINA CORNELIA/kEURDEAN