Hotărârea nr. 73/2017

Hotărârea nr. 73/16.06.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2017 si Raportul de specialitate intocmit de Direcția Economica ;

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2017, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010 ;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART .2 Prevederile art 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 rainan neschimbate .

ART 3 Prevederile art 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.201 7 raman neschimbate .

ART 4 Prevederile art 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate .

ART 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan Iordache pe anul 2017 , conform anexelor nr. 75-77 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

.ART 6 Prevederile art 6 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAtf^SEÎfrrOR,

CRISTINA CORNELIA ^EURDEAN

a,

A


ii

PRESțDtNTE DE ȘEDINȚA SANDULESCU NINA

Iw