Hotărârea nr. 71/2017

Hotărârea nr. 71/30.05.2017 privind încheierea Planului de Colaborare privind prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind încheierea Planului de Colaborare privind prevenirea și combaterea violentei în familie la nivelul sectorului 5 al Municipiului București

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 8920/26.05.2017 intocmit de către Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, prin care se propune încheierea planului de colaborare privind prevenirea si combaterea violentei in familie Ia nivelul sectorului 5 al Municipiului București înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 24491/26.05.2017 precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 ;

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare și ale art 13 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 49/201 1 privind aprobarea Metodologiei -cadru privind prevenirea si intervenția in echipa multidisciplinara si in rețea in situațiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de intervenție multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatați si aflati in situații de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state ;

Ținând cont de prevederile Strategiei Locale din domeniul Asistentei Sociale si Protecției Drepturilor Copilului din Comunitatea Locala Sector 5 pentru anii 2016 -2020, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 132/29.11.2016 ;

In conformitate cu prevederile art. 112, alin. 1, alin. 3, lit. a si art. I 15, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, coroborate cu cele ale art. 1, alin. 2, lit. a din H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuțiile si regulamentul cadru de organizare si funcționare ale Direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului, republicata și prevederile art.45 alin.l și ale art 81 alin.2, lit.n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aproba încheierea Planul de Colaborare privind prevenirea si combaterea violentei in familie la nivelul sectorului 5 al Municipiului București, asa cum este prevăzut in anexă.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția Asistență Tehnică și Juridică si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile-prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE ședință,

N1N^aM>ULESCU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARJȚE/SECTOR 5,

CRISTINA CORNELIAȚEURDEAN Nr. W /30.05.2017    U

Anexa Hotarare Consiliul Local Sector 5 nr.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Nr._

din_


Direcția Generală de Poliție a

Municipiului

București

Nr._

din


Primăria Sectorului 5


Nr._

din_


Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București

Nr._

din


Direcția de Sănătate Publică a Municipiului Bucureti

Nr.__

din____

Inspectoratul Școlar al

Municipiului

București

Nr._

din

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov Substația Sector 5

Fundația

Sensiblu


Nr.

din

Nr.

din


Fundația A.D.R.A.

Nr._

din

Asociația Solwodi

Nr._

din

PLAN DE COLABORARE

privind prevenirea și combaterea violenței în familie Ia nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

CAPITOLUL 1: TEMEI LEGAL

•    Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

•    Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale;

•    Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor

copilului;

•    Legea nr. 550 din 13.12.2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei

Române;

•    Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea si funcționarea Politiei Romane;

•    Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 259/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului de Ambulanta București - Ilfov al Municipiului București si al Județului Ilfov.

•    Hotărârea de Guvern nr. 49/19.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state.

CAPITOLUL 2: PĂRȚILE

•    DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, cu sediul în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, reprezentată de Florentina POPESCU, în calitate de Director General;

•    DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Mun. București, Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, reprezentată legal prin chestor de politic Mihai Marius VOICU, în calitate de Director General;

•    DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Măgurele, Șos. de Centură, nr. 24, județ Ilfov, denumită în continuare D.G.J.M.B., reprezentată prin locotenent-colonel Ghcorghe Sebastian CUCOȘ, în calitate de Director General;

•    INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Icoanei, nr. 19, sector 2, reprezentat de Florin Ionel LIXANDRU, in calitate de Inspector Școlar General;

•    DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în mun. București, str. Avrig, nr. 72-74, sector 2, reprezentată de dr. Cristina PELIN, în calitate de Director Executiv;

•    PRIMĂRIA SECTORULUI 5, cu sediul în Mun. București, str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, reprezentată de Daniel FLOREA, în calitate de Primar Sector 5;

•    SERVICIUL DE AMBULANȚĂ BUCUREȘTI-ILFOV, cu sediul în mun București, str. Lerești, nr. 22, sector 5, reprezentat de Rodiea Alis GRASU - în calitate de Manager General;

•    FUNDAȚIA SENSIBLU, cu sediul în loc. Mogoșoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov, reprezentată de Cristina BORDEI, în calitate de Director Executiv;

•    FUNDAȚIA A.D.R.A., cu sediul în mun. București, Bd. Pache Protopopescu, nr. 85, sector 2, reprezentată de Marius - Robert GEORGESCU, în calitate de Director Executiv;

•    ASOCIAȚIA SOLWODI, cu sediul în mun. București, Calea Șerban Vodă, nr. 223, sector 4, reprezentată de Adina BĂLAN, în calitate de Președinte Executiv.

CAPITOLUL 3: SCOPUL

3.1. Scopul prezentului plan îl constituie asistarea într-un mod integrat a victimelor violenței în familie, prin realizarea unui schimb de informații și servicii din partea partenerilor prezentei convenții, în vederea oferirii serviciilor sociale specifice.

Prin prezentul Plan de colaborare, părțile se angajează să conlucreze și să mobilizeze resursele disponibile în vederea înființării și operaționalizării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

Prezentul Plan se constituie în scopul asigurării cadrului de colaborare între părțile implicate, potrivit competențelor stabilile în documentele lor de înființare, precum și a dispozițiilor legale cu incidență asupra activităților pe care partenerii le vor derula, în cadrul prezentului plan.

CAPITOLUL 4: OBIECTIVELE

•    Fiecare parte se angajează să sprijine și/sau să participe la realizarea acțiunilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, în limitele impuse de strategiile proprii și de propriile reglementări de organizare și funcționare.

•    Părțile vor colabora în vederea identificării unor proceduri de lucru unitare în abordarea fenomenului de violență în familie, în acord cu prevederile legislative din domeniu.

•    Părțile vor colabora direct, prin schimb reciproc de documente (proces verbal de constatare, ordin de protecție, rapoarte de specialitate întocmite de către reprezentanții DGASPC Sector 5, declarații victima, agresor, martori, acte de stare civila), în vederea soluționării cazurilor de violență în familie înregistrate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

•    Periodic, părțile se pot întâlni pentru a face schimb de informații și pentru a analiza modul de derulare a planului, în vederea clarificării aspectelor survenite pe parcursul derulării acestuia.

CAPITOLUL 5: RESPONSABILITĂȚILE

5.1 RESPONSABILITĂȚI COMUNE

•    Părțile își desemnează reprezentanți care să participe la acțiunile specifice desfășurate în baza planului;

•    Părțile își sprijină reciproc inițiativele de prevenire și combatere a fenomenului de violență în familie;

•    Părțile colaborează în vederea armonizării legislației în domeniu, analizând cadrul legislativ existent și propunând măsuri și prevederi specifice;

•    Părțile convin să desfășoare activități în vederea realizării obiectivelor comune, asigurând colaborarea între instituțiile implicate;

•    Părțile convin ca reprezentanții și personalul instituțiilor implicate, să asigure reciproc accesul beneficiarilor la serviciile sociale pe care le oferă;

•    Părțile realizează un permanent schimb de informații, necesar unei bune colaborări, cu excepția acelor informații de natură să impieteze asupra drepturilor beneficiarilor de păstrare a confidențialității cu privire la identitatea și dificultățile pe care le au, precum și realizarea unor campanii privind violența în familie și teme asociate;

•    Părțile colaborează în vederea îmbunătățirii mijloacelor de acțiune în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;

•    Părțile se obligă să respecte și să aplice cu bună credință prevederile planului;

•    Părțile se obligă să depună toate diligențele și să acționeze cu celeritate pentru realizarea scopului prezentului pan de colaborare.

5.2. RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE

1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5:

•    Să desemneze doi reprezentanți, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului de violență în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să coordoneze activitatea Echipei Intersectoriale Locale.

Complexul de Servicii Sociale Pentru Protecția Victimelor Violenței în Familie, aliat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, prin cele trei componente ale sale, îndeplinește următoarele atribuții principale, după cum urmează:

a) Centru!pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie:

asigură protecția victimelor violenței în familie și a copiilor allați în îngrijirea lor în

situații de urgență, prin găzduirea acestora în centru pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 și 60 de zile;

oferă îngrijire medicală, asistență psihologică și consiliere juridică victimelor; colaborează cu reprezentanții instituțiilor competente pentru inițierea procedurilor

legale, la solicitarea victimei;

asigură consilierea membrilor de familie allați în dificultate;

sesizează autoritățile menționate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, în cazul în care constată acte de violență în familie împotriva copiilor și colaborează cu Serviciul Primire a Copilului în Regim de Urgență din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, în vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în adăpost;

asigură protejarea victimelor violenței în familie, cu acordul acestora, prin măsuri de izolare a victimelor de agresori;

elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (număr de beneficiari, vârstă, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, număr de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

pot iniția și derula programe speciale de protecție și asistență a victimelor violenței în

familie;

asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor și a standardelor ocupaționale specifice personalului angajat;

colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu;

Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie asigură protecție, găzduire, îngrijire și consiliere victimelor violenței în familie, cu domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5, nevoite să recurgă la acest serviciu de asistență socială.

Primirea victimelor în centru se face numai în caz de urgență, cu obligarea șefului de complex de a aduce cazul, la cunoștința directorului executiv, în termen de 48 de ore de la primirea în centru a victimei, în vederea emiterii dispoziției de rezidență, sau prin Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, la propunerea scrisă a Serviciului Primire a Copilului în Regim de Urgență, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecție. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul în incinta adăpostului unde se găsesc victimele.

La primirea în centru se aduc la cunoștință victimei mijloacele juridice prin care să își protejeze bunurile rămase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judecătoresc a încetării acordului tacit pentru înstrăinarea și grevarea bunurilor comune sau asigurarea de dovadă, prin expertiză judiciară. Consultanța juridică este gratuită, iar cheltuielile cu privire la întocmirea actelor juridice este suportata de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5.

Aceleași prevederi se aplică și pentru obținerea certificatelor medico-legale.

b) Compartimentul de Recuperare, Reabilitare și Reinserție pentru Victimele Violenței în Familie:

asigură găzduirea și îngrijirea victimelor violenței în familie pentru o perioadă de maximum 90 de zile; în situații excepționale se poate aproba prelungirea acestei perioade până la

180 de zile, numai cu aprobarea directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

asigură, prin consiliere juridică și psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viață activă, inserția socială și profesională a victimelor;

sesizează autoritățile menționate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, în cazul în care constată acte de violență în familie împotriva copiilor și colaborează cu Serviciul Primire a Copilului în Regim de Urgență din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, în vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în adăpost;

promovează programe de reinserție socială a victimelor violenței în familie;

identifică medii în care pot fi integrate victimele violenței în familie;

pot iniția și derula programe speciale de protecție și asistență a victimelor violenței

în familie;

elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de compartiment (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupația, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

Primirea victimelor se face în baza dispoziției directorului executiv la propunerea șefului de complex în baza evaluării inițiale efectuată de reprezentanții Serviciului de Primire a Copilului în Regim de Urgență.

c) Compartimentul de Asistență Socială și Consilierea Agresorilor:

asigură și facilitează accesul agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare, după caz;

oferă servicii de consiliere în vederea depășirii situațiilor de risc;

elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de

beneficiari ai serviciilor oferite de adăpost (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupația, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu victima, frecvența și natura agresiunii);

colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice.

2. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Politia Sectorului 5:

•    Să desemneze un reprezentant, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;

•    Desfasoara cu celeritate activitati de cercetare penala in cazurile de violenta in familie, sesizate sau din oficiu, informând ori de cate ori situația impune, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

•    Colaborează cu reprezentanții instituțiilor competente pentru inițierea si executarea prevederilor legale, la solicitarea victimei sau a instanței de judecata, potrivit art. 23 din Legea nr. 217/2003 cu modificările ulterioare;

•    Incunostiinteaza victimele infracțiunilor cu priviure la:

serviciile si organizațiile care asigura consiliere psihologica sau orice alte forme de asistenta

a victimei, in funcție de necesitățile acesteia;

organul de urmărire penala la care pot face plângere;

dreptul la asistenta juridica si instituția la care se poate adresa;

condițiile si procedura pentru acordarea asistentei juridice gratuite;

condițiile si procedura de acordare a compensațiilor financiare de către stat (potrivit art. 4 din Legea nr. 211/2004 cu modificările ulterioare);

•    Supraveghează modul in care se respecta hotararea instanței privind ordinul de protecție (conform art. 23 din Legea nr. 217/2004), sesizând organul de urmărire penala, in caz de sustragere de la executare;

•    Initiaza si colaborează prin intermediul serviciului de specialitate din cadrul D.G.P.M.B., cu alte organizații neguvernamentale, la organizarea de campanii publice privind prevenirea si combaterea violentei in familie.

3.    Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București:

•    Să desemneze un reprezentant, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să semnaleze reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 din Echipa Intersectorială Locală, cazurile identificate de violență în familie;

•    La solicitare, să acorde sprijin cu efective proprii, personalului specializat pe timpul activităților desfășurate, în scopul prevenirii și combaterii violenței în familie;

•    Să informeze personalul din subordine asupra problematicii privind prevenirea și combaterea violenței în familie și asupra activității Echipei Intersectoriale Locale.

4.    Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Inspectoratul Școlar Sector 5:

•    Să desemneze un cadru didactic, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii si combaterii violenței în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală Sector 5;

•    Să solicite cadrelor didactice din subordine să identifice cazurile de violență în familie și să le semnaleze reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să sprijine reintegrarea în sistemul de învățământ a copiilor victimelor violenței în

familie;

•    Să acorde victimelor violenței în familie și copiilor acestora, identificate în sistemul propriu sau la solicitarea oricărui membru al Echipei Intersectoriale Locale, toate tipurile de intervenție specifică;

•    Să sensibilizeze toți directorii unităților școlare, care la rândul lor, vor sensibiliza cadrele didactice din subordine asupra consecințelor violenței în familie și asupra activității echipei intersectoriale locale.

5.    Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București:

•    Să desemneze un reprezentant, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să solicite medicilor și asistenților medicali din colectivitățile pentru copii si tineri să identifice cazurile de violență în familie și să le semnaleze reprezentantului Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să sensibilizeze medicii și asistenții medicali din colectivitățile pentru copii si tineri asupra consecințelor violenței în familie si asupra activității Echipei Intersectoriale Locale.

6.    Primăria Sectorului 5 - Direcția Generala de Poliție Locală Sector 5:

•    Să desemneze un reprezentant, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;

•    Polițiștii locali vor aplica masurile legale, in cazurile de violența in familie, identificate pe raza teritoriala de competenta si le va semnala reprezentantului Direcției Generale de Poliție Locala Sector 5 si reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să acorde victimelor violenței în familie, care sunt identificați în sistemul propriu sau la solicitarea oricărui membru al Echipei Intersectoriale Locale, toate tipurile de intervenție specifică, conform competentelor prevăzute de lege;

•    Să sensibilizeze personalul din subordine asupra problematicii privind prevenirea și combaterea violenței în familie și asupra activității Echipei Intersectoriale Locale.

7. Serviciul de Ambulanță Bucurcsti-Ilfov

•    Să desemneze un reprezentant, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii si combaterii violenței în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să identifice cazurile de violență în familie și să le semnaleze reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 din Echipa Intersectorială Locală;

•    Acordă asistența medicala de urgența la diferite niveluri de către medicii și asistenții medicali cu diferite grade de pregătire;

•    Acordă asistența medicala publica de urgență la nivel prespitalicesc asigurată prin echipaje medicale de urgență și echipaje de consultații de urgență la domiciliu;

•    Efectuează transport sanitar neasistat al pacienților care nu se află în stare critică și nu necesită monitorizare și îngrijiri medicale speciale pe durata transportului;

•    Efectuează transport medical asistat al pacienților care necesită monitorizare și îngrijiri medicale pe durata transportului;

•    Colaborează cu celelalte instituții sanitare și intră în relații economice și juridice rezultate din îndeplinirea atribuțiilor sale;

•    Colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția sau unități ale Ministerului Apărării Naționale, Sistemul național unic pentru apelurile de urgență 112, pe baza unor protocoale;

•    Desfășoară activitate prin dispecerat medical de urgență, de preluare și tratare a apelurilor de urgență cu caracter medical, primite prin centrul unic de apel de urgență, la numărul unic de apel I 12;

8. Fundația Sensiblu

•    Să desemneze un reprezentant, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să orienteze către Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cazurile care au nevoie de servicii de specialitate, altele decât cele ce pot fi oferite in cadrul programului „Casa Blu”;

•    Să acorde femeilor victime ale violenței in familie si copiilor acestora, identificați in sistemul propriu sau la solicitarea oricărui membru al Echipei Intersectoriale Locale, servicii de specialitate conform acreditării, in baza evaluării inițiale a cazului si a cererii scrise de către beneficiara;

•    Să sensibilizeze celelalte organizații neguvernamentale și mediul de afaceri asupra consecințelor violenței în familie și asupra activității Echipei Intersectoriale Locale.

9. Asociația A.D.R.A.

•    Să desemneze un reprezentant, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să identifice cazurile de violentă în familie si să le semnaleze reprezentantului Asociației A.D.R.A. si reprezentantului Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 5, din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să acorde victimelor violentei în familie si copiilor acestora, care sunt identificați în sistemul propriu sau la solicitarea oricărui membru al Echipei Intersectoriale Locale, asistenta de specialitate ținând cont de specificul activitatii pe care Asociația o desfasoara in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, in măsură posibilităților si resurselor existente in cadrul organizației;

•    Să sensibilizeze celelalte organizații neguvernamentale si mediul de afaceri asupra consecințelor violentei în familie si asupra activității Echipei Intersectoriale Locale.

10. Asociația Solwodi

•    Să desemneze un reprezentant, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să identifice cazurile de violență în familie și să le semnaleze reprezentantului Asociației Solwodi și reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 din Echipa Intersectorială Locală;

•    Să acorde victimelor violentei în familie și copiilor acestora, care sunt identificați în sistemul propriu sau la solicitarea oricărui membru al Echipei Intersectoriale Locale, toate tipurile de intervenție specifică;

•    Să sensibilizeze celelalte organizații neguvernamentale și mediul de afaceri asupra consecințelor violenței în familie și asupra activității Echipei Intersectoriale Locale.

CAPITOLUL 6: ORGANIZAREA COLABORĂRII

6.1.    Fiecare parte își stabilește propriile strategii și politici, în baza normelor care îi reglementează activitatea, potrivit interesului propriu, păstrând confidențialitatea asupra informațiilor primite.

6.2.    La propunerea reprezentanților părților, se vor realiza întâlniri pentru a discuta aspecte legate de îndeplinirea obiectivelor ce decurg din prezentul plan.

6.3.    Comunicarea între părți va fi asigurată prin informări periodice sau ori de câte ori situația o impune. Fluxul informațiilor va fi asigurat prin fax, e-mail, scrisori, telefon sau prin alte mijloace de comunicare cu respectarea prevederilor legale privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal.

6.4.    Preluarea cazurilor se va face în limita resurselor și capacităților disponibile.

6.5.    Persoanele responsabile de referirea beneficiarilor vor face o solicitare prealabilă către instituția colaboratoare unde este necesară referirea, comunicând datele obținute din evaluarea inițială a cazului. Referirea se va face după primirea acordului de la partea solicitată.

6.6.    Având în vedere caracterul de urgență al situațiilor în care se află persoanele victime ale violenței în familie, atât solicitarea de referire a beneficiarilor, cât și acordul cu privire la preluarea acestora, se va face telefonic de către persoanele responsabile de cazuri. Solicitările inițiate și acordurile primite vor fi înregistrate de către persoanele responsabile, întocmindu-se o evidență a acestor cazuri, la nivelul fiecăreia dintre cele două instituții.

6.7.    Niciuna dintre părți nu are dreptul să inițieze activități sau acțiuni în cadrul colaborării, care implică și responsabilități pentru cealaltă parte, Iară acordul acesteia.

CAPITOLUL 7: MODALITĂȚI DE COMUNICARE

7.1.    Părțile pol comunica, atât în mod direct, între reprezentanții legali menționați în prezentul plan, cât și prin intermediul persoanelor desemnate de aceștia.

7.2.    Persoanele desemnate de către conducătorii părților semnatare pentru asigurarea derulării în bune condiții a prevederilor prezentului plan sunt:

din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului-Sector 5:

Elena Irina Dumitru, sef Serviciul Primire a Copilului in Regim de Urgenta, tel. 0736.500.536, email: irinababus@yahoo.com;

Gheorghe Cristea - Sef Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie, tel. 0740.062.562; complexservicii@yahoo.com.

din partea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Poliția Sectorului 5: Asp Silvia Gane, tel. 0744.395.633;

din partea D.G.J.M.B.: Lt. Nita Mihai Cătălin, Ofițer specialist Prevenirea și Combaterea Faptelor Antisociale, tel. 0734.610.620, email: spcfa@jandarmeriabucuresli.eu, nita.mihai05@gmail.com;

din partea Inspectoratului Școlar Sector 5: Marilena Daniela Stroescu. tel. 0740.209.777, email: marilenastroescu@yahoo.com;

din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București: Dr. Bindea Beatrice - medic primar Compartimentul Evaluare Factori de Risc din Mediul de Munca si Viata, tel. 021.326.81.24;

din partea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5: Raluca Lazar, Sef Serviciu Ordine Publica, tel. 0736.500.548, email: office@politialocalasector5.ro;

din partea Serviciului de Ambulanță București-Ilfov: dr. Grasu Rodica Alis -Manager general SAE3IF, tel. 021.211.64.80, email: secretariat@sabif.ro;

din partea Fundației Sensiblu: Manuela Nicolae - Pindaru, asistent social, tel. 0722.58.33.89, email: manuela_pindaru@yahoo.com;

din partea Fundației A.D.R.A.: Claudia Naftanaila, psiholog, tel. 0787.51.78.05, email: claudia.naftanaila@adra.ro;

din partea Asociației Solwodi: Adina Balan, Președinte executiv, tel. 0756.514.940, email: solwodi_romania@yahoo.com.

CAPITOLUL 8: SOLUȚIONAREA Dl VERGENȚELOR/LITIGIILOR

8.1.    LITIGII

•    Părțile vor încerca, de bună credință, să rezolve pe cale amiabilă eventualele litigii, controverse sau diferende apărute din sau în legătură cu acest plan.

•    în cazul în care nu se ajunge la nici o soluție pe cale amiabilă, litigiile, controversele, diferendele se vor înainta spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

8.2.    DENUNȚAREA

•    Prezentul plan poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre părțile semnatare, în una din următoarele situații:

în caz de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a prevederilor de către una dintre părțile semnatare;

în cazul compromiterii imaginii publice a uneia dintre părți; în caz de încălcare a legii de către una dintre părțile semnatare.

•    Denunțarea planului se aduce la cunoștința celorlalte părți însoțită de justificările care o determină, în termen de 15 de zile de la constatarea faptelor culpabile, în caz contrar planul rămânând să-și producă efectele și pe viitor.

CAPITOLUL 9: DISPOZIȚII FINALE

9.1.    DURATA

•    Durata planului este de 3 ani și intră în vigoare la data semnării de către toți

partenerii.

•    Planul poate fi modificat, completat sau prelungit exclusiv printr-un Act adițional.

9.2.    MODIFICAREA

•    Prezentul plan de colaborare intră în vigoare în momentul semnării lui de către toii

partenerii.

•    Părțile declară că toate clauzele cuprinse în prezentul plan au făcut obiectul negocierilor directe între părți și au fost agreate de acestea.

•    Prezentul Plan de colaborare, precum și Actele adiționale ulterioare vor fi înregistrate în evidențele părților.

•    Prezentul plan încetează la împlinirea termenului.

•    Lista cu membrii Echipei Intersectoriale Locale, cu coordonatele acestora, se constituie in anexa la prezentul Plan.

Prezentul plan a fost încheiat astăzi_._.2017, în 10 exemplare, câte un exemplar

pentru fiecare parte.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 5

Consilier Juridic

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

Consilier Juridic

Semnătura

Semnătura

Direcția Generală

de Jandarmi a Municipiului București Consilier Juridic

Inspectoratul Școlar al Municipiului București Consilier Juridic

Semnătura

Semnătura

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

Consilier Juridic

Primăria Sectorului 5

Consilier Juridic

Semnătura

Semnătura

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov Consilier Juridic

Fundația Sensiblu

Consilier Juridic

Semnătura

Semnătura

Fundația A.D.R.A.

Asociația Solwodi

Consilier Juridic

Consilier Juridic

Semnătura

Semnătura

REPREZENTANȚI LEGALI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Director General

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

Director General

Chestor de politie

Florentina POPESCU

Mihai Marius VOICU

Direcția Generală

de Jandarmi a Municipiului București Director General

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Inspector Școlar Genera!

Locotenent-colonel

Sebastian Gheorghe CUCOS

Florin - Ionel LIXANDRU

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

Director Executiv

Primăria Sectorului 5

Primar Sector 5

Dr. Cristina PELIN

Daniel FLOREA

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov Manager General

Fundația A.D.R.A.

Director Executiv

Rodica Alice GRASU

Marius - Robert GEORGESCU

Asociația SOLWODI

Președinte Executiv

Fundația SENSIBLU

Președinte Executiv

Adina BĂLAN

Cristina BORDEI


PREȘEjt Nîri NINA