Hotărârea nr. 70/2017

Hotărârea nr. 70/30.05.2017 privind aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie -Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea violentei in familie Sector 5

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 22354/05.05.2017 întocmit de către Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, prin care se propune înființarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la nivelul Sectorului 5, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 24492/26.05.2017 precum și Expunerea de Motive a Primarului sectorului 5;

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 13, alin. (4)-(8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 49/201 I privind aprobarea Metodologiei -cadru privind prevenirea si intervenția in echipa multidisciplinara si in rețea in situațiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de intervenție multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatați si afiati in situații de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state ;

Ținând cont de prevederile Strategiei Locale din domeniul Asistentei Sociale si Protecției Drepturilor Copilului din Comunitatea Locala Sector 5 pentru anii 2016 -2020, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 132/29.11.2016 ;

In conformitate cu prevederile art. I 12, alin. I, alin. 3, Iii. a si art. I 15, alin. I, fit. a, din Legea nr. 292/201 1 a asistentei sociale, coroborate cu cele ale art. 1, alin. 2, lit. a din H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuțiile si regulamentul cadru de organizare si funcționare ale Direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului, republicata ; în temeiul prevederilor art.45 alin.l și ale art 81 afin.2, lit.h din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba înființarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea violentei in familie Sector 5.

Art. 2. Componenta Echipei Intersectoriale Locale este prevăzută in anexa prezentei hotarari.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 5 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Cristina Corneli


Secretar Sector 5, 3orneliaț Feurdean

Președintejde Ședință,

Nina Săndulescu

Anexa la H.C.L. Sector 5 Nr 7f Z30.05.2017


Elena Irina Dumitru - Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

Gheorghe Cristea - Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

It. Nita Mihai - Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București;

Lazar Raluca - Sef Serviciu Ordine Publica, in cadrul Direcției de Siguranța a Cetatenului - Politia Locala Sector 5;

A.s.p. Silvia Gane- Politia Sectorului 5;

Dr. Bindea Beatrice - medic primar - Compartimentul Evaluare Factori de Risc din Mediul de Munca si Viata - Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București;

Marilena Daniela Stroescu - Inspectoratul Școlar Sector 5;

Dr. G rasu Rodica Alis- Manager general SABIF;

Manuela Nicolae- Pindaru - asistent social - Fundația Sensiblu; Claudia Naftanaila - psiholog - Asocitia ADRA Adina Balan - președinte Asociația Solwodi.

Președinte de Ședință, N na Săndulescu