Hotărârea nr. 7/2017

Hotărârea nr. 7/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin-Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice

Având în vedere raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 68/18.09.2007, privind încheierea unei Convenții de colaborare intre Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5;

Ținând cont de raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, respectiv al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. “b”, art. 14 din Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. 2 lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare încheiata între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele, înregistrată sub nr. 15572/20.09.2007, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Evidenta Acte Administrative-Directia de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului - Sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ, p .S EC R ETAR/js E CTO R, DIRECTOR EXECUTIV

Florina DRAGNEA

NR 0^/3 Q 1    —

ANEXA LA H.C.L. SECTOR 5 NR. 0^    /    (V"

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE CU ANSAMBLUL SOCIAL CREȘTIN MĂGURELE privind acordarea de servicii de asistenta sociala înregistrata sub iir. 15572/20.09.2007

în temeiul art. 8 din convenția de colaborare înregistrată la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 5 sub nr. 15572/20.09.2007.

între:

Consiliul Loca, sector 5, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, Sector 5, București, cod fiscal 4433953, cont bancar RO 94 TREZ 705245 10220 XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentat prin dl. DANIEL FLORE A- Primar Sector 5.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,

cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, Sector 5, tel./ fax: 031.425.90.32, cod fiscal 17104480, cont virament RO 51 TREZ 70524680257 XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na FLORENTINA POPESCU - Director General;

Ansamblul Social Creștin Măgurele, cu sediul în Șos.București-Măgurele nr.64A, cod fiscal 1418860, cont bancar RO081INGB0001008136068410, deschis la ING BANK, legal reprezentat prin dl. MANOLACHE DUMITRU -Director;

Se încheie prezentul act adițional la convenția de colaborare înregistrată la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 5 sub nr. 15572/20.09.2007.

ART. ,. OBIECT

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederi lor art. 2 al Convenției de colaborare nr. 15572/20.09.2007, intitulat “Durata Convenției" în sensul că durata convenției se prelungește până la data de 31.12.2017.

ART.2. DISPOZIȚII FINALE

9

Celelalte prevederi ale convenției de colaborare nr. 15572/20.09.2007 rămân nemodificate.

Prevederile art. 1 al prezentului act adițional referitoare la art.2 al convenției intitulat „ Durata Convenției” intră în vigoare de la data 01.01.2017. Prezentul

act adițional s-a încheiat astazi _, în trei

exemplare, toate cu valoare de original, si intra în vigoare la data de 01.01.2017.