Hotărârea nr. 67/2017

Hotărârea nr. 67/25.05.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU LOCAL SECTOR5

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2017 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica ;

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2017, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010 ;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART ,2 Prevederile art 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate .

ART 3 Prevederile art 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate .

ART 4 Prevederile art 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate .

ART 5 Prevederile art 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate .

.ART 6 Prevederile art 6 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 raman neschimbate


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

STR CONSTANTIN MILLE NR. 10 Tel.: 314.43.18 314.28.37 Fax: 311.04.65 314.49.90

Cod fiscal: 4433953Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 finanțele publice locale, art. 3 , alin (1) si alin (2), art. 5, alin 1-5 , art 7, alin 1-2 , art.8, lit a, art. 9-13, art 19, alin (1) lit a si lit b si alin (2), art 26 , alin 1-10 , art 27, art 32, art 33, art 36, art 41, art 42 , art 44, art 45, art 46, art 47, art 49, alin (1) -alin(7) , Legea bugetului de stat pe anul 2017 . Decizia nr. 1042/10.03.2017 a D.G.F.P.M.B, Adresa nr. 3381/13.01.2017 a D.G.F.P.M.B , Decizia nr. 1043/10.03.2017 a D.G.F.P.M.B, Decizia nr. 72/12.01.2017 a D.G.F.P.M.B, Adresa nr. 12996/20.02.2017 a D.G.F.P.M.B si Adresa nr. 11586/14.02.2017 a D.G.F.P.M.B. , Adresa nr. 24109/25.05.2017 primita de la Școala Gimnaziala Ion. I.C.Bratianu cu privire la evenimentul produs astazi 25.05.2017 , se supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 astfel :

Sursele de venituri estimate a se realiza se evidențiază astfel :

Impozit pe venit

Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si taxe pe proprietate Alte impozite pe venit, profit Sume defalcate din TVA Alte impozite si taxe generale Taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor Alte impozite si taxe fiscale Venituri din propietate

7,48 mii Iei 147.342,00 mii lei

57.300,00 mii Iei 63.611,10 mii lei

783,77 mii lei 177.128,00 mii lei

759,13 mii lei 2.050,98 mii lei 23.443,13 mii lei 0,06 mii lei

736,86 mii Iei


Venituri din prestări de servicii    597,40 mii Iei

Venituri din taxe administrative

1.592,54 mii lei

Amenzi penalitati si confiscări

10.983,33 mii lei

Diverse venituri

Transferuti voluntare

Venituri din valorificare unor bunuri

Sume din execedentul bugetului

Subvenții de la bugetu de stat

Subvenții de la alte administrații

Sume primite de la UE

301.787,82 mii lei 41,01 mii lei 243,79 mii lei

0 mii lei

37.316,02 mii lei 210,83 mii lei 225,18 mii lei

Excedent

= 298.883,51 mii lei

TOTAL VENITURI CONSILIUL LOCAI

=    1.125.043,94 mii lei

CHELTUIELI TOTAL Consiliul Local

=    1.125.043,94 mii

lei

DIN CARE

CAP. 51.02.01 AUTORITATI

EXECUTIVE

TOTAL

202.628,29 mii lei

o Cheltuieli de personal    =

•    Bunuri si servicii    =

•    Rambursări credite

PROIECTE DE FINANȚARE DIN FONDURI = EXTERNBE NERAMBURSABILE

20.220,00 mii lei

105.240,60 mii lei

29.989,51 mii lei

0 mii lei

o Asistenta sociala    =

o Active nefinanciare    =

0 mii lei

47.178,1 8 mii lei

(Anexa nr. 2 )

CAP. 55.02.30 DOBÂNZI

29.300,00 MII LEI

CAP. 54,02.10 SERVICII PUBLICE


COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI CAP 54.02.50 ALTE


SRV PUBL GENERALE

TOTAL

o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii o Asistenta sociala

Active nefinanciare Transferuri


3.515,00 MII LEI

3.455,00 mii lei 60,00 mii lei

0 mii lei

0 mii lei


CAP. 60.02.02 APARARE NAȚIONALA

TOTAL


235,40 MII LEI


o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii

Active nefinanciare


0 mii lei 235,40 mii lei

0 mii lei


CAP. 61.02 ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Active nefinanciare


Alte cheltuieli


35.302,45 MII LEI

24.588,00 mii lei 2.819,00    mii lei

7.895,45    mii lei

(Anexa nr. 3-4)

0 mii lei


CAP. 65.02 INVATAMANT

TOTAL    =    252.328,92 MII LEI

o Cheltuieli de personal

=

121.980,67

mii lei

• Bunuri si servicii    =

38.162,76

mii lei

• Transferuri

1.272,00

mii lei

• Rest finanțări ani preced

0

mii lei

o Burse    =

12.832,00

mii lei

o Active nefinanciare

70.457,00

mii lei

Ajutoare sociale in natura    =

6.829,09

mii lei

Programe de finanțare nerambursabila

800,00

mii lei


(Anexa nr 5-58 )


CAP. 66.02 SERVICII MEDICALE IN UNITATI CU PATURI

TOTAL    =    100,00 mii Iei


Cheltuieli de personal Bunuri si servicii


100,00    mii lei

0,00    mii lei


CAP, 67.02.CULTURA, RECREERE SI

RELIGIE


TOTAL

o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii

Transferuri

o Active nefinanciare o Alte cheltuieli


277.886,82 mii Iei 0 mii lei

51.852,00 mii lei

=    31.380,00 mii lei

=    183.400,00 mii lei

11.254,82 mii lei

Anexa nr. 59-59.2


CAP. 68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL    =    149.137,06    mii    lei

o    Cheltuieli de personal    =    37.657,50    mii    lei

o    Bunuri si servicii    =    10.407,00    mii    lei


o Ajutoare sociale Active nefinanciare


Rest fin anii precedenti


78.334,50 mi lei

22.738,06 mii lei (Anexa nr.60-62)

0 mii lei


CAP. 70.02 LOCUINTESI DEZ PUBLICA,

LOCUINȚE , MEDIU SI APE


TOTAL

o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii o Active nefinanciare o Asistenta sociala

Active financiare

Active nefinanciare

Rest fin anii precedenti


=    123.670,00 mii lei

=    0 mii lei

=    0    mii    lei

=    0    mii    lei

=    0    mii    lei

63.670,00 mii lei

60.000,00 mii lei

(Anexe nr. 63-66 )

=    0 mii lei


CAP. 74.02 LOCUINTESI DEZ PUBLICA, LOCUINȚE , MEDIU SI APE

TOTAL

o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii o Active nefinanciare

Asistenta sociala

CAPITOL 84.02 TRANSPORTURI

TOTAL

o Cheltuieli de personal

o Bunuri si servicii Asistenta sociala

o Active nefinanciare

0 MII LEI

0 mii lei 0 mii lei 0 mii lei

0 mii lei


=    53.940,00 MII

LEI

=    0 mii lei

=    7.140,00 mii lei

=    0 mii lei

=    46.800,00 mii lei


Anexa 66.1

Se aproba bugetul instituțiilor publice venituri proprii. (Invatamant preuniversitar de stat)

finanțate integral sau parțial din

VENITURI INVATAMANT

=    14.148,01 mii lei

TOTAL CHELTUIELI INVATAMANT

=    14.148,01 mii lei

Cheltuieli personal

Bunuri si servicii

=    776,59 miilei

13.255,92 mii lei

Active nefinanciare

Alte cheltuieli

Dobânzi

Asistenta sociala

=    115,50 mii lei

mi lei

=    0 mii lei

=    0 mii lei

anexa nr. 67-74

Se aproba bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din

venituri proprii.

VENITURI CENTRUL CULTURAL

=    22.380,00 MII LEI

TOTAL CHELTUIELI CENTRUL CULTURAL

=    22.380,00 MII

Cheltuieli personal

Bunuri si servicii

LEI

=    2.785,00 mii lei

=    11.135,00 miilei

Active nefinanciare

Alte cheltuieli

Dobânzi

Asistenta sociala

=    2.460,00 mii lei

=    6.000 mi lei

=    0 mii lei

=    0 mii lei

anexa nr. 75-77

Se aproba bugetul institutulor publice finanțate integral din venituri proprii (Administrația Piețelor)

TOTAL VENITURI

=    5.790,00 MIILEI

TOTAL CHELTUTELI

=    5.790,00 MII LEI

Cheltuieli persona

Bunuri si servicii

Asistenta sociala

Active nefinanciare

=    2.793,00 mii lei

=    2.794,25 miilei

=    0 mii lei

=    202,75 mii lei

Anexe nr 78-80

DIRECTOR GENERAL

DOBREA DANIELA

DIRECTOR EXECUTIV, ISABELA DISAGILA