Hotărârea nr. 66/2017

Hotărârea nr. 66/16.05.2017 privind aprobarea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, în perioada 14-23 iulie.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, în perioada 14-23 iulie

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22426/16.05.2017;

adresa Federației Române de Tenis, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22159/15.05.2017;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 șiart. 81 alin. 2, lit.j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, conform acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 și Federația Română de Tenis, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Capitolul Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Administratorul Public, Direcția Asistență Tehnică și Juridică -Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală -Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Generală Economică și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

1EDINȚĂ,ANEXĂ LA HCLS 5 nr.    / 1&05    .2017

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei emise de Federația Română de Tenis, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22159/15.05.2017, părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public,

ȘÎ

Federația Română de Tenis

Cu sediul social în București, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, cod fiscal _, cont

RO_, deschis la Banca_, sucursala sector 2, reprezentată prin domnul George

Cosac, în calitate de Președinte.

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie organizarea evenimentului sportiv BRD Bucharest Open 2017, în perioada 14-23 iulie 2017.

Contextul proiectului:

Sportul, ca instrument pentru educație, dezvoltare și pace, promovează cooperarea, solidaritatea, toleranța și incluziunea socială, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Evenimentul BRD Bucharest Open 2017 reprezintă cel mai mare turneu internațional de tenis feminin din România și unul dintre mai importante turnee de tenis din regiune.

Scopul proiectului:

Proiectul promovează sportul de performanță și sprijină acțiunile vizând diversificarea ofertei de timp liber de calitate în rândul membrilor comunității sectorului 5.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.    Facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la actul sportiv de performanță.

2.    Crearea unui pol de atracție, în vederea încurajării practicării tenisului de către elevii și tinerii din sectorul 5.

Beneficiarii proiectului:

Proiectul va atrage participarea a cel puțin 100 de persoane iubitoare de sport și a cel puț in 100 de copii și tineri înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea prezentului acord de parteneriat este de 60.000 de euro (T.V.A. inclus), plătibili în lei, la cursul de schimb afișat de BNR la data emiterii facturii.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 luni de la data semnării sale. Evenimentul sportiv propriu-zis se va desfășură în perioada 14-23 iulie 2017.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce Ie cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.2. Obligațiile Federației Române de Tenis

Art. 4.2.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile din proiect, conform obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.2.2. Se obligă să obțină, în nume propriu, avizele și documentele necesare derulării evenimentului, potrivit legislației în vigoare.

Art. 4.2.3. Se obligă să asigure condiții pentru derularea evenimentului BRD Bucharest Open 2017 la standardele internaționale impuse, contractând inclusiv servicii de închiriere a tribunelor mobile necesare.

Art. 4.2.4. Se obligă să pună la dispoziția partenerului Primăria Sectorului 5 minimum 100 de invitații la competițiile susținute în cadrul BRD Bucharest Open 2017 și minimum 100 de invitații la evenimentul "Kids Day".

Art. 4.2.5. Se obligă să asigure accesul gratuit celor aproximativ 200 de beneficiari direcți amintiți mai sus, în baza invitațiilor acordate Primăriei Sectorului 5.

Art. 4.2.6. în condițiile în care momente competiționale vor fi transmise pe un post de televiziune, Federația Română de Tenis este conștientă că este răspunzătoare și se va asigura că evenimentele promovate nu vor încălca legile și reglementările în vigoare ale CNA.

Art. 4.2.7. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.2.8. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a evenimentului.

Art. 4.2.9. Se obligă să asigure activitatea de supraveghere și securitate pe parcursul evenimentului sportiv, precum și serviciile de asistență medicală obligatorie.

Art. 4.2.10. Se obligă să respecte prevederile Codului Fiscal cu privire la impozitele aferente competițiilor sportive.

Art. 4.2.11. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Federația Română de Tenis va pune la dispoziția Primăria Sectorului 5, documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, federația va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.3.1 Va contribui la asigurarea mediatizării evenimentului pe raza sectorului 5.

Art. 4.3.2 Va asigura monitorizarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat. Art. 4.3.3. Va achita suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Federația Română de Tenis, reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi /    .2017, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.