Hotărârea nr. 64/2017

Hotărârea nr. 64/16.05.2017 privind aprobarea evenimentului cultural Festivalul Internațional de Statui (FISV).

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea evenimentului cultural Festivalul Internațional de Statui Vivante (FISV)

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția Învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22087/12.05.2017;

- adresele Teatrului Masca înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 3395/30.01.2017 și 19268/27.04.2017;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 șiart. 81 alin. 2, lit.j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă realizarea evenimentului cultural Festivalul Internațional de Statui Vivante (FISV), conform acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 și Teatrul Masca prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul focal al Sectorului 5, Capitolul Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Administratorul Public, Direcția Asistență Tehnică și Juridică -Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală -Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Generală Economică și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETÂR&ECTOR,


M Â Jv^CRiSTINA cornelia fec^rdean


ANEXĂ LA HCLS 5 nr. _ <U/    /    .2017

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adreselor Teatrului Masca, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 3395/30.01.2017 și 19268/27.04.2017, părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public,

și

Teatrul Masca

Cu sediul în București, B-dul Uverturii, nr. 70, sector 6, cod fiscal 4364640, reprezentat prin doamna Anca Dana Florea, în calitate de Manager, și domnul Cristian Dima, în calitate de Director-Adjunct.

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie realizarea în bune condiții a celei de-a VlI-a ediție a Festivalului International de Statui Vivante (FISV), în Parcul Humulești, în perioada 31 mai - 01 iunie 2017.

Contextul proiectului:

Coordonatele principale ale acestui eveniment cultural de substanță, pot fi rezumate în cuvinte precum: durabilitate, recurență, impact. Festivalul International de Statui Vivante din București își gândește și creează, cu tot mai multă forță, propriul său drum în lumea fascinantă a statuilor vivante. Deja cunoscută și practicată în Europa de multă vreme, profesioniștii contemporani ai acestei arte o îmbogățesc și, în ultimul timp, i-au modificat și conceptul, prezentând în festivaluri dedicate cum sunt cele din Arnhem-Olanda, București-România, Espinho-Portugalia sau Yevpatoria-Ukraina, ca și în concursurile internaționale de statui vivante din Belgia, Italia, Germania, Olanda, statui vivante de o fantezie fără limite. Importanța imobilității totale a personajelor și a imitării, prin costum, a materialelor ce întăresc iluzia nemișcării, este înlocuită din ce în ce mai mult de idei, de caractere, de povestea unei întâmplări, de mișcări ce creează o altă iluzie, la fel de ușor acceptată dacă este susținută de artă, profunzime și respect pentru detaliu.

Scopul proiectului îl constituie promovarea artei teatrale în rândul locuitorilor cartierului Ferentari, prin intermediul unui produs cultural de calitate.

Activitățile proiectului.

reprezentații și spectacole de statui vivante, susținute de artiști români și străini, în două zile de festival, în Parcul Humuleșli.

La cea de a VII- a ediție a Festivalului Internațional de Statui Vivante, în sectorul 5 vor iî prezenți invitați străini din Austria, Olanda și China. Astfel, compania Big Names, din Austria, va prezenta în cadrul festivalului, timp de două zile, 20 de spectacole de statui vivante spectaculoase ce vor reprezenta personaje istorice precum: Steve Jobs, II.C. Andersen, Alfred Nobel, Thomas Alva Edison sau Albert Einstein. Teatrul Adorabel, din Olanda, va prezenta, în cele două zile, 10 spectacole de statui vivante ce vor ilustra personaje din lumea basmelor. Artiștii CPAAtheatreLtd China au răspuns de provocării de a prezenta 5 spectacole de statui vivante ce vor readuce în atenția publicului cunoscutele personaje din opera lui I.L. Caragiale, O noapte furtunoasă. Teatrul Masca va prezenta în premieră 15 spectacole de statui vivante și spectacolul Mateloții. Locuitorilor din Cartierul Ferentari le vor fi oferite astfel două zile de spectacole de calitate, realizate în tehnica statuilor vivante, iar intrarea va fi gratuită. Beneficiarii proiectului:

- 1000/2000 de persoane/zi, în flux continuu.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 45.000 lei și se determină conform anexei 1 la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 2 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți. Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3 Obligațiile Teatrului Masca

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza și coordona toate activitățile din proiect.

Art. 4.3.2. Este răspunzător de achiziționarea drepturilor necesare producerii și prezentării spectacolelor, răspunde de achitarea onorariilor și a drepturilor de autor și conexe, aferente

organizării și producerii acestora, precum și de orice alte obligații decurgând din utilizarea și aducerea la cunoștința publică a spectacolelor, conform legislației române.

Art. 4.3.3. în condițiile în care momente din spectacole vor fi transmise pe un post de televiziune, Teatrul Masca este conștient că este răspunzător și se va asigura că evenimentele promovate nu vor încălca legile și reglementările în vigoare ale C.N.A.

Art. 4.3.4. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Teatrul Masca va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, teatrul va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.5. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.6. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.7. Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1 Va asigura promovarea proiectului pe raza sectorului 5;

Art. 4.4.2 Va asigura monitorizarea activității derulate de Teatrul Masca în cadrul proiectului care face obiectul prezentului acord de parteneriat.

Art. 4.4.3. Va sprijini derularea evenimentului, prin obținerea tuturor acordurilor din sfera sa de competență, în vederea asigurării desfășurării proiectului în condiții optime;

Art. 4.4.4. Va achita suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Teatrul Masca, reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acord de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2017, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR-SECTOR,

CRISTINA CORNELI
Anexa 1 la Acordul de Parteneriat nr._/_2017

Bugetul estimativ al Festivalului International de Statui Vivante (FISV), din Parcul Humulcști, în perioada 31 mai - 01 iunie 2017

Nr.

Crt

Tip cheltuială

Contribuție Primăria sectorului 5

1

Drepturi salariale pe bază de convenții civile -

onorarii Lg.8 artiști interpreți

45.000 lei

TOTAL

45.000 Iei

* Valoarea totală a proiectului este de 583.550 lei, din care 513.750 lei reprezintă contribuția aplicantului, iar 24.800 lei reprezintă fonduri atrase din alte surse.