Hotărârea nr. 62/2017

Hotărârea nr. 62/16.05.2017 privind aciziționarea imobilului teren în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr. 313, Sector 5, București. Hotărârea este însoțită de Anexă, Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală și al Direcției Generale Economică și de Investiții înregistrat sub nr. 22088/12.05.2017 și H.C.G.M.B. nr.118/29.03.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea imobilului teren în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr.313, sector 5, București

Având în vedere:

-Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală și al Direcției Generale Economică și de Investiții.

-LICLS 5 nr. 153/30.12.2016, privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în calea Rahovei nr.313, sector 5.

-HCGMB nr. 118/29.03.2017, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București, imobilul teren în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr.313.

în conformitate cu prevederile art.45 alin.3, și art.81, alin.2, lit. j din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1-Se aprobă achiziționarea imobilului-teren în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea R.ahovei nr.313, sector 5, București, identificat conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2-Se mandatează Dl. Victor Viorel Coman - administrator public, să semneze contractul de vânzare-cumpărare al bunului menționat la art. 1.

Art.3- Achiziția terenului va fi finanțată din bugetul local al sectorului 5, capitolul învățământ.

Art.4-Primarul, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Administrație Publică Locală, Direcția Generală Economică și de Investiții și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Nr. 16.05.2017SecreJLauȘector 5, Cristina Cornelia Feurdean


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Sectorul 5

Ziua l 16


Luna i 02    !

Anul ~|"~2bÎ7~]


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 5, Cal Rahovei. Nr. 313, Jud. București, LOT 7

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

231842

1.395

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

23446 / 10/06/2016

numitiie juueutuuinr. izhd, uin uv/ii/zuuj emis ue i r\iDui'iz\LUL Dutuhto 11 \aci auminisuraiiv nr.! 11B729/30-05-2016 emis de IMPOZITE 51 TAXE SECTOR 5: act administrativ nr. 118749/30-05-2016 emis de. IMPOZITE SI TAXE SECTOR 5: act administrativ nr. 118713/30-05-2016 emis de IMPOZITE SI TAXE SECTOR 5;| hotarare judecătoreasca nr. 542A/23-09-2010 emis de CURTEA DE APEL BUCUREȘTI; act administrativ nr.j 13794/16-05-2011 emis de PRIMĂRIA MUN. BUCUREȘTI; act administrativ nr. 13998/01-07-2011 emis del PRIMĂRIA MUN. BUCUREȘTI; act administrativ nr. 18231/19-09-2011 emis de AFI; documentație cadastralal

Bl

intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Reconstituire, cota actuala 1/1

Al/6,2

1)    BOBOC JULIETTE HELENE

2)    NAMIAN ROMEO VALENTIN MIHAIL

3)    IONITA ILIEANA

81 / 04/01/2017

Act Administrativ nr. 23446, din 10/06/2016 emis de OCPIB;

B2

Se îndreaptă eroarea materiala din prezenta CFNI in sensul ca numele

Al

corect ai proprietarei de sub Bl este lonita Ileana sl nu lonita llieana.

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT


Teren
Carte Funciară Nr. 231842 Comuna/O^ș/Munic1fou;;iuc(irj


Anexa Nr. 1 La Partea I


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

231842

1.395

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBILDate referitoare la teren


Crt

Categorie

folosință

Intra

vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

1.395

-

-

-


Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment (•• (m)

1

2

44.13

2

3

27.58

3

4

28.173

4

5

18.684

5

6

31.189

6

1

4.185


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 10 centimetri. **♦ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 10Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a ac l/5r juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informații^ rezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 100 ROM, -Chitanța interna nr.1848872/16-02-2017 in surna de IO9 ''pentru.serviclul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272.

Asistep


Data soluționării, 16-02-2017 Data eliberării,

/ /


CRIȘXjKlA

& 10-îli

CparăS ?/ sXiȘîân^tj" °ll

\>    CL. -X

^‘yr'rl


2 0. FES. 2017


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pdgina 3 din 3