Hotărârea nr. 61/2017

Hotărârea nr. 61/16.05.2017 privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea DGASPC Sector 5 pentru înființarea de servicii de asistență socială a spațiilor în suprafață de 82,58 mp, 125,15 mp și 462,63 mp situate în blocul nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 in administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru infiintarea de servicii de asistenta sociala a spatiilor in suprafața de 82,58 mp., 125,15 mp. si 462,63 mp. situate in bl. nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, sector 5

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5

Luând in considerare Raportul de specialitate nr. 7425/11.05.2017, întocmit de

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Ținând cont de :

H.C.G.M.B. nr.219/13.09.2001, privind transmiterea unor spații cu altă destinație decât acea de locuință, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, prin care s-a dat în administrare și spațiul din Calea Ferentari nr.72, bl.20, parter, în suprafață de 96,02.m.p. pentru organizarea arhivei Direcției de Impozite și Taxe Locale; H.C.G.M.B. nr. 231/17.10.2002, privind transmiterea spațiului cu alta destinație decât locuința situat in Calea Ferentari nr. 72, bl. 19, parter si subsol, din administrarea Consiliului General al Municipiului București in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5;

H.C.G.M.B. nr. 289/29.09.2016, privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Fondului Imobiliar, in administrarea Consiliului Local Sector 5 pentru desfasurarea activitatilor specifice Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5, a spațiului cu alta destinație situat in Calea Ferentari nr. 72, sector 5;

H.C.L. Sector 5 nr. 37/30.03.2017, privind solicitarea schimbării destinației spațiilor din Calea Ferentari, nr.72, bl.20, parter , Sector 5, București, Calea Ferentari nr.72, bl. 19, parter si subsol, sector 5, București, in suprafața de 146,69 m.p. si Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, parter si subsol, sector 5, București, in suprafața de 274,82 m.p. la parter si 179,00 m.p. la subsol;

H.C.G.M.B. nr. 155/27.04.2017, privind schimbarea folosinței spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința in suprafața de 82,58 mp., 125,15 mp. si 462,63 mp. situate in blocul nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, sector 5, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 ;

în conformitate cu prevederile art. 867 si art. 868 Cod. Civil;

în temeiul art. art.45 alin.(3) și art. 81 alin. (2) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 in administrarea D.G.A.S.P.C. sector 5 pentru infiintarea de servicii de asistenta sociala a spatiilor in suprafața de 82,58 mp., 125,15 mp. si 462,63 mp. situate in bl. 19 din Calea Ferentari nr. 72, sector 5, București.

Art.2. Predarea-primirea spatiilor menționate la art. 1 al prezentei hotarari se va face pe baza de proces-verbal incheiat intre Primăria Sectorului 5 si D.G.A.S.P.C. Sector 5, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei hotarari.

Art.3. - Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică -Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

SecretarzSector,

Cristina ComelîănReurdean

Nr. 67'/16.05.2017