Hotărârea nr. 60/2017

Hotărârea nr. 60/16.05.2017 privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind desfasurarea activitatilor de voluntariat in cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

sector 5

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând seama de Raportul Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr.7346/11.05.2017 ;

In conformitate cu prevederile art. 2, art.3, art.4 si art. 7 alin. (1) ale Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activitatii de voluntariat, cu modificările si completările ulterioare ;

în temeiul dispozițiilor art 45 alin. (1) si ale art 81 alin (2) lit. “n” teza 1 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală , republicata , cu modificările si completările ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aproba organizarea Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 in calitate de organizatie-gazda.

ART.2. Se aproba Regulamentul privind desfasurarea activitatii de voluntariat in cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

ART.3. La data intrării in vigoare a prezentului proiect de hotarare se abroga H.C.L. sector 5 nr. 12/01.04.2009, privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 si reprezentanții comunității locale a sectorului 5 ( instituții publice si societatea civila) in vederea organizării Centrului Unic de Voluntariat Comunitar al Sectorului 5.

ART. 4. Serviciul Evidenta Acte Administrative- Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR,

CRISTINA CORNELIAiJ'EURDEAN

Nr. /16.05.2017


ANEXA NR 1 la Hotărâre ur.,.£Ș^£:.^:.^î.^    ‘

REGULAMENT

privind desfășurarea activității de voluntariat in cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către D.G.A.S.P.C. Sector 5

CUPRINS :

CAP. I- DISPOZIȚII GENERALE

CAP. II - SCOPUL. FUNCȚIILE PRINCIPALE. OBIECTUL DE ACTIVITATE.

CAP. III - ORGANIZAREA VOLUNTARIATULUI

CAP. IV - MODUL DE SELECȚIE AL VOLUNTARILOR

CAP. V - CONTRACTUL, CERTIFICATUL DE VOLUNTARIAT ȘI RAPORTUL DE ACTIVITATE CAP. VI - DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE VOLUNTARULUI ȘI ALE D.G.A.S.P.C. Sector 5 CAP. VII - PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

CAP. VIII - GESTIONAREA CONFLICTELOR - SANCȚIUNI

CAP. IX - DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

(1)    Prezentul regulament - denumit în continuare "Regulamentul” - reglementează participarea persoanelor fizice la activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5(C.U.V.C. Sector 5 ) organizat de către D.G.A.S.P.C. SECTOR5, în bune condiții a activității fiecărui voluntar, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea și disciplina activității de voluntariat, drepturile și obligațiile voluntarilor, organizarea timpului de muncă al voluntarilor și sancțiunile ce pot fi aplicate.

(2)    Acest Regulament se aplică tuturor voluntarilor C.U.V.C. Sector 5 pe durata contractului de voluntariat, indiferent de activitatea desfășurată, de natura activității sau de durata acesteia.

(3)    însușirea și respectarea prezentului Regulamentul este obligatorie pentru fiecare voluntar, necunoașterea prevederilor sale nefiind opozabilă în raporturile cu C.U.V.C. Sector 5.

Art. 2

(1)    C.U.V.C. Sector 5 recunoaște valoarea socială a activităților de voluntariat ca expresie a cetățeniei active, a solidarității și responsabilității sociale, precum și valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale și lingvistice a persoanelor care desfășoară aceste activități.

(2)    Principiile care guvernează conduita profesională a voluntarilor în cadrul C.U.V.C. Sector 5 sunt următoarele:

a)    supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;

b)    prioritatea interesului public, principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în îndeplinirea sarcinilor;

c)    asigurarea egalității de tratament a cetățenilor ;

d)    profesionalismul, principiu conform căruia voluntarul are obligația de a îndeplini atribuțiile de voluntariat cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

e)    imparțialitatea si nediscriminarea, principiu conform căruia voluntarul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în îndeplinirea sarcinilor;

f)    integritatea morală, principiu conform căruia voluntarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, în considerarea statutului de voluntar pe care îl dețin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;

g)    libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia voluntarii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

h)    cinstea si corectitudinea, principiu conform căruia în îndeplinirea atribuțiilor de vountariat, voluntarii trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de voluntariat;

Art.3

Prevederile din prezentul Regulament respectă cerințele impuse de:

-    Legea nr. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în Romania, cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu completările și modificările ulterioare și ale HG nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006, cu completările si modificările ulterioare;

-    Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare, O.M.A.I. nr. 163/ 2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

-    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

-    H.G. nr. 1434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicata;

-    Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. sector5 aprobat prin H.C.L. Sector 5.

Art. 4

Prezentul Regulament se fundamentează pe principiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările si completările ulterioare .

CAP.II

SCOPUL. FUNCȚIILE PRINCIPALE. OBIECTUL DE ACTIVITATE.

Art. 5

(1) D.G.A.S.P.C. sector 5 prin C.U.V.C. sector 5 oferă instruire inițială cu privire la:

a)    structura, misiunea și activitățile din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5;

b)    drepturile și responsabilitățile voluntarului;

c)    regulamentul intermcare reglementează implicarea voluntarului.

Art. 6

(1) D.G.A.S.P.C. sector 5 este o instituția publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului local al sectorului 5, ce realizează la nivelul sectorului 5

măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie

(2) Funcțiile principale ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, organizata potrivit prevederilor Et.G.nr.

1434/2004, sunt:

a)    de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistență socială, a planului de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a programelor de acțiune antisărăcie;

b)    de coordonare a activităților de asistență socială și de protecție a familiei și a drepturilor copilului la nivelul sectorului 5 al municipiului București;

c)    de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

d)    de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;

e)    de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul al sectorului 5 al municipiului București;

f)    de reprezentare a Consiliului Local al sectorului 5 al municipiului București, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Art. 7

(1)    Activitățile desfășurate de către D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 se regăsesc în H.C.L. Sector 5 nr. 14/28.02.2017 disponibila, la cerere, la secretariatul D.G.A.S.P.C. SECTOR 5, din București, sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31.

(2)    C.U.V.C. Sector 5 este coordonat de un coordonator, angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 5, desemnat prin dispoziție a directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA VOLUNTARIATULUI

Art. 8

(1)    Programul de voluntariat se va desfășura de regulă pe tot parcursul anului în cadrul structurilor subordonate D.G.A.SP.C sector ,5 în funcție de programele desfășurate.

(2)    Coordonatorul C.U.V.C. SECTOR 5 va selecta voluntarii și va propune directorului general al D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 încheierea contractelor de voluntariat.

(3)    Coordonatorul C.U.V.C. SECTOR 5 centralizează locurile unde sunt necesare activități de voluntariat în urma solicitărilor componentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin intermediul unei cereri de colaborare cu voluntari în care se precizează durata programului de voluntariat, numărul voluntarilor solicitați și aptitudinile pe care aceștia trebuie să le aibă. Cererea de colaborare cu voluntari trebuie înmânată coordonatorului de voluntari cu minimum 3 înaintea evenimentului.

(4)    Numărul necesar de voluntari poate fi actualizat oricând, in funcție de necesitățile apărute. în stabilirea acestor locuri se va ține cont de specificul activității respective, astfel încât ele să fie accesibile tuturor voluntarilor prin prisma calificării profesionale și a unei instruiri scurte la locul unde urmează să se desfășoare activitatea.

(5)    Coordonatorul C.U.V.C. Sector 5 va ține un dosar al voluntarului în vederea creării unei baze de date. Dosarul conține:

- cererea candidatului;

-    copii după actele personale ale candidatului și ale părinților candidatului minor (buletin și / sau pașaport, acte de studii, diplome competențe / calificări);

-    certificatul de cazier judiciar;

-    un exemplar al contractului de voluntariat însoțit de acordul parental, dacă este cazul;

-    fișa de voluntariat;

-    lisa de protecție a voluntariat;

-    adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate - pentru candidatul acceptat;

-    evaluări ale voluntarului, recomandări, plângeri, sancțiuni aplicate etc. ;

-    raportul de activitate;

-    copie după certificatul de voluntariat.

(6)    Pentru fiecare eveniment la care se folosesc voluntari coordonatorul C.U.V.C. Sector 5 va desemna un coordonator. Coordonatorul de eveniment este responsabil de supervizarea și instruirea voluntarul în privința activității ce urmează să o desfășoare.

(7)    După încheierea activității, coordonatorul de eveniment va completa un chestionar de evaluare al voluntarului și activității acestuia, care se va anexa la dosarul volutarului ținut de către coordonatorul C.U.V.C. Sector 5.

CAPITOLUL IV - MODUL DE SELECȚIE AL VOLUNTARILOR

Art. 9

(1)    Activitatea de voluntariat se va desfășura în urma unui anunț făcut public de către D.G.A.S.P.C. Sector 5-C.U.V.C. Sector 5 prin care este manifestată disponibilitatea instituției de a colabora cu voluntari în activități din domeniile prevăzute Ia art.3 lit b din Legea nr. 78/2014.

(2)    Pentru a se înscrie in programul de voluntariat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)    să aibă vârsta de minim 14 ani;

b)    să cunoască limba română scris și vorbit sau, în cazul cetățenilor de origine străină, să cunoască limba engleză.

c)    să aibă capacitate de exercițiu deplina sau , după caz, restrânsă;

d)    să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse de organizația-gazdă; starea de sănătate se probează cu adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;

e)    să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili cu activitatea de voluntariat pe care o vor desfășura în cadrul D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 (certificat de cazier judiciar);

(3)    Persoanele interesate de programul de voluntariat pot găsi formularul de înscriere la secretariatul D.G.A.S.P.C. sector 5 din București, B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 ;

(4)    Formularele completate se vor depune la secretariatul D.G.A.S.P.C. Sector 5 din București. B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, sau se vor trimite la adresa de e-mail office@dgaspc5.ro Timpul de soluționare al cererilor este de maxim 30 de zile calendaristice.

(5)    Cererile depuse în vederea aplicării Ia programul de voluntariat vor fi analizate și selecționate în baza criteriilor de selecție stabilite de D.G.A.S.P.C. Sector 5-C.U.V.C. Sector 5 .

(6)    Selecția voluntarilor se va face în raport cu abilitățile și competențele fiecăruia, în funcție de caracteristicile activității de voluntariat. Acolo unde este cazul, este posibilă și solicitarea unei probe practice. Selecția va ține cont și de ordinea înscrierii candidaților.

(7)    Pentru selecția voluntarilor, dacă este cazul, se va organiza un interviu cu coordonatorul C.U.V.C. Sector 5. în urma interviului coordonatorul de voluntari decide unde urmează să lîe repartizați candidații selectați, în funcție de aptitudinile și abilitățile profesionale, în locurile disponibile.

(8)    în urma selecției, voluntarii selectați vor semna contractul de voluntariat în baza căruia Tși vor desfășura activitatea, contract ce se va înregistra de către coordonatorul de voluntari în Registrul de evidență a voluntarilor.

(9)    D.G.A.S.P.C. sector 5 are dreptul să refuze motivat cererea de înscriere a unui candidat sau să dispună excluderea lui din program dacă se apreciază că aptitudinile sale nu sunt compatibile cu programul de voluntariat sau pe motive de indisciplină sau de neîndeplinire a obligațiilor ca voluntar sau alte cazuri justificate.

(10)    Durata de timp între înscrierea candidatului până la începerea programului de voluntariat depinde de necesitățile D.G.A.S.P.C. Sector 5, respectiv, ale voluntariatului, unde a fost repartizat, în caz de anulare a programului de voluntariat pentru care s-a înscris, dacă este posibil, se vor căuta soluții pentru a oferi voluntarului o altă alternativă.

(11)    Dosarul de înscriere al voluntarului conține:

-    Formularul de înscriere completat;

-    Copia buletinului și/sau pașaportului (pt cetățenii străini) candidatului/părinților candidatului minor;

-    Copii după actele de studii/ scrisoare de intenție/ C.V. (dacă este cazul, pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor profesionale, abilităților sociale, intereselor de dezvoltare solicitate);

-    Adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate, care să ateste starea de sănătate a candidatului conformă cu activitățile de voluntariat - în cazul candidatului selectat.

-    Certificat de cazier judiciar.

CAPITOLUL V

CONTRACTUL, CERTIFICATUL DE VOLUNTARIAT ȘI RAPORTUL DE ACTIVITATE

Art. 10

(1)    Contractul de voluntariat se încheie în condițiile Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România (art. 10 alin. 1, alin.2 și art. 1 I alin. I -6,8,9, art. 12-15).

(2)    Contractul de voluntariat încetează în condițiile Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România (art. 1 1, alin.7).

(3)    Contractul de voluntariat se încheie pe perioadă determinată.

(4)    Fișa de voluntariat conține descrierea în detaliu a tipurilor de activități pe care D.G.A.S.P.C. Sector 5 și voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfășura pe parcursul contractului de voluntariat.

(5)    Fișa de protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la normele legale în domeniul securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență, pe care voluntarul trebuie să le respecte în desfășurarea activității sale în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, fiind întocmită de Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgență.

(6)    La cererea voluntarului, D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 eliberează certificatul de voluntariat la care se anexează raportul de activitate (în limba română) în condițiile Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România (art. 10, alin.3, 4, 5 și 6).

Art. 11

Voluntarul se obligă să prezinte la semnarea contractului de voluntariat, adeverința de la medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate, care să ateste că este apt din punct de vedere medical pentru activitatea pe care o desfășoară, precum si certificatul de cazier judiciar.

Art. 12

(1)    Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2)    Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

(3)    Negocierea, renegocierea sau denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat se face în condițiile Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România (art. 20-21).

CAPITOLUL VI.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VOLUNTARULUI ȘI ALE D.G.A.S.P.C. Sector 5 -C.U.V.C. Sector 5

Art. 13

(1)    Drepturile voluntarului    sunt reglementate de    art. 12 din Legea    nr.    78/2014, privind

reglementarea activității de voluntariat în România.

(2)    Obligațiile voluntarului    sunt reglementate de    art. 13 din Legea    nr.    78/2014, privind

reglementarea activității de voluntariat în România.

(3)    Executarea obligațiilor contractuale ce revin voluntarului nu se pot face prin reprezentare.

(4)    în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului C.U.V.C. Sector 5, angajatul D.G.A.S.P.C. Sector 5 care îndeplinește sarcinile legate de coordonarea și administrarea activității voluntarilor.

Art. 14

(1)    Drepturile D.G.A.S.P.C. Sector 5-C.U.V.C. Sector 5 în calitate de organizație-gazdă, sunt reglementate de art. 14 din Legea nr. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România.

(2)    Obligațiile D.G.A.S.P.C. Sector 5- C.U.V.C. Sector 5, în calitate de organizație-gazdă, sunt reglementate de art. 15 din Legea nr. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România.

CAPITOLUL VII- PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Art. 15

(1)    Voluntarii din cadrul D.G.A.S.P.C. SECTOR 5-C.U.V.C. SECTOR 5 au obligația de a-și însuși și de a respecta prevederile normelor din domeniul securității și sănătății în muncă și din domeniul situațiilor de urgență, în conformitate cu instruirea care se va efectua de către Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgență din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5, anterior începerii activității de voluntariat.

(2)    Voluntarul are obligația de a anunța imediat coordonatorul C.U.V.C. Sector 5 sau coordonatorul de eveniment dacă în timpul desfășurării acțiunii de voluntariat, sesizează orice situație de natură să pună în pericol persoana sa, sau orice altă persoană.

(3)    Fumatul în cadrul C.U.V.C. Sector 5 este permis numai în locuri special amenajate conform legislației în vigoare, fumatul în spațiile închise fiind interzis.

CAPITOLUL VIII - GESTIONAREA CONFLICTELOR - SANCȚIUNI

Art. 16

(1)    Nerespectarea clauzelor contractului de voluntariat, precum și a prezentului Regulament se va solda cu avertisment verbal sau cu avertisment scris întocmit de către coordonatorul C.U.V.C. Sector 5 sau cu rezilierea contractului de voluntariat.

(2)    în cazul prejudiciilor aduse de voluntar patrimoniului, prestigiului sau imaginii D.G.A.S.P.C. acesta din urmă poate considera contractul reziliat de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești, fără îndeplinirea altei formalități, afară de o notificare scrisă transmisă voluntarului aflat în culpă.

(3)    Se consideră situații de nerespectare a contractului de voluntariat, fără a se limita la acestea, următoarele :

-    încălcarea cu vinovăție de către voluntar a sarcinilor impuse de programul de voluntariat, inclusiv a regulilor de comportament prevăzute în prezentul Regulament sau în alte regulamente/proceduri interne aduse la cunoștința voluntarului;

-    întârzierea sistematică în efectuarea activităților asumate;

-    întârzierea în mod repetat de la ora de începere a activității;

-    Mai mult de 2 absențe nemotivate;

-    Intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;

-Atitudiniile neconforme în timpul exercitării activităților, față de personalul din D.G.A.S.P.C. Sector 5 sau față de vizitatori;

-    Nerespectarea obligației de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat;

-    Refuzul nejustificat de a îndeplini activitățile prevăzute în fișa de voluntariat;

-    Nerespectarea indicațiilor coordonatorului de voluntari sau de eveniment, după caz;

-    Neglijența repetată în îndeplinirea activităților;

-    Manifestări care aduc atingere prestigiului/imaginii instituției;

-    Părăsirea locului în care se desfășoară activitatea de voluntariat fără motiv întemeiat si fără a avea în prealabil aprobarea coordonatorului de voluntari sau a coordonatorului de eveniment, după caz;

-    Desfășurarea unei activități personale sau private în timpul programului de voluntariat;

-    însușirea de bunuri de orice natură;

-    Instigarea la și/sau agravarea conflictelor;

-    Remarcile și/sau acțiunile cu tentă sexuală, obscene sau injurioase, rasiste sau discriminatorii;

-    Agresiunile fizice si/sau verbale;

-    Instigarea la acte de indisciplina si instigarea la reclamatii/sesizari;

-    Orice alte fapte interzise de lege.

(4)    însumarea a doua avertismente scrise, duc la excluderea din programul de voluntariat pe o perioada de 6 luni calendaristice.

(5)    La doua excluderi se va dispune excluderea definitiva din programul de voluntariat din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5.

CAPITOLUL IX- DISPOZIȚII FINALE

ART. 17

Acord cu privire la folosirea imaginii: Prin acesta voluntarul este de acord ca D.G.A.S.P.C. sector 5-C.U.V.C. Sector 5 sa realizeze reproduceri foto, video si/sau audio a infatisarii sale fizice/a vocii sale pe parcursul activitatilor efectuate ca voluntar in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 si sa utilizeze aceste materiale in scopul realizării activitatii instituției, neputand sa le comercializeze sau sa le transfere unor terte parti fara acordul expres , exprimat in scris al voluntarului.

ART. 18

Constituie parti integrante ale prezentului regulament următoarele anexe :

Anexa 1- formular-tip - Formular de înscriere;

Anexa 2- formular-tip - Contract de voluntariat;

Anexa 3- formular-tip - Contract de voluntariat pentru voluntari minori;

Anexa 4- formular-tip- Acord parental;

Anexa 5- formular-tip - Fisa de voluntariat;

Anexa 6- formular-tip- Raport de activitate;

Anexa 7- formular-tip- Declarație privind luarea la cunoștința de prevederile prezentulu regulament.
Anexa 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/a: ................................................................. sex ................................. naționalitate

...................................... domiciliat/ă în Str................................. Nr.............. Bl.............. Sc.

................... Et ............ Apt ............ Localitatea ................................................ J udețul

.......................................Cod poștal ...........................Nr. telefon ....................................................

E-mail ..........................................., data nașterii .................................................... cu B.l. / C.l

Seria..........................Nr..................., Emis de..................................la data de...............................

Ultima formă de studii absolvite:......................................................................................................

In cadrul ............................................................................................................................................

Cu specializarea:.........................................................................................în anul...........................

Dețin certificat/e de competență/e în domeniul :..............................................................................

Ocupație în prezent:..........................................................................................................................

Disponibilitate de timp de la data de: ........................................până la data de:

................................în zilele de........................................................................................între orele:

Menționez ca am mai desfășurat activității de voluntariat în cadrul:..............

în perioada.............................................................și am îndeplinit activități

Limbi străine cunoscute.........................................................

Abilități personale..................................................................

Doresc să ma implic în activități de voluntariat în domeniul

în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 - C.U.V.C. Sector 5

Data:......................................


Semnătură:...........................................Anexa 2


CONTRACT DE VOLUNTARIAT

încheiat și înregistrat sub nr..................../.

voluntarilor

în registrul general de evidență al

I.    PĂRȚILE CONTRACTULUI

D.G.A.S.P.C. SECTOR 5, cu sediul în București, sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr. 29-3 1, cod fiscal 17104480, România, reprezentată legal prin d-na Florentina Popescu, având funcția de Director General, în calitate de organizație-gazdă

Și

Domnul / doamna ....................................................................................., domiciliat / domiciliată

în localitatea .......................................str......................................, nr......., bl....., sc......., et.

........., apartament...........Județul..........................................., posesor / posesoare al / a buletinului

/ cărții de identitate / pașaportul seria..................nr.............................................., eliberat de

..................................., la data de ..................................... CNP ......................................................

în calitate de voluntar

am convenit încheierea prezentului contract în baza Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.

II.    OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie prestarea de către voluntar a activităților de interes public

în domeniul ...................................., în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5- C.U.V.C. Sector 5, fără a tî

remunerat, în conformitate cu prevederile prezentului contract din care se constituie parte integrantă Anexa 1- Fișa voluntarului și Anexa 2 - Fișa de protecție a voluntarului, atașate prezentului contract.

III.    DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată începând de la data de ..................................... până la data de ................................., reprezentând o durată de

Durata contractului poate fî prelungită prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

Programul de voluntariat este următorul:.............................................................

IV. LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

Activitatea se desfășoară la...........................

etc. și locul unde desfasoara efectiv activitatea).


(centru/complex/birou/serviciu/compartiment


V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile voluntarului:


Dl./d-na_


are următoarele drepturi:


a.    Dreptul de a desfășură activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia;

b.    Dreptul de a solicita organizației-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate;

c.    Dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;

d.    Dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

5.2.    Obligațiile voluntarului

Dl./d-na_are următoarele obligații :

a.    Obligația de a presta activitatea de interes public, tară remunerație, conform prezentului contract;

b.    Obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului -îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și totodată lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;

c.    Obligația voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în Anexa I -Fișa de voluntariat, precum și respectarea instrucțiunilor stipulate în Anexa 2 - Fișa de protecție a voluntarului;

d.    Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat, precum și pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia;

e.    Obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

5.3.    Drepturile organizației gazdă

D.G.A.S.P.C. Sector 5- C.U.V.C Sector 5 are următoarele drepturi :

a.    Dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

b.    Dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate de către organizația-gazdă;

c.    Dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d.    Dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate de clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și / sau în fișa de protecție a voluntarului.

5.4.    Obligațiile organizației-gazda

D.G.A.S.P.C. Sector 5 -C.U.V.C. Sector 5 are următoarele obligații :

а.    Obligația de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicie activității respective;

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

б.    1. Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiții:

a.    La expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestațiile care fac obiectul contractului au fost executate;

b.    De comun acord;

c.    Când organizația gazdă își încetează activitatea;

d.    Prin denunțare unilaterală, în condițiile Legii nr. 78/2014 art. 21: cu preaviz de 15 zile, în urma cererii motivate a uneia dintre părți;

e.    în caz de reziliere a contractului: în caz de încălcare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a prejudicierii uneia dintre părți (inclusiv în caz de prejudiciere a imaginii prin denigrare, reclamă negativa etc.). în acest caz, contractul este desființat de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești numai după notificarea scrisă transmisă părții în culpă. O asemenea notificare va preciza termenul acordat pentru remedierea încălcării. în cazul în care partea în culpă nu remediază încălcarea în termenul acordat, contractul va înceta de plin drept la data expirării termenului acordat pentru remediere.

VIL RĂSPUNDEREA, RENEGOCIEREA, DENUNȚAREA UNILATERALĂ ȘI LITIGIILE

7.1.    Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

7.2.    în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorii lui de voluntari al C.U.V.C. Sector 5, conform art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România. în cazul în care, prin desfășurarea activităților de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terțe persoane, organizația-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condițiile legii sau ale contractului de voluntariat, daca acestea au fost determinate și de culpa sa.

7.3.    Executarea obligațiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

7.4.    Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta înceteză de plin drept.

7.5.    Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, în condițiile stabilite prin contractul de voluntariat.

7.6.    La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale și libere.

VIII. ALTE CLAUZE:

8.1.    Cerințele profesionale, abilitățile sociale, interesele de dezvoltare și cele de sănătate pe care voluntarul trebuie să le îndeplinească sunt prevăzute în Anexal-Fișa de voluntariat.

8.2.    D.G.A.S.P.C. Sector 5 nu-și asumă obligația de a încheia contract de asigurare a voluntarul împotriva riscurilor de accident și de boală sau împotriva altor riscuri ce decurg din natura activității desfășurate de voluntar.

8.3.    Acord cu privire la folosirea imaginii: Voluntarul declară că este de acord ca D.G.A.S.P.C. Sector 5- C.U.V.C Sector 5 să realizeze reproduceri foto, video și/sau audio a înfățișării sale fizice/ a vocii sale pe parcursul activităților efectuate ca voluntar în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 și să utilizeze aceste materiale în scopul realizării activității instituției, neputând să le comercializeze sau transferate unor terțe părți fără acordul expres, exprimat în scris al voluntarului.

8.4.    Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluționează pe cale amiabilă sau prin procedură de mediere iar, în caz de nesoluționare, de către instanțele civile.

IX. CLAUZE FINALE

9.1.    Limba care guvernează contractul este limba română.

9.2.    Contractul este guvernat și se interpretează conform legislației din România,

9.3.    Prevederile contractului se completează cu cele ale Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea activității de voluntariat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5.

9.3. Prezentul contract este însoțit de Anexa I - Fișa de voluntariat și Anexa 2 - Fișa de protecție a voluntarului (instruirea voluntarului în domeniului securității și sănătății în muncă, precum și în domeniul situațiilor de urgență), care se constituie părți integrante ale prezentului contract.

încheiat astăzi, ....................................................... în două exemplare, câte unul pentru fiecare

parte, și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

D.G.A.S.P.C. SECTOR 5,

Voluntar


(nume si prenume )


Director General,

FLORENTINA POPESCU

Coordonator de voluntari,

...........................................(nume,prenume)

...........................................(semnătura)

Am primit un exemplar original,

Voluntar:...........................................(nume, prenume)

......................................(semnătură)
Anexa 3

CONTRACT DE VOLUNTARIAT ÎN CAZUL VOLUNTARILOR MINORI (14 -18 ANI)

încheiat și înregistrat sub nr..................../........................în registrul general de evidență al

voluntarilor

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

D.G.A.S.P.C .Sector 5, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 29-31, cod fiscal 17104480, România, reprezentată legal prin d-na Florentina Popescu, având funcția de Director General, în calitate de organizație-gazdă,

Minorul / minora....................................................................................., domiciliat / domiciliată în

localitatea .......................................str......................................, nr......., bl....., sc......., et..........,

apartament...........Județul..........................................., posesor / posesoare al / a buletinului J cărții

de identitate / pașaportul seria..................nr.............................., eliberat de ...................................,

la data de ..................................... CNP ..........................................................., în calitate de

voluntar

Dl./d-na ............................................................................ domiciliat/domiciliata in localitatea

..........................................., str...................................... , nr....... bl......, sc...... et......, apt.......,

județul...................... posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria......, nr.................., eliberat la data

de.............................. CNP.........................................................

am convenit încheierea prezentului contract în baza Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.

II.    OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie prestarea de către voluntar a activităților de interes public în

domeniul ...................................., în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5- C.U.V.C. Sector 5, fără a fî

remunerat, în conformitate cu prevederile prezentului contract din care se constituie parte integrantă Anexa 1- Fișa voluntarului și Anexa 2 - Fișa de protecție a voluntarului, atașate prezentului contract.

III.    DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată începând de la data de ...................................... până la data de .................................., reprezentând o durată de

Durata contractului poate fi prelungită prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

Programul de voluntariat este următorul:....................................................................

IV.    LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

Activitatea se desfășoară la................................................................................................................

(centru/complex/birou/serviciu/compartiment etc. și locul unde desfasoara efectiv activitatea).

V.    DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile voluntarului:

a.    Dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia;

b.    Dreptul de a solicita organizației-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate;

c.    Dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;

d.    Dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

5.2.    Obligațiile voluntarului:

a.    Obligația de a presta activitatea de interes public, fără remunerație, conform prezentului contract;

b.    Obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului -îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și totodată lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;

c.    Obligația voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în Anexa 1 -Fișa de voluntariat, precum și respectarea instrucțiunilor stipulate în Anexa 2 - Fișa de protecție a voluntarului;

d.    Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia;

e.    Obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

5.3.    Drepturile D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 -C.U.V.C. SECTOR 5:

a.    Dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

b.    Dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate de către organizația-gazdă;

c.    Dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d.    Dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate da clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și / sau în fișa de protecție a voluntarului.

5.4.    Obligațiile D.G.A.S.P.C. Sector 5- C.U.V.C. Sector 5:

а.    Obligația de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicie activității respective;

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

б.    1. Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiții:

a.    La expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestațiile care fac obiectul contractului au fost executate ;

b.    De comun acord;

c.    Când organizația gazdă își încetează activitatea;

d.    Prin denunțare unilaterală, în condițiile Legii nr. 78/2014 art. 21: cu preaviz de 15 zile, în urma cererii motivate a uneia dintre părți;

e.    în caz de reziliere a contractului: în caz de încălcare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a prejudicierii uneia dintre părți (inclusiv în caz de prejudiciere a imaginii prin denigrare, reclamă negativa etc.). în acest caz, contractul este desființat de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești numai după notificarea scrisă transmisă părții în culpă. O asemenea notificare va preciza termenul acordat pentru remedierea încălcării. în cazul în care partea în culpă nu remediază încălcarea în termenul acordat, contractul va înceta de plin drept la data expirării termenului acordat pentru remediere.

VII. RĂSPUNDEREA, RENEGOCIEREA, DENUNȚAREA UNILATERALĂ ȘI LITIGIILE.

7.1.    Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

7.2.    în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al organizației-gazdă, conform art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România. în cazul în care, prin desfășurarea activităților de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terțe persoane, organizația-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul. în condițiile legii sau ale contractului de voluntariat, daca acestea au fost determinate și de culpa sa.

7.3.    Executarea obligațiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

7.4.    Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta înceteză de plin drept.

7.5.    Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, în condițiile stabilite prin contractul de voluntariat.

7.6.    La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale și 1 ibere.

VIII. ALTE CLAUZE:

8.1.    Cerințele profesionale, abilitățile sociale, interesele de dezvoltare și cele de sănătate pe care voluntarul trebuie să le îndeplinească sunt prevăzute în Anexai-Fișa de voluntariat.

8.2.    D.G.A.S.P.C Sector 5 nu-și asumă obligația de a încheia contract de asigurare a voluntarul împotriva riscurilor de accident și de boală sau împotriva altor riscuri ce decurg din natura activității desfășurate de voluntar.

8.3.    Acord cu privire la folosirea imaginii: Voluntarul declară că este de acord ca organizația-gazdă să realizeze reproduceri foto, video și/sau audio a înfățișării sale fizice/ a vocii sale pe parcursul activităților efectuate ca voluntar în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 și să utilizeze aceste materiale în scopul realizării activității instituției, neputând să le comercializeze sau transferate unor terțe părți fără acordul expres, exprimat în scris al voluntarului.

8.4.    Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluționează pe cale amiabilă sau prin procedură de mediere iar, în caz de nesoluționare, de către instanțele civile.

IX. CLAUZE FINALE

9.1.    Limba care guvernează contractul este limba română.

9.2.    Contractul este guvernat și se interpretează conform legislației din România,

9.3.    Prevederile contractului se completează cu cele ale Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea activității de voluntariat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5-C.U.V.C. Sector 5

9.3. Prezentul contract este însoțit de Anexa I - Fișa de voluntariat și Anexa 2 - Fișa de protecție a voluntarului (instruirea voluntarului în domeniului securității și sănătății în muncă, precum și în domeniul situațiilor de urgență), care se constituie părți integrante ale prezentului contract.

încheiat astăzi, ....................................................... în două exemplare, câte unul pentru fiecare

parte, și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Voluntar,


Organizația-gazdă,

D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 Director General,

FLORENTINA POPESCU


Anexa 4

ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL ÎN CAZUL VOLUNTARILOR MINORI (14 -18 ANI)

Subsemnata ........................................................ posesoare al BI/CI seria..................... nr.

.........................CNP.........................................domiciliată în Str...............................Nr. .............

Bl.............. Sc.......... Et ............ Apt ............ Localitatea ......................... Județul ....................

Cod poștal .......................Telefon fix: (includeți prefixul).................................................., Mobil

............................................E-mail..........................................,

ȘI

Subsemnatul ........................................................ posesor al BI/CI seria..................... nr.

.........................CNP .........................................domiciliat în Str...............................Nr..............

Bl.............. Sc.......... Et ............ Apt ............ Localitatea ..........................Județul ....................

Cod poștal .......................Telefon fix: (includeți prefixul).................................................., Mobil

............................................E-mail..........................................,

în calitate de părinte reprezentant legal al minorului / minorei

.................................................................. (nume, prenume) ....................................................CNP

.........................................................................sunt de acord ca acesta să desfășoare activitate de

voluntariat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5- C.U.V.C. Sector 5, în domeniul

Menționez că am luat la cunoștință prevederile Legii 78/2014, Legea voluntariatului, precum si de Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Data: Semnătura:

Semnătura:

Anexa 5

FIȘA DE VOLUNTARIAT

Anexa 1 la contractul de voluntariat nr...............................

VOLUNTAR: .....................................................................................................( nume, prenume)

Evenimentul la care va participa voluntarul: .....................................................................................

CERINȚE profesionale, abilități sociale, interese de dezvoltare și de sănătate pe care voluntarul trebuie să le îndeplinească pentru a participa la eveniment: ............................................

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:

Responsabilități (se vor enumera în funcție de numărul total de sarcini presupus de activitate)

2.......................................................................................................................................................

3......................................................................................................................................................

RELAȚII DE SUBORDONARE:

Se subordonează direct coordonatorului de voluntari:......................................................................

Răspunde solicitărilor coordonatorului de eveniment:.....................................................................

CONDIȚII de desfășurare a activității de voluntariat:

a.    Perioada desfășurării evenimentului:..................................................................................

b.    Intervalul orar de desfășurare a activității:..........................................................................

c.    Locul unde se va desfășura activitatea:...............................................................................

d.    Resurse disponibile:............................................................................................................

CRITERII de evaluare a activității voluntarului Rezultatele obținute (55%)

a)    gradul de realizare a activităților prevăzute în fișa de voluntariat;

b)    promptitudine și operativitate;

c)    calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate.

Asumarea responsabilității (20%)

a)    receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină

b)    intensitatea implicării în realizarea aactivităților

Adaptarea la complexitatea activității, inițiativă și creativitate (15%)

a)    executarea de lucrări complexe, propuneri de soluții noi, schimbări, motivarea acestora și evaluarea consecințelor;

b)    activitatea de rutină

Capacitatea relațională și disciplina (10%)

a)    capacitatea de a evita stări conflictuale, capacitatea de dialog, respectarea regulilor stabilite de organ izația-gazdă;

b)    adaptabilitatea la situații neprevăzute, prezența de spirit, spontaneitate;

D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 DIRECTOR GENERAL FLORENTINA POPESCU

C.U.V.C. Sector 5

Coordonator de Voluntari


Anexa 6


Raport de activitate voluntar

Nume și prenume voluntar:...............................................................................................................

Denumire eveniment:........................................................................................................................

Perioada desfășurării evenimentului / nr ore:...................................................................................

Locul de desfășurare al evenimentului:............................................................................................

Coordonator eveniment:....................................................................................................................

Activitățile de voluntariat prestate:...................................................................................................

Atribuții asumate de către voluntar:..................................................................................................

Aptitudini dobândite :.......................................................................................................................

Data, Nume prenume coordonator eveniment.

Semnătură,

Anexa 7

Declarație

Privind luarea la cunoștiință a Regulamentului privind desfășurarea activității de voluntariat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5- C.U.V.C. sector 5

Domnul / doamna ....................................................................................., domiciliat /......

domiciliată în localitatea.......................................str......................................, nr........, bl........, sc.

......, et.........., apartament........., județul..............................................., posesor / posesoare al / a

buletinului / cărții de identitate / pașaportul seria..................nr.............................., eliberat de

..................................., la data de.....................................CNP.....................................................

Prin prezenta confirm faptul că mi s-a pus la dispoziție Regulamentul privind desfășurarea activității de voluntariat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5-C.U.V.C. Sector 5 și că înțeleg faptul că acesta conține informații importante legate de regulile de funcționare internă a voluntariatului din cadrul organizației gazdă, reguli pe care trebuie să le cunosc și să le respect, fiindu-mi opozabile. Înțeleg de asemenea faptul că Regulamentul nu este un contract și că acesta poate fi modificat oricând de către D. G.A.S.P.C. SECTOR 5.

Data

Semnătura