Hotărârea nr. 6/2017

Hotărârea nr. 6/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Crucea Alb-Galbenă privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicală persoanelor vârstnice.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Crucea Alb Galbenă privind furnizarea de servicii de asistență

socio-medicală persoanelor vârstnice

Având în vedere raportul Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea încheierii convenției de colaborare, între Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Crucea Alb-Galbena, privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicala persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5;

Ținând seama de raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, respectiv al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

In conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. (a) si art. 8 din Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificărie și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare intervenită între Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului - Sector 5 și Fundația Crucea Alb-Galbenă, înregistrată sub nr. 1525/01.02.2008, privind furnizarea de servicii de asistentă socio-medicală persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Evidenta Acte Administrative-Directia de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului - Sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

ANEXA H.C.L SECTOR 5

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 ȘI FLNDAȚIA CRUCEA ALB GALBENĂ

privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicală nr. 1525/01.02.2008

A

In temeiul art. VIII din Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicală nr. 1525/01.02.2008.

între

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu

sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, Sector 5, tel./ fax: 031.425.90.32, cod fiscal 17104480, cont virament RO 51 TREZ 70524680257 XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na Florentina Popescu - Director General,

Și

Fundația Crucea Alb - Galbenă, cu sediul în București, Strada Regina Maria nr.21, Sector 4, tel: 021.315.12.76, cod fiscal 11805405, cont virament R014RNCB5065000022740001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Plevnei, legal reprezentată prin d-na Marioara Ivan - Director și Rodica Gheorghiescu - responsabil financiar, denumită în continuare “Fundația Crucea Alb Galbenă”.

S-a încheiat prezentul act adițional la Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicală nr .1525/01.02.2008.

OBIECT

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederilor art.II intitulat “Durata convenției” al Convenției de colaborare nr. 1525/01.02.2008 privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicală, după cum urmează:

Art.l. Durata convenției

Durata Convenție de colaborare nr. 1525/01.02.2008 se prelungește până la data de 31.12.2017.

Art.2. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale Convenției de colaborare nr. 1525/01.02.2008 privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicală, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi_în 3 exemplare, toate cu

valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară și intră în vigoare începând cu 01.01.2017.