Hotărârea nr. 59/2017

Hotărârea nr. 59/16.05.2017 privind aprobarea majorării burselor de studiu și burselor de merit din cadrul proiectului ”Școala – O Prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării burselor de studiu și burselor de merit din cadrul proiectului „ Școala - O Prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 privind aprobarea majorării burselor de studiu și burselor de merit din cadrul proiectului „ Școala - O Prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflati în structurile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Ținând cont de raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 7347/11.05.2017;

Dată fiind Hotărârea Consiliului Locat Sector 5 nr. 13/19.03.2014 prin care s-a aprobat Proiectul „Școala - O Prioritate” privind acordarea de burse de studiu și de merit pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

în conformitate cu prev. art. 3, alin. (1) și (2), art. 65, alin.(l), art. 68, alin.(l), coroborat cu art. 129, alin.(l) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, precum și cu dispozițiile art.6, lit.”a”, art. 47, alin.(l) din Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 1;

în temeiul art. 45, alin.(l) și al art. 81, alin.(2), lit “n” teza I din Legea 2152001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă majorarea burselor de studiu, de la suma de 100 lei la suma de 300 lei și a burselor de merit, de la suma de 500 lei la suma de 1000 lei, acordate în cadrul proiectului „ Școala - O Prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 ;

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu anul școlar 2017-2018;

Art.3 Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR, ISTINA CORNELIA'TOjhDEAN

NR. 7/16.05.2017