Hotărârea nr. 57/2017

Hotărârea nr. 57/16.05.2017 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura DGASPC Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentelor -cadru de organizare si funcționare ale serviciilor sociale aflate in structura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

Având in vedere raportul de specialitate nr. 7349/11.05.2017 întocmit de către directorul general al DGASPC sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale furnizate in comunitate aflate in structura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22093/12.05.2017;

Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelelor- cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 si 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Regulamentele-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor sociale, conform Anexelor 1, 2 și 3, care fac parte din prezenta hotarare.

Art.2. Serviciul Evidenta Acte Adminsitrative-Directia de Asistenta Tehnica si Juridica si D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Nr    /16.05.2017

Anexa Nr. 1 la HCL nr.fS?././^.^.^/..^

REGULAMENT- CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL ÎNGRIJITORI LA DOMICILIU

COD SERVICIU SOCIAL 8810 ID-II

ART. 1

Definiție

Regulamentul de organizare si funcționare este un document propriu al serviciului social îngrijitori la Domiciliu, o componenta a Serviciului Asistenta Sociala a Persoanei Adulte din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, aprobat prin hotarare a Consiliului Local sector 5, în vederea asigurării funcționarii acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

ART. 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social îngrijitori la domiciliu, cod serviciu social 8810 ID-II, este infiinta_t in cadrul furnizorului Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000428/15.04.2014, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, sector 5, București.

ART. 3

Scopul serviciului social îngrijitori la domiciliu

Scopul acestui serviciu este asigurarea asistentei sociale si a ingrijirilor sociale la domiciliul persoanelor din următoarele categorii, care se afla intr-una din situațiile:

a)    nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale in vigoare;

b)    nu are locuința si nici posibilitatea de a-si asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c)    nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare

d)    nu se poate gospodari singura sau necesita îngrijire specializata;

e)    se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori stării fizice sau psihice.

Oferă beneficiarilor următoarele servicii la domiciliu: servicii sociale privind, in principal, îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizarii sociale si sprijinirea pentru reintegrarea sociala, consiliere juridica si administrativa, sprijin pentru plata unor servicii si obligații curente, îngrijirea locuinței si gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei, antrenarea la activitati economice, sociale si culturale.

ART. 4

Cadrul legal de înființare, organizare si funcționare

(1) Serviciul social îngrijitori la domiciliu funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000, precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

2) Standard minim de calitate aplicabil:

• Ordinul nr.2126 din 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale;

(3) Serviciul social Îngrijitori la domiciliu este infiintat prin Hotărârea Consiliul ui Local al Sectorului Municipiului București nr.82/24.12.2004 de infiintare a DGASPC sector 5 si Hotararea nr.84/2014 privind aprobarea organigramei si a statului de funcție al DGASPC Sector 5 si fCinctioneaza in cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5.

ART. 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenta sociala, precum si cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute in legislația specifica, in convențiile internaționale ratificate prin lege si in celelalte acte internaționale in materie la care România este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale sunt următoarele ;

a)    respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce privește egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de acțiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției impotriva abuzului si exploatării persoanei beneficiare;

d)    asistarea persoanelor fara capacitate de exercițiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

e)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tinându-se cont de discernământ;

f)    asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;

g)    incurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicării active a acestora in soluționarea situațiilor de dificultate;

h)    asigurarea confidențialității si a eticii profesionale;

i)    colaborarea serviciului social îngrijitori la domiciliu cu alte servicii din subordinea_ DGASPC sector 5.

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1)    Următoarele persoane, care au domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5, in raport cu situația sociala si resursele economice de care dispun, pot beneficia de servicii sociale de ingrijiri la domiciliu:

-    persoanele singure care au implinit vârsta de pensionare stabilita de lege, lipsite de suport din partea copiilor, familiei extinse sau a rețelei sociale;

-    persoanele care au implinit vârsta de pensionare stabilita de lege, incadrate in grad de handicap, dar care nu beneficiază de asistent personal;

-    persoanele care au implinit vârsta de pensionare stabilita de lege, ale căror familii sunt obligate sa le intretina, conform legislației in vigoare, dar care din motive intemeiate nu isi pot realiza obligațiile (apartinatorii acestora se afla in imposibilitate financiara de a asigura servicii de ingrijire echivalente cu cele din programul de ingrijire la domiciliu);

-    persoanele care au implinit vârsta de pensionare stabilita de lege bolnave cronic sau in faza terminala, care, din cauza bolii, nu sunt capabile sa-si desfasoare activitatile cotidiene (hranire, igiena personala etc.), fiind imobilizate la pat si necesitând ajutor pennanent.

(2)    Pentru accesarea serviciilor sociale sunt necesare următoarele:

a) depunerea unui dosar care sa cuprindă:

♦    cererea de acordare a serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu semnata de solicitant sau de reprezentantul legal, după caz;

♦    actul de identitate al solicitantului (xerocopie);

♦    actul de identitate al reprezentatului legal, după caz (xerocopie);

♦    scrisoare medicala de la medicul de familie/specialist care sa conțină tehnicile medicale ce trebuie efectuate la domiciliu si frecventa acestora (original);

♦    fisa de evaluare socio-medicala (geriatrica) care atesta gradul de dependenta al persoanei (original);

♦    certificatul de încadrare in grad de handicap, după caz (xerocopie);

♦    orice alte documente eliberate de structuri specializate in evaluare complexa sau cabinete medicale care evidențiază necesitatea acordării de ajutor pentru efectuarea activitatilor de baza ale vieții zilnice (original sau xerocopie);

♦    talon de pensie aferent lunii anterioare in care este inregistrata cererea (original sau xerocopie);

♦    declarație pe propria răspundere privind veniturile realizate lunar si bunurile imob ile aflate in proprietate;

b)    efectuarea anchetei sociale efectuata la domiciliul solicitantului;

c)    emiterea unei dispoziții a directorului general al DGASPC sector 5 de admitere in program.

CONTRACT

pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu

Părțile contractante:

1. DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, denumit in continuare furnizor de servicii sociale, acreditata conform certificatului de acreditare seria AF, nr. 000428/15.04.2014, cu sediul in București, Bulevardul Regina EIisah>eta nr. 29-31, judetul/sectorul 5, codul de înregistrare fiscala 17104480 contul nr. RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentat de domnul/doamna Florentina Popescu, in calitate de director general;

si

(numele beneficiarului de servicii sociale)

denumit in continuare beneficiar, domiciliat(a) in București, Sector 5, Str..............................

nr........, Bl........, Sc........., Et........, Ap........, CNP ................................, posesor al B.I./C.I. seria ........

nr.............. eliberat(a) la data de...................de Secția de politie.......................,

reprezentat prin domnul/doamna.............................................................................................,

domiciliat(a) in ..................................., Sector ....... Str...................................... nr........, Bl.........,

Sc........., Ap........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr........., eliberat(a) la data de

............................de Secția de politie...........,

conform....................................................................................................................................

(se va menționa actul care atesta calitatea de reprezentant)

nr............................../data............................................,

Având in vedere:

-    scrisoarea medicala de la medicul de familie/specialist nr......................./..........................;

-    evaluarea sociala efectuata in perioada..................;

-    planul individualizat de asistenta si ingrijire nr................/data............,

Convin asupra următoarelor:

Obiectul contractului

Obiectul contractului il constituie acordarea de servicii de ingrijire la domiciliu

Obiectiv general: creșterea calitatii vieții persoanei prin acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu corespunzătoare nevoii identificate.

Servicii de îngrijire la domiciliu

Perioada de desfășurare

Rep>onsabil

1

Ajutor pentru activitatile de baza ale vieții zilnice:

igiena corporala imbracare, dezbrăcare igiena eliminărilor hranire,hidratare transfer, imobilizare deplasare in interior comunicare

2

Ajutor pentru activitati instrumentale ale vieții zilnice

prepararea hranei

efectuarea de cumpărături

activitati de menaj

insotire la medicul de familie si/sau

specialist

insotire in mijloacele de transport facilitatea deplasării in exterior companie

activitati de administrare si gestionare a bunurilor

activitati de petrecere a timpului liber supraveghere si administrare medicamente.

Nota: Se bifeaza activitatile corespunzătoare gradului de dependenta

Contribuția beneficiarului de servicii de îngrijire la domiciliu:

♦ Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de ................. lei/luna

(valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilita in urma procesului de evaluare complexa, nu va influenta acordarea serviciilor sociale si nu va ingreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate).

Durata contractului

♦    Durata contractului este de 1 an, de la data de...........................până la data de...................

♦    Durata contractului poate fi prelungita cu acordul pârtilor si numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale si, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire.

Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

♦    implementarea masurilor prevăzute in planul de intervenție si in planul individualizat;

♦    reevaluarea periodica a situației beneficiarului de servicii sociale;

♦    revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire in vederea adaptarii serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

Drepturile furnizorului de servicii sociale:

♦    de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii soci ale;

♦    de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar in cazul in care constata ca acesta i-a furnizat informații eronate;

♦    de a utiliza, in condițiile legii, date denominalizate in scopul intocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

♦    sa respecte drepturile si libertățile fundamentale ale beneficiarului in acordarea serviciilor sociale, precum si drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

♦    sa acorde servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si îngrijire, cu respectarea acestuia si a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

♦    sa depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea servic iilor sociale

furnizate;

♦    sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale in indeplinirea obligațiilor contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a îndeplinit obligațiile contractuale in măsură in care a depus toate eforturile;

♦    sa informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

-    conținutului serviciilor sociale si condițiilor de acordare a acestora;

-    oportunității acordării altor servicii sociale;

-    oricărei modificări de drept a contractului;

♦    sa reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, si, după caz, sa completeze si/sau sa revizuiască planul individualizat de asistenta si ingrijire exclusiv in interesul acestuia;

♦    sa respecte, conform legii, confidențialitatea datelor si informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

♦    sa ia in considerare dorințele si recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

♦    sa utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;

♦    de a informa serviciul public de asistenta in a cărui raza teritoriala locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate si serviciilor sociale propuse a fi acordate.

Drepturile beneficiarului

In procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute in contract, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile si libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

a)    de a primi servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si ingrij ire;

b)    de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

c)    de a refuza, in condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

d)    de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si la luarea deciziilor privind intervenția sociala care i se aplica;

e)    dreptul de a avea acces la propriul dosar;

f)    de a-si exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

Obligațiile beneficiarului:

♦    sa participe activ in procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire;

♦    sa furnizeze informații corecte cu privire la identitatea si situația familiala, medicala, economica si sociala si sa permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

♦    sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul planului individualizat de asistenta si

ingrijire;

♦ sa contribuie la plata costurilor serviciilor sociale;


♦ sa anunțe orice modificare intervenita in legătură cu situația sa personala pe parcursul acordării serviciilor sociale in termen de 5 zile;

Soluționarea reclaniatiilor

Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau in scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale.

Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamatiilor,. consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât si specialiștii implicați in implementarea planului individualizat de asistenta si ingrijire si de a formula răspuns in termen de maximum 15 zile de la primirea reclamatiei.

Daca beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamatiei, acesta se poate adresa in scris Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 care va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, după caz, instanței de judecata competente .

Litigii

Litigiile născute in legătură cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabila.

Daca după 15 zile de la inceperea acestor proceduri neoficiale furnizorul si beneficiarul de servicii sociale nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 mijlocirea soluționării divergentelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Rezilierea contractului

Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a)    refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant;

b)    incalcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale;

c)    retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

d)    limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, in măsură in care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

e)    schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, in măsură in care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

încetarea contractului

Constituie motiv de incetare a prezentului contract următoarele:

a)    expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

b)    acordul pârtilor privind incetarea contractului;

c)    scopul contractului a fost atins;

d)    forța majora, daca este invocata.

Dispoziții finale

Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației in vigoare in

domeniu.

Limba care guvernează prezentul contract este limba româna.

Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea si evaluarea serviciilor sociale

acordate.

Masurile de implementare a planului individualizat de asistenta si îngrijire se comunica beneficiarului de servicii sociale.

Anexele Ia contract:

a)    planul individualizat de asistenta si ingrijire;

b)    fisa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale -

c)    planul revizuit de asistenta si ingrijire.

• Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale In doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta.

(data)

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția    Beneficiar,

Copilului sector 5,    Nume si prenume

Director General    .................................................

Florentina POPESCU    CNP.........................................

.................................................. Semnătură

(semnătură)    ..................................................

Contribuția lunara a beneficiarilor se Stabilește in funcție de venitul acestora, stabilita prin hotărâre de consiliu.

(3)    încetarea serviciilor se realizează in următoarele situații:

■=> in urma reevaluării s-a constatat vindecarea pacientului;

■=> s-a terminat tratamentul prescris de medicul curant;

beneficiarul se internează intr-un cămin;

■=> beneficiarul isi schimba adresa pe raza altei unitatii administrativ teritoriale;

<=> la cererea beneficiarului;

■=> deces/declarare judecătoreasca a mortii beneficiarului.

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul social îngrijitori la domiciliu au următoarele drepturi:

a)    de a primi servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si ingrijire;

b)    de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

c)    de a refuza, in condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

d)    de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si la luarea deciziilor privind intervenția sociala care i se aplica;

e)    dreptul de a avea acces la propriul dosar;

f)    de a-si exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale;

g)    sa li se asigure pastrarea confidențialității.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul social îngrijitori la domiciliu au următoarele obligații:

♦    sa participe activ in procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si revizuirea planului individualizat de asistenta si ingrijire;

♦    sa furnizeze informații corecte cu privire la identitatea si situația familiala, medicala, economica si sociala si sa permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

♦    sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul planului individualizat de asistenta si

îngrijire;

♦    sa contribuie la plata costurilor serviciilor sociale;

♦    sa anunțe orice modificare intervenita in legătură cu situația sa personala p*e parcursul acordării serviciilor sociale in termen de 5 zile.

ART. 7

Activitati si funcții

Principalele funcții ale serviciului social îngrijitori la domiciliu sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarei e activitati:

1.    Ajutor pentru activitatile de baza ale vieții zilnice:

igiena corporala imbracare, dezbrăcare igiena eliminărilor hranire, hidratare transfer, imobilizare deplasare in interior comunicare

2.    Ajutor pentru activitati instrumentale ale vieții zilnice

prepararea hranei efectuarea de cumpărături activitati de menaj

insotire la medicul de familie si/sau specialist insotire in mijloacele de transport facilitatea deplasării in exterior companie

activitati de administrare si gestionare a bunurilor activitati de petrecere a timpului liber supraveghere si administrare medicamente.

b) de informare a autoritatilor publice locale prin:

1. Realizarea de fise de monitorizare

ART. 8

Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal

(1)    Serviciul social îngrijitori la domiciliu are prevăzut un număr de 25 de posturi de ingrijitori la domiciliu, dintre care doar 3 ocupate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 14/28.02.2017.

(2)    încadrarea personalului se realizează in funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut in statul de funcții aprobat.

ART. 9

Personalul de conducere

Coordonarea Serviciului social îngrijitori la domiciliu este asigurata de șeful Serviciului Asistenta Sociala a Persoanei Adulte.

(1)    Personalul de conducere: sef serviciu, cod cor I 11225;

(2)    Atribuțiile șefului de serviciu:

a) asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfășurate de personalul serviciului si propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariati care nu isi indeplinesc

respecta si aplica corect prescripțiile medicale si supraveghează administrarea tratamentului medicamentos;

asista personalul medical la efectuarea curelor terapeutice, după caz;

contribuie la recuperarea si reabilitarea, atat fizica, cat si emoționala a persoanei

vârstnice;

supraveghează si monitorizează starea de sanatate a persoanei vârstnice, semnalează evoluția beneficiarilor, observa orice modificare in starea generala a persoanei ingrijite si o aduce la cunoștința Serviciului Asistenta Sociala a Persoanei Adulte sau medicului de familie;

efectuează igiena individuala (corp, scalp, fanere) a beneficiarului imobilizat sau cu dificultăți de imobilizare, conform Planului Individualizat de Asistenta si Îngrijire; ajuta personalul medical la recoltarea probelor biologice, in caz de nevoie; colectează si trasporta deseurile cu risc biologic conform normelor sanitare; asigura pastrarea si folosirea in bune condiții a inventarului pe care il are in primire; consemnează observații zilnice despre beneficiari, semnalează orice eveniment deosebit petrecut in timpul serviciului (probleme medicale ale beneficiarilor, comportamente neadecvate sesizate la persoanele asistate etc.) si formulează si transmite propuneri in legătură cu posibilitățile de reducere a riscurilor sesizate in mediul ambiant al persoanei vârstnice pentru reducerea sau eliminarea acestora;

duce la îndeplinire si alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior/directorul executiv/directorul general adjunct sau directorul general al DGASPC sector 5;

ART. 11

Personalul administrativ, gospodărie, Intretinere-reparatii, deservire Nu este cazul

ART. 12

Finanțarea serviciului

(1)    In estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, serviciul are in vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor componentei se asigura, in condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local al sectorului 5;

b)    bugetul de stat;

c)    alte surse de finanțare in conformitate cu legislația in vigoare.

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL

"ECHIPA MOBILA DE INTERVENȚIE PENTRU PERSOANE AFLATE IN SITUAȚII DE RISC”

COD SERVICIU SOCIAL 8899 SIS-I

Art. 1 Definiție:

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc, din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite etc.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat si pentru angajatii serviciului si, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor.

Art 2 - Identificarea serviciului social

"Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc”, Cod Serviciu Social 8899 SIS - 1 înființat de furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 acreditat conform certificatului de acreditare Seria AF Nr 000428/15.04.2014, cu sediul in Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5.

Art 3 - Scopul serviciului social

Scopul serviciului “Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc” este identificarea si monitorizarea persoanelor persoanelor vulnerbaile care prezintă diferite adictii pentru furnizarea serviciilor de reducere a riscurilor de infectare cu EIIV/HVB/HVC si tuberculoza si de sprijin pentru accesarea serviciilor de asistenta medicala, consiliere sociala si psihologica, integrare sociala si profesionala.

Art 4-Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) "Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr.292/2011, precum și a altor actelor normative secundare, aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Standard minim de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte (Ordin 2126/15.1 1.2014)

(3)    Serviciul social "Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc" este înființat prin:

a) Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 14/28.02.2017 si funcționează in cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

Art. 5-Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(l)Serviciul social "Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de

asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social ”Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc”” sunt următoarele:

a)    funcționarea în regim de intervenție imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii;

b)    intervenția integrată;

c)    flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția;

d)    posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență;

e)    promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate;

f)    promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali, în vederea prevenirii situațiilor de risc;

g)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

h)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personal și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

i)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

j)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

k)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

l)    promovarea relațiilor de colaborare cu serviciul public de asistență socială, precum și cu toți actorii sociali

Art.6- Beneficiarii serviciilor sociale

(1)    Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc” sunt:

a)    persoane fara adapost

b)    persoane care consuma droguri

c)    pesoane implicate in prostituție

d)    alte categorii de persoane vulenrabile (defavorizate socio-economic, aflate in risc de excluziune sociala, infectate cu HIV etc)

(2)    Condițiile de accesare a serviciilor:

a)    Toate persoanele vulnerabile, care prezintă adictii, aflate in risc de excluziune sociala, infectate cu HIV sau alte infecții asociate consumului de droguri injectabile pot beneficia de servicii in cadrul "Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc”, fara discriminare, la cerere.

b)    Criterii de includere a consumatorilor de droguri la serviciile de reducere a riscurilor asociate cu consumul de droguri injectabile: existenta semnelor de injectare.

(3)    Condiții de încetare a serviciilor

La incheierea furnizării serviciilor necesare beneficiarilor

La cererea beneficiarilor

In situații in care beneficiarii manifestă comportamente agresive, fizice sau verbale, consumă droguri în apropierea Echipei mobile aflate pe teren, in incinta sau in imediata apropiere a punctului de lucru.

incită la consum sau trafic de droguri în interiorul punctului de lucru sau atunci când se afla in apropierea Echipei mobile aflate pe teren.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de

"Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc” au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure conți nu itatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale;

Art.7- Activități și funcții

Principalele funcții ale Serviciului social ”Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc” sunt următoarele:

Identificarea/contactarea beneficiarilor, prin activitati desfășurate pe teren (mapping)

-    Furnizarea serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități: informare, educație, consiliere pentru reducerea riscurilor de infectare cu HlV/alte ITS si tuberculoza (menținerea stării de sanatate a beneficiarilor) si distribuire de materiale informative;

Informare cu privire la servicile de consiliere vocationala si orientare profesionala oferite sau de alte organizatii/furnizori de servicii publici si privați (prin materiale scrise si prin intermediul echipei)

-    Distribuirea de materiale sanitare pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV: Seringi de unica folosința, prezervative si alte materiale (tampoane sterile cu alcool, recipienti sterili)

-    Recuperarea seringilor utilizate si procesarea (incinerarea) lor

-    Consiliere sociala si referiri către alte servicii sociale, medicale, juridice si de orientare vocationala si profesionala

Consiliere psihologica

Consiliere pre/post test HIV/VHB/VHC (teste rapide)

Acompaniere si facilitarea accesării serviciilor medicale si sociale pentru prevenirea complicațiilor asociate injectării de droguri, infecției cu HIV, hepatite virale B si C, alte ITS, tuberculoza (prevenire secundara),

Art. 8 -Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc” funcționează cu un număr de 16 persoane total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. din care:

a)    personal de conducere: șef de compartiment: I;

b)    personal de specialitate cu diploma in asistenta sociala: 3;

c)    personal de specialitate cu diploma in psihologie: 3;

d)    personal de specialitate: medic de familie cu atestat de medicină de urgență/ medic cu drept de liberă practică: 3;

e) personal de specialitate: asistent medical: 3;

f) personal auxiliar: șofer: 3

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/20

Art. 9 Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este:

a) șef de compartiment; 111225

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul compartimentului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care Ie prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații compartimentului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superiorîn domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Art. 10 - Personal de specialitate și auxiliar

(1)    Personalul este:

a)    sef compartiment (111225): 1

b)    medic de medicină de familie (221101): 3;

c)    psiholog (263411): 3;

d)    asistent social (263501): 3

e)    asistent medical (325301): 3

f)    șofer (832201): 3

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Art. 10 - Personal de specialitate și auxiliar

(1)    Personalul este:

a)    sef compartiment (111225): 1

b)    medic de medicină de familie (221101): 3;

c)    psiholog (263411): 3;

d)    asistent social (263501): 3

e)    asistent medical (325301): 3

f)    șofer (832201): 3

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

d) sesizează conducerii situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

t) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

h)    Desfasoara activitati de informare si educare cu privire la reducerea riscurilor de infectare cu HIV si hepatite virale de tip B si C, pentru beneficiarii compartimentului;

i)    Desfășoară activități de distribuire de materiale de informare (pliante, fluturași, afișe) cu privire la infecțiile cu transmitere sexuala (HIV, hepatita B, C, etc);

j)    Distribuie materiale de igiena (prezervative, materiale igienico-sanitare, seringi etc.) pentru prevenirea imbolnavirilor;

k)    Asigura colectarea acelor si seringilor folosite returnate de beneficiari, conform normelor in vigoare, in scopul preluării, transportului si incinerării deșeurilor respective;

l)    Respecta precauțiile universale de prevenire a transmiterii infecțiilor cu transmitere sanguina (HIV. VHB, VHC, etc)

m)    Contribuie la activitatile administrative necesare bunei funcționari a compartimentului;

n)    Desfasoara activitati in conformitate cu fisa postului si atribuțiile specifice ocupației de medica / asistent medical / asistent social / psiholog in cadrul activitatilor

o)    Completează documentele de monitorizare a serviciilor si materialelor distribuite;

p)    Operează înregistrări si sau/verifica înregistrările beneficiarilor și ale activităților în

formularele/bazele de date electronice de înregistrare a datelor despre beneficiari, respectiv formularele de înregistrare a activitatilor, întocmește sau contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate;

k)    Asigura consilierea individuala si de grup pentru dezvoltarea abilităților de viata si creșterea stimei de sine, sprijin pentru identificarea unui loc de munca si pregătirea pentru interviu, referiri către programe de fonnare, calificare si sau/perfectionare,

l)    Participă, alături de ceilalți membri ai echipei de lucru, la evaluarea complexă a eneficiarului, atât la nivel individual, cât și la nivel de grup

m)    Se preocupă de formarea unui optim motivațional în scopul determinării unui comportament pro-integrator socio-profesional pentru toți beneficiarii proiectului

n)    Inițiază activități specifice de consiliere pentru beneficiarii care urmează să se încadreze în muncă, vizînd cerințele viitorului loc de muncă, noua poziție socială pe care o vor dobîndi, statutul social și sistemul de relații interpersonale în care își vor desfășura activitatea

o) Inițiază acțiuni individuale și de grup pentru autodeterminarea fiecărui beneficiar de a parcurge training-wn de formare și dezvoltare a abilităților

Art 11 Finanțarea serviciului social

(1)    serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin Ia nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al al Consiliului Local Sector 5 ;

e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.

Anexa nr. 3 Ia HCL nr.Y.:/...7............    '

REGULAMENT- CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE SERVICIUL DE ASISTENTA COMUNITARA SPALATORIA SOCIALA

Art. 1

DEFINIȚIE

(1) Regulamentul de Organizare si Funcționare este un document propriu al Serviciului de Asistenta Comunitara “SPĂLĂTORIE SOCIALA”, aprobat prin hotarare a Consiliului Local sector 5, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de primure a serviciile oferite etc.

Art. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI DE ASISTENTA COMUNITARA "SPĂLĂTORIE SOCIALĂ”,"

Serviciul de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIE SOCIALĂ”, cod serviciu social 8899CZ-PN-V, organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, funcționează în str. Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19/20, parter, sector 5, București.

Serviciul de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIE SOCIALĂ”, este constituit din doua componente:

>    Componenta adulti

>    Componenta copii

Art. 3

SCOPUL SERVICIULUI COMUNITAR

Serviciul de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIE SOCIALĂ” este o structură fără personalitate juridică, aflată în subordinea DGASPC Sector 5, al cărei scop este realizarea măsurilor de

asistență socială la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea păstrării unei stări de sănătate optime în rândul beneficiarilor; conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate și prevenirea marginalizării și excluziunii sociale; stimularea interesului pentru propria persoană și o viață curată, având ca scop final creșterea stimei și îrhcrederii de sine; crearea unor deprinderi de igienă personală și a unor standarde de viață mai ridicate; promovarea incluziunii sociale în scopul creșterii calității vieții.

Serviciul de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIE SOCIALĂ” este un proiect amplu, cu obiective care vizează nevoile și mediul de viață pentru menținerea, atât a unui nivel normal de igienă personală, precum și menținerea unei stări de sănătate corespunzătoare a beneficiarilor, respectiv a persoanelor provenite din comunitatea defavorizată la nivelul sectorului 5.

Persoanele din cadrul comunității defavorizate de pe raza sectorului 5 vor avea șansa unei normalități în ceea ce privește nivelul de igienă vestimentară.

înființarea acesteia aduce modificări de ordin major in ceea ce privește creșterea nivelului de civilizație in rândul populației defavorizate de pe raza sectorului 5, fapt care va atrage după sine recuperarea, reintegrarea și reinserția socială a unor persoane pierdute în procesul de dezumanizare, generat de cumulul de nevoi psihosociale.

Obiectivele Serviciul de Asistenta Comunitara “SPĂLĂTORIEI SOCIALE” constau în:

>    îmbunătățirea condiiților de igienă în comunitățile sărace;

>    scăderea riscului de îmbolnăvire cauzat de lipsa igienei hainelor;

>    acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor și prevenirea discriminării copiilor în școli și grădinițe, pe motiv de igienă precară, precum și sprijinirea femeilor din comunitățile sărace cărora, cel mai adesea, le revine rolul de a spăla hainele membrilor familiei;

>    programe de informare si asigurarea unei minime igiene personale;

>    scăderea riscului de excluziune sociala, cauzata de lipsa igienei și a prezenței bolilor derivate din aceasta;

>    dezvoltarea comunitară, pe fondul imbunatatirii respectului de sine;

>    creșterea calității vieții;

>    acordarea serviciilor de igiena personală - curațarea si spălarea rufelor.

Art. 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

Serviciul de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIE SOCIALĂ” funcționează cu respectarea Legii nr. 292/20 decembrie 2011, privind asistența sociala; Legea nr. 95/14 aprilie 200 6, privind reforma în domeniul sănătății; Legea nr. 215/23 aprilie 2001, privind administrația publică locală; Ordin M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică, privind mediul de viață a populației; H.G. nr. 546/2008, privind gestionarea calității apei de îmbăiere; Regulament (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014, privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020); O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 100/1998, privind asistența de sănătate publică.

Serviciul de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala” este infiintat prin HCL nr. 14/28.02.2017.

Art. 5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI COMUNITAR

(1)    , Serviciul de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIE SOCIALĂ”, , se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenta sociala, precum si cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale, prevăzute in standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării Serviciul de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIE SOCIALĂ” sunt următoarele:

a)    funcționarea in regim de intervenție imediata;

b)    intervenție integrate;

c)    posibilitatea prestării serviciilor cu evaluarea nevoilor persoanei si inregistrarea acesteia in registrul de evidenta sau in liste de prezenta;

d)    promovarea unei imagini pozitive in comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate in situații de dificultate;

e)    promovarea comportamentului civic si asumarea responsabilității sociale de către toti actorii sociali, in vederea prevenirii situațiilor de risc;

f)    respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

g)    asigurarea confidențialității si a eticii profesionale, dar si respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

h)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare, în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament;

i)    deschiderea către comunitate;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k)    asigurarea unei intervenții profesioniste;

Art. 6

BENEFICIARII SERVICIULUI DE ASISTENTA COMUNITARA

(l)Beneficiarii Serviciilor de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIA SOCIALĂ” sunt:

a)    persoane fără adapost;

b)    persoane asistate social;

c)    persoane cu venituri mici;

d)    fără venituri;

e)    șomeri;

f)    persoanele vârstnice neajutorate;

g)    familii/ persoane nevoiașe care nu au apă curentă;

h)    familii nevoiașe care nu au mașini de spălat;

i)    familii/ persoane care locuiesc în zonele unde nu există racordare la sistemul de termoficare sau sunt debranșate de la rețeaua de distribuire a apei.

(2) Condițiile de accesare a serviciilor:

a)    Beneficiarii vor face dovada lipsei veniturilor ori a veniturilor mici printr -o adeverință, sau a unui document care atestă faptul că aceștia se află in evidențele serviciilor sociale de pe raza sectorului 5.

b)    Serviciile „SPĂLĂTORIEI SOCIALE” se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, în baza cererilor înregistrate, a documentelor doveditoare si în urma anexării la dosar a raportului de anchetă socială.

c) Beneficiază de serviciile sociale, prestate de spălătoria socială, familiile și persoanele singure, care locuiesc pe raza sectorului 5, din municipiului București, cu cetățenie română, ale căror venituri pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 5 00 lei.

Astfel, pentru a avea acces la Serviciul de Asistenta Comunitara „SPĂLĂTORIEI SOCIALE”, potențialii beneficiari vor prezenta următoarele documente:

a)    actele de identitate

b)    certificatele de naștere ale copiilor;

c)    certificat de căsătorie;

d)    hotărârea definitivă de încuvințare a adopției, de încredințare sau plasament familial al minorului, potrivit legii;

e)    actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau de curator;

f)    adeverințe de elev sau student eliberate în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea scutirii de la plata serviciilor de apă și canalizare; zVz adeverința de elev sau de student se va menționa dacă beneficiază de bursă, tipul fi cuantumul acesteia;

g)    acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;

h)    acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoană singură;

Orice modificare cu privire la situația financiară a persoanei singure sau a familiilor cu dificultăți financiare se comunică, în scris, în termen de 10 zile la DGASPC Sector 5.

(3) Condiții de încetare si suspendare a serviciilor

>    încetarea acordării serviciilor sociale se face ca urmare a comportamentului inadecvat al beneficiarului (care face incompatibila furnizarea serviciului in condiții de securitate pentru el si pentru ceilalți beneficiari);

>    Finalizarea serviciului acordat beneficiarului se face de comun acord cu acesta, odata cu depășirea perioadei de dificultate sociala.

>    Acordarea serviciilor se suspendă în următoarele situații:

S la cererea beneficiarului;

•A nu se mai incadrează în criteriile de eligibilitate;

A nu respectă limita de un serviciu/săptămână;

S nu înștiințează DGASPC Sector 5 cu privire la modificarea situației financiare. Beneficiarul va fi înștiințat cu privire la suspendarea serviciilor în situațiile menționate la aii '«• (fi-

(4) Persoanele beneficiare de servicii comunitare furnizate de " SPĂLĂTORI A SOCIALA" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

c)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

d)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primate (anchete sociale, chestionare);

e)    să li se respecte toate drepturile speciale;

f)    să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite și eventualele situații de risc ce pot apărea în procesul furnizării serviciilor;

g)    să li se comunice drepturile și obligațiile în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

h)    să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

Art. 7

ACTIVITATI SI FUNCȚII

Principalele funcții ale Serviciului de Asistenta Comunitara “SPĂLĂTORI^ SOCIALA” sunt:

a) de furnizare a serviciilor sociale in comunitate, prin asigurarea următoarelor activitati;

1.    Amenajarea unei spălătorii sociale, adecvate ca suprafață, poziție

2.    comunitară, accesibilitate la servicii, utilități, în comunitatea sector 5, str.

Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19 /20, parter. Construcția este o clădire tip parter, compusă din spații adecvate activităților din proiect, cu cale de acces cu rampă;

3.    îmbunătățirea actului asistenței sociale, prin completarea serviciilor oferite comunității locale;

4.    Activități de igienă, care curpind spălarea articolelor de îmbrăcăminte, asigurarea produselor necesare curățirii hainelor (detergent, balsam de rufe), asigurarea

unei mașini de spălat;

5.    Personalul angajat va efectua un instructaj fiecărui beneficiar privind menținerea hainelor curate, uscate și adecvate fiecărui anotimp.

6.    Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activități.

1.    activități de sensibilizare și informare a populației;

2.    promovarea participării sociale;

3.    îmbunătățirea actului asistenței sociale, prin completarea serviciilor oferite comunității locale.

4.    alte activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conștientizare și sensibilizare a publicului, privind riscul de excluziune sociala;

5.    respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență social

c) de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    informarea asupra situațiilor de risc social, precum și asupra drepturilor sociale ale persoanei;

2.    informarea potențialilor beneficiari, autorităților publice si publicului larg

despre domeniul său de activitate, promovarea drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, promovarea drepturilor omului, precum si prevenirea situațiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare,

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. activitățile sau soluțiile pentru îmbunătățirea serviciului;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1.    serviciile de curatare a produselor din textile, programarea mașinilor de spalat automate, aflate in dotarea spălătoriei sociale, precum si adaugarea cantitatii necesare de detergent, se vor realiza numai de către personalul angajat;

2.    personalul serviciului înregistrează beneficiarii într-un registru de evidență a beneficiarilor , în care menționează: numele și prenumele beneficiarului, data nașterii, sex, seria și numărul cărții de identitate, adresa de domiciliu/rezidență, data și ora la care a fost accesat serviciul, activitatea desfășurată (acces mașina de spalat), semnătura beneficiarului.

Art. 8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL

(1) . Serviciul de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIE SOCIALA" funcționează cu un număr de 11 angajați conform Hotărârii Consiliului local nr. 14/28.02.2017, avand următoarele categorii de personal:

a)    personal de conducere: coordonator;

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistenta: 2 referenti, 2 asistenți medicali, 1 asistent medical de igiena si sanatate publica;

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: I magaziner, 2 muncitori calificați (electricieni), 2 ingrijitoare.

(2) Coordonarea Serviciul de Asistenta Comunitara "SPĂLĂTORIE SOCIALA" - este asigurată de către un coordonator de specialitate, care va superviza activitatea personalului de informare /educare, îngrijire si supraveghere precum si a personalului cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire;

ART. 9

PERSONALUL DE CONDUCERE

(1)    Personalul de conducere: COORDONATOR (111225);

(2)    Atribuțiile coordonatorului sunt:

a.    Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își indeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b.    Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c.    Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d.    Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;

e.    Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f.    Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g.    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;

h.    Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz;

i.    Elaborează fișa postului pentru fiecare angajat;

j.    Relațiile cu beneficiarii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială;

k.    Propune Directorului General programe de perfecționare profesională pentru personalul de specialitate al Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”;

l.    întocmește „Note de fundamentare” pentru inițierea unor măsuri de asistență socială pe care le supune aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5;

m.    Face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”;

n.    Respecta normele de securitate, sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

o.    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

p.    Respecta prevederile ROF al Serviciul de Asistenta Comunitara "Spălătorie Socială”,

q. îndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, cu respectarea legislației în vigoare.

ART. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE SI AUXILIAR

(1) Personalul de specialitate:

a.    asistent medical (cod COR - 222101)

b.    asistent medical de igiena si sanatate publica ( cod COR - 226921)

c.    . referent (cod COR - 331309)

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    Colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    Sesizează conducerii situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

a. Referent (cod COR-331309)

Atribuțiile referentului sunt:

a)    întocmește evaluarea inițiala a cazurilor aflate in evidentele spălătoriei ;

b)    întocmește si redactează rapoarte de specialitate pentru a evalua starea de dificultate a beneficiarilor, cat si potențialului lor de recuperare;

c)    întocmește adrese, tine evidenta lucrărilor repartizate, întocmește statistici si arhiveaza cazurile;

d)    Efectuează in deplasările pe teren, in vederea întocmirii raportului de ancheta sociala;

e)    Soluționează lucrările care i-au fost repartizate de către coordonator in termenul indicat de către acesta.

f)    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul spălătoriei .

b. Asistent medical ( cod COR-222101)

Atribuțiile asistentului medical sunt:

a)    Consemnează într-un registru medical informațiile referitoare Ia starea de sanatate a anumitor beneficiari cu boli transmisibile si ii indruma pe aceștia către un consult de specialitate precizând numele beneficiarului, data, ora, boala depistata;

b)    Comunică personalului de ingrijire măsurile medicale luate față de beneficiarii cu diverse afecțiuni;

c)    Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si a celor de prevenirea si stingerea incendiilor;

d)    întocmește zilnic raportul de tură;

e)    Verifică zilnic respectarea normelor igienico - sanitare, utilizarea corectă a materialelor de igienă și îndepărtarea reziduurilor;

f)    Urmărește să nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate în vederea evitării infecțiilor la nivelul spălătoriei;

g)    îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical și cele pe care le are în păstrare;

h)    Relațiile cu beneficiarii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și social;

i)    Respectă prevederile ROF;

j)    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

k)    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

l)    Îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul spălătoriei, conform legislației in vigoare.

c. Asistent medical de igiena si sanatate publica (cod COR - 226921)

Atribuțiile asistentului medical de igiena si sanatate publica sunt:

a) Menține la standarde de performanță activitatea pe care o desfășoară;

b)    Cunoaște legislația în domeniu (națională precum și norme OMS);

c)    Aplică măsurile de prevenire și control a eventualelor boli transmisibile;

d)    Controlează modul de respectare a normelor de igiena si dezinfectie de către personalul din Spalatoria Sociala si face propuneri pentru corectarea deficientelor constatate;

e)    Efectuează recoltările probelor igienico-sanitare și biologice în cazul apariției și evoluției unui focar de infecție (probe de apa, probe igienice, biologice, virusologice, etc.);

f)    Urmărește rezultatele, informează coordonatorul spălătoriei și propune măsuri concrete de soluționare;

g)    Verifică și constată calitatea factorilor de mediu, controlează respectarea protecției sanitare a aerului, apei;

h)    Urmărește aplicarea măsurilor concrete stabilite în vederea limitării și stingerii eventualelor focare de infecție;

i)    Urmărește depistarea purtătorilor de germeni patogeni și sterilizarea acestora;

j)    Verifică și urmărește respectarea normelor igienico-sanitare privind: colectarea, păstrarea, tratarea și neutralizarea deșeurilor;

k)    Controlează și verifică aprovizionarea ritmică cu materiale specifice activității antiepidemice și urmărește modul lor de utilizare precum și aplicarea corectă a măsurilor antiepidemice conform legislației în vigoare;

l)    Organizează și desfășoară programe de educație pentru sănătate, lecții educative și demonstrații practice in cadrul spălătoriei;

m)    Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare;

n)    Participă la protecția mediului ambiant;

m)    îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical și cele pe care le are în păstrare;

n)    Relațiile cu beneficiarii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala;

o)    Respectă prevederile ROF;

p)    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

q)    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

r)    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul spălătoriei, conform legislației in vigoare.

(5). Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire.

a. Magaziner (cod COR- 432102)

Atribuțiile magazinerului sunt:

a)    întocmește referatul de necesitate pentru produsele de consum, in colaborare cu asistentul medical si aprobat de coordonatorul spălătoriei;

b)    Urmărește si răspunde, in orice moment, de existenta in unitate a unui minim de produse pentru cel puțin 3 zile;

c)    Urmărește si asigura recepția bunurilor;

d)    Paricipa la intocmirea necesarului de produse de curățenie, echipament, împreuna cu asistentul medical;

e)    Gestionează si supraveghează modul de depozitare si folosire al materialelor din magaziile spălătoriei;

f)    Relațiile cu beneficiarii sa aiba o baza sanatoasa ce răspunde normelor de conduita morala, profesionala si sociala;

g)    Răspunde de valabilitate produselor din gestiune;

h)    Are obligația de a eticheta cu termen de valabilitate toate produsele din gestiune;

i)    Răspunde de modul de depozitare si igiena a produselor din gestiune;

j)    Are obligația ca in termen de 48 de ore de la primire sa trimită la departamentul administrativ toate documentele de evidenta contabila;

1<) Răspunde de depozitarea corecta a diverselor categorii de produse, in conformitate cu normele sanitar veterinare in vigoare;

l)    Primește materialele care se pastreaza in magazie si eliberează aceste materiale respectând cantitatile specificate in bonul de materiale;

m)    Primește de la furnizori produse, verificând concomitent certificatele de garanție si de calitate, care se pastreaza in magazie;

n)    întocmește NIR-uri pentru facturile care insotesc marfa primita de Ia furnizori;

o)    îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare;

p)    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

q)    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

r)    Respectă prevederile ROF;

s)    îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”.

b. îngrijitor (cod COR- 515301)

Atribuțiile ingrijitorului sunt:

a)    Asigură curățenia zilnică a Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”, interior si exterior;

b)    Efectuează curățenia in spatiile repartizate prin aplicarea procedurilor de lucru si respectarea protocoalelor de curățenie;

c)    Curata si dezinfectează zilnic, ori de cate ori este nevoie, mașinile de spalat, WC-urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste locuri;

d)    Recuperează, atunci când este cazul, obiectele și articolele de îmbrăcăminte pe care le găsește în aria sa de activitate;

e)    Răspunde de utilizarea si pastrarea in bune condiții a ustensilelor de curățenie (perii, lavete etc.) ce le are personal in grija, precum si a celor care se folosesc in comun si le depozitează in condiții de siguranța;

f)    Urmărește realizarea igienizării generale si a curățeniei in spatiile de lucru, folosind ustensile potrivite si substanțe adecvate locului de dezinfectat si scopului urmărit;

g)    Poarta echipamentul de protecție, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

h)    Aduce la cunoștința imediat coordonatorului sau asistentei medicale daca sesiseaza beneficiari care prezintă boli transmisibile/contagioase;

i)    Relațiile cu beneficiarii să aibă o bază sănătoasă, ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala;

j)    îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare;

k)    Efectuează lunar curățenie generala in Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”;

l)    Colaborează cu toate celelalte departamente din Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”;

m)    Asigura curățenia cuvelor mașinilor de spalat dar si exteriorul acestora;

n)    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic beneficiarul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica;

o)    Respectă prevederile ROF;

p)    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor ;

q)    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

r) îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”.

c. Muncitor calificat - electrician, (cod COR - 741307)

Atribuțiile electricianului sunt:

a)    Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

b)    Răspunde material de bunurile distruse din vina sa la locul unde își desfîșoară activitatea;

c)    Răspunde material de integritatea tuturor materialelor și sculelor din dotare;

d)    Efectuează lucrări de reparații curente la instalația electrică exterioară/interioară, din spălătorie întreține, în bune condiții, instalația electrică inerioară/exterioară;

e)    înlocuiește obiectele electrice deteriorate;

f)    Efectuează periodic lucrări de revizie pentru buna funcționare a instalației electrice din Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”;

g)    Efectuează lucrări de revizie a instalației electrice atunci când e necesar;

h)    Respectă normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

i)    Să se prezinte la efectuarea controlului medical;

j)    în caz de urgență, îi revine obligația de a răspunde solicitărilor și în afara orelor de program;

k)    La terminarea programului, trebuie să scoată din funcțiune toate aparatele electrice utilizate;

l)    Respecta prevederile ROF al Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”;

m)    In cazul in care sesizează sau are cunoștința de o situație sau un eveniment deosebit, care poate afecta fizic sau psihic beneficiarul, are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica;

n)    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

o)    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul Serviciului de Asistenta Comunitara “Spălătorie Sociala”;

Art. 11

FINANȚAREA SERVICIULUI

(1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli se are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local;

b)    fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

c)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;