Hotărârea nr. 56/2017

Hotărârea nr. 56/03.05.2017 privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Supravegherea video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 -SYS5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5”

Având în vedere:

-Raportul comun de specialitate nr.20055/03.05.2017, întocmit de Direcția Generală de Administrație Publică Locală și Direcția Generală Economică și de Investiții, precum și Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

-Nota de fundamentare nr.14357/29.03.2017 a Direcției Generale de Poliție Locală;

-Adresa SC AES Solution Systems SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 19979/03.05.2017;

Luând în considerare:

-prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.66/05.09.2016 privind demararea proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS”;

-LIotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 148/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5”

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, stabiliți pe baza documentației tehnico-economice actualizate.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /03.05.2017Contrasemnează, Secretfăr Sector 5

Cristina Cornelia Feurdean

ANEXA


LA HOTARARE^ H r- 9^fCb    f jA

PRIVIND COMPLETAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI ‘SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU SIGURANȚA CETĂȚENILOR SECTORULUI 5 - SYS 5’

A. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției A.l. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (19%):

12.568.350 lei la care se adauga TVA in valoare de 2.387.987 lei din care:

- construcții-montaj (C+M): 2.715.450 lei la care se adauga TVA in valoare de 515.935 lei TVA-ul poate varia funcție de cota legala din momentul implementării proiectului.

A.2. Durata de realizare (luni)

24 luni implementare de la data ordinului de incepere a lucrărilor, lucrările urmând a se efectua etapizat, 15 ani exploatare

A.3. Capacități (în unități fizice și valorice):

a. număr de locații supravegheate : total = 217 locații

•    84 Parcuri, grădini si locuri de joaca

•    54 Unitati de invatamant

•    18 Unitati asistenta sociala

•    11 Piețe agroalimentare si piețe publice

•    50 Obiective cu densitate infracțiuni si criminogene

A.4. număr de camere video : 373 buc

A.5. capacitatea de stocare HDD-uri :

A.5.1. capacitate stocare (in TB ):

•    Aprox 1.440 TB

A.5.2. timpul de stocare a imaginilor video (timp de backup )

•    maxim 30 zile- pentru înregistrare la detecția mișcării

•    minim 21 zile - pentru înregistrare continua 24h/24h la performante maxime

A.6.Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

•    valoare investiție initiala/locuitor : 46,28 lei / locuitor (pentru un număr de 271.575 locuitori, conform datelor Insitutului National de Statistica publicate in urma recensământului din 201 1)

Suprafața monitorizata pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității: aprox. 80% din suprafața dens locuita (blocuri) a Sectorului.

1. CONSOLĂ DISPECER PENTRU TERMINALE RADIO, CU SERVICIUL DE

INSTALARE SI INTEGRARE INCLUS

1.1. Echipamente de interfatare cu infrastructura Dimetra

Cerințe minimale:

Interconectarea sistemului Consola dispecer la infrastructura Dimetra 1P existentă se realizează printr-un echipament de interfațare de tip Control Site (router Motorola S6000 cu interfețe El și Ethernet), ce urmează a fi conectat în sistemul Dimetra și care concentrează traficul Ethernet (voce, date și control) de la consola dispecer.

Echipamentele de interfațare vor asigura interconectarea următoarelor echipamente:

-    Sistemul Dimetra IP existent;

-    Consola dispecer ce face obiectul acestei specificații și urmează a fi achiziționată;

Consola dispecer trebuie să fie compatibilă cu sistemul TETRA Dimetra IP versiunea 6.1, denumit în continuare sistemul Dimetra IP.

Este responsabilitatea Contractantului să furnizeze tot ceea ce este necesar, inclusiv echipamente și/sau componente software la nivelul sistemului Dimetra, pentru a asigura compatibilitatea între sistemul de dispecerizare oferit (Consola dispecer) și sistemul Dimetra IP.

Traficul de voce, control și management al sistemului de dispecerat se va desfășură prin intermediul protocoalelor TCP/IP.

Sistemul de dispecerat va fi oferit cu surse de alimentare neintreruptibile de 220V , cu baterii de back-up care să asigure funcționarea cel puțin 60 min.

Sistemul de dispecerat va fi dimensionat astfel încît să permită interconectarea, tară adăugarea altor componente, a următoarelor echipamente:

-    1 consolă dispecer;

-    Sistemul radio TETRA tip Dimetra IP administrat de STS.

Conectarea la infrastructura Dimetra IP se va face prin conexiune de tip El ce va fi asigurată de către Beneficiar;

Toate echipamentele de interconectare vor fi livrate instalate intr-un rack de 19”.

1.2. Consola Dispecer radio

Consola dispecer este un echipament conectat în sistemul TETRA Dimetra IP versiunea 6.1 ce rulează o aplicație software de dispecerizare care trebuie să asigure serviciile și funcționalitățile definite în cele ce urmează. Aplicația software trebuie să asigure o interfață grafică (GUI) intuitivă.

Scopul principal al operatorului de consolă dispecer este să asigure suport utilizatorilor sistemului Dimetra IP aflați în teren ori de cate ori va primi solicitări din partea acestora, informațiile solicitate fiind transmise de la dispecerat prin voce sau mesaj text. De asemenea, operatorul consolei dispecer trebuie să aibă posibilitatea transmiterii unor mesaje de alertă către grupuri de utilizatori ai sistemului Dimetra IP.

Echipamentele de dispecer vor asigura:

Apel de grup Apel individual Apel de anunțare Apel de urgență

Managementul apelurilor de urgență

Interconectarea inițiată de operator a două sau mai multe grupuri pentru cooperare

Evidența apelurilor efectuate

Apeluri către mai multe resurse simultan (tară interconectarea audio a acelor resurse) Ascultare ambientală (dacă terminalele de abonat suportă acest serviciu)

Identificare abonat

Listă de adrese abonat

Acces la funcțiile de dispecer prin interfață grafică utilizator

1.3. Componența consolei Dispecer radio

Consola dispecer va avea în componență: stație de lucru, interfață dispecer, accesorii audio pentru comunicații și UPS.

1.3.1.    Cerințe minime stație de lucru

Sistem de operare bazat pe Microsoft Windows Aplicația dispecer va avea următoarele facilități:

Interfață grafică utilizator intuitivă

Abilitate de afișare resurse trunking și convenționale pe un singur ecran Listă de adrese configurabilă de utilizator Apelare rapidă în timp real

UPS: minim 2 KVA Monitor TFT 19”

- HDD minim 120 GB.

Memorie minimum 2 GB.

1.3.2.    Cerințe accesorii audio

Microfon tip desktop Cască audio cu microfon

1.3.3. Cerințe interfață dispecer

Porturi pentru conectare difuzor și accesorii audio Port conectare la stația de lucru

Asigură conectarea directă cu Sistemul de Radiocomunicații TETRA-Dimetra IP administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea controlului traficului radio și al resurselor alocate. Interconectarea cu Sistemul de Radiocomunicații TETRA-Dimetra IP se va realiza folosind protocolul El.

Consola dispecer va fi configurată de către aplicația de management centralizat al sistemului Dimetra IP - NetWork Manager și va realiza controlul traficului radio și al resurselor prin serverul „Zone Controller”.

1.4. Principalele servicii asigurate

1.4.1. Asignarea grupurilor de lucru

a) Temporar;

b) Permanent.

1.4.2. Audiția traficului

Consola dispecer va fi echipată cu minim patru difuzoare care vor avea capacitatea de a monitoriza orice resursă audio;

Monitorizarea tuturor grupurilor asignate la consolă;

Difuzoarele pot fi configurate de la consola dispecer;

Difuzoarele vor fi interfațate la dispecer printr-o unitate/interfață specializată;

1.4.3.    Apelul de grup

Apelul de grup să reprezinte modul principal de operare al consolei dispecer;

Un apel de grup să fie inițiat prin selectarea „ferestrei" grupului și apoi apăsarea butonului de transmitere;

Operatorul consolei să poată selecta unul dintre grupuri care va fi monitorizat audio la

Difuzorul I în timp ce celelalte grupuri vor fi monitorizate prin celelalte difuzoare.

1.4.4.    Apeluri individuale

Efectuarea și recepționarea apelurilor individuale;

Un apel individual se realizează selectând ID-ul stației mobile și apăsând butonul de transmitere;

Consola dispecer să permită realizarea listelor de ID-uri și a listelor de nume;

Recepționarea unui apel individual să fie indicată operatorului printr-un ton audio și apariția unui semnal vizual pe monitor.

1.4.5.    Log-uri

Memorarea activității tuturor grupurilor ce sunt asignate la consola dispecer;

Pentru cel puțin ultimele 25 de transmisii, log-urile să cuprindă următoarele elemente

(câmpuri):

•    Grupul;

•    Id-ul terminalului radio și numele;

•    Tipul de apel;

•    Data și ora;

•    ID-ul zonei și numele;

•    ID-ul site-ului.

1.4.6.    Trunking System Status

Monitorizarea stării sistemului trunking;

Indicarea lipsei de comunicare cu Zone Controller.

1.4.7.    Niveluri de prioritate pentru consola dispecer

Față de apelurile de grup care sunt în desfășurare, consola dispecer trebuie să prezinte nivelul de prioritate cel mai ridicat (să permită consolei dispecer să întrerupă o convorbire angajată de o stație mobilă în cadrul unui grup);

1.4.8.    Operarea în cazul apelurilor de urgență

Recepționarea unei alarme și/sau a unui apel de urgență generate de o stație mobilă, la consola dispecer;

Afișarea alarmei pe monitor și generarea automată a unui ton continuu de alarmă;

Oprirea tonului de alarmă atunci când alarma sau apelul de alarmă este confirmat de consola dispecer;

Consola dispecer să poată genera un apel de urgență.

1.4.9.    Instant Transmit

Transmiterea comunicării/mesajului prin acționarea unui singur buton, tară a mai selecta inițial grupul sau stația mobilă.

1.4.10.    Intercoinunicația cu alte console

Realizarea de intercomunicații prin protocol TCP/IP cu alte console dispecer;

Realizarea de intercomunicații individuale sau de grup (comunicații de tip individual între console sau de grup).

1.4.11.    Multi-Select

Realizarea de comunicații de la consolă simultan către mai multe grupuri;

Crearea de resurse pentru minim 3 Multi-Select Group fiecare dintre acestea conținând minim

grupuri;

1.4.12.    Console Patch

Realizarea de patch-uri de la consola dispecer între două sau mai multe grupuri/resurse audio sau între o stație mobilă și unul sau mai multe grupuri .

1.4.13.    Ascultarea ambientală

Inițiată când stația mobilă este activă (în sistem), alimentată (pornită), tară a fi transmis către stație ton de avertizare sau semnal (luminos) de avertizare.

1.5.    Structura sistemului

Aplicația software cu licență;

PC cu voice cârd și sistem de operare Windows, mouse, tastatură, monitor TFT LCD; Unitatea/interfață specializată - asigură interfețele audio (microfon, difuzoare și intrări/ieșiri analogice) pentru dispecer;

UPS cu o capacitate de minim 2 KVA;

Accesorii:

a.    Microfon tip desktop;

b.    Cască audio cu microfon;

c.    Minim 2 difuzoare.

1.6.    Cerințe tehnice minimale

1.6.1.    Cerințe tehnice minimale pentru PC

Sistem de operare bazat pe Microsoft;

Interfață 10/100 Base-T Ethernet (RJ45);

HDD minim 120 GB;

Memorie minimum 2 GB;

Alimentare cu energie electrică: 110/230 VAC, 50/60 Hz;

Temperatura de operare: 10°C    30°C;

Temperatura de depozitare: -5°C    50°C;

1.6.2.    Cerințe minimale pentru monitor

Dimensiuni: 48cm (19”);

Rezoluție: 1280X1024 pixel;

Alimentare cu energie electrică: 200-240 VAC, 50 Hz;

1.6.3. Cerințe minimale pentru unitatea/interfață specializată de interconectare

Intrare: RJ45, 600 Ohm general și RJ 45, 2000 Ohm microfon;

Conector pentru pentru căști;

Footswitch: RJ45;

Logging ports: RJ45, 600 Ohm;

Alimentare cu energie electrică: 200-240 VAC, 50 Hz;

Temperatura de operare: 10oC-30°C;

Temperatura de depozitare: -5°C    50°C;

Umiditatea: 0 - 90% (tară condens) la 35°C.

2. SOLUȚIE DE ÎNREGISTRARE CONVORBIRI GRUPURI TETRA

Se dorește implementarea unei soluții pentru înregistrarea, stocarea si analizarea apelurilor radio de grup, bazata pe un hardware specific, structură server industrial , 19” rack mount, RAID1 si disponibila printr-o interfață web pentru utilizator. Sistemul trebuie să permită înregistrarea simultană a minimum 8 grupuri TETRA, minim 50000 de ore de stocare a înregistrărilor intern, în configurație redundantă RAID1. Serviciile de instalare, interconectare, testare și punere în funcțiune vor fi asigurare de către ofertant. Terminalele radio ce vor fi utilizate ca sursă pentru înregistrarea apelurilor de grup TETRA vor fi puse la dispoziție de către Achizitor.

2.1. Specificații funcționale

2.1.1.    Specificații generale

Soluție cu structura de tip server / client Minim 8 interfețe analogice Sursa de alimentare redundanta Alimentare cu energie 180-240 Vac

- Minim 2 x LAN 10/100/1000 Mbit Procesor minim intel i5 sau echivalent Ram min. 16 GB

Posibilitate de sincronizare automata externa a orei Posibilitate de montare in rack 19”

Monitorizare distanta prin SNMP Alertare automata prin EMAIL a defecțiunilor Scenariu de replay multicanal

Funcție de monitorizare, redare fara întreruperea înregistrării

Pe lingă conținutul audio al înregistrării se va marca grupul radio si ora

Afișare grafica a scenariului convorbirii

Vizualizarea nivelului de semnal in timpul redării Posibilitatea de reglaj al nivelului de semnal audio la redare Posibilitate de reglare a vitezei de playback

Posibilitate de adaugare comentarii text la înregistrare Play-back prin lan către minim 1 client PC

2.1.2.    Stocare înregistrări

a.    Storage intern:

•    spațiu de stocare de lucru;

•    spațiu de stocare pentru arhive;

•    HDD min. 2x 1 TB in configurație RAID1

•    Exportul înregistrărilor in format MP3 si WAVE

b.    Storage extern:

•    Arhivare / dezarhivare si redare automata de pe un storage extern

2.1.3.    Modalitate de acces

•    Acces interfață prin browser Web, dedicata pentru monitorizaiea și redarea convorbirilor aferente in funcție de drepturile utilizatorului

•    Acces securizat user/parolă pe nivele

•    Sistem de privilegii multi-level, utilizatorii definiți în sistem pot fi administratori de sistem sau utilizatori obisnuiți cu diferite niveluri de privilegii

•    Interfața grafica intuitiva

2.1.4.    Arhivare

Modalități de arhivare:

-    manuală prin selecția manuală a intervalului orar și a grupurilor;

-    automată, preprogramată la un anumit interval de timp, într-o anumită zi a săptămânii și la o anumită oră.

Managerul de arhive

-    Operațiile disponibile pentru lucrul cu arhivele: afișare detalii arhivă, căutare convorbiri în arhivă, restaurare, salvare locală, scriere pe DVD, ștergere.

-    Sistemul să ofere posibilitatea ștergerii automate a arhivelor din memoria internă după salvarea pe un mediu extern de stocare.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARJSECTOR 5

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN