Hotărârea nr. 55/2017

Hotărârea nr. 55/03.05.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Sf. Elefterie Vechi ), în anul 2017.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Sf. Elefterie Vechi), în anul 2017

Având în vedere:

raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și Investiții și Direcția

Generală de Administrație Publică Locală, înregistrat sub nr. 19.359/27.04.2017;

- raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activitati Economice,

pecum și raportul comisiei Cultura, Culte, Minorități Naționale adresa nr. 19.358/27.04.2017 emisă de Parohia Sfântul Elefterie Vechi,

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 500.000 lei, pentru Parohia Sf. Elefterie Vechi, în anul 2017.

Art.2 - Suma menționată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală și Direcția Economică Generală Economică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.