Hotărârea nr. 54/2017

Hotărârea nr. 54/03.05.2017 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Primăria Sector 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea proiectului Istorie, tradiție și cultură intr-un mediu sănătos și sustenabil , în perioada 02-09 iulie 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea proiectului Istorie, tradiție și cultură intr-un mediu sănătos și sustenabil, în perioada 2-9 iulie 2017

Având în vedere:

raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții, înregistrat sub nr. 19364/27.04.2017;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 162253/20.12.2016, emisă de conducerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu',

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j și k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea proiectului Istorie, tradiție și cultură într-un mediu sănătos și sustenabil, în perioada 2-9 iulie 2017, conform anexei la prezenta hotărâre. Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a organizării proiectului educațional menționat la art. 1, de către Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în valoare de 57,400.00 lei.

Art. 3 — Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Generală Economică și de Investiții și directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 162253/20.12.2016, emisă de conducerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, părțile, respectiv:

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Cu sediul în București, Calea Rahovei, nr. 311, sector 5, numit în continuare Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, reprezentat prin domnul prof. Eduard Pușchin, în calitate de Director, și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea participării unui grup de elevi și profesori din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu la activitățile proiectului Istorie, tradiție și cultură într-un mediu sănătos și sustenabil, ce vor avea loc la Miinchen, în perioada 04 - 07 iulie 2017.

Contextul proiectului: Activitățile au fost prevăzute în cadrul parteneriatului pe care Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu îl derulează cu Școala de Limbă și Cultură Română din Miinchen (Deutsch - rumănische Kulturgesellschaft Apozitia e.V. Munchner Schule fur rumănische Sprache und Kultur c/o Leonhard) începând cu anul 2016.

Scopul proiectului îl constituie implicarea elevilor și cadrelor didactice din cele două unități în acțiuni și activități din domeniul cultural, istoric, al tradițiilor românești, al educației pentru mediu, în proiecte de educație culturală, ecologică și de dezvoltare sustenabilă în domeniul energiei, transportului și al schimbărilor climatice.

în acest context, prin intermediul proiectului Istorie, tradiție și cultură într-un mediu sănătos și sustenabil, un grup de elevi bolintineni (însoțiți de cadre didactice) va participa la un schimb de experiență și bune practici. Activitățile educaționale și culturale propriu-zise vor avea loc în perioada 04 - 07 iulie 2017, iar pentru zilele de 02, 03 și 08, 09 iulie este planificată deplasarea tur-retur București - Miinchen a participanților români.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

01 - descoperirea și valorificarea patrimoniului cultural național, ca parte a patrimoniului comun al Uniunii Europene;

02 - valorificarea noțiunilor de Istorie a Românilor, a folclorului și tradițiilor românești, într-un mediu plurietnic;

03 - stimularea elevilor români pentru desfășurarea unor activități cu caracter experimental și demonstrativ, prin care să contribuie la păstrarea mediului înconjurător, alături de elevi din altă țară;

04 - crearea și promovarea unei imagini pozitive a Liceului Teoretic Demitrie Bolintineanu, atât în rândul comunității sectorului 5, cât și în rândul comunității de români din Munchen, prin intermediul acestui proiect.

Proiectul cuprinde un set de activități, după cum urmează:

Ziua I, 04.07.2017

•    festivitate de deschidere a proiectului. Salut adresat de doamna Ramona Chiriac, consul al Consulatului General al României de la Munchen;

•    workshop de prezentare a proiectului și de intercunoaștere, susținut în data de 04 iulie 2017. Ziua a H-a, 05.07.2017

•    activități de prezentare a proiectului Casa Verde a Eco-Bolintinenilor este Casa EcoLogică a Viitorului de către elevii români și a proiectului Mărțișor de către elevii Școlii de Limbă și Cultură Română din Munchen;

•    atelier popular de tradiții, costume și obiceiuri românești;

•    miniconcert susținut de corul Școlii de Limbă și Cultură Română din Munchen.

Ziua a IH-a, 05.07.2017

•    schimb de bune practici susținut sub genericul: Multiculturalism - importanța cunoașterii unor aspecte semnificative ale istoriei românilor și ale comunității românești din Miinchen;

•    vizite la fabrica BMW (BMW Werke) și la muzeul BMW;

•    Get Together cu bufet festiv.

Ziua a IV-a, 06.07.2017

•    participarea elevilor români la cursurile Școlii de Limbă și Cultură Română din Munchen, în calitate de audienți;

•    activități de prezentare a proiectului Hamsterul meu - un cyborg bio-energelic sau doar un animăluț de companie? de către elevii români;

•    activități de prezentare a impresiilor la final de proiect;

•    Rămas bun, prieteni dragi! - petrecere de rămas bun.

Beneficiarii direcți ai proiectului: 30 de elevi și profesori din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 57,400.00 Ici și se determină conform anexei 1 la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți. Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile prevăzute la art. 1.1. din prezentul acord de parteneriat, cu sprijinul reprezentanților Școlii de Limbă și Cultură Română din Miinchen (Deutsch - rumănische Kulturgesellschafi Apozitia e.V. Munchner Schule fîir rumănische Sprache und Kullur c/o Leonhard).

Art. 4.3.2. Va contracta serviciile necesare deplasării și asigurării sejurului participanților români la Miinchen (transport, cazare, asigurări medicale obligatorii, servicii translator/ghid). Art. 4.3.3. Se obligă să asigure acces gratuit unui grup de 30 de elevi și profesori la evenimentele din cadrul proiectului.

Art. 4.3.4. Se obligă să transmită către Primăria Sectorului 5 - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, o raportare inițială, prin intermediul căreia va fi comunicată lista elevilor selectați în grupul-țintă al proiectului, conținând datele personale ale acestora (nume și prenume, clasă, adresa de domiciliu), precum și cea a profesorilor coordonatori sau însoțitori ai acestora (indicând specializarea și disciplina pe care o predau, seria și nr. C.I., respectiv adresa lor de domiciliu). Raportarea va fi făcută după derularea unei proceduri interne, avizate în ședință a consiliului de administrație, privind criteriile de selecție a elevilor și profesorilor beneficiari ai activităților propuse în cadrul proiectului Istorie, tradiție și cultură într-un mediu sănătos și sustenabil și după obținerea consimțământului scris din partea părinților/tutorilor, privind participarea copiilor la programul schimbului de bune practici din Miincben.

Art. 4.3.5 Se obligă să promoveze parleneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comurricările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.6. Se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.7. In momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Liceul Teoretic Dimilrie Bolintineanu va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată. în termen de 10 zile de la data efectuării plății, liceul va prezenta Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.8 Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități și chestionare de feedback completate de beneficiari (elevi, părinți ai acestora, cadre didactice).

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Va pune la dispoziția Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu resursele financiare prevăzute la art. 2.1., necesare asigurării participării elevilor și cadrelor didactice la schimbul de bune practici din Miinchen, în baza solicitării scrise a conducerii unității de învățământ.

Art. 4.4.2. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală de Administrație Publică Locală -Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze implementarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat, desemnând o persoană de legătură în acest sens.

Art. 4.4.3. Ia act de îndeplinirea, de către unitatea de învățământ parteneră, a procedurii privind selecția elevilor beneficiari ai proiectului și a profesorilor însoțitori/coordonatori ai grupului. Art. 4.4.4. Se obligă să verifice existența angajamentului scris al părinților, privind participarea elevilor la activitățile pe care le presupune proiectul.

Art. 4.4.5. Va mediatiza activitățile din cadrul proiectului Istorie, tradiție și cultură într-un mediu sănătos și sustenabil pe site-ul instituției.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2017, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETĂR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

Anexa 1 la Acordul de Parteneriat nr._!__2017

Bugetul estimativ al proiectului Istorie, tradiție și cultură într-un mediu sănătos și sustenabil

Nr.

crt.

Servicii achiziționate

■ 2? <$&&& ■ / ■ a;

UM v

Nr. UM

Preț unitar

Preț    total

(lei)

1.

Cazare la hotel, 30 de

persoane, timp de 6

nopți (o noapte la Viena,

4 nopți la Munchen, o

noapte la Budapesta)

număr de

persoane

(pax)*nopți

180

210

37,800.00

2.

Transport

km

3,200

5.00

16,000.00

3.

Asigurări medicale

buc.

30

30.00

900.00

4.

Servicii translator/ghid

pax

1

2,700.00

2,700.00

Total general:

57,400.00

CONTRASEMNEAZĂ SECRET AtfTSECTOR,

CRISTINA CORNELUy FEtyRDEAN