Hotărârea nr. 53/2017

Hotărârea nr. 53/03.05.2017 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al-II-lea al anului școlar 2016-2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2016-201 7

Având în vedere Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală -Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții, înregistrat sub nr. 19365/27.04.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice.

în temeiul prevederilor art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j și ale alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, numărul și cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, pe anul 2017, Cap. învățământ - Burse.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Generală Economică și de Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul al II-lea a, anului școlar 2016-2017

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Cuantum

lunar

bursă/elcv

-lei-

Primar

Gimnazi

al

Liceu

zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

27.555

11.393

8.434

6.844

766

118

Tipul bursei

; .

Igjgj

HH

A. Bursa de performanta

221

92

79

50

0

0

300

B. Burse de merit total, din care:

6.823

27

4.732

2.058

0

6

b.1. elevi cu media generală 10

587

0

508

79

0

0

300

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2.771

0

2.031

740

0

0

150

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1.923

0

1.265

652

0

6

150

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1.423

0

856

567

0

0

150

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

119

27

72

20

0

0

200

C. Bursa de studiu

185

0

70

115

0

0

150

D. Burse de ajutor social, total, din care:

2.481

1.382

692

406

0

1

E. Burse de ajutor ocazional

18

12

5

1

0

0

150 lei/an

Total A+B+C+D+E

9.728

1.513

5.578

2.630

0

7


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR C RIȘTI NA CORNE/fa'REURDEAN

Anexa 2 la HCLS 5 nr.

Situația numărului de burse solicitate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, în semestrul al ll-lea al anului școlar 2016-2017

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1239

0

130

1109

0

0

Tipul bursei

' - S '

'■■■■■■> -

A. Bursa de performanta

22

0

4

18

0

0

B. Burse de merit total, din care:

1130

0

126

1004

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

111

0

45

66

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

686

0

72

614

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

264

0

8

256

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

66

0

1

65

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

0

0

3

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

52

0

0

52

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

1204

0

130

1074

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1551

519

383

649

0

0

Tipul bursei

■■

iStOil

ggg BOI

A. Bursa de performanta

12

3

5

4

0

0

B. Burse de merit total, din care:

562

5

299

258

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

44

0

39

5

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

143

0

114

29

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

193

0

81

112

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

155

0

58

97

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

27

5

7

15

0

0

C. Bursa de studiu

17

0

7

10

0

0

D. Burse de ajutor social

111

23

33

55

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

702

31

344

327

0

0

Liceul Teoretic Ion Barbu

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1549

423

429

697

0

0

Tipul bursei

■>- <

A. Bursa de performanta

9

2

2

5

0

0

B. Burse de merit total, din care:

783

0

369

414

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

40

0

34

6

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99- 9,50

272

0

192

80

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

254

0

89

165

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

217

0

54

163

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

0

4

0

0

D. Burse de ajutor social

107

11

19

77

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

903

13

390

500

0

0

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1578

489

330

759

0

0

HHHMkipui burseiflHBHHl

.'"•Vîcî:

HM

A. Bursa de performanta

10

1

6

3

0

0

B. Burse de merit total, din care:

389

0

190

199

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

21

0

20

1

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

67

0

57

10

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

139

0

71

68

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

162

0

42

120

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

13

0

3

10

0

0

D. Burse de ajutor social

78

22

14

42

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

490

23

213

254

0

0

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

775

0

0

507

150

118

Tipul bursei

r,''»vV^î- -

G ■

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

29

0

0

26

0

3

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

14

0

0

11

0

3

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

15

0

0

15

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

28

0

0

28

0

0

D. Burse de ajutor social

39

0

0

38

0

1

E. Burse de ajutor ocazional

1

0

0

1

0

0

Total A+B+C+D+E

97

0

0

93

0

4

Colegiul Tehnic Energetic

TOTAL

Sem. II

din care:

INDICATOR

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

512

0

0

494

18

0

Tipul bursei

( ,

. <',* v

ic:- ‘    ’

A. Bursa de performanta

2

0

0

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

13

0

0

10

0

3

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2

0

0

2

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

6

0

0

3

0

3

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

5

0

0

5

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

0

10

0

0

D. Burse de ajutor social

27

0

0

27

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

52

0

0

49

0

3

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1660

0

0

1660

0

0

Tipul bursei 1

«fi»M'

A. Bursa de performanta

3

0

0

3

0

0

B. Burse de merit total, din care:

125

0

0

125

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

0

1

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2

0

0

2

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

33

0

0

33

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

89

0

0

89

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

44

0

0

44

0

0

D. Burse de ajutor social

75

0

0

75

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

247

0

0

247

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

975

0

0

613

362

0

'

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

2

0

0

2

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

0

0

0

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

2

0

0

2

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

25

0

0

25

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

28

0

0

28

0

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

592

0

0

356

236

0

Tipulbursei

.. ,

B IO

A. Bursa de performanta

14

0

0

14

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

0

0

20

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3

0

0

3

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49- 9,00

4

0

0

4

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

11

0

0

11

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

0

9

0

0

D. Burse de ajutor social

15

0

0

15

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

58

0

0

58

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

514

286

228

0

0

0

Tipul bursei

-

A. Bursa de performanta

3

0

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

81

0

81

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

6

0

6

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

25

0

25

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

24

0

24

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

21

0

21

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

10

0

0

0

D. Burse de ajutor social

115

82

33

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

209

82

127

0

0

0

Școala gimnazială nr. 103

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

599

347

252

0

0

0

+•:    Tipul bursei,

WW»®

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

83

0

83

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

26

0

26

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

30

0

30

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

24

0

24

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

118

77

41

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

201

77

124

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1127

597

530

0

0

0

Tipul bursei

■ '

; . " . ' ' '

• w-i

faliwsi

A. Bursa de performanta

23

18

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

355

0

355

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

40

0

40

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

173

0

173

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

86

0

86

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

53

0

53

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

0

3

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse de ajutor social

123

80

43

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

512

100

412

0

0

0

Școala gimnazială nr. 115

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

250

205

45

0

0

0

H    !■

. ■ ■

; ? (

-

MMI

A. Bursa de performanta

6

6

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

21

0

21

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

5

0

5

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

10

0

10

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

6

0

6

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

10

0

0

0

D. Burse de ajutor social

62

56

6

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

99

62

37

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

708

415

293

0

0

0

Tipul bursei

■''A’TV

v ' 3 ? /

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

170

0

170

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

69

0

69

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

43

0

43

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

41

0

41

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

55

35

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

225

35

190

0

0

0

TOTAL

Sem. II

din care:

INDICATOR

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

248

137

111

0

0

0

Tipul bursei

1 #8

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

22

0

22

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

8

0

8

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

4

0

4

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

99

66

33

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

122

66

56

0

0

0

Școala gimnazială nr. 126

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

491

344

147

0

0

0

■ •

' -7;,<    •$ • ' •■

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

59

0

59

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

18

0

18

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

24

0

24

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

17

0

17

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

70

57

13

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

129

57

72

0

0

0

Școala gimnazială nr. 127

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

553

304

249

0

0

0

«wss

«O

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

60

1

59

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

22

0

22

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

19

0

19

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

12

0

12

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

1

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

98

56

42

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

158

57

101

0

0

0

TOTAL

Sem. II

din care:

INDICATOR

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

415

250

165

0

0

0

Tipul bursei

7 /

A. Bursa de performanta

2

1

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

115

0

115

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

10

0

10

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

63

0

63

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

27

0

27

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

15

0

15

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

19

13

6

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

136

14

122

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

673

403

270

0

0

0

Tipul bursei

4

l

A. Bursa de performanta

4

0

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

102

2

100

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

9

0

9

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

37

0

37

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 — 9,00

27

0

27

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

26

0

26

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

2

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

48

30

18

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

154

32

122

0

0

0

Școala gimnazială nr. 131

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1060

632

428

0

0

0

Tipul bursei

|țS8 *

l' r

A. Bursa de performanta

4

3

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

179

0

179

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

13

0

13

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

55

0

55

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

65

0

65

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

46

0

46

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

145

96

49

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

330

99

231

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

303

174

129

0

0

0

Tipul bursei

J <■

■ • ■ ' ■

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

58

0

58

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

16

0

16

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

28

0

28

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

12

0

12

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

40

26

14

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

100

26

74

0

0

0

Școala gimnazială nr. 134

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

430

266

164

0

0

0

Tipul bursei

xxx ' ; x

Ix/xft X

A. Bursa de performanta

2

2

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

23

0

23

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3

0

3

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

9

0

9

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

11

0

11

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

101

75

26

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

5

4

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

131

81

50

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

746

403

343

0

0

0

—I

țj.    .»

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

158

9

149

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

52

0

52

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

39

0

39

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

50

0

50

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

12

9

3

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

37

21

16

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

196

30

166

0

0

0

TOTAL Sem. II

din care:

INDICATOR

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

451

268

183

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

19

0

19

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

4

0

4

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

12

0

12

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

3

0

3

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

116

89

27

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

138

89

49

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1327

734

593

0

0

0

•• •••

OWB

< ;î ';

A. Bursa de performanta

19

9

10

p—_

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

374

0

374

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

122

0

122

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

111

0

111

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

73

0

73

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

51

0

51

0

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

10

0

0

0

D. Burse de ajutor social

25

16

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

3

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

432

28

404

0

0

0

Școala gimnazială "I.I.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

744

432

312

0

0

0

A OV t

asssg

; ■ 4’ .

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

84

1

83

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

6

0

6

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

26

0

26

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

23

0

23

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

28

0

28

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

127

97

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

215

98

117

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

634

364

270

0

0

0

Tipul bursei

■ V . ■    .    . .    :

A. Bursa de performanta

4

1

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

174

0

174

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

13

0

13

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

81

0

81

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

48

0

48

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

32

0

32

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

42

23

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

220

24

196

0

0

0

Școala gimnazială nr. 144

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

2S2

145

107

0

0

0

Tipul bursei

,1 h’

''C

'SbOWW

îi/W/SîS5

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

28

0

28

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49- 9,00

5

0

5

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

14

0

14

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

78

59

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

106

59

47

0

0

0

Școala gimnazială "I. Ghe. Duca"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1020

584

436

0

0

0

Tipi&b'urspi

r-V.

SBOS

•    . 3    ’

A. Bursa de performanta

6

4

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

393

9

384

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

30

0

30

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

204

0

204

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

102

0

102

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

47

0

47

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

10

9

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

14

5

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

413

18

395

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

442

254

188

0

0

0

Tipul bursei

i;,î,

- ;

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

10

0

10

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

6

0

6

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

2

0

2

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

2

0

2

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

54

35

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

65

35

30

0

0

0

Școala gimnazială "George Călinescu"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

628

367

261

0

0

0

' e■

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

39

0

39

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

13

0

13

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

18

0

18

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

8

0

8

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

4

0

0

0

D. Burse de ajutor social

149

106

43

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

194

108

86

0

0

0

Școala gimnazială nr. 150

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1219

732

487

0

0

0

Tipul bursei

'.'ri •    'îfy

-...i'- . .    ..

A. Bursa de performanta

23

11

12

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

408

0

408

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

66

0

66

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

201

0

201

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

90

0

90

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

51

0

51

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

18

8

70

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

452

20

432

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

«țpral

An ae

Număr de elevi:

689

368

321

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

5

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

213

0

213

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

32

0

32

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99- 9,50

106

0

106

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

50

0

50

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

25

0

25

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

121

72

49

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

339

77

262

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1601

951

650

0

0

0

Tipul bursei «

-

A. Bursa de performanta

45

26

19

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

542

0

542

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

93

0

93

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

253

0

253

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

116

0

116

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

80

0

80

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

78

46

32

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

0

3

0

0

0

Total A+B+C+D+E

671

72

599

0

0

0

CONTRASEMNEAZĂ

SEGK&TAR SECTOR CRISTINA CORNELIA FEURDEAN


Pagina 12 din 12