Hotărârea nr. 52/2017

Hotărârea nr. 52/03.05.2017 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Asociația Salvați Copiii și Școala Ion C. Brătianu, în vederea implementării unor activități de prevenire a abandonului școlar.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Organizația Salvați Copiii și Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, în vederea implementării unor activități de prevenire a abandonului școlar

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură,

Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, înregistrat sub nr. 19363/27.04.2017;

adresa nr. 87/24.02.2017, emisă de conducerea Organizația Salvați Copiii România și

înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 16199/06.04.2017.

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport.

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 și ale Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 3 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Organizația Salvați Copiii și Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, în vederea implementării unor activități de prevenire a abandonului școlar, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Administrație Publică Locală, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și conducerea Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. &<?, /    2017CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARASECTOR,

CRISTINA /eURDEAN

ACORD DE PARTENERIAT

Preambul

Având în vedere proiectele Organizației Salvați Copiii de facilitare a accesului la educație și protecție a copiilor din comunități defavorizate (copii romi, copii din familii cu situație socio-economică precară etc.) și copiilor afectați de migralia pentru muncă în străinătate a părinților, denumite în continuare Proiectele

Părțile

Organizația Salvați Copiii, cu sediul în București, Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sect. 1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria sectorului 1 la nr. 1334/PJ/1990, cod fiscal nr. 3151288, reprezentată de D-na Gabriela Alexandrescu, în calitate de Președinte Executiv, și

Școala Gimnazială Ion I. C. Brătianu situată în str. Amurgului nr. 35, reprezentată de doamna Luminița Drăghici, în calitate de Director, numită în continuare Școala,

împreună numiți în continuare „Partenerii” sau „Părțile”,

încheie următorul Acord de Parteneriat în vederea implementării Proiectelor și asigurării sustenabilității acestora.

Art. 1 Acordul de parteneriat

1.3    Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, Părțile își exprimă acordul de asociere în

vederea implementării Proiectelor și asigurării sustenabilității acestora.

Art. 2 Obiectul

2.1    Obiectul prezentului parteneriat îl reprezintă stabilirea drepturilor și a obligațiilor Fiecărui partener în vederea implementării Proiectelor și asigurării sustenabilității acestora.

Art. 3 Principiile de bună practică ale parteneriatului

3.1    Partenerii vor contribui la realizarea Proiectelor și își vor asuma rolul lor în cadrul acestora, așa cum este definit în cadrul acestora și în prezentul Acord de Parteneriat.

3.2    Partenerii se vor consulta în mod regulat și se vor informa reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluția Proiectelor.

3.3 Partenerii vor implementa activitățile prevăzute în Proiecte cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Art. 4 Durata acordului

4.1    Durata Acordului este de la data semnării sale până la data de 30 iunie 2018, cu posibilitatea prelungirii numai prin act adițional încheiat cu acordul părților, în formă scrisă.

Art. 5 Drepturi și obligații ale partenerilor

5.1    Drepturi și obligații ale Organizației Salvați Copiii

o)    să desfășoare activitățile stabilite în cadrul Proiectelor, în principal:

1.acordarea de servicii educaționale, sociale și psihologice unui număr de minim 80 de copii din grupul țintă al Proiectelor și 45 de părinți/aparținători;

2.implicarea a cel puțin 10 voluntari activi;

3.desfășurarea de activități de informare și conștientizare în rândul elevilor școlii, părinților acestora și cadrelor didactice din școală cu privire la importanța educației școlare, situația copiilor singuri acasă și necesitatea respectării obligațiilor legale de către părinții care pleacă la muncă în străinătate.

p)    să desfășoare activitățile specifice Proiectelor, în cadrul centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, deschis în Școală: activități educaționale (pregătire a temelor, pregătire suplimentară la diferite materii), activități recreative și de socializare, orientare școlară și profesională și consiliere psihologică pentru copii, consiliere și sprijin pentru părinții acestora/persoanele în grija cărora au rămas;

q)    să efectueze demersurile necesare licențierii centrului de zi, ca Centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți, sub codul 8891CZ-C-II, conform Nomenclatorului de Servicii Sociale din Hotărârea Guvernului nr 867/2015. Demersurile pentru obținerea acreditării vor fi făcute de către coordonatorul centrului de zi, având concursul conducerii școlii pentru obținerea documentației necesare de la instituțiile competente.

r)    să susțină cheltuielile generate de derularea Proiectelor (pentru asigurarea resurselor umane, precum și a celor materiale), în limita fondurilor disponibile și a destinației stabilite conform bugetelor Proiectelor;

s)    să facă toate demersurile necesare către autoritățile publice locale competente pentru asigurarea implementării Proiectelor, precum și realizarea sustenabilității acestora, în vederea asigurării accesului egal la educație pentru copiii din grupurile țintă;

t)    să asigure organizarea, gestionarea și managementul Proiectelor și centrului de zi;

u)    să ducă ia îndeplinire obiectivele Proiectelor.

5.2. Drepturi și obligații ale Școlii

s)    să desemneze o persoană de contact care să țină legătura cu Organizația Salvați Copiii;

t)    să pună la dispoziție spațiul necesar centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, corespunzător pentru derularea activităților specifice, constând în două săli de clasă cu o suprafață de 71,40 mp si 71,40 mp, la parter, o sală de clasă cu o suprafață de 71,40 mp, la etajul 2, un birou cu o suprafață totală de 18,27 mp, la etajul 1 și un grup sanitar cu o suprafață de 9,51 mp la parter, spațiu însumând o suprafață totală de 241,98 mp, atât pe perioada anului școlar, cât și pe perioada vacanțelor;

u)    să sprijine coordonatorul centrului de zi în demersurile necesare pentru licențierea acestuia ca

Centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți, sub codul 8891CZ-C-II, conform Nomenclatorului de Servicii Sociale din Hotărârea Guvernului nr 867/2015, inclusiv prin demersuri directe la autoritățile publice locale competente.

v)    să se implice activ în identificarea copiilor din grupul țintă, pentru preluarea în cadrul centrului de zi;

w)    să sprijine Organizația Salvați Copiii în derularea activităților de informare și conștientizare în rândul elevilor școlii, părinților acestora și cadrelor didactice din școală cu privire la temele mai sus menționate;

x)    să participe la întâlnirile de lucru organizate în cadrul Proiectelor;

y)    să asigure cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiului destinat centrului de zi;

z)    să asigure un mediu prielnic și sigur pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul centrului;

aa) să colaboreze cu bună credință cu Organizația Salvați Copiii în toate demersurile legate de implementarea Proiectelor și sustenabilitatea acestora, inclusiv prin efectuarea de demersuri către autoritățile publice locale competente pentru asigurarea sustenabilității;

5.3. Toate prevederile din acordurile anterioare încheiate în cadrul unuia din Proiecte, aflate încă în vigoare, nemodificate și nestinse prin prezentul act, rămân perfect valabile.

Art. 6 Metodologia de lucru

g)    Colaborarea cu Școala, în toate aspectele legate de derularea Proiectelor, se va face prin intermediul coordonatorului centrului de zi din partea Organizația Salvați Copiii și a persoanei desemnate din partea Școlii;

h)    Partenerii vor colabora și se vor sprijini prin orice mijloace pentru mediatizarea acțiunilor comune;

i)    Partenerii vor analiza, pe bază de rapoarte și evaluări, realizarea obiectivelor comune, respectarea direcțiilor principale de colaborare și a acțiunilor prevăzute în Proiecte.

Art. 7 Confidențialitatea

7.1    Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

7.2    Părțile se obligă să respecte toate prevederile legale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare, Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și să asigure respectarea drepturilor tuturor persoanelor ale căror date personale sunt prelucrate în cadrul acestui proiect. Partenerii declară și garantează că ambii sunt autorizați pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în ceea ce privește obiectivele acestui Proiect.

Art. 8 Notificări

8.1    Orice comunicare sau notificare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face numai în scris.

8.2    Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât și la primire.

8.3    Comunicările între părți care nu se refera la datele și informațiile confidențiale se vor face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca primirea comunicării să fie confirmată în scris.

8.4    Orice comunicare sau notificare produce efecte numai de la confirmarea acesteia în scris.

Art. 9 Legea aplicabilă

9.1    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația românească.

9.2    Pe durata prezentului Acord, Partenerii vor avea dreptul să convină numai în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a semnat prezentul Acord de Parteneriat, cu respectarea prevederilor Proiectelor.

9.3    Partenerii vor colabora pe tot parcursul executării contractului pentru modificarea cu bună credință a Acordului, atunci când apar orice situații neprevăzute la momentul încheierii Acordului care necesită modificarea acestuia.

Art. 10 Litigii

10.1    Orice dispută care poate apărea în legătură cu prezentul Acord va fi soluționată pe calea negocierilor între Părți, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluționarea acestei dispute în termen de 30 de zile de la demararea discuțiilor în vederea soluționării amiabile, aceasta va fi soluționată de instanțele competente.

Art. 11 Forța majoră

I l.l Nici una din părțile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită prin lege.

1 1.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor Iui.

Art. 12 Denunțarea Acordului

12.1    Organizația Salvați Copiii are dreptul de a denunța unilateral, printr-o notificare scrisă, acest Acord în situația în care nu sunt identificați copii suficienți pentru desfășurarea Proiectelor cu respectarea indicatorilor asumați în cadrul școlii.

Art. 13 Prevederi finale

13.1 Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, la data semnării prezentului Acord de Parteneriat, cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul Acord de Parteneriat.

13.2 în cazul în care orice parte a prezentului Acord este sau devine nevalabilă, acesta va rămâne pe deplin în vigoare în măsura posibilă în mod rezonabil iar părțile nevalabile vor fi modificate pentru a corespunde cerințelor legale și pentru continuarea raporturilor între Parteneri.

Prezentul Acord a fost întocmit și semnat astăzi,............................ în 2 (două) exemplare originale,

în limba română, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare legală

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR,

CRISTINA (AtURDEAN