Hotărârea nr. 51/2017

Hotărârea nr. 51/03.05.2017 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, înregistrat sub nr. 19360/27.04.2017. solicitarea dnei. Jinga Luisa Maria, Președinte al Asociației de Părinți Garofița, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 10850/09.03.2017;

HCLS 5 nr. 107/12.12.2014 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

HCLS 5 nr. 07/25.03.2016 Privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism,

Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public Si Patrimoniului, Fond Funciar. Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151 / 2001 privind trecerea unităților de învățămînt

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/201 I a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 45 alin. 3 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică

locală.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosință a spațiului de 10 mp, având destinația cabinet, situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița, cu un an.

ART. 2. Se mandatează Directorul Grădiniței nr. 185 să semneze actul adițional la contractul de comodat încheiat între instituția de învățământ și Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Administrație Publică Locală, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile precum și Directorul Grădiniței nr. 185 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETALLSECTOR 5

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

PREȘEtol.


Nr...y.C./..EV.'.y.<?..2017