Hotărârea nr. 5/2017

Hotărârea nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice

Având în vedere raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 cu nr. 31/31.08.2009, privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare, între Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5;

Ținând seama de raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, respectiv al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. “b” și art. 14 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare intervenită între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 5 și Fundația Umanitară Agape, înregistrată sub nr. 16054/14.09.2009, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative-Directia de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 5 vor duce la îndeplinire dispj^ițiilenrezentei hotărâri.


PREȘ )INTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, p. SECRETAR SECTOR, DIRECTOR EXECUTIV

Florina DRAGNFA

ANEXA H.C.L SECTOR 5/ ^FQl

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL

LOCAL SECTOR 5, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 ȘI FUNDAȚIA UMANITARĂ AGAPE

privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009

în temeiul art. 8 din Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009,

Intre

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu

sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, Sector 5, tel./fax: 031.425.90.32,    cod    fiscal    17104480,    cont virament

RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na Florentina Popescu - Director General,

Și

Fundația Umanitară Agape, cu sediul în Sat Tihău, Comuna Surduc, Județul Sălaj, cod fiscal 10033374, cont bancar R073RNCB0218005550070001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Jibou, legal reprezentată prin d-na Nicoleta Mureșan — Director.

S-a încheiat prezentul act adițional la Convenția de colaborare privind acordarea de servicii sociale nr .16054/14.09.2009.

ART. 1. Obiect

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederilor art. 2, intitulat “Durata convenției” al Convenției de colaborare nr. 16054/14.09.2009.

ART. 2. Durata convenției

Durata Convenției de colaborare nr. 16054/14.09.2009 se prelungește până la data de 31.12.2017.

ART.3. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale Convenției de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi_, în 3 exemplare, toate cu

valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară și intră în vigoare la data de 01.01.2017.