Hotărârea nr. 49/2017

Hotărârea nr. 49/03.05.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 35 către Asociația de Părinți Grădinița nr. 35.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 35 către Asociația de Părinți Grădinița nr. 35

Având în vedere:

Raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 35 către Asociația de Părinți Grădinița nr. 35

Adresa nr. 174/09.03.2017 emisă de Grădinița nr. 35 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 10823/09.03.2017.

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, FondFunciar;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151 / 2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil;

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 12 mp, având în prezent destinația birou, situat în incinta Grădiniței nr. 35, Asociației de Părinți Grădinița nr. 35, pe o perioadă de I an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Grădiniței nr. 35, să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. I.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Administrație Publică Locală, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, precum și Directorul Grădiniței nr. 35 vor aduce