Hotărârea nr. 48/2017

Hotărârea nr. 48/03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 București, a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 București, a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructura

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19356/27.04.2017 întocmit de Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 și Direcția Generală de Administrație Publică Locală;

Luând în considerare Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar și Comisiei Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicatele;

Potrivit prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 București, a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură.

Art.2. - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, prin paratul de specialitate, să întreprindă toate demersurile necesare pentru înființarea acietății comerciale menționate la art.    _____4b


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR&ECTOR 5

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

/03.05.2017