Hotărârea nr. 47/2017

Hotărârea nr. 47/03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliu-lui General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate servicii de salubrizare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate servicii de salubrizare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19357/27.04.2017, întocmit de Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 și Direcția Generală de Administrație Publică Locală;

Luând în considerare Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public si Patrimoniului, Fond Funciar si Comisiei Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicatele;

Potrivit prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 și a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

In conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect servicii de salubrizare.

Art.2. - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, prin aparatul de specialitate, să întreprindă toate demersurile necesare pentru înființarea societății comerciale menționate la art. jjyî4


DINȚĂ CU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR4SECTOR 5

CRISTINA CORNELIA PEURDEAN