Hotărârea nr. 46/2017

Hotărârea nr. 46/03.05.2017 privind alegerea doamnei Săndulescu Nina, președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind alegerea doamnei Nina Săndulescu, președinte de ședință al

Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

în conformitate cu art.35 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și art.9 alin.l din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere propunerea domnului consilier Melnic Constantin-Ion precum și rezultatul votului consemnat în Procesul -Verbal al ședinței ordinare

din data de 03.05.2017;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -începând cu data prezentei, se alege doamna Nina Săndulescu președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică-Serviciul Evidență Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.