Hotărârea nr. 45/2017

Hotărârea nr. 45/10.04.2017 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al PRIMARULUI SECTORULUI 5

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generala de Resurse Umane;

Ținând cont de prevederile art. 60 din Legea 24/2000,privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.”e” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, Direcția Resurse Umane și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /10.04.2017Anexa nr.lla HCL


££...........


-.2017


Art.l Se modificași completează art 28 punctul 1.1., subpunctul 36 al Regulamentul de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 ,aprobat prin HCL 28/14.03.2017 ,in sensul introducerii următoarelor atribuții la Serviciul Inspecție Gospodărie Comunala si Verificare Lucrări Edilitare:

•    Asigura administrarea lucrărilor si serviciilor privind întreținerea / reparația străzilor si parcajelor de pe raza Sectorului 5.

•    Face propuneri cu privire la imbunatatirea stării străzilor si parcajelor administrate de Sectorul 5 in vederea întocmirii programelor de investiții.

•    Urmărește si ia masuri pentru respectarea calitatii si cantitatii lucrărilor executate.


INTA