Hotărârea nr. 44/2017

Hotărârea nr. 44/10.04.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului General al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL nr. 575/10.04.2017, prin care se solicită modificarea Actului Constitutiv, înregistrat sub nr. 16800/10.04.2017 ;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.75/14.11.2001 și în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se numesc în funcția de cenzori ai SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, pe o perioadă de trei ani următorii:

a)    LIXĂNDROIU MIHAELA, cetățean român, (date personale omise GDPR);

b)    DABIJA GEORGETA, cetățean român, (date personale omise GDPR);

c)    HAIU MIHAI VICTOR, cetățean român, (date personale omise GDPR).

Art. 2 Se împuternicește din partea SC Economat Sector 5 SRL d-na Deca

Elena Denisa, (date personale omise GDPR), să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării/actualizării Actului Constitutiv al SC Economat Sector 5, semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat.

Art. 3 SC ECONOMAT SECTOR 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoana menționată în prezenta hotărâre vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, SECRETAR SECTOR 5

CRISTINA COiWeEEVEEERDEAN

fr.


/10.O4.2O17