Hotărârea nr. 42/2017

Hotărârea nr. 42/10.04.2017 privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, în vederea modificării destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de H.G. nr.1481/2008 și H.G. nr.291/2011.

municipiul bucurești

CONSILIUL LOCAL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5 în vederea completării destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr.1481/2008 si HG nr.291/2011

5

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Administrație Publică Locală nr. 15745/04.04.2017;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și ale Hotărârii Guvernului nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin. 2, lit. f din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5 în vederea întreprinderii demersurilor necesare completării destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr.1481/2008 și HG nr.291/2011, cu „ și pentru programe de dezvoltare urbană”, iar sursele de finanțare ale proiectelor să fie asigurate și din bugetul local și alte surse legal constituite.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.